مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 24

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 24 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 24
میزان تعدیل‌یافته
adjusted rate
تعدیل
adjustment
سوگیری میزان بستری
admission rate bias
مطالعه تحلیلی
analytical study
سوگیری اثبات
ascertainment bias
سوگیری برکسونی
Berkson’s bias/ Berksonian bias
سوگیری
bias
مراقبت
care
مورد
case
مجموعه موردها
case series
سوگیری مخدوش‌کننده
confounding bias
سرایت
contagion
مسری
contagious
شاهدها
controls
بخش مراقبت‌های قلبی
coronary care unit/ CCU
مطالعه مقطعی
cross-sectional study
میزان خام
crude rate
مطالعه توصیفی
descriptive study
سوگیری طراحی
design bias
مطالعه بوم‌شناختی
ecological study
مطالعه تجربی
experimental study
مطالعه پیگیر
follow-up study
سلامت
health
رفتار سلامت‌محور
health behaviour
مراقبت‌های سلامت
health care
آموزش سلامت
health education
سیاست سلامت
health policy
ارتقای سلامت
health promotion
علوم سلامت
health sciences
خدمات سلامت
health services
پیمایش سلامت
health survey
سالم
healthy
بهداشت
hygiene
بهداشتی
hygienic
بهداشت‌کار
hygienist
عفونت
infection
بیماری عفونی
infectious disease
آلودگی بیرونی
infestation
سوگیری اطلاعات
information bias
سوگیری ابزار
instrument bias
بخش مراقبت‌های ویژه
intensive care unit/ ICU
مطالعه مداخله‌ای
interventional study/ intervention study
سوگیری مصاحبه‌گر
interviewer bias
غیرمسری
non-contagious
سوگیری مشاهده‌گر
observer bias
مطالعه راهنما
pilot study/ pilot investigation
مطالعه شیوع
prevalence study
سلامت همگانی
public health
سوگیری انتشار
publication bias
سوگیری یادآوری
recall bias
سوگیری گزارشی
reporting bias
سوگیری پاسخ
response bias
سوگیری نمونه‌گیری
sampling bias
سوگیری انتخاب
selection bias
سوگیری خودانتخابی
self-selection bias
میزان ویژه
specific rate
مراقبت
surveillance
سامانه مراقبت
surveillance system
پیمایش
survey
ابزار پیمایش
survey instrument
قابل انتقال
transmissible
انتقال
transmission
آسایش
well-being
طراحی قبل ـ بعد
before-after design
کورسازی
blinding/ blinding asking
موردیابی
case finding
علیت
causation/ causality
مرکز مبارزه با بیماری‌ها
CDC/ centre for disease control
کارآزمایی بالینی
clinical trial
طراحی متقاطع
crossover design
عامل تعیین‌کننده
determinant
تعیین‌کننده‌های سلامت
determinants of health
مبارزه با بیماری
disease control
حذف بیماری
disease elimination
ریشه‌کنی بیماری
disease eradication
گذار همه‌گیرشناختی
epidemiologic transition
مواجهه
exposure
ارزشیابی بیرونی
external evaluation
منفی کاذب
false negative
مثبت کاذب
false positive
نظریه میکربی بیماری
germ theory of disease
معیار طلایی
Gold standard
معلولیت
handicap
ارزیابی سلامت
health assessment
توسعه سلامت
health development
سلامت برای همه
Health for All/ HFA
ارزیابی اثر نهایی بر سلامت
health impact assessment/ HIA
بخش سلامت
health sector
پژوهش در خدمات سلامت
health services research
وضعیت سلامت
health status
شاخص وضعیت سلامت
health status index
پژوهش در نظام سلامت
health system research
پدیده کوه یخ
iceberg phenomenon
خلل
impairment
مورد شاخص
index case
گروه شاخص
index group/ index series
عفونت‌زایی
infectivity
تحلیل قصد درمان
intention-to-treat analysis/ IT T analysis/ inten-to-treat analysis
ارزشیابی درونی
internal evaluation
پایایی بین مشاهده‌گران
inter-observer reliability
پایایی بین ارزیابان
inter-rater reliability
پایایی یک مشاهده‌گر
intra-observer reliability
پایایی یک ارزیاب
intra-rater reliability
سوگیری زودیابی
lead time bias
سوگیری مدت
length bias
سلامت روانی
mental health
سیر طبیعی بیماری
natural history of disease
نیازسنجی
need assessment/ needs assessment
ارزش اخباری منفی
negative predictive value/ NPV
ارزشیابی برآمد
outcome evaluation/ summative evaluation/ product evaluation
سلامت جسمانی
physical health
سلامت مثبت
positive health
ارزش اخباری مثبت
positive predictive value/ PPV
عامل تسریع‌کننده
precipitating factor
ارزش اخباری
predictive value
عامل مستعدکننده
predisposing factor
پیشگیری خاستگاهی
primordial prevention
ارزشیابی فرایند
process evaluation/ formative evaluation
عامل محافظ
protective factor
ارزیابی اثر نهایی بر سلامت همگانی
public health impact assessment/ PHIA
جمعیت مرجع
reference population
پایایی
reliability
مراقبت با دیده‌وری
sentinel surveillance
شدت
severity
تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت
social determinants of health
سلامت اجتماعی
social health
طیف بیماری
spectrum of disease
سلامت معنوی
spiritual health
تصادفی‌سازی طبقه‌ای
stratified randomisation
جمعیت مطالعه
study population
پایایی آزمون ـ بازآزمون
test-retest reliability
منفی حقیقی
true negative
مثبت حقیقی
true positive
شبکه علیت
web of causation/ causal web
افکانه
abortus
میزان اختصاصی ـ سنی باروری
age-specific fertility rate
میزان الف.س.ب.
