مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 15

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 15 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 15
پیوندینه آکاردئونی
accordion graft
ایستانه هوایی
airplane splint
کاشتینه هم‌سازه گوش میانی
alloplastic middle ear implant
کاشتینه عمق‌استخوانی
anchor endosteal implant
ایستانه دندان‌مهار
anchor splint
کاشتینه قدامی زیرپیرااستخوانی
anterior subperiosteal implant
بازوهای کاشتینه عمق‌استخوانی
arms of anchor endosteal implant
پیوندینه سرخرگی ـ سیاهرگی
arteriovenous graft
کاشتینه مفصل
arthroplastic implant
دریچه مصنوعی قلب
artificial cardiac valve
پیوندینه خودپوستی
autodermic graft/ autoepidermic graft
خودپیوندینه
autograft/ autologous graft/ autoplastic graft/ autogenous graft
پیوندینه بی‌رگ
avascular graft
باله محوری
axial pattern flap
دریچه دولتی
bileaflet valve
کاشتینه زیستی
biological implant
دریچه زیست‌ساختی
bioprosthetic valve
باله دوپایه
bipedicle flap/ pouch flap
کاشتینه تیغه‌ای درون‌استخوانی
blade endosteal implant
کاشتینه تیغه‌ای
blade implant
پیوندینه استخوانی
bone graft
پیوند مغز استخوان
bone marrow transplantation/ BMT
بستار
brace
پیوندینه بافه‌ای
cable graft
دریچه گوی‌وقفس
caged-ball valve
کاشتینه سرامیکی درون‌استخوانی
ceramic endosteal implant
ارتاسازه گردن
cervical orthosis
طوق کاشتینه
cervix of implant
برسازه کام شکاف‌دار
cleft palate prosthesis
ایستانه هم‌آور
coaptation splint
کاشتینه حلزونی
cochlear implant
کاشتینه‌نگاری حلزونی
cochlear implant mapping
کاشتینه کامل زیرپیرااستخوانی
complete subperiosteal implant
کاشتینه کامل تیغه‌ای درون‌استخوانی
complete-arch blade endosteal implant
باله مرکب
composite flap
پیوندینه چندسازه
composite graft
پیوند قرنیه
corneal transplantation
برسازه جمجمه
cranial prosthesis
برسازه دائمی
definitive prosthesis
پیوندینه دیررس
delayed graft
پیوندینه میان‌پوستی
dermal graft/ dermic graft/ cutis graft
ارتاسازه حرکتی
dynamic orthosis/ functional splint
ایستانه حرکتی
dynamic splint
کاشتینه ریشه‌دندانی درون‌استخوانی
endodontic endosteal implant
کاشتینه درون‌استخوانی
endosseous implant/ endosteal implant
باله پاکتی
envelope flap
پیوندینه روپوستی
epidermic graft
درنشانی پوششی
epithelial inlay/ Esser’s operation
برنشانده پوششی
epithelial onlay
برسازه گسترشی
expansion prosthesis
بست ارتادندانی برون‌دهانی
extraoral anchorageorthodontic appliance/ extraoral orthodontic appliance
کاشتینه سفارشی
fabricated implant
پیوندینه نیامی
fascia graft
پیوندینه تاربافه‌ای
fascicular graft
برسازه غذادهی
feeding prosthesis
پیوندینه پرکننده
filler graft
برسازه گسترشی ثابت
fixed expansion prosthesis
بن‌پایه کاشتینه
fixture of implant
باله
flap
باله آزاد
free flap
پیوندینه آزاد
free graft
پیوندینه تمام‌لایه
full-thickness graft
پیوندینه لثه‌ای
gingival graft
پیوندینه
graft/ transplant
بستر پیوند
graft bed
خاستگاه پیوندینه
graft donor site
پذیرش‌افزایی پیوند
graft enhancement
پیوندینه دگرپوستی
heterodermic graft
پیوند ناهم‌جا
heterotopic transplantation
دریچه هم‌پیوندینه
homograft valve
برسازه مرکب
hybrid prosthesis/ high-water prosthesis
پیوندینه خاصره‌ای
iliac graft
کاشت
implant/ implantation
کاشتینه
implant
دندانواره کاشتینه‌ای
implant denture
