مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 21

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 21 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 21
ماهیچه‌کافت
myolysis
قلب‌ماهیچه‌کافت عفونت‌زاد
myolysis cardiotoxica
ماهیچه‌تود
myoma
چندماهیچه‌تودشوی
myomatosis
ماهیچه‌برداری
myomectomy/ myectomy
ماهیچه‌تودبرداری
myomectomy
ماهیچه‌سیاهک
myomelanosis
ماهیچه‌سنج
myometer
ماهیچه‌زه‌لاد
myometrium,tunica muscularis uteri/ mesometrium
پی‌ماهیچه‌ای
myoneural
ماهیچه‌فلجی
myoparalysis
ماهیچه‌شلی
myoparesis
ماهیچه‌آسیبی
myopathic
ماهیچه‌آسیب
myopathy
درون‌ماهیچه
myoplasm
ماهیچه‌بازساختی
myoplastic
ماهیچه‌بازسازی
myoplasty
ماهیچه‌پارگی
myorrhexis
ماهیچه‌سختاک
myosclerosis
ماهیچه‌آماس رشته‌ای
myositis fibrosa
ماهیچه‌آماس استخوانشی
myositis ossificans
ماهیچه‌آماس
myositis,inflammatory myopathy/ myitis/ initis
ماهیچه‌کشش
myotasis
ماهیچه‌کششی
myotatic
ماهیچه‌زردپی‌آماس
myotenositis
ماهیچه‌دش‌کشنگ
myotonia
ماهیچه‌دش‌کشنگی
myotonic
ماهیچه‌دش‌کشنگ‌وار
myotonoid
ماهیچه‌کشنگ
myotonus
ماهیچه‌پرورد
myotrophic
ماهیچه‌پروردگی
myotrophy
ماهیچه‌لوله‌ای
myotubular
ماهیچه‌لوله
myotubule/ myotube
درون‌پی
neuroplasm
درون‌پی‌ای
neuroplasmic
چشم‌فلجی هسته‌ای
nuclear ophthalmoplegia
چشم‌فلجی
ophthalmoplegia,ophthalmoparesis
چشم‌فلج
ophthalmoplegic
چشم‌فلج
ophthalmoplegic
کام‌فلجی
palatoplegia
فلج
paralysis/ palsy
فلج
paralytic
فلج
paralytic
پرازه‌لاد
parametrium
دوپافلجی
paraplegia
دوپافلج
paraplegic/ paraplectic
دوپافلج
paraplegic/ paraplectic
نیم‌فلجی
paresis
نیم‌فلج
paretic
چشم‌فلجی بخشی
partial ophthalmoplegia
پیرازه‌لاد
perimetrium,tunica serosa uteri
پیراماهیچه‌آماس
perimyositis
پیراماهیچه
perimysium
گود رفتن
pit
گوده
pit
گودی
pit
خمش کف پا
planter flexion
چندماهیچه‌آماسی
polymyositis,multiple myositis
ماهیچه‌آماس افزایشی
proliferative myositis
چرک‌ماهیچه‌آماس
pyomyositis,spontaneous bacterial myositis,tropical pyomyositis
چهاراندام‌فلجی
quadriplegia,tetraplegia
چهاراندام‌فلج
quadriplegic,tetraplegic
چهاراندام‌فلج
quadriplegic,tetraplegic
عنبیه‌فلجی بازتابی
reflex iridoplegia
گوشت‌تنده
sarcoblast
گوشت‌غشا
sarcolemma/ myolemma
گوشت‌غشایی
sarcolemmic/ sarcolemmous
گوشت‌پار
sarcomere
درون‌گوشت
sarcoplasm
درون‌گوشتی
sarcoplasmic
ماهیچه اسکلتی
skletal muscle
ماهیچه صاف
smooth muscle/ unstriated muscle/ nonstriated muscle/ smooth involuntary muscle
یک‌سوفلجی سخت
spastic hemiplegia
یک‌سوفلجی نخاعی
spinal hemiplegia
ماهیچه مخطط
striated muscle/ striped muscle
زیرلب‌چسباک
sublabial adhesion
عنبیه‌فلجی هم‌حس
sympathetic iridoplegia
کزاززا
tetanic
کزازی
tetanic
کزازوار
tetanoid
کزاز
tetanus
کزازین
tetany/ intermittent cramp/ intermittent tetanus
چشم‌فلجی کلی
total ophthalmoplegia
سه‌اندام‌فلجی
Triplegia
سه‌اندام‌فلج
triplegic
سه‌اندام‌فلج
triplegic
ماهیچه ارادی
voluntary muscle
پی‌یاخته رابط
interneuron/ connector/ connector neuron/ internuncial neuron
شکم‌بینی
abdominoscopy/ laparoscopy/ celioscopy/ peritoneoscopy
اختلالات غدد درون‌ریز
endocrine disorders
درون‌ریز درمانی
endocrinotherapy/ endocrine therapy/ hormonotherapy/ hormone therapy/ hormonal therapy
پایدارسازی
fixation/ fixing
پایدارساز
fixative
غده تمام‌ریز
holocrine gland
غده قطره‌ریز
merocrine gland
رنگ‌آمیزی
staining
زی‌داربست
stroma/ matrix
تورتیغه‌های عنکبوتیه
arachnoid trabeculae/ trabeculae arachnoideae
قطره‌ریز
