مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 16

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 16 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 16
نمایه بازوسینه‌باسن
ACH index/ arm-chest-hip index
دش‌گواری اسیدی
acid dyspepsia
رژیم رخ‌جوش
acne diet/ acne-free diet
رژیم بیش‌فعالی
ADHD diet/ attention-deficit/ hyperactivity disorder diet
تغذیه نوجوانان
adolescent nutrition
تغذیه بزرگسالان
adult nutrition
کژچشایی
allotriogeustia/ parageusia
کژخواری
allotriophagy/ cissa
عامل رشد حیوانی
animal protein factor
اشتهابر
anorexiant/ anorectic/ anorexic anorexigen
ناتشنگی
aposia
دش‌گواری آویزه‌ای
appendicular dyspepsia/ appendix dyspepsia
ارزش زیستی
biological value
کندخواری
bradyphagia
سد کارنیتینی
carnitine barrier
دش‌گواری شکم‌آماسی
catarrhal dyspepsia
دش‌گواری آردبرنجی
chichiko dyspepsia
نشانگان مونوسدیم گلوتامات
Chinese restaurant disease syndrome
دش‌گواری زردابسنگی
cholelithic dyspepsia
دش‌گواری فراخ‌روده‌ای
colon dyspepsia
کم‌خونی شیرگاوی
cow’s milk anemia
قد لگنی
cristal height
دیابت‌چاقی
diabesity
خویشتن‌داری غذایی
dietary restraint
عطش‌آور
dipsia/dipsa/ dipsogenic/ dipsetic
عطش
dipsosis/ dipsesis
دش‌چشایی
dysgeusia
دش‌گواری
dyspepsia
دش‌گوارشی
dyspeptic
دش‌گواری تخمیری
fermentative dyspepsia
دش‌گواری نفخی
flatulent dyspepsia
پاداش غذایی
food reward
دش‌گواری معدی
gastric dyspepsia
تغذیه سالمندان
geriatric nutrition
جهان‌چاقی
globesity
کم‌خونی شیربزی
goat’s milk anemia
کم‌خونی کم‌رنگ‌گویچه‌ای
hypochromic anemia/ Faber’s syndrome
کم‌خونی کم‌رنگ‌ریزگویچه‌ای
hypochromic microcytic anemia
کم‌جانی
inanition
میزان رشد شیرخوار
infant growth rate
دش‌گواری روده‌ای
intestinal dyspepsia
کم‌خونی کمبودآهنی
iron deficiency anemia
رژیم قندخون‌پا
low glycemic index diet
رژیم کم‌کربوهیدرات
low-carbohydrate diet
کم‌خونی بزرگ پیش‌یاخته‌ای
megaloblastic anemia
کم‌خونی ریزگویچه‌ای
microcytic anemia
کم‌خونی شیری
milk anemia
قوتوک
muesli
شبه‌طبیعی
nature-identical
نسبت خالص کالری پروتئینی
net dietary protein-energy ratio/ net dietary protein calories/ NDpCal%
نسبت خالص پروتئین
net protein ratio/ NPR
ارزش خالص پروتئین
net protein value
پرسش‌نامه شب‌خواری
night eating questionnaire/ NEQ
نشانگان شب‌خواری
night eating syndrome/ NES/ midnight hunger
سطح بی‌خطر
no effect level/ NEL
غذادهی راست‌روده‌ای
nutrient enemata/ rectal feeding
بهره غذایی
nutrient reward
آموزش تغذیه
nutrition education
کم‌خونی تغذیه‌ای
nutritional anemia/ deficiency anemia
کم‌خونی تغذیه‌ای درشت‌گویچه‌ای
nutritional macrocytic anemia
رژیم آلرژی‌یاب
oligoallergenic diet
کم‌خونی کشنده
pernicious anemia
شاخص چاقی
ponderal index
چاق‌کننده
ponderocrescive
لاغرکننده
ponderoperditive
سوءتغذیه پروتئین ـ کالری
protein-energy malnutrition/ PEM/ protein-calorie malnutrition
نسبت کالری پروتئینی
protein-energy ratio/ protein-calories percent
ارزش نسبی پروتئین
relative protein value/ RPV
کم‌خونی آهن‌یاخته‌ای
sideroblastic anemia/ sideroachrestic anemia
کم‌خونی آهن‌خونی
sideropenic anemia
طعم آفتاب‌خوردگی
sunlight flavour
تندخواری
tachyphagia
مزه‌بیزاری شرطی
taste aversion learning/ Garcia effect/ conditioned taste aversion/ Sauce-Bearnaise syndrome
نشانگان تکیدگی
wasting syndrome
رژیم لاغری غذای چنددقیقه‌ای
10-minutes meals diet
رژیم لاغری دوهفته‌ای
14-day low-calorie booster diet
رژیم ضدپیری
anti-aging diet
رژیم آسیایی
Asian diet
رژیم گروه‌خون‌محور
blood type diet
انرژی‌کاهی
