مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 17

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 17 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 17
ویار
craving
رواداشت رژیمی روزانه
daily dietary allowance
نیاز روزانه
daily requirement
غذای هدفمند
designer food
پیشینه رژیم غذایی
diet history
رژیم‌درمانی
diet therapy
رواداشت رژیمی
dietary allowance
نیاز رژیمی
dietary requirement
غذای رژیمی
dietetic food
گرمازایی رژیمی
diet-induced thermogenesis
گواردن
digest
گوارده
digest
گوارش‌شده
digested
گوارش‌پذیری
digestibility
ضریب گوارش —e:digestibility coefficient/ coefficient of digestibility
گوارش‌پذیر
digestible
گوارش
digestion
شیره گوارشی
digestive juice
گوارنده
digestive/ digestant
روش آب دونشان
doubly labeled water method
غذای مهندسی‌شده
engineered food
وزن بس‌بسیارکم هنگام تولد
extremely low-birth weight/ ELBW
غذای باب روز
fad food
نشانگان جنینی الکل
fetal alcohol syndrome
حسابداشت غذایی
food account
حساسیت‌زای غذایی
food allergen
حساسیت غذایی
food allergy
روزنوشت غذا و نشانه
food and symptom diary
غذابیزاری
food aversion
سبد غذایی
food basket
رفتار غذایی
food behaviour
امنیت زیستی غذا
food biosecurity
بودجه غذا
food budget
اثرآزمایی غذا
food challenge
انتخاب غذا
food choice
شناسه غذا
food code
روزنوشت غذا
food diary
برنامه توزیع غذا
food distribution program
حذف غذا
food elimination
باب شدن غذا
food fad
باور نادرست غذایی
food fallacy
پیشینه غذایی
food history
بهداشت مواد غذایی
food hygiene
نابردباری غذایی
food intolerance
آزمون نابردباری غذایی
food intolerance test
غذانابردبار
food intolerant
قانون مواد غذایی
food law
فهرست غذایی
food list
نوغذاهراسی
food neophobia
مواد غیرمغذی غذا
food oriented chemicals
سیاست غذایی
food policy
ثبت غذایی
food record
پاکداشت غذا
food sanitation
کمبود غذا
food shortage
استاندارد غذا
food standard
غذای جانشین
food substitute
جانشین کردن غذا
food substitution
اثر گرمایی غذا
food thermic effect/ thermogenic effect of food/ thermal effect of food/ thermic effect of food
بیماری غذازاد
foodborne disease
برهم‌کنش غذا ـ دارو
food-drug interaction
خورانیدن
forced feeding
شیر پیشین
fore milk
نابردباری فروکتوزی
fructose intolerance
فروکتوزنابردبار
fructose intolerant
غذای فراسودمند
functional food
غذای مهندسی‌شده ژنتیکی
genetically engineered food
غذای تغییریافته ژنتیکی
genetically modified food/ GMF
خاک‌خواری
geophagia
سن جنینی
gestational age
نابردباری گلوکوزی
glucose intolerance
آزمون نابردباری گلوکوزی
glucose intolerance test
گلوکوز نابردبار
glucose intolerant
دالان رشد
growth channel
منحنی رشد
growth curve
الگوی رشد
growth pattern
جهش رشد
growth spurt
شیر پسین
hind milk
نابردباری لاکتوزی
lactose intolerance
آزمون نابردباری لاکتوزی
lactose intolerance test
لاکتوزنابردبار
lactose intolerant
کندرشدی
lag down
بزرگ برای سن جنینی
large for gestational age/ LGA
رگ‌کردگی
let down
وزن کم هنگام تولد
low-birth weight/ LBW
طرح‌ریزی غذا
meal planning
غذای طبی
medical food
نیاز روزانه کمینه
minimum daily requirement/ MDR
اسید چرب تک‌اشباع‌نشده
mono-unsaturated fatty acid
غذای طبیعی
natural food