ASFR
روش‌های سدی
barrier methods
روش دمای پایه بدن
basal body temperature method
تولد
birth
فاصله تولد
birth interval
مرتبه تولد
birth order
میزان تولد
birth rate
فنون تقویمی
calendar techniques
روش‌های تقویمی
calendar-based methods
روش مخاط دهانه رحم
cervical mucus method
فاصله بسته تولد
closed birth interval
نزدیکی منقطع
coitus interruptus
آبستنی
conception
باره
conceptus
میزان خام تولد
crud birth rate
وضع حمل
delivery
نسبت وابستگی
dependency ratio
مرگ مستقیم مادر
direct maternal death
نوزادمرگی زودهنگام
early neonatal death
بارداری برون‌رحمی
ectopic pregnancy/ eccyesis
سقط اختیاری
elective abortion
برنامه تنظیم خانواده
family planning program/ family planning
بارآوری
fecundity
باروری
fertility
روش‌های باروری‌آگاهی
fertility awareness methods/ awareness mothods
میزان باروری
fertility rate
نسبت باروری
fertility ratio
تنظیم باروری
fertility regulation
لقاح
fertilization
میزان عمومی باروری
general fertility rate
میزان ع. ب.
GFR
بارمند
Gravida
بارمندی
gravidity
میزان م.ش.
IMR
مرگ غیرمستقیم مادر
indirect maternal death
سقط القایی
induced abortion
شیرخوار
infant
مرگ شیرخوار
infant death
میزان مرگ‌ومیر شیرخواران
infant mortality rate
زایمان
labour
نوزادمرگی دیرهنگام
late neonatal death
زنده‌زایی
live birth/ livebirth
زنده‌زاد
live born
خدمات سلامت مادر و کودک
maternal and child health services
مرگ مادر
maternal death
میزان مرگ‌ومیر مادران
maternal mortality rate
خدمات سماک
MCH services
بچه‌انداختن
miscarriage
میزان م. م.
MMR
چندم‌بار
multigravida
چندم‌زا
multipara
روش‌های طبیعی تنظیم خانواده
natural family planning methods
مرگ نوزاد
neonatal death
میزان مرگ‌ومیر نوزادان
neonatal mortality rate
نوزاد
neonate
میزان م. ن .
NMR
هیچ‌بار
nulligravida
هیچ‌زا
nullipara
فاصله باز تولد
open birth interval
روش تخمک‌گذاری
ovulation method
زایمند
para
زایمندی
parity
زادمان
parturition
پیراتولدی
perinatal
مرگ پیراتولدی
perinatal death
مرگ‌ومیر پیراتولدی
perinatal mortality
پیراتولدشناس
perinatalogist
پیراتولدشناسی
perinatalogy
پس‌آبستنی
postconception
پساتولدی
postnatal
پسازادمانی
postpartum
نوزاد دیررس
post-term neonate/ post-mature neonate
بارداری طولانی
post-term pregnancy/ postdate pregnancy/ prolonged pregnancy
پیش‌آبستنی
preconception
بارداری
pregnancy
تولد زودرس
premature birth/ preterm birth
پیشاتولدی
prenatal/ antenatal
مراقبت‌های پیشاتولدی
prenatal care
تشخیص پیشاتولدی
prenatal diagnosis
اول‌بار
primigravida/ gravida I
اول‌زا
primipara
زائو
puerpera
تب نفاسی
puerperal fever
نفاس
puerperium
سلامت زادآوری
reproductive health
روش دوره‌ای
rhythm method
روش دوره ایمن
safe period method
سقط عفونی
septic abortion
سلامت جنسی
sexual health
موقعیت اجتماعی‌ـ اقتصادی
socioeconomic status/ SES
سقط خودبه‌خودی
spontaneous abortion
روش روزهای معیار
standard days method
مرده‌زایی
stillbirth
مرده‌زاد
stillborn
روش علامتی ـ دمایی
symptothermal method
میزان ک.ب.
TFR
سقط درمانی
therapeutic abortion
میزان کلی باروری
total fertility rate
بارداری برنامه‌ریزی‌نشده
unplanned pregnancy
بارداری ناخواسته
unwanted pregnancy
مجرابرداری
vasectomy/ deferentectomy/ gonangiectomy
روش پس‌کشی
withdrawal method
فرزندخوانده
adoptee
فرزندپذیر
adopter
فرزندپذیری
adoption1
فرزندخواندگی
adoption2
خانواده فرزندپذیر
adoptive family
پدرخوانده
adoptive father
مادرخوانده
adoptive mother
والد فرزندپذیر
adoptive parent
شمار انبانک‌های حفره‌ای
antral follicle count
فکزا/فکبا
ART
تلقیح مصنوعی
artificial insemination
لایه‌زدایی کمکی
assisted hatching
فناوری کمک‌زادآوری
assisted reproductive technology
بی‌زامگی
azoospermia
لغات پزشکی بخش 24
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.