مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی – بخش 9

در این قسمت  لغات پزشکی بخش 9 عرضه شده است.

لغات پزشکی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات پزشکی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات پزشکی بخش 9
زرداب سنگ ‌سازی
cholelithiasis
زکام
coryza
زهدان‌ برداری
hysterectomy
زهدان ‌برداری شکمی
abdominal hysterectomy / abdominohysterectomy / celiohysterectomy / laprohysterectomy
زهدان ‌بین
hysteroscope / uteroscope / metroscope
زهدان ‌بینی
hysteroscopy
زهدان‌ درد
hysteralgia / hysterodynia / metralgia / uteralgia
زهدان‌ راه ‌دوزی
colporrhaphy
زهدان ـ لوله ‌نگاری
uterosalpingography
زهدان‌ نگاری
uterography / hysterography
زهرابه
toxin
زهرناکی
toxicity
زهره
gall bladder
زهره ‌نگاری
cholecystography
زهرواره
toxoid
زوال عقل
dementia
زورپیچ
tenesmus
زیانکاهی
harm reduction
سازگاری
adaptation
سازگاری با تاریکی
dark adaptation
سازگاری با روشنایی
light adaptation
سازگاری ‌سنج
adaptometer
سامان‌ بخشی بیمار
case management
سبب
etiology
سبب ‌شناختی
etiologic /  etiological
سبب ‌شناسی
etiology
سبز بینی
chloropsia /  chloropia
سبز کور
deuteranopic
سبز کوری
deuteranopia / deuteranopsia / green blindness / deuteranopic vision
سپردیس
thyroid
سپردیس ‌آماس
thyroiditis
سپردیس ‌برداری
thyroidectomy
سپید دشتان
leukorrhoea /  leukorrhea
سترون
sterile
سترون
sterile
سترون ‌سازی
sterilization
سترونی
sterility
سترونی
sterility
سخت ‌درمان
Refractory
تجویز داخل بینی
Intranasal Administration
تجویز داخل بینی میدازولام
Intranasal Midazolam Administration
تجویز عضلانی
IM administration / intramuscular administration
داروی آرام بخش
sedative medication
کوتاه اثر
Short-acting
سریع الاثر
Rapid-acting
مقید سازی شیمیایی
chemical restraining
داخل سینه ای
intrapectoral
داخل عضله ای
intramuscular
داخل عضله ران
Leg- intramuscular
فلومازنیل
Flumazenil
مرغ تخم گذار
laying hen
فراسنجه کیفی
quality trait
مرغ نژاد لوهمن
Lohmann hen
رفلکس رایتینگ
Righting reflex
دمای کلوآک
cloacal temperature
بنزودیازپین
benzodiazepine
بنزوایمیدازول­
Benzoimidazole
گذر اول متابولیسمی
First-pass metabolism
تخریب گوارشی
gastrointestinal degradation
فراهمی زیستی
bioavailability
سیستم باب کلیوی
Renal portal system
توموگرافی گسیل
emission tomography
فراتشخیصی
Transdiagnostic
پدیده شناسی
Phenomenology
اختلال اضطراب فراگیر
Generalized Anxiety Disorder (GAD)
اختلال افسردگی اساسی
Major Depressive Disorder (MDD)
اضطراب همایند، اضطراب همراه
comorbid anxiety
همایندی مرضی، اختلال همراه
Comorbidity
درمان شناختی رفتاری
cognitive behavioural therapy (CBT)
منبع کنترل
locus of control
نظریه اسناد
attribution theory
دیسکرازی،  بدمزاجی‌، اختلال‌ مزاجی‌ یا دماغی، حالت عمومی مرضی (به‌خصوص در خون) که ناشی از وجود مواد سمی است
dyscrasia
هیپوکندریا
hypochondriasis
خون گیری
Bloodletting
تنظیم هیجانی
Emotional Regulation
فشار خون اولیه
essential HTN
روان تنی
psychosomatic
روان – فیزیولوژی
psychophysiology
عامل انسانی
human operator
مغز عاطفی
