مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 6

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 6 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 6
دهان‌ پزشکی
oral medicine
دهلیز دهان
vestibule of mouth
دهلیز لبی
labial vestibule
دهلیز لپی
buccal vestibule
دهلیزی
vestibular
دوشاخگی
bifurcation
دیواره حفره
cavity wall
دیواره محوری
axial wall
دیواره مغزه‌ای
pulpal wall
رباط پیرادندانی
periodontal ligament
رخی
facial
روبست
overbite
روبست عمیق
deep overbit
رویش تأخیری
delayed eruption
رویش دندان
tooth eruption / eruption
رویش غیرفعال
passive eruption
رویش فعال
active eruption
رویش نابجا
ectopic eruption
ریشه بالینی
clinical root
ریشه‌ درمانی
root canal therapy / pulp canal therapy
ریشه‌ دندان‌پزشک
endodontist / endodontologist
ریشه ‌دندان‌پزشکی
endodontics / endodontology
ریشه‌ ساوی
root planing
ریشه کاراندام ‌شناختی
physiological root
ریشه کالبد شناختی
anatomical root
ریشه کامی
palatine root
زاویه خطی
line angle
زاویه خطی نزدینه‌ـ لپی
mesiobuccal line angle
زاویه دورینه‌ـ لپی
distobuccal angle
زاویه نقطه‌ای
point angle
زاویه نقطه‌ای دورینه ـ زبانی ـ برهمایشی
distolingo-occlusal point angle
زاویه نقطه‌ای نزدینه‌ـ لبی ـ برنده‌ای
mesiolabio-incisal point angle
زاویه‌های دندان
tooth angles / angles
زبانی
lingual
زیرواره‌ای
mandibular
زیرواره ‌برداری
mandibulectomy
ساروج
cement / cementum
ساروج دندانپزشکی
dental cement
ساروجک
cementicle
ساروجه
cementum / cement / tooth cement
ساروجه اولیه
primary cementum
ساروجه بی‌یاخته
acellular cementum
ساروجه‌ تود
cementoma
ساروجه ثانویه
secondary cementum
ساروجه‌زایی
cementogenesis
ساروجه‌ساز
cementoblast
ساروجه‌کاه
cementoclast
ساروجه‌ یاخته
cementocyte
ساروجه یاخته‌دار
cellular cementum
ساروجواره
cementoid
سازه ‌دندان‌پزشک
prosthodontist
سازه‌ دندان‌پزشکی
prosthodontics / dental prosthetics
ستیغ
crest
ستیغ آرکی
alveolar crest
ستیغ لثه‌ای
gingival crest
سطح برهمایی
occlusal surface
سطح تماس
contact surface
سطح جونده
masticatory surface
سطح دهلیزی
vestibular surfac
سطح رخی
facial surface
سطح کامی
palatine surface
سطح لبی
labial surface
سطح مجاور
proximal surface
سنگ مغزه
pulp stone / denticle
سه‌شاخگی
trifurcation
سوراخ نوک
apical foramen / root foramen / pulpal foramen
شاخص پژک
plaque index
شاخک مغزه
pulp horn
شیار
fissure /  fissura
شیارگیر
طوق دندان
cervix dentis / cervix / neck of tooth / cervical margin of tooth / cervix of tooth / dental neck / colum dentis / cervical zone of tooth
طوقی
cervical
عاج
dentine /  dentin / substantia eburnea / ebur dentis / dentinum
عاج اولیه
primary dentin
عاج ثانویه
secondary dentin
عاج‌زایی
dentinogenesis / odontogenesis
عاج‌ساز
dentinoblast
عاج‌کاه
dentinoclast
عاجواره
Dentinoid
عاجی
dentinal
عصب‌کشی
  root canal therapy  )RCT(
غدد زبانی
lingual glands
غشای پیرادندانی
periodontal membrane
فرچه پرداخت
polishing brush
فک
jaw
فک بالا
maxilla / superior maxillary bone / supramaxilla / upper jaw / upper jaw bone
فک پایین
mandible / mandibula / inferior maxillary bone / lower jaw / lower jaw bone / lower maxilla / submaxilla
فک‌ پس‌رفته
retrognathic
فک‌ پیش‌آمده
prognathous / prognathic
فناوری دندان‌سازی
dental technology
فن‌ورز دندان‌سازی
dental technician / dental laboratory technician / dental technologist
قلم جرم‌گیر
scaler
قوس دندانی
dental arch / arcus dentalis / dental arc
قوس دندانی باقی‌مانده
residual dental arch
کامی
palatal / palatine
کامی ـ برواره‌ای
palatomaxillary
کاوک برواره‌ای
maxillary sinus
کف‌بندی
cement base / cavity preparation base
کم‌رویشی مینا
