مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 8

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 8 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 8
تطابق مطلق
absolute accommodation
تطابق منفی
negative accommodation
تطابقی
accommodative
تقلیب
denaturation
تکرر ادرار
urinary frequency
تک‌گیر
sporadic
تشنج
spasm
تشنج ‌زدا
spasmolytic
تشنجی
spasmodic
تندتپش
tachycardiac /  tachycardic
تندتپشی
tachycardia
تندتپشی بطنی
ventricular tachycardia
تندتپشی دهلیزی
atrial tachycardia
تندتپشی فوق بطنی
supraventricular tachycardia
تند دمی
tachypnea
تنگ‌کننده مردمک
miotic
تهی‌ روده‌ سنبی
jejunostomy
جسم مژگانی
ciliary body
جفت سرراهی
placenta praevia /  placenta previa / placental presentation
جفت سرراهی جانبی
placenta praevia marginalis /  placenta previa marginalis / lateral placenta praevia /  lateral placenta previa / marginal placenta praevia /  marginal placenta previa
جفت سرراهی مرکزی
placenta praevia centralis /  placenta previa centralis / total placenta praevia /  total placenta previa / central placenta praevia /  central placenta previa
جفت سرراهی ناقص
placenta praevia partialis /  placenta previa partialis / incomplete placenta praevia /  incomplete placenta previa / partial placenta praevia /  partial placenta previa
جمجمه ‌سنج
cephalometer
جمجمه‌ سنجشی
cephalometric
جمجمه‌ سنجی
cephalometry
جمجمه ‌نگاره
cephalogram
جمجمه‌ نگاری
cephalography
جنب‌ آماس
pleurisy / pleuritis
جنب‌برداری
pleurectomy
جنب‌ شکافی
pleurotomy
جنب ‌نگاری
pleurography
جوش
rash
جوشدانه
pimple
جوشگاه
scar
چرب‌ پیخالی
Steatorrhea
چرک ‌جنبی
empyema
چرک ‌خونی
pyemia
چرکدانه
pustule
چرک‌ میزی
pyuria
چشم‌ آماس تابشی
photophthalmia
چشم‌ پارگی
ophthalmorrhexis
چشم‌ گوشه
canthus
چشم‌ گوشه‌ای
canthal
چشم‌ گوشه‌ کافت
cantholysis
چکانش
infusion
چند ابتلایی
comorbidity
چنده
dose
چنده ‌سنجی
dosimetry
چنده‌ گذاری
dosage
چنگه
cramp
حالت
attitude
حدت بینایی
visual acuity
حرکت‌ درمانی
movement therapy
حساس به آبی
cyanolabe
حساس به سبز
Chlorolabe
حساس به سرخ
erythrolabe
حفره درون ‌شامه‌ای
amniotic cavity
حمله
seizure
خال
nevos
خس‌خس
wheeze
خفگی
asphyxia
خفگی
suffocation
خلط
sputum
خم‌ روده‌ بینی
sigmoidoscopy
خواب‌آور
hypnotic
خوابگردی
somnambulism
خواب‌گری
hypnotism
خواب‌واره
hypnosis
خود آزاری
masochism
خود دگربینی
depersonalization
خون ‌ایستان
hemostatic / hematostatic / antihemorhagic
خون ‌ایستی
hemostasis
خون‌ پزشکی
hematology
خون‌ پیراشامگی
hemopericardium
خون‌ جنبی
Hemothorax
خون‌ خلطی
hemoptysis
خونروی
hemorrhage
خون‌ریسی
hematochezia
خون‌ساز
hematinic
خون‌سازی
hematopoiesis / hematogenesis / hemogenesis / hemopoiesis
خون‌شناسی
Hematology
خون‌کافت
hemolysis
خون‌میزی
hematuria
خونیاری
perfusion
داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی
nonsteroidal anti-inflammatory drug / NSAID
داغ
stigma
دامنه تطابق
amplitude of accommodation
دانش پزشکی
medicine
دراز روده‌ سنبی
ileostomy
درخش ‌بینی
photopsia / photopsy
درد زدا
analgesic
درد زدای ضدالتهاب غیر استروئیدی، مسکن ضدالتهاب غیر استروئیدی
