مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 20

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 20 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 20
پوش‌چنگار نایژک‌زاد
bronchogenic carcinoma
مویرگ‌تود
capillary hemangioma
پوش‌چنگارزایی
carcinogenesis
پوش‌چنگار
carcinoma
پوش‌چنگار قشر فوق‌کلیوی
carcinoma of adrenal cortex/ adrenocortical carcinoma
پوش‌گوشت‌چنگار
carcinosarcoma/ sarcocarcinoma
کم‌رویشی غضروف‌ومو
cartilage-hair hypoplastia
تارتود ساروج‌گون
cementifying fibroma
تارتود استخوانی‌ساروجی
cemento-ossifying fibroma
تنده‌رگ‌تود مخچه‌ای
cerebellar hemangioblastoma
پوش‌چنگار زردابراه
cholangiocellular carcinoma/ bile duct carcinoma/ extrahepatic bile duct carcinoma/ cholangiocarcinoma
پوش‌چنگار رویان‌شامه
choriocarcinoma/ chorionic carcinoma/ chorioblastoma/ chorioepithelioma/ chorionic epithelioma/ syncytioma malignum
تودغده رنگ‌گریز
chromophobe adenoma/ chromophobic adenoma/ null-cell adenoma
غده‌پوش‌چنگار یاخته‌روشن
clear cell adenocarcinoma/ clear cell carcinoma/ mesonephroma
پوش‌چنگار یاخته‌های پایه خمیری
comedo basal cell carcinoma
پوش‌چنگار مشبک
cribriform carcinoma
تودغده کیسه‌ای
cystadenoma/ adenocystoma
تارتود کیسه‌ای
cystic fibroma
پوش‌چنگار راهه
duct carcinoma/ ductal carcinoma
پوش‌چنگار راهه‌درجا
ductal carcinoma in situ/ DCIS
عرق‌ریز
eccrine
پوش‌چنگار عرق‌ریز
eccrine carcinoma
پوش‌چنگار رویانی
embryonal carcinoma
گوشت‌پوش‌چنگار رویانی
embryonal carcinosarcoma
درون‌ریزشناس
endocrinologist
درون‌ریزشناسی
endocrinology
درون‌رگ‌تود پوشش‌واره
epithelioid hemangioendothelioma
تارپوش‌چنگار
fibrocarcinoma
تارتود نرم
fibroma molluscum/ fibroma molle/ acrochordon/ soft fibromas/ skin tag/ cutaneous tag/ cutaneous papilloma/ fibroepithelial polyp
تارتود
fibroma/ fibroid/ fibroid tumor
کم‌رویشی کانونی پوست
focal dermal hypoplastia/ Goltz syndrome
غده‌پوش‌چنگار معده
gastric adenocarcinoma/ gastric carcinoma/ adenocarcinoma of the stomach
غول‌یاخته
giant cell
پوش‌چنگار غول‌یاخته‌ای
giant cell carcinoma
تارتود سخت
hard fibroma/ fibroma durum
تنده‌رگ‌تود
hemangioblastoma/ angioblastoma/ Lindau tumor
چندتنده‌رگ‌تودی
hemangioblastomatosis
درون‌رگ‌تنده‌تود
hemangioendothelioblastoma
درون‌رگ‌تود
hemangioendothelioma/ angioendothelioma
خون‌رگ‌تارتود
hemangiofibroma
خون‌رگ‌تود
hemangioma
چندرگ‌تودی
hemangiomatosis
خون‌رگ‌گوشت‌چنگار
hemangiosarcoma/ hemangioendotheliosarcoma/ malignant hemangioendothelioma/ angiosarcoma
رگ‌گوشت‌چنگار کبد
