مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 7

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 7 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 7
آبگون ‌پیراشامگی
hydropericardium
آب ‌مروارید
cataract
آب‌ ورزمان
hydromassage
آبی ‌کور
tritanope
آبی ‌کوری
tritanopia
آرام ‌بخش
tranquilizer
آرام ‌بخش ضعیف
minor tranquilizer
آرام‌ بخش قوی
major tranquilizer
آسم
asthma
آسیب ‌شناس
pathologist
آسیب ‌شناسی
pathology
آلرژی
allergy
آلرژی ‌زا
allergen
آلرژی ‌شناس
allergist
آماس زردابراه
cholangitis
آمپول
ampoule
آنفلوانزا
gripe / flu
آویزه
appendix / appendicis / appendix vermiformis
آویز آماس
appendicitis
آویزه‌ برداری
appendectomy
ابزار درون ‌زهدانی
intrauterine device / IUD
اتاقک پسین
Posterior chamber / camera posterior bulbi / camera oculi posterior
اتاقک پیشین
anterior chamber / camera anterior bulbi / camera oculi anterior
اختلال
disorder
اختلال روان ‌تنی
psychosomatic disorder
اختلال کارکردی
functional disorder
استخوان ‌آسیبی
osteopathy
استخوان‌ پزشک
orthopedist
استخوان‌ پزشکی
orthopedic
استخوان ‌پزشکی
orthopedics
استخوان‌ درمانی
osteopathy
استفراغ خونی
hematemesis
افیون
opium
افیون‌ واره
opioid
اگزما
eczema
التیام
healing1
الکترو قلب ‌نگار
electrocardiograph
الکترو قلب ‌نگاره
electrocardiogram
الکترو قلب ‌نگاری
Electrocardiography
انگل ‌خونی
parasitemia
ایدز
AIDS / acquired immunodeficiency syndromes
ایستاده
orthostatic
ایست قلبی
cardiac arrest
بار
load
بازتاب
reflex
بازتاب مردمک
pupillary reflex / whyts’s reflex / light reflex / photopupil reflex
بازسازی زهدان ‌راه
colpoplasty
بازسازی زهراه
colpoplasty
بازگشت
relapse
بازگشتی
relapsing
بازماند
sequela
بافت‌ برداری
biopsy
بافت‌ مردگی
necrosis
باکتری ‌خونی
bacteremia
بالا شکم
epigastrium
بالینی
clinical
بحران آسمی
status asthmaticus
بحران صرعی
status epilepticus
بد حال
Ill
بد حالی
illness
برش‌ نگار
tomograph
برش‌ نگاره
tomogram
برش‌ نگاری
tomography
برش ‌نگاشتی
tomographical
برگشت
recrudescence
برگشتی
recrudescent
بروز
incidence
برون ‌چشمی
exophthalmos
برون‌ زهرابه
exotoxin
برون ‌شامه بی‌پرز
chorion laeve
برون ‌شامه پرزدار
chorion frondosum / villous chorion
برون‌ شامه صاف
smooth chorion
بزآوایی
egophony / bronchoegophony / egobronchophony / tragophony
بزاق‌ سنگ
sialolith / salivary calculus / salivary stone / ptyalolithiasis
بزاق‌ سنگ‌سازی
sialolithiasis
بزرگ ‌طحالی
splenomegaly
بزرگ‌ کبدی
hepatomegaly
بزل جنب
Pleurocentesis
بساز بین
emmetrope / emmetropic
بساز بینی
emmetropia
بستر ادراری
bed-wetting
بناگوشک
mumps
بهبود
healing2
بهت
stupor
به‌ زایی
eutocia
بهیار
nurse-aid
بومی
endemic
بی‌ ادراری
anuria / anuresis
بی ‌اشتهایی
anorexia
بی ‌اشتهایی عصبی
anorexia nervosa
بی ‌دشتانی
amenorrhea
بی ‌دشتانی اولیه
primary amenorrhea
بی ‌دشتانی پیش ‌یائسگی
premenopausal amenorrhea
بی ‌دشتانی تخمدان ‌زاد
ovarian amenorrhea
بی ‌دشتانی ثانویه
secondary amenorrhea
بی ‌دشتانی شیردهی
lactation amenorrhea
بی‌ دمی
apnea
بیش ‌دمی
hyperpnea