merocrine
تودینه‌شناسی
oncology
تورتیغه
trabecula
تورتیغه کناردیواره‌ای
trabecula septomarginalis/ moderator band
تورتیغه‌های زورقی قلب
trabeculae carneae cordis/ trabeculae cordis/ fleshy trabeculae of heart
تورتیغه‌های جمجمه‌ای
trabeculae carnii/ Rathke’s trabeculae
تورتیغه‌های جسم اسفنجی آلت
trabeculae corporis spongiosi penis
تورتیغه‌های جسم غاری آلت
trabeculae corporum cavernosorum penis
تورتیغه‌های گره‌تنابه‌ای
trabeculae nodi lymphatici/ trabeculae nodi lymphoidei
تورتیغه‌های طحال
trabeculae splenicae/ trabeculae lienis
تورتیغه‌ای
trabecular
تورتیغه‌شده
trabeculate
تورتیغه‌ای شدن
trabeculation/ trabecularism
تورتیغه‌بری
trabeculectomy
بازسازی تورتیغه
trabeculoplasty
دید مرکزی
central vision/ direct vision/ foveal vision
مامک
nipple/ papilla mammae/ papilla mammaria/ mammary papilla/ mammilla/ teat/ thelium
بویایی
olfaction/ smell/ osmesthesia/ osphresis
دید لوله‌ای
tunnel vision/ gun-barrel vision
بینایی
vision/ sight
چسب‌رگ‌تود
atheroma/ atherosis/ atheromatous degeneration
تمام‌ریز
holocrine
مامینه
papilla
چربینه‌ای
sebaceous
چربینه
sebum/ cutaneous sebum/ sebum cutaneum
درون‌ریز
endocrine
غده درون‌ریز
endocrine gland
برون‌ریز
exocrine
غده برون‌ریز
exocrine gland
بزل
puncture/ centesis
لوله‌برداری
tubectomy/ salpingectomy
سرطان‌زایی
carcinogenesis
برون‌کشی
aspiration
درزهدان
in utero
مکش
suction
لوله‌بندی
tubal ligation
خون‌شارش‌شناسی
hemorheology/ haemorheolgy
آدرنالین
adrenalin/ epinephrine
آدرنالین‌بند
adrenergic blocking agent
آدرنالین‌زا
adrenergic
آدرنالین‌کاف
adrenolytic
آرک‌درد
alveoalgia/ alveolar osteitis/ dry socket
آوانگار قلب
phonocardiograph
آوانگاری قلب
phonocardiography
استخوان‌درد پایانکی
acrostealgia
اشتقاق
lead
اشتقاق استاندارد
standard lead
اشتقاق افزوده پا
aVF lead
اشتقاق افزوده چپ
aVL lead
اشتقاق افزوده راست
aVR lead
اشتقاق اندامی
limb lead
اشتقاق پیش‌مازه‌ای
precordial lea
اشتقاق تک‌قطبی
unipolar lea
اشتقاق تک‌قطبی افزوده
augmented unipolar limb lead
اشتقاق دوقطبی
bipolar lead
اشتقاق ضربان‌ساز
pacemaker lead/ pacing lead
انبساط قلب
diastole
انبساط هم‌حجم
isovolumic relaxation/ isovolumetric relaxation
انقباض پیش‌رس
extrasystole
انقباض پیش‌رس بطنی
ventricular extrasystole/ ventricular premature complex/ VPC/ infranodal extrasystole
انقباض پیش‌رس پس‌گرا
retrograde extrasystole
انقباض پیش‌رس دهلیزی
atrial extrasystole/ atrial premature complex/ APC
انقباض پیش‌رس گرهی
nodal extrasystole/ atrioventricular extrasystole/ atrioventricular junctional premature complex/ AV extrasystole/ junctional extrasystole
انقباض حذفی قلب
aborted systole
انقباض قلب
systole
انقباض هم‌حجم
isovolumic contraction
بازودرد
Brachialgia
بذل‌نخاع
lumbar puncture/ spinal puncture/ thecal puncture/ rachiocentesis/ spinal tap
براستوده
exostosis/ osteochondroma/ chondrosteoma/ osteocartilaginous exostosis/ osteoenchondroma
بردارنگاری قلب
vectorcardiography
برگرده‌ای
paranephric/ paranephros
بزرگی غده فوق‌کلیوی
adrenomegaly
بیش‌دفاعی
anaphylaxis/ anaphylactic shock
بی‌دفاعی
aphylaxis
پراگردیزه‌ای
perinephric/ perirenal
پایانک‌درد
acrodynia/ erythredema polyneuropathy/ Bilderbeck/ Selter/ Swift/ Swift-Feer/ pink disease
پوست‌درد چربی‌زاد
adiposis dolorosa/ adiposalgia Dercum disease
پی‌درد سه‌قلو
trigeminal neuralgia/ trifocal neuralgia/ trifacial neuralgia/ tic douloureux