hepatic angiosarcoma/ Kupffer cell sarcoma
درون‌رگ‌تود نوزادان
infantile hemangioendothelioma
پوش‌چنگار درون‌راهه
intraductal carcinoma
بازسازی لیزری تورتیغه
laser trabeculoplasty
سپیدرگ‌تارتود
lymphangiofibroma
سپیدرگ‌تود
lymphangioma/ angioma lymphaticum
سپیدرگ‌گوشت‌چنگار
lymphangiosarcoma
سیه‌تود بدخیم
malignant melanoma
تودغده چندشکلی بدخیم
malignant pleomorphic adenoma
سیه‌تنده‌تود
melanoblastoma
سیه‌چنگار
melanocarcinoma
سیه‌یاخته
melanocyte
سیه‌تود
melanoma
سیه‌پوش‌چنگار
melanotic carcinoma
پوش‌چنگار شامه‌گان
meningeal carcinoma/ leptomeningeal carcinoma/ leptomeningeal carcinomatosis/ meningeal carcinomatosis
شامه‌تود
meningioma
میان‌آکنه
mesenchyma/ mesenchyme
میان‌آکنه‌ای
mesenchymal
دگرنشینی
metastasis
دگرنشستی
metastatic
پوش‌چنگار یاخته‌های پایه پولکی
morphea-like basal cell carcinoma/ sclerosing basal cell carcinoma
لیزینه
mucin
لیزینه‌ای
mucinous
غده‌پوش‌چنگار لیزینه‌ای
mucinous adenocarcinoma/ mucinous carcinoma/ colloid carcinoma/ colloid cancer
پوش‌چنگار شبه‌لیزابه‌ای
mucoepidermoid carcinoma
لیزابه‌ای
mucous
لیزابه
mucus
پوش‌چنگار حلق‌وبینی
nasopharyngeal carcinoma
نورویش
neoplasm
پی‌تارتود
neurofibroma/ fibroneuroma
چندپی‌تارتودی
neurofibromatosis/ multiple neurofibroma/ neuromatosis
پوش‌چنگار یاخته‌های پایه گره‌زخمی
nodulo-ulcerative basal cell carcinoma
پوش‌چنگار ناکوچک‌یاخته
non-small cell carcinoma/ non-small cell lung carcinoma/ non-small cell lung cancer/ NSCLC
پوش‌چنگار جویاخته
oat cell carcinoma
تارتود دندان‌زاد
odontogenic fibroma/ central odontogenic fibroma
تودینه‌زایی
oncogenesis/ tumorigenesis
تودینه‌شناس
oncologist
تارتود استخوانی
ossifying fibroma/ ossifying fibroma of bone
غده‌پوش‌چنگار مامینه‌ای
papillary adenocarcinoma/ polypoid adenocarcinoma
پوش‌چنگار مامینه‌ای
papillary carcinoma
تارتود پیراانبانکی
perifollicular fibroma
تارتود دندان‌زاد پیرامونی
peripheral odontogenic fibroma
پوش‌چنگار یاخته‌های پایه رنگدانه‌ای
pigmented basal cell carcinoma
تودغده هیپوفیز
pituitary adenoma
تودغده چندشکلی
pleomorphic adenoma
تودغده چندهورمونی
plurihormonal adenoma
تودغده پرولاکتینی
prolactinoma/ prolactin cell adenoma/ prolactin-secreting adenoma/ lactotrope adenoma/ lactotroph adenoma
نارویش گویچه‌های سرخ
pure red cell aplasia
گوشت‌چنگار
sarcoma
گوشت‌چنگارزایی
sarcomagenesis
پوش‌چنگار جوشگاهی
scar carcinoma/ scar cancer
پوش‌چنگار زرهی
scirrhous carcinoma/ carcinoma fibrosum/ scirrhous cancer
پوش‌چنگار چربینه‌ای