بیش‌ رویش
hyperplasia
بی ‌عدسی
aphakic
بیماری
disease / malady / illness
بیماری ‌زا
pathogenic
بیماری‌ زایی
pathogenesis
بیماری‌ زایی دارویی
drug pathogenesis
بیماری قند
Diabetes
بینایی‌ سنج
optometer
بینایی‌ سنجی
optometry
پادتن
antibody
پاد زیست
antibiotic
پادکنش
antagonist
پایین ‌شکم
hypogastrium
پرتو بینی
radioscopy
پرتو درمانی
radiotherapy
پرتو شناس
radiologist
پرتو شناسی
radiology
پرتو نگاری
radiography
پرز بینایی
optic papilla
پرستار
Nurse
پزشک بالینی
clinician
پزشک زنان
gynecologist
پزشکی
medical
پزشکی زنان
gynecology
پزشکی مردان
andrology
پزشکی مکمل و جایگزین
complementary and alternative medicine / CAM / complementary medicine
پژواک‌ نگاره قلب
echocardiogram
پژواک ‌نگاری قلب
echocardiography
پستان ‌برداری
mastectomy / mammectomy
پس‌تصویر
afterimage / aftervision / negative image / accidental image
پس‌تصویر مثبت
positive afterimage
پس‌تصویر منفی
negative afterimage
پس‌روده ‌آماس
colitis
پس‌روده ‌برداری
colectomy
پس‌روده ‌بینی
colonoscopy
پس‌روده ‌سنبی
colostomy
پس‌زنش
regurgitation
پلک ‌آماس
blepharitis / palpebritis
پلک ‌آماس بی‌زخم
nonulcerative blepharitis / seborrhic blepharitis / squamous blepharitis
پلک‌آماس حاشیه‌ای
blepharitis marginalis / blepharitis ciliaris / marginal blepharitis
پلک‌آماس زاویه‌ای
blepharitis angularis
پلک‌آماس زخمناک
blepharitis ulcerosa
پهلو درد
pleurodynia
پوشینه
capsule
پوک ‌استخوان
osteoporotic
پوکی استخوان
osteoporosis
پیچاندن سر
cephalic version
پیچ‌ خوردگی
volvulus
پیخال
feces
پیرا بالینی
paraclinical
پیرا شاماس
pericarditis
پیرا شامه‌ دوزی
pericardiorrhaphy
پیرا شامه ‌سنبی
pericardiostomy
پیرا شامه ‌شکافی
pericardiotomy
پیرچشم
presbyope
پیرچشمی
presbyopia
پیش‌ آگهی
prognosis
پیشاب ‌راه
urethra
پیشاب ‌زا
Diuretic
پیش ‌دارو
prodrug
پیش‌ درمان
premedication
پیش ‌گام
primer
پیشگیرانه
preventive
پیشگیری
prevention
پیشگیری
prophylaxis
پیشگیری اولیه
primary prevention
پیشگیری ثانویه
secondary prevention
پیشگیری دومین
secondary prevention
پیشگیری سومین
tertiary prevention
پیشگیری نخستین
primary prevention
تاول
blister
تباه
degenerated
تباهی
degeneration
تباهی‌ زا
degenerative
تباهی‌ زاد
degenerative
تب بازگشتی
relapsing fever
تب ‌بر
antipyretic / febrifuge / febricide / antifebrile / antithermic
تب‌ بری
antipyresis
تجربی
empirical / empiric
تجویز دارو
medication
تخدیر
narcosis
تخفیف
abatement
تراکافت
dialysis
تراکم
consolidation
ترشح جنب
pleural effusion
تشخیص
diagnosis
تشخیص آزمایشگاهی
laboratory diagnosis
تشخیص افتراقی
differential diagnosis
تشخیص بالینی
clinical diagnosis
تشخیص جسمانی
physical diagnosis
تشخیص زیست‌ شناختی
biological diagnosis
تشخیص یاخته‌ شناختی
cytologic diagnosis / cytohistologic diagnosis
تشدید
exacerbation
تشریح
anatomy
تشمع کبدی
cirrhosis
تصلب پراکنده
multiple sclerosis / M.S.
تطابق
accommodation
تطابق‌ سنج
accommodometer
تطابق مثبت
positive accommodation

 

لغات پزشکی بخش 7
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.