emotional brain
مدارات مغزی
cerebral circuits
زمان صفر
Zero time
سود
NaOH
ایزوآمیل الکل
Isoamyl alcohol
اسیدکلریدریک
Hydrochloric acid
فاز متحرک
Mobile Phase
فاز ساکن
Stationary Phase
زمان ماندگاری
dwell time, Persistence Time
کارآزمایی بالینی
Clinical trial
دورسال
Dorsal
میزان تنفس
Respiratory Rate
نیمه عمر
Half-life
تشنج
seizure
زمان استراحت
recumbency time
قدامی / بخش جلویی بدن
Anterior
خلفی / بخش عقبی بدن
Posterior
سری / به طرف سر
Cephal
دمی / به طرف پایین
Caudad
شکمی / به طرف حفره شکم
Ventral
پشتی / به طرف پشت بدن
Dorsal
فوقانی / بالایی
Superior
تحتانی / پایینی
Inferior
عمقی / به طرف خط میانی بدن
Deep
سطحی / دور از خط میانی بدن
Superficial
دور از تنه / قسمتهای نزدیک به سر
Distal
نزدیک به تنه / قسمتهای دور از سر
Proximal
خارجی / نزدیک به سطح بدن
Lateral
داخلی / دور از سطح بدن
Medial
دررفتگی
dislocation/ luxation
شکستگی زاویه‌دار
angulated fracture
گچ استوانه‌ای دست
arm cylinder cast
شکستگی ـ کندگی
avulsion fracture
استخوان‌بری بیکر و هیل
Baker and Hill osteotomy
شکستگی زایمانی
birth fracture
گچ تنه
body cast
شکستگی ـ ترکیدگی
burst fracture
شکستگی پروانه‌ای
butterfly fracture
گچ
cast
گچ پوتینی
cast boot
گچ لولایی
cast brace
کفش گچ
cast shoe
جوراب گچ
cast sock
زخم گچ
cast sore
گچ‌گیری
casting
دررفتگی درون‌لگنی
central dislocation
استخوان‌بری هفتی
chevron osteotomy
لب‌پریدگی
chip fracture
دررفتگی بسته
closed dislocation/ simple dislocation
شکستگی بسته
closed fracture/ simple fracture
جااندازی بسته
closed reduction
استخوان‌بری گوه‌بسته
closing wedge osteotomy
استخوان‌بری کوک و جس
Cock and Jahss osteotomy
شکستگی ـ خردشدگی
comminuted fracture
شکستگی کامل
complete fracture
شکستگی فشاری
compression fracture
دررفتگی مادرزادی
congenital dislocation
استخوان‌بری گنبدی
crescentic osteotomy
گچ استوانه‌ای پا
cylinder cast/ leg cylinder cast
دیرجوش‌خوردگی
delayed union
شکستگی فرورفته
depressed fracture/ depressed skull fracture
استخوان‌بری واچرخشی
derotation osteotomy
شکستگی جابه‌جا
displaced fracture
استخوان‌بری گوه‌ای پشتی
dorsal wedge osteotomy
تثبیت خارجی
external fixation
شکستگی فرسایشی
fatigue fracture
سخت‌پینه
fracture callus/ callus / bone callus
جااندازی
fracture reduction/ reduction
شکستگی ـ دررفتگی
fracture-dislocation/ dislocation fracture/ involving dislocation
گچ دستکشی
gauntlet cast
شکستگی ترکه‌ای
greenstick fracture/ willow fracture/ bent fracture/ hickory sick fracture
دررفتگی عادتی
habitual dislocation
آویزگچ
hanging arm cast/ hanging cast
شکستگی فشرده
impacted fracture
شکستگی ناکامل
incomplete fracture
تثبیت داخلی
internal fixation
استخوان‌بری جس
Jahss osteotomy
استخوان‌بری جاپاس
Japas osteotomy
گچ بلند دست
long-arm cast/ LAC
گچ بلند پا
long-leg cast/ LLC
گچ بلند راه‌روی
long-leg walking cast/ LLWC
بدجوش‌خوردگی
malunion
شکستگی بدجوش‌خورده
malunited fracture
گچ بالاپوش
Minerva jacket/ Minerva cast
شکستگی مونتژیا
Monteggia fracture/ parry fracture
شکستگی درجا
nondisplaced fracture