calorie reduction
اعتیاد کربوهیدراتی
carbohydrate addiction
رژیم ترک اعتیاد کربوهیدراتی
carbohydrate addicts diet
رژیم کارائیبی
Caribbean islander diet
رژیم غارنشینان
caveman diet
تغذیه کودکی
childhood nutrition
چاقی کودکی
childhood obesity
رژیم کودکان
children diet
رژیم لاغری کلسترول‌کاه
cholestrol-lowering diet
رژیم فشارخون‌کاه
DASH diet/ dietary approaches to stop hypertension
رژیم سم‌زدا
detoxification diet/ detox diet
رژیم اسهال
diarrhea diet
داروی رژیم‌یار
diet drug
کلسترول غذا
dietary cholesterol
کمبود غذایی
dietary deficiency
رژیم کوربنی
diverticular disease diet
رایارژیم
e-diet
رژیم چربی‌زدا
fat flush diet
رژیم چربی‌شکن
fat smash diet
میوه‌خوار
frutarian
رژیم میوه‌خواری
frutarian diet
میوه‌خواری
frutarianism
بیش‌اوریک‌خونی
hyperuricemia
تغذیه شیرخوارگی
infant nutrition
تغذیه سرشتی
intuitive eating
روزه آبمیوه
juice fast
آبمیوه‌درمانی —e:juice therapy
رژیم کلیوی
kidney diet/ renal diet
رژیم مدیترانه‌ای
Mediterranean diet
رژیم تک‌خواری
mono diet
رژیم نئاندرتالی
Neanderthin diet
رژیم کالری‌منفی
negative calorie diet
سواد تغذیه
nutrition literacy
رژیم شخصیت‌نگر
personality type diet
مرغ‌ماهی‌گیاهخوار
pesco-pollo vegetarian
ماهی‌گیاهخوار
pescovegeterian
مرغ‌گیاهخوار
pollovegeterian
رژیم بارداری
pregnancy diet
رژیم خام‌خواری
raw food diet
خام‌خواری
raw foodism/ omophagia
رژیم‌شناس رسمی
registered dietitian/ RD
تغذیه کلیوی
renal nutrition
رژیم برنج‌پایه
rice-based diet
تغذیه ورزشی
sport nutrition
واکنش‌پذیری چشایی
taste reactivity
آزمون واکنش‌پذیری چشایی
taste reactivity test
رژیم گیاهخواری
vegetarian diet
رژیم لاغری گیاهخواری
vegetarian quick-start diet
حجیم‌خواری
volumetrics
رژیم غربی
western diet
تمام‌نگری رژیمی
whole diet approach
ورآور شیمیایی
baking powder
پی‌غذا
dessert
پرهیزانه
diet/ regime/ regimen
پرهیز کردن
diet
خوراک روزانه
diet
رژیم‌شناسی
dietetics
رژیم‌شناس
dietician/ dietitian
پیش‌غذا
hors d’oeuvre
ماده مغذی
nutrient
تغذیه
nutrition
تغذیه‌شناسی
nutrition
تغذیه‌شناس
nutritionist
تغذیه‌ای
nutritive
مغذی
nutritive
ماده نگه‌دارنده
preservative
لب‌چره
snack
ستبراسنج
calipers/ callipers
گشنه‌مانی یاخته‌ای
cell starvation
هله‌خوراک
junk food
چرخه سوءتغذیه
malnutrition cycle
سوءتغذیه
malnutrition/ malnourishment
بیش‌بود تغذیه
overnutrition
ماهی‌ـ گیاهخوار
piscitarian
گشنه‌مانی
starvation
کمبود تغذیه
undernutrition/ undernourishment
گیاهخوار مطلق
vegan/ strict vegetarian/ pure vegetarian
گیاهخوار
vegetarian
گیاهخواری
vegetarianism
مسمومیت غذایی باکتریایی
bacterial food intoxication
جدول ترکیبات غذا
food composition table
اجزای غذا
food ingredients/ ingredients
مسمومیت زیستی غذایی
food intoxication/ food-borne intoxication
مسمومیت غذایی
food poisoning
مسمومیت غذایی قارچی
fungal food intoxication
اسیدساز
acid forming/ acid-forming food/ acid-ash
پرهیزانه اسیدساز
acid-ash diet/ acid-ash food/ acid-ash residue
قلیاساز
alkaline forming/ alkaline-forming food/ basic-forming food/ alkaline-ash
پرهیزانه قلیاساز
alkaline-ash diet/ alkaline-ash food/ alkaline-ash residue
امتیاز آمینواسید
aminoacid score
کارمایه مصرفی پایه
basal energy expenditure
میزان سوخت‌وساز پایه
basal metabolism rate
سوخت‌وساز پایه
basal metabolism/ resting metabolism
شکم‌باره دوره‌ای
binge-eater
اختلال شکم‌بارگی دوره‌ای
binge-eating disorder/ BED
شکم‌بارگی دوره‌ای
binge-eating/ compulsive eating
لکه بیتو
Bitot’s spot
بدتن‌انگاری
body image distortion
تغذیه‌شده با شیشه