enamel hypoplasia
کوژک
cingulum / basal ridge / linguocervical ridge / linguogingival ridge
گوده
pit
گوده لپی
buccal pit
گوده مرکزی
central pit
گودی
fossa
گودی برنده‌ای
 incisive fossa
گودی پیشی
incisive fossa
گودی تحت ‌فکی
submandibular fossa / submaxillary fossa
گودی دوبطنی
digastric fossa
گودی زبانی
lingual fossa
گودی زیرواره‌ای
mandibular fossa
گودی نیشی
canine fossa
گونه‌ای
zygomatic
گونه ‌سازه برواره
zygomatic process of maxilla / malar process
لبه برنده
incisal edge / incisal margin / incisal surface / margo incisal / shearing edge
لبه لثه
gingival margin
لبی
Labial
لبی‌ـ دندانی
labiodental
لپی
buccal
لثه ‌پزشک
periodontist
لثه ‌پزشکی
periodontics / periodontology
ماده پادپژک
antiplaque agent
ماده شیارگیر
fissure sealant / pit and fissure sealant / dental sealant
مجاور
proximal
مجرا، مجاری
duct / ductus
مجرای بناگوشی
 parotid duct, blasius’s duct, stenson’s duct
مجرای تحت ‌فکی
 submandibular duct / submaxillary duct
مجرای زیرزبانی
 sublingual duct / bartholin’s duct
مجرای غده بزاقی
salivary duct
مجرای غده بزاقی بناگوشی
parotid duct / blasius’s duct / stenson’s duct
مجرای غده بزاقی تحت‌فکی
submandibular duct / submaxillary duct
مجرای غده بزاقی زیرزبانی
sublingual duct / bartholin’s duct
مروارید مینایی
enamel pearl
مغز دندان
pulp / dental pulp / tooth pulp / pulpa dentis
مغزه ‌آماس
pulpitis
مغزه‌ برداری
pulpectomy
مغزه‌ بری
pulpotomy / pulp amputation
مغزه ‌پوشی
pulp capping /  pulp cap
مفصل فکی گیجگاهی
temporomandibular joint / TMJ
ممینه
mamelon
منشور مینایی
enamel prism / enamel fiber
مهار
frenum
مهار برداری
frenectomy
مهار بری
frenotomy
مهار زبانی
lingual frenum
مهار لبی
labial frenum
میله مینایی
enamel rod
مینا
enamel / enamelum / dental enamel / adamantine / substantia adamantina dentis
میناتود
enameloma / enamel drop / enamel droplet / enamel excrescence / enamel nodule
مینازایی ناقص
amelogenesis imperfecta
مینای لک‌دار
mottled enamel
نابست
open bite / apertognathia / open bite malocclusion
ناهمایی
nonocclusion
ناوک
groove / sulcus
ناوک آرکی‌ زبانی
alveololingual groove
ناوک آسیالامی
mylohyoid groove / mylohyoid sulcus
نزدینه
mesial
نقص‌های چندشاخگی
furcation defects
نقطه تماس
contact point / point of proximal contact / contact area
نگهدارنده
retainer
نگهدارنده برون‌تاجی
extracronal retainer
نگهدارنده درون‌تاجی
intracronal retainer
نگهدارنده غیرمستقیم
indirect retainer
نگهدارنده مستقیم
direct retainer
نمودار پیرادندانی
periodontal chart
نمودار دندانی
dental chart / dental record
نهفتگی افقی
horizontal impaction
نهفتگی دندان
dental impaction / tooth impaction / impaction
نهفتگی دورینه‌گرا
distoangular impaction
نهفتگی نزدینه‌گرا
mesioangular impaction
نوک‌ برداری
apicoectomy /  apicectomy / apiectomy / root resection
نوک ریشه
root apex / apex / apex radicis dentis / root tip
نوکی
apical
نوک‌یاب
apex locator
نیم‌دست‌ دندان
 single denture
هم‌پوشانی افقی
horizontal overlap
هم‌پوشانی عمودی
vertical overlap
هم‌پوشانی عمودی عمیق
deep vertical overlap
وارون‌بست
cross-bite
وارون‌بست خلفی
posterior cross-bite
وارون‌بست قدامی
anterior cross-bite
برسازه دندانی
dental prosthesis / prosthetic restoration
ریشه
root
پرداخت
polishing
تب راجعه
recurrent fever
تب فروکاستی
remittent fever
آب‌ تخمدانی
hydrovarium
آب‌ جنبی
hydrothorax
آبدانه
vesicle / vesicula
آب‌ درمانی
hydrotherapy / hydropathy
آب درون ‌شامه‌ای
amniotic fluid
آب زهدان‌ راهی
hydrocolpos
آب‌ سیاه
glaucoma
آبکیسه
bulla

 

لغات پزشکی بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.