جوش‌نخوردگی
nonunion
شکستگی مایل
oblique fracture
شکستگی پنهان
occult fracture
دررفتگی باز
open dislocation/ compound dislocation
شکستگی باز
open fracture/ compound fracture
جااندازی باز
open reduction
جااندازی باز و تثبیت داخلی
open reduction and internal fixation/ ORIF
استخوان‌بری گوه‌باز
opening wedge osteotomy
استخوانی شدن
ossification
استخوان‌درد
ostealgia
دش‌استخوان‌سازی
osteodystrophy/ osteodystrophia
استخوان‌زایی ناکامل مادرزادی
osteogenesis imperfect congenital
اختلال استخوان‌زایی
osteogenesis imperfecta
استخوان‌زایی
osteogenesis/ osteogeny
استخوان‌واره
osteoid
استخوان‌کافت
osteolysis
عفونت استخوان
osteomyelitis
استخوان‌میری
osteonecrosis
استخوان‌رست
osteophyte/ osteophyma
استخوان‌بر
osteotome
استخوان‌بری
osteotomy
بیماری پاژه
Paget’s disease/ osteitis deformans
شکستگی مرضی
pathologic fracture
گچ پتری
Petrie cast
گچ
plaster cast
دررفتگی مکرر
recurrent dislocation
گچ ریسر
Risser’s cast
شکستگی قطعه‌ای
segmental fracture
گچ‌گیری پیاپی
serial casting
گچ کوتاه دست
short-arm cast/ SAC
گچ کوتاه پا
short-leg cast/ SLC
گچ کوتاه راه‌روی
short-leg walking cast/ SLWC
شکستگی مارپیچ
spiral fracture
کشیدگی رباط
sprain
خار استخوان
spur/ bone spur
کشیدگی عضله
strain
شکستگی تنشی
stress fracture
نیمه‌دررفتگی
subluxation/ partial dislocation
شکستگی گرهی
torus fracture/ buckle fracture
شکستگی عرضی
transverse fracture
شکستگی تغذیه‌ای
trophic fracture
گچ تنه اصلاحی
turnbuckle cast
جوش‌خوردگی
union
شکستگی جوش‌نخورده
ununited fracture
گچ پای سالم
well-leg cast
گچ دریچه‌دار
windowed cast
کشش نود ـ نود
90-90 traction
مفصل‌آماس حاد
acute arthritis
مفصل‌سازی مچ پا
ankle arthroplasty
مفصل مچ پا
ankle joint
مهره‌آماس جوشاکی
ankylosing spondylitis/ Bechterew’s disease/ rheumatoid spondylitis
جوشاک
ankylosis
مفصل‌درد
arthralgia/ arthrodynia
مفصل‌آماس
arthritis
بزل مفصل
arthrocentesis
مفصل‌خشکانی
arthrodesis/ fusion arthrodesis
مفصل‌نگاری
arthrography
مفصل‌رهانی
arthrolysis
مفصل‌آسیب
arthropathy
مفصل‌سازی
arthroplasty
مفصل‌بین
arthroscope
مفصل‌بینی
arthroscopy
مفصل‌بری
arthrotomy
مفصلی
articular
پوشینه مفصلی
articular capsule/ joint capsule
شکستگی مفصلی
articular fracture
جوشاک مصنوعی
artificial ankylosis
کشش محوری
axis traction
کشش متوازن
balanced traction
مفصل توپی
ball-and-socket joint
پازا
BMP
استخوان
bone
سن استخوانی
bone age
بانک استخوان
bone bank
استخوان‌بست
bone block
کیست استخوانی
bone cyst
دش‌رویش استخوان
bone dysplasia
جزیره استخوانی
bone island
ضایعه استخوانی
bone lesion/ bony lesion
مغز استخوان
bone marrow
بافت‌برداری مغز استخوان
bone marrow biopsy
توده استخوانی
bone mass
کانی‌های استخوانی
bone mineral
پروتئین استخوان‌زا
bone morphogenic protein
استخوان‌خور
bone nippers/ rongeur
خمیر استخوان
bone paste
استخوان‌سر
bone skid
تحریک استخوان
bone stimulation/ electromagnetic bone stimulation
محرک استخوان
bone stimulator
تودینه استخوانی
bone tumor
موم استخوان
bone wax
جوشاک استخوانی
bony ankylosis
کشش بریانت
Bryant