تراز منفی نیتروژن
negative nitrogen balance
بهره‌گیری خالص پروتئین
net protein utilization/ NPU
نقص لوله عصبی
neural tube defect/ NTD
تراز نیتروژن
nitrogen balance/ balance of nitrogen
ضریب تبدیل نیتروژن
nitrogen conversion factor
اسید چرب استری‌نشده
non-esterified fatty acid
چگالی ماده مغذی
nutrient density
مغذی‌افزایی‌شده
nutrificated
مغذی‌افزایی
nutrification
اختلال تغذیه‌ای
nutritional disorder/ nutrition disorder
برچسب‌گذاری تغذیه‌ای
nutritional labeling
چاقی‌زا
obesitogenic
چاقی‌زایی
obesitogesis
ژن چاقی
obesity gene
نشانگان حساسیت دهان
oral allergy syndrome/ OAS
غذای زیستی
organic food/ biological food/ biologic food
اوج سرعت رشد
peak height gain velocity
آمادگی جسمانی
physical fitness
هرزه‌خواری
pica
اسید چرب چنداشباع‌نشده
poly-unsaturated fatty acid
تراز مثبت نیتروژن
positive nitrogen balance
غذای محافظ
protective food
غلظت پروتئین
protein concentration
نسبت کارایی پروتئین
protein efficiency ratio/ PER
کیفیت پروتئین
protein quality
ارزش مکملی پروتئین
protein supplementary value
ارزش پروتئین
protein value
رواداشت روزانه توصیه‌شده
recommended daily allowance/ RDA
دریافت روزانه توصیه‌شده
recommended daily intake/ RDI
رواداشت رژیمی توصیه‌شده
recommended dietary allowence
مرد مبنا
reference man
پروتئین مبنا
reference protein
غذای پالیده
refined food
انرژی استراحت
resting energy
میزان سوخت‌وساز استراحت
resting metabolic rate/ RMR
هم‌ارز فعالیت رتینول
retinol activity equivalent
هم‌ارز رتینول
retinol equivalent
پروتئین ناقل رتینول
retinol-binding protein
اسید چرب اشباع‌شده
saturated fatty acid
ستبرای چین‌پوستی
skin-fold thickness
آزمون ستبرای چین پوستی
skin-fold thickness test
کوچک برای سن جنینی
small for gestational age/ SGA
اثر ویژه دینامیکی
specific dynamic action
پروتئین استاندارد
standard protein
قوت غالب
staple food
غذای تراژنی
transgenic food
اسید چرب اشباع‌نشده
unsaturated fatty acid
وزن بسیارکم هنگام تولد
very low-birth weight/ VLBW
غذای شیرگیری
weaning food
چاقی شکم
abdominal fatness
پرهیز مطلق
absolute diet
کنارغذا
accompaniment dish
رژیم کافی
adequate diet
دریافت کافی
adequate intake
یاخته چربی
adipocyte/ fat cell/ lipocyte
بافت چربی
adipose tissue/ fatty tissue
درک
AI
انباشت چربی مردانه
android fat deposition
چاقی مردانه
android obesity
نظریه اشتهاپایی
appestat theory/ set-point theory
چاقی سیبی‌شکل
apple-shape obesity
بی‌ویتامینی
avitaminosis
رژیم متعادل
balanced diet
رژیم پایه
basal diet
زیست‌فراهمی
bioavailability
رژیم ملایم
bland diet
ترکیب مواد بدن
body composition
چگالی بدن
body density
اندازه جثه
body frame size
بافت چربی قهوه‌ای
brown adipose tissue
چگالی انرژی
caloric density/ energy density
تغذیه وریدی مرکزی
central parenteral nutrition/ CPN
رژیم چالشی
challenge diet
رژیم مایع صاف‌شده
clear liquid diet
رژیم دیابتی
diabetic diet
تعدیل رژیم غذایی
dietary modification/ diet modification
رویه غذایی
dietary practice
دریافت‌های مبنا
dietary reference intakes/ dietary reference values/ DRVs/ nutrient reference values/ NRVs
درم
DRIs
نیاب
EAR
رژیم آسان‌گوار
elemental diet
فرمول آسان‌گوار
elemental formula
رژیم حذفی
elimination diet/ exclusion diet