nonsteroidal antiinflammatory analgesic / NSAIA
درد زدای مخدر
narcotic analgesic / opiate analgesic / opioid analgesic
درد زدایی
analgesia
درد سینه
angina
درمان
treatment
درمان با جراحی
surgical treatment
درمان پیشگیرانه
prophylactic treatment / preventive treatment / prophylaxis / protective therapy
درمان تسکینی
palliative treatment / palliative care / palliative therapy
درمان حمایتی
supportive treatment / supporting treatment
درمان علامتی
symptomatic treatment / expectant treatment
درمانگاه
clinic
درمانگاهی
clinical
درمان‌گریز
hard core
درون ‌بین
endoscope
درون ‌بینی
endoscopy
درون ‌زهدانی
Intrauterine
درون ‌زهرابه
endotoxin
درون ‌شامه ‌بین
amnioscope
درون ‌شامه‌ بینی
amnioscopy
درون‌ شامه ‌ریزش
amniorrhea
دریچه ‌شکافی
Valvotomy
دریچه هلالی
semilunar valve
دژکارکرد
dysfunction
دژکارکردی
dysfunctional
دستگاه شنوایی‌سنج
audiometer
دش ‌آهنگی
dysrhythmia
دشتان
menstruation
دشتان بی‌تخمک
anovular menstruation / anovulatory menstruation
دش‌ دشتانی
dysmenorrhea
دش دشتانی آماسی
inflamatory dysmenorrhea
دش ‌دشتانی اکتسابی
aquired dysmenorrhea
دش‌ دشتانی اولیه
essential dysmenorrhea / primary dysmenorrhea
دش‌ دشتانی تنجشی
spasmodic dysmenorrhea
دش‌ دشتانی ثانویه
secondary dysmenorrhea
دش دمی
dyspnea
دش‌ رویش
dysplasia
دش‌زایی
dystocia
دش‌زایی جنینی
fetal dystocia
دش‌زایی گلوی زهدانی
cervical dystocia
دش‌زایی مادری
maternal dystocia
دش ‌میزی
dysuria
دگر آزاری
sadism
دگر رویش
metaplasia
دمل
abscess
دم‌ نگار
pneumograph
دنیاگیر
pandemic
دنیا گیری
pandemicity
دوازدهه ‌سنبی
duodenostomy
دو بینی
diplopia / double vision / ambiopia / binocular polyopia
دوبینی دوچشمی
binocular diplopia
دو بینی ‌سنج
diplopiometer
دو بینی ‌نما
diplopioscope
دور آگاه
telepathist
دور آگاهی
telepathy
دوربین
hyperope
دوربینی
hyperopia
دورینه
distal
دیابت
diabetes
دیالیز
Dialysis
دید آزما
optometrist
دیفتری
diphtheria
راست ‌پیکری
orthotonos / orthotonus
راست‌ دمی
orthopnea
راست‌ قلبی
dextrocardia
رایحه ‌درمانی
aromatherapy
رخ‌ جوش
acne
رخوت ‌زا
sedative
رخوت‌ زای عصبی
nervous sedative
رخوت‌ زای معدی
gastric sedative
رخوت ‌زای نخاعی
spinal sedative
رخوت ‌زایی
sedation
رعشه
tremor
رقصاک
chorea
رقص‌ درمانی
dance therapy
رگ‌ بازسازی
angioplasty
رگ ‌برآمدگی
aneurysm
رگ ‌سازی
 angiogenesis
رگ ‌نگار
angiographist
رگ ‌نگاره
angiogram / angiograph
رگ ‌نگاری
angiography
رگ ‌های عروق
vasa vasorum
رنجوری
morbidity
رنگین ‌بینی
chromatopsia / chromopsia
رهایی
relief
روان ‌آشفتگی
delirium
روان ‌آشفتگی رعشه‌ای
delirium tremens
روان ‌تنی
psychosomatic
روده‌ رهشی
enteric-coated
روده‌ سنگ
enterolith / intestinal calculus
روزبینی
photopia
رویه
adventitia
ریه‌برداری
pneumonectomy
زایمان‌ پزشک
obsterterician
زایمان‌ پزشکی
obstetrics
زبان‌ آماس
glossitis
زرداب
bile / gall
زرداب ‌ایستی
cholestasia / cholestasis
زردابراه
bile duct / biliary duct / gall duct
زردابراه‌ نگاری
cholangiography
زرداب سنگ
gallstone / choclith

 

لغات پزشکی بخش 8
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.