مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 5

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 5 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 5
آرک
alveolus / alveolar cavity / odontobothrion tooth socket / dental alveolus
آرک ‌آماس
alveolar osteitis
آرک ‌برداری
alveolectomy
آرک ‌بری
alveolotomy
آرک ‌سازه
alveolar process
آرک‌ سازه فک بالا
alveolar process of maxilla
آرک‌ سازه فک پایین
alveolar process of mandible
آرکی
alveolar
آرواره
 Mandible, Jaw
آژنگ
rugae
آژنگ کامی
ruga palatinae / palatine rugae
آسیای اول
first molar
آسیای بزرگ
molar / molar tooth / dentes molares
آسیای چهارم
fourth molar
آسیای دوازده ‌سالگی
twelfth-year molar
آسیای دوم
second molar
آسیای سوم
third molar / dens sapiens / third molar tooth
آسیای شش ‌سالگی
sixth-year molar
آسیای کوچک
premolar / bicuspid tooth / bicuspid / dentes premolar / premolar teeth
آسیای کوچک اول
first premolar
آسیای کوچک دوم
second premolar
اتاقک مغزه
pulp chamber
استخوان گونه
zygomatic bone
اضافی پشت‌ آسیا
distomolar / retromolar
اضافی کنار آسیا
paramolar / accessory buccal cusp / paramolar tubercle / supernumerary molar
اضافی میانی
mesiodense / mediodense
بازسازی آرک
alveoloplasty
بازسازی دهلیز
vestibuloplasty / sulcuplasty / vestibular expansion
بازسازی مهار
frenoplasty
بدهمایی
malocclusion
برآمدگی
ridge
برآمدگی آرکی
alveolar ridge
برآمدگی آسیا لامی
mylohyoid ridge
برآمدگی زبانی ـ طوقی
linguocervical ridge / linguogingival ridge
برآمدگی مایل خارجی
external oblique ridge / external oblique line
برآمدگی مایل داخلی
internal oblique ridge
برریشه
overdenture
برنده‌ای
Incisal
برهم آمدن دندان‌ها
occlude
برهمایشی
occlusal
برهمایشی
occlusive
برهمایی
occlusion
برهمایی مرکزی
centric occlusion / central occlusion
برهمایی نوک ‌به ‌نوک
edge-to-edge occlusion
برواره‌ای
maxillary
برواره‌ برداری
maxillectomy
بست
bite
بست نوک ‌به ‌نوک
edge-to-edge bite / end-to-end bite
بهداشت دهان و دندان
dental hygiene / mouth hygiene / oral hygiene
بهداشت‌کار دهان و دندان
dental hygienist / DH
بیش‌ بست
deep bite / closed-bite malocclusion / closed bite
بیش ‌رویش ساروجه
cementum hyperplasia / cementosis
بیش‌ ساروجگی
hypercementosis
بین ‌فکی
intermaxillary
بینی ـ کامی
nasopalatine  / palatonasal
پایه
abutment
پایه انتهایی
terminal abutment
پایه چند گانه
multiple abutment
پایه میانی
intermediate abutment / pier
پژک
 plaque
پژک باکتریایی
bacterial plaque
پژک دندان
dental plaque
پژک میکروبی
microbial plaque
پس‌رفتگی فک
retrognathia / retrognathism
پس‌رفتگی فک بالا
maxillary retrognathia / superior retrognathia
پس‌رفتگی فک پایین
mandibular retrognathia / inferior retrognathia
پل
bridge
پل تک ‌سویه
cantilever bridge
پلدیس
pontic
پنیرک دندان
materia alba
پوسیدگی
caries
پوسیدگی آغازین
incipient caries
پوسیدگی اولیه
primary caries / initial caries
پوسیدگی ‌ایستان
cariostatic
پوسیدگی باقی‌مانده
residual caries
پوسیدگی پیش‌رونده
rampant caries / acute dental caries
پوسیدگی ثانویه
secondary caries
پوسیدگی حاد
acute caries
پوسیدگی دندان
dental caries / tooth decay
پوسیدگی‌زا
cariogenic
پوسیدگی‌زایی
cariogenesis
پوسیدگی‌زایی
cariogenicity
پوسیدگی سطح جونده
occlusal caries
پوسیدگی‌ شناسی
cariology
پوسیدگی طوق
cervical caries
پوسیدگی عودکننده
recurrent caries
پوسیدگی متوقف
arrested caries / arrested dental caries
پوسیده
carious
پیرا دندان
periodontium,odontoperiosteum / paradentium / peridontium
پیرا دندان‌آماس
periodontitis
پیرا دندانی
periodontal / paradental / pericemental / peridental
پیش‌آمدگی فک
prognathia / prognathism
پیش‌آمدگی فک بالا
prognathia superior / maxillary prognathia
پیش‌آمدگی فک پایین
prognathia inferior
پیش ‌برواره
premaxilla
پیش ‌بست
overjet / overjut / horizontal overbite
پیش ‌عاج
Predentin
پیش کناری
lateral incisor / lateral incisor tooth / second incisor / second incisor tooth
پیش‌مرکزی
central incisor / first incisor tooth / medial incisor / central
پیشی
incisive
تاج
crown / dental crown / corona dentis
تاج بالینی
clinical crown / corona clinica / extra-alveolar crown
تاج کالبد شناختی
anatomical crown /  anatomic crown
تاجواره