bottle-fed
تغذیه با شیشه
bottle-feeding
تغذیه‌شده با شیر مادر
breast-fed
تغذیه با شیر مادر
breast-feeding/ lactation nutrition
رشد جبرانی
catch-up growth
امتیاز شیمیایی
chemical score
کارمایه مصرفی روزانه
daily energy expenditure
راهنمای رژیم غذایی
dietary guideline
مکمل غذایی رژیمی
dietary supplement
کالری‌سنجی مستقیم
direct calorimetry
خوراک کارمایه‌خالی
empty energy food
کارمایه خالی
empty energy/ empty calorie
ضریب تبدیل کارمایه
energy conversion factor
کارمایه مصرفی
energy expenditure/ caloric expenditure
نیاز کارمایه‌ای
energy requirement/ caloric requirement/ energy need
ارزش کارمایه‌ای
energy value/ atwater value
آمینواسید ضروری
essential aminoacid
کارمایه مصرفی برآوردی
estimated energy expenditure
نیاز کارمایه‌ای برآوردی
estimated energy requirement
ترازنامه غذایی
food balance sheet
الگوی مصرف غذا
food consumption pattern
تقاضای مواد غذایی
food demand
پرسش‌نامه بسامد غذا —e:food frequency questionnaire/ FFQ
بسامد غذا
food frequency/ food consumption frequency/ food consumption
راهنمای مواد غذایی
food guide
عادات غذایی
food habits/ dietary habits/ eating habits
الگوی غذایی —e:food pattern/ dietary pattern
هرم غذایی
food pyramid/ food guide pyramid
ایمنی غذایی
food safety
امنیت غذایی
food security
انبارش مواد غذایی
food storage
مکمل غذایی
food supplement
مکمل‌افزایی غذایی
food supplementation
موجودی غذایی
food supply
داده‌های موجودی غذایی
food supply data
فرابینی غذایی
food surveillance
روده‌آسیبی گلوتنی
gluten-sensitive enteropathy
نمودار رشد
growth chart
اختلال رشد
growth failure/ failure to grow
پایش رشد
growth monitoring
وزن مطلوب بدن
ideal body weight/ I.B.W./ Healthy Body Weight/ HBW
کالری‌سنجی غیرمستقیم
indirect calorimetry
مکمل غذایی درون‌ماهیچه‌ای
intramascular supplement
مکمل غذایی درون‌رگی
intravenous supplement
اسپروی غیرگرمسیری
nontropical sprue/ celiac disease/ gluten enteropathy
برنامه‌ریزی تغذیه
nutrition planning
سامانه فرابینی تغذیه‌ای
nutrition surveillance system
انسان‌شناسی تغذیه‌ای
nutritional anthropology
ارزیابی تغذیه‌ای —e:nutritional assessment
روش ارزیابی تغذیه‌ای
nutritional assessment method
توان‌بخشی تغذیه‌ای
nutritional rehabilitation/ nutrition rehabilitation
فرابینی تغذیه‌ای
nutritional surveillance/ nutrition surveillance
گذار تغذیه‌ای
nutritional transition/ nutrition transition
کمک‌زیست‌یار
prebiotic
زیست‌یار
probiotic
پیش‌ویتامین آ
provitamin A
پیش‌ویتامین د2
provitamin D2
پیش‌ویتامین د3
provitamin D3
پیش‌ویتامین
provitamin/ previtamin
تغذیه سلامت‌نگر همگانی
public health nutrition
کارمایه مصرفی آرامش
resting energy expenditure
مکمل
supplement
مکمل‌افزایی
supplementation
کارمایه مصرفی کل
total energy expenditure
نشانگان اسپروی گرمسیری
tropical sprue syndrom
اسپروی گرمسیری —e:tropical sprue/ ceylon sore mouth/ coshin-china diarrhea/ psilosis stomatitis intertropica/ stomatitis tropica
دور کمر
waist circumference
واکنش نامطلوب غذایی
adverse food reaction
نشاسته‌خواری
amylophagia
پاددگرگشته
antimetabolite
پادمعدنی
antimineral
پادمغذی
antinutritive
پادپروتئین
antiprotein
پادپیریدوکسین
antipyridoxine
پادتیامین
antithiamin
پادویتامین
antivitamin
مناسب برای سن جنینی
appropriate for gestational age/ AGA
غذای کودک
baby food
وزن هنگام تولد
birth weight
غذای اندام‌پروری
body building food
غذای حجیم
bulky food
آغوز
colostrum
لغات پزشکی بخش 16
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.