پی‌درد
neuralgia
پیراگردیزه‌ای
paranephric
پی‌مفصل‌درد
arthroneuralgia
پی‌درد پستان
mammary neuralgia
پی‌درد بین‌دنده‌ای
intercostal neuralgia
پی‌درد زبانی ـ حلقی
glossopharyngeal neuralgia
پی‌درد زونایی
postherpetic neuralgia
پی‌درد صورت‌فلجی
geniculate neuralgia/ Ramsay Hunt syndrome/ neuralgia facialis vera/ Hunt neuralgia
چربی‌زاد
adipogenic
چربانه
adipocere
چربی‌زا
adipogenic
چنددش‌براستی
multiple exostoses/ hereditary multiple exostoses/ diaphyseal aclasis/ multiple cartilaginous exostoses/ multiple osteocartilaginous exostoses
دش‌پروردگی ماهیچه
muscular dystrophy/ MD
دش‌بیش‌پروردگی ماهیچه
pseudohypertrophic muscular dystrophy
دش‌پروردگی چربی‌تناسلی
adiposogenital dystrophy/ adiposogential degeneration/ adiposogenital syndrome/ Frohlich syndrome/ Babinsky-Frohlich syndrome
دش‌پروردگی چشمی‌ـ حلقی
oculopharyngeal dystrophy/ oculopharyngeal syndrome/ oculopharyngeal muscular dystrophy
دش‌پروردگی کشنگی
myotonic dystrophy/ dystrophia myotonica/ myotonia atrophica/ Steinert disease
دش‌وندی
aclasis/ aclasia
دوره تحریک‌ناپذیری نسبی
relative refractory period
دوره تحریک‌ناپذیری
refractory period
دوره تحریک‌ناپذیری مطلق
absolute refractory period/ effective refractory period
زهره‌برداری
cholecystectomy
سردرد مسمومیتی
toxic headache
سردرد اندامگانی
organic headache
سردرد پس‌آمیزشی
postcoital headache
سرخرگ‌درد
arteralgia
سردرد بذل‌نخاعی
lumbar puncture headache/ post-dural headache/ post-lumbar puncture headache/ postspinal headache/ post-spinal puncture headache/ spinal headache/ puncture headache
سردرد بیش‌تحرکی
exertional headache
سرخ‌درد
erythromelalgia/ acromelalgia/ Gerhardt disease/ Weir Mitchell disease
سردرد تنشی
tension headache/ tension-type headache
سردرد رگ‌زاد
vascular headache
سردرد تنشی دوره‌ای
episodic tension headache
سردرد تنشی مزمن
chronic tension headache
سم غده فوق‌کلیوی
adrenotoxin
شبه‌آدرنالین
adrenomimetic/ sympathomimetic
شکم‌درد
abdominalgia
صفحه درهم
intercalated disc
ضربان‌سنجی
cardiotachometry
صفراگازی
pneumobilia
صفرابر
cholecystagogue/ cholecystagogic/ cholecystokinetic
ضعف
asthenia/ adynamia
ضعف اضطرابی
neurocirculatory asthenia/ Da Costa’s syndrome/ effort syndrome/ soldier’s heart/ irritable heart
ضعف عرق‌کاستی
tropical anhydrotic asthenia/ sweat retention syndrome/ thermogenic anhidrosis
عرق‌کاست
anhydrosis/ anhidrosis/ anidrosis/ hidroschesis
غده فوق‌کلیوی
adrenal gland/ glandula suprarenalis/ suprarenal gland/ adrenal body/ glandula adrenalis/ suprarenal body/ suprarenal capsule/ adrenal capsule/ epinephros
غده‌درد
adenalgia/ adenodynia
فرار بطنی
ventricular escape
کاهیدگی زرد
yellow atrophy/ massive hepatic necrosis
کم‌عرقی
hypohydrosis
میگرن
migraine/ migraine headache/ sick headache
میگرن عصبی
migrainous neuralgia/ cluster headache/ Horton disease/ vasomotor headache
نفخ معده
aerogastria
نفخ معده دردناک
aerogastralgia
واایستی
diastasis
سه‌گانه
triad
نشانگان سه‌گانه زنان ورزشکار
female athlete triad
دوقلوهای ناهمسان
non-identical twins
دوقلوهای همسان
identical twins
دوقلوهای دوزاگ
dizygotic twins/ dissimilar twins/ fraternal twins/ biovular twins
دوقلوهای تک‌زاگ
monozygotic twins/ monovular twins/ uniovular twins
پادکنشگر
antagonist
هم‌کنشگر
agonist
لغات پزشکی بخش 21
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.