crown / artificial crown  / cap
تاجواره تکه‌ای
partial crown
تاجواره کامل
full crown / full veneer crown / complete veneer crown
تاجواره موقت
temporary crown
تحت‌ فکی
submandibular / inframandibular / submaxillary
تماس برهمایشی
occlusal contact
تیغه
septum
تیغه بین‌ آرکی
interalveolar septum
تیغه بین‌ دندانی
interdental septum
تیغه بین‌ ریشه‌ای
interradicular septum
جراح دهان و فک و صورت
oral and maxillofacial surgeon
جراحی دهان و فک و صورت
oral and maxillofacial surgery / OMFS
جراحی فک و صورت
maxillofacial surgery
جرم
calculus
جرم بالالثه‌ای
supragingival calculus
جرم دندان
dental calculus / tartar
جرم زیرلثه‌ای
subgingival calculus
جرم‌گیری
scaling
جواری ـ زبانی
proximolingual
جواری ـ لبی
proximolabial
جواری ـ لپی
proximobuccal
چارک
quadrant
چند شاخگی
furcation / furca
حفره ‌خشکی
dry socket / alveolitis sicca dolorosa
حفره دورینه ـ برهمایشی
disto-occlusal cavity / DO cavity
حفره مغزه
pulp cavity / cavitas dentis / cavity of tooth / cavum dentis
حفره نزدینه ـ برهمایشی
mesio-occlusal cavity / MO cavity
حفره نزدینه ـ برهمایشی ـ دورینه
mesio-occlusodistal cavity / MOD cavity
خط برهمایی
line of occlusion
خط ساروج
cement line
خط طوقی
cervical line
خط میانی
median line / midline
دانگ
sextant
درز پیش‌برواره‌ای
premaxillary suture
درز پیشی
incisive suture
درز گونه‌ای ـ برواره‌ای
zygomaticomaxillary suture
درگیری چند شاخگی
furcation involvement
درهم‌رفتگی دندانه‌ها
intercuspidation
دست‌ دندان
dentures
دستگاه جرم‌گیر
ultrasonic scaler
دستگاه جرم‌گیری فراصوتی
magnetostrictive ultrasonic devic
دندان اضافی
supernumerary tooth / supplemental tooth
دندان‌پزشک سالمندان
gerodontist
دندان‌پزشک کودکان
pedodontist
دندان‌پزشکی برسازه‌ای
prosthetic dentistry
دندان‌پزشکی برسازه‌های ثابت
fixed prosthodontics
دندان‌پزشکی برسازه‌های متحرک
removable prosthodontics
دندان‌پزشکی ترمیمی
restorative dentistry / restoration dentistry
دندان‌پزشکی زیبایی
esthetic dentistry / cosmetic dentistry
دندان‌پزشکی سالمندان
geriatric dentistry / dental geriatrics / gerodontics / gerodontology
دندان‌پزشکی قانونی
forensic dentistry / legal dentistry / forensic odontology
دندان‌پزشکی کودکان
pediatric dentistry / pedodontics
دندان پیش
incisor tooth / incisor / incisive tooth / dens acutus / dens incisivus
دندان خفته
embeded tooth
دندان‌ درآوردن
teething / odontiasis
دندان‌رویی
dentition
دندان‌ رویی تأخیری
retarded dentition / delayed dentition
دندان‌رویی زودرس
precocious dentition
دندان‌زایی
odontogenesis
دندان‌ساز
denturist
دندان‌سازی
denturism
دندان عقل
wisdom tooth
دندانگان
dentition
دندانگان دائمی
permanent dentition
دندانگان شیری
deciduous dentition
دندانگان مختلط
mixed dentition / transitional dentition
دندان نهفته
impacted tooth
دندان نیش
canine tooth / canine / cuspid tooth / cuspid / cynodont / dens caninus
دندانه
cusp
دندان‌های خلفی
posterior teeth / buccal teeth / cheek teeth
دندان‌های دائمی
permanent teeth / dentes permanentes / secondary dentition / dens succedaneus / succedaneous dentition
دندان‌های شیری
deciduous teeth / primary teeth / primary dentition / baby teeth / first teeth / milk teeth / temporary teeth / temporary dentition
دندان‌های قدامی
anterior teeth / labial teeth / morsal teeth
دندانه‌های پشتیبان
supporting cusps
دندانه‌های ناپشتیبان
nonsupporting cusps
دندانواره
denture / artificial denture / artificial dentition
دندانواره بر ریشه
overlay denture / hybrid prosthesis / telescopic denture / bar joint denture
دندانواره تکه‌ای
partial denture / partial denture prosthesis
دندانواره تکه‌ای بافت اتکا
tissue-borne partial denture
دندانواره تکه‌ای بافت ـ دندان ‌اتکا
tooth-borne tissue-borne partial denture
دندانواره تکه‌ای ثابت
fixed partial dentur
دندانواره تکه‌ای دندان‌ اتکا
tooth-borne partial denture
دندانواره تکه‌ای متحرک
removable partial denture
دندانواره کامل
complete denture / full denture
دندانواره کامل بالا
upper complete denture
دندانواره کامل پایین
lower complete denture
دندانواره نیم‌دست
single denture
دندانی ‌آرکی
Dentoalveolar

 

لغات پزشکی بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.