sebaceous carcinoma/ sebaceous gland carcinoma
غده چربینه‌ای
sebaceous gland/ sebaceous follicle
پوش‌چنگار نگین‌یاخته
signet ring cell carcinoma
پوش‌چنگار کوچک‌یاخته
small cell carcinoma/ small cell lung carcinoma/ small-cell lung cancer/ SCLC
پوش‌چنگار دوک‌یاخته
spindle cell carcinoma
پوش‌چنگار سنگ‌فرشی
squamous carcinoma/ squamous cell carcinoma/ epidermoid carcinoma/ prickle cell carcinoma
پوش‌چنگار یاخته‌های پایه سطحی
superficial basal cell carcinoma/ multicentric basal cell carcinoma
نارویش تیموس
thymic aplasia
نارویش تیموس ـ پاراتیروئید
thymic-parathyroid aplasia/ DiGeorge’s syndrome
تودغده تیروساز
thyrotrope adenoma/ thyrotroph adenoma/ thyrotroph cell adenoma
تورتیغه‌های استخوان
trabeculae of bone
تودغده تورتیغه‌ای
trabecular adenoma/ embryonal adenoma
پوش‌چنگار چندلایه‌یاخته
transitional cell carcinoma/ TCC/ urothelial cell carcinoma/ UCC
تودغده لوله‌ای
tubular adenoma/ androblastoma
پوش‌چنگار لوله‌ای
tubular carcinoma/ tubular cancer
تودینه
tumor/ oncoma
غده‌پوش‌چنگار میزبند
urachal adenocarcinoma
میزبند
urachus
سیاهرگ‌تود
venous hemangioma
پوش‌چنگار زگیلی
verrucous carcinoma
درون‌رگ‌تود مهره‌ای
vertebral hemangioendothelioma
تودغده پرزی
villous adenoma
پوش‌چنگار پرزی
villous carcinoma/ carcinoma villosum
دورکن
abducens/ abducent
دور کردن
abduct
دورکرد
abduction/ abductio
دورساز
abductor
عنبیه‌فلجی تطابقی
accommodation iridoplegia
اتصال
adhesion
چسبندگی
adhesion
بی‌حرکتی
akinesia
حرکت‌دردی
akinesia algera
بی‌حرکت
akinetic
یک‌سوفلجی متناوب
alternate hemiplegia/ crossed hemiplegia/ hemiplegia cruciata
ناهمکارانه
asynergic
ناهمکاری
asynergy
بی‌کشنگ
atonic/ flaccid
بی‌کشنگی
atony/ flaccidity,atonia/ atonicity
پلک‌فلجی
blepharoplegia
کندحرکتی
bradykinesia,bradycinesia/ bradypragia
کندحرکت
bradykinetic
نایژه‌فلجی
bronchoplegia
ماهیچه قلب
cardiac muscle
قلب‌فلجی
cardioplegia
قلب‌فلج
cardioplegic
قلب‌فلج
cardioplegic
حفره غشایی
caveola/ caveola intracellularis/ plasmalemmal vesicle
غار
caverna/ cavern
غارآماس
cavernitis
فشارسنجی جسم غاری
cavernosometry
صورت‌نگاری جسم غاری
cavernosonography
غاری
cavernous
صدای تنفسی غاری
cavernous rale
صدای غاری
cavernous voice/ amphoric voice/ amphoriloquy/ amphorophony
حفراک
cavitation
حفره‌زایی
cavitation
حفره
cavity/ cave/ cavern1,caverna/ cavum/ cavitas
حفره
cavity
حفره
cavity
یک‌سوفلجی مغزی
cerebral hemiplegia
عنبیه‌فلجی کامل
complete iridoplegia
زم‌قلب‌فلجی
cryocardioplegia
کبودک
Cyanosis
کبودکی
cyanotic
مژگانی‌فلجی