نیاز میانگین برآوردی
estimated average requirement
رژیم باب روز
fad diet
انباشت چربی
fat deposition
انباره چربی
fat depot
غذاگریزی
food avoidance
مقوی‌سازی غذا
food enrichment
غنی‌سازی غذا
food fortification
غذاورز
food handler
غذاورزی
food handling
دریافت غذا
food intake
ترجیح غذایی
food preference
آماده‌سازی غذا
food preparation
گزاف‌گویی غذایی
food quackery
جبران غذایی
food restoration
نظام غذایی
food system
بیماری‌زای غذازاد
foodborne pathogen
رژیم فرمولی
formula diet
رژیم مایع کامل
full liquid diet
رژیم بدون گلوتن
gluten-free diet
سنگین‌خواری
gorging
رژیم نقرس
gouty diet
نرخ رشد
growth rate
انباشت چربی زنانه
gynoid fat deposition
چاقی زنانه
gynoid obesity
غذای سلامت‌زا
health food
رژیم پرکالری
high calorie diet/ high energy diet
رژیم پرپروتئین
high protein diet
پرخواری
hyperphagia/ polyphagia
چاقی بیش‌رویشی
hyperplastic obesity/ hyperplastic-hypertrophic obesity/ lifelong obesity
چاقی بیش‌پروردی
hypertrophic obesity/ adult-onset obesity
بیش‌ویتامینی
hypervitaminosis
کم‌چشایی
hypogeusia/ amblygeusia/ hypogeusesthsia/ gustatory hypoesthesia
کم‌خواری
hypophagia
کم‌ویتامینی
hypovitaminosis
عقب‌ماندگی رشد زهدانی
intrauterine growth retardation/ IUGR
رژیم کتون‌زا
ketogenic diet/ high fat diet
رژیم سبک
light diet
رژیم سبک‌سدیم
light in sodium diet
رژیم کم‌نمک‌زده
lightly salted diet
چربی‌زایی
lipogenesis
رژیم مایع
liquid diet
رژیم کم‌کالری
low calorie diet/ low energy diet/ restricted energy diet
رژیم کم‌چربی
low fat diet
رژیم کم‌اگزالات
low oxalate diet
رژیم کم‌پورین
low purine diet/ purine-restricted diet
رژیم کم‌سدیم
low sodium diet
درشت‌تنی
macrosomia
رژیم مکانیکی‌نرم‌شده
mechanical soft diet
ریزتنی
microsomia
رژیم تعدیل‌یافته
modified diet
چاقی بیمارگونه
morbid obesity
چینه‌خواری
nibbling
رژیم نمک‌نزده
no added salt diet/ without added salt diet/ unsalted diet/ no salt added diet
برهم‌کنش مغذی‌ـ دارو
nutrient-drug interaction
برهم‌کنش مغذی‌ـ مغذی
nutrient-nutrient interaction
فرهنگ تغذیه
nutrition culture
تشخیص تغذیه‌ای
nutrition diagnosis
ارزشیابی تغذیه
nutrition evaluation
پایش تغذیه
nutrition monitoring
حمایت تغذیه‌ای
nutrition support
مراقبت تغذیه‌ای
nutritional care
ملاحظات تغذیه‌ای
nutritional consideration
مشاوره تغذیه
nutritional counselling
مداخله تغذیه‌ای
nutritional intervention/ intervention
وضعیت تغذیه
nutritional status/ nutriture
رژیم بهینه
optimal diet
بیش‌غذایی
overnutrition
اضافه‌وزن
overweight
تغذیه وریدی
parenteral nutrition/ parenteral feeding
چاقی گلابی‌شکل
pear-shape obesity
تغذیه وریدی محیطی
peripheral parenteral nutrition/ PPN
رژیم نگهدار پروتئین
protein-sparing diet
رژیم محرک
provocative diet
رژیم پوره‌ای
pureed diet
رژیم بدون پورین
purine-free diet
رژیم سدیم‌کاسته
reduced sodium diet
رژیم معمولی
regular diet
سهمانه
serving
وزن ثابت
set-point weight
رژیم بدون سدیم
sodium-free diet
رژیم نرم
soft diet
ماده مغذی پایدار
stable nutrient
چربی ذخیره
storage fat
فرزیست‌یار
synbiotic
رژیم آزمون
test diet
رژیم‌درمانی
therapeutic diet
لغات پزشکی بخش 17
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.