کاشت‌دندان‌پزشکی
implantodontics
کاشت‌دندان‌پزشک
implantodontist
کاشت‌دندان‌شناسی
implantodontology/ implantology
کاشت‌دندان‌شناس
implantologist
درنشانده
inlay
پیوندینه درنشانده
inlay graft Esser graft/ Stent graft,
بست ارتادندانی درون‌دهانی
intraoral orthodontic appliance
باله جزیره‌ای
island flap
باله عبوری
jump flap
پیوند تیغه‌ای
lamellar graft
باله زبانی ـ کامی
lingual tongue flap
پیوندینه مشبک
mesh graft
باله مخاطی ـ پیرااستخوانی
mucoperiosteal flap
باله مخاطی
mucosal flap
باله پوستی ـ ماهیچه‌ای
myocutaneous flap
پیوند عصب
nerve graft
کاشتینه ناپوشیده
nonsubmergible implant
کاشتینه یک‌مرحله‌ای
one-stage implant
برنشانده
onlay
پیوندینه استخوانی برنشانده
onlay bone graft
کاشتینه دهانی
oral implant
بست ارتادندانی
orthodontic appliance
ارتاسازه
orthosis
استخوان‌جوشی
osseointegration
پیوندینه ذره‌ای
particulate graft
پیوند وصله‌ای
patch graft
برسازه کمک‌گفتاری
pediatric speech aid prosthesis
باله پایه‌دار
pedicle flap
پیوندینه پایه‌دار
pedicle graft/ flap
پیوندینه نفوذی
penetrating graft
آلت کاشتینه‌ای
penile implant
برسازه پیرادندانی
periodontal prosthesis
پیوندینه برون‌استی
periosteal graft
پیوندینه نیشگونی
pinch graft
پیوندینه خوکی
porcine graft
برسازه پساجراحی
postsurgical prosthesis
برسازه‌گذاری
prosthesis
برسازه‌ای
prosthetic
کاشتینه برسازه‌ای
prosthetic implant
پیوندینه شاخه‌فکی
ramus graft
پس‌زنی
rejection/ graft rejection
برسازه گسترشی متحرک
removable expansion prosthesis
پیوندینه ریوردین
Reverdin graft
باله لوله‌ای
rope flap
باله پاشنه‌گرد
rotary door flap
باله چرخشی
rotation flap
پیوندینه دانه‌ای
seed graft
باله پوستی
skin flap
باله لغزشی
sliding flap
ایستانه
splint
ایستانه‌بندی
splint
پیوندینه نیم‌لایه
split-skin graft
پیوندینه اسفنجی
sponge graft
پیوندینه شطرنجی
stamp graft/ chess-board graft
ثابت‌ساز
stent
کاشتینه زیرپیرااستخوانی
subperiosteal implant
برسازه جراحی
surgical prosthesis
پیوند رانشی
swaging graft
برسازه موقت
temporary prosthesis
پیوند زردپی
tendon transplantation
پیوندینه نیم‌لایه‌ستبر
thick-split graft/ split-thickness graft
کاشتینه رزوه‌دار
threaded implant/ screw-type implant
دریچه صفحه‌رقصان
tilting-disk valve
کاشتینه ورافکی
transmandibular implant
کاشتینه ورااستخوانی
transosteal implant/ transosseous implant
پادگن‌های پیوند
transplantation antigens
ایمنی‌شناسی پیوند
transplantation immunology
باله انتقالی
transposition flap
کاشتینه دومرحله‌ای
two-stage implant
دریچه
valve
پیوندینه رنگ‌پریده
white graft
دگرپیوندزنی
xenogeneic transplantation/ heterotransplantation
کاشتینه گونه‌ای
zygomatic implant
هم‌پیوندزنی
allogeneic transplantation/ allotransplantation
هم‌پیوندینه
allograft/ homologous graft/ homograft/ homoplastic graft/ allogeneic graft
پیوند هم‌جا
homotopic transplantation/ orthotopic transplantation
پیوندینه آبکشی
sieve graft
همسان‌پیوندزنی
syngeneic transplantation/ isotransplantation
همسان‌پیوندینه
syngraft/ isogeneic graft/ isologous graft/ isograft/ syngeneic graft/ isoplastic graft
دگرپیوندینه
xenograft/ heterologous graft/ heteroplastic graft/ heterograft/ xenogeneic graft
پیوندینه چادرینه‌ای
omental graft

 

لغات پزشکی بخش 15
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.