cycloplegia
مژگانی‌فلج
cycloplegic
عامل مژگانی‌فلجی
cycloplegic agent
مثانه‌فلجی
cystoplegia/ cystoparalysis
متقارن‌فلجی
diplegia/ bilateral paralysis
متقارن‌فلج
diplegic
متقارن‌فلج
diplegic
پس‌خمش
dorsifelexion
دش‌همکاری
dyssynergia
دش‌کشنگ
dystonia
درون‌زه‌لاد
endometrium/ tunica mucosa uteri
کاردرمانی
ergotherapy
کشش
extension
واخم‌کننده
extensor
چشم‌فلجی بیرونی
external ophthalmoplegia
یک‌سوفلجی صورت
facial hemiplegia
صورت‌فلجی
facioplegia/ facial paralysis
تاردسته
fasciculus/ fascicle
تارتنده
fibroblast
تارتنده‌ای
fibroblastic
چندتارتودشوی
fibromatosis
چندتارتودی
fibromatosis
چندتارشوی
fibrosis
تارچه‌آماس
fibrositis/ fibrofascitis/ muscular rheumatism
خمش
flexion
خم‌کننده
flexor
خمیدگی
flexure/ flexura
گودک
fovea
ریزگوده
foveola
یک‌پافلجی
hemiparaplegia
یک‌سوفلجی
hemiplegia/ semiplegia
یک‌سوفلج
hemiplegic
یک‌سوفلج
hemiplegic
بیش‌کشش
hyperextension
اتصال ایمنی
immune adherence
چشم‌فلجی درونی
internal ophthalmoplegia
ماهیچه غیرارادی
involuntary muscle
عنبیه‌فلجی
iridoplegia/ iridoparalysis
هم‌اندازه
isometric
هم‌طول
isometric
هم‌کشش
isotonic
هم‌کشنگ
isotonic
بازسازی حرکت
kineplasty,kineplastics/ plastic amputation
حرکت‌شناسی
kinesics
حرکت‌زاد
kinesigenic
حرکت‌سنج
kinesimeter/ kinesiometer
حرکت‌درمانی
kinesitherapy/ kinesiatrics/ kinetotheropy/ kinesiotherapy
حرکت‌بین
kinetoscope
حرکت‌بینی
kinetoscopy
اختلال حرکت
kinetosis/ kinesia
حنجره‌فلجی
laryngoplegia,laryngoparalysis,laryngeal paralysis
گفتارفلجی
logoplegia
سیاهک
melanosis/ melanism
سیاهکی
melanotic/ melanistic
میان‌آکنه‌تود
mesenchymoma
ماهیچه‌زه‌لادآماس
mesometritis
تک‌اندام‌فلجی
monoplegia
تک‌اندام‌فلج
monoplegic
تک‌اندام‌فلج
monoplegic
واحد حرکتی
motor unit
ماهیچه‌تار
muscle fiber
ماهیچه‌تنده
myoblast
ماهیچه‌تنده‌ای
myoblastic
ماهیچه‌تارچه
myofibril/ muscle fibril,sarcostyle/ myofibrilla
ماهیچه‌تارچه‌ای
myofibrillar
ماهیچه‌تارتنده
myofibroblast
چندماهیچه‌تارتودشوی
myofibromatosis
چندماهیچه‌تارشوی
myofibrosis
ماهیچه‌تارچه‌آماس
myofibrositis
ماهیچه‌نخینه
myofilament
ماهیچه‌سفتاک
myogelosis
ماهیچه‌زایی
myogenesis
ماهیچه‌زا
myogenetic/ myogenic
ماهیچه‌زاد
myogenic/ myogenous
ماهیچه‌بان
myoglia/ border fibrils
بیش‌پروردگی ماهیچه
myohypertrophia
ماهیچه‌وار
myoid
ماهیچه‌وار
myoid
ماهیچه‌جنبش
myokinesis
ماهیچه‌جنبشی
myokinetic
ماهیچه‌لرزی
myokymia,myoclonia fibrillaris multiplex
ماهیچه‌چربی‌تود
myolipoma
ماهیچه‌شناسی
myology
لغات پزشکی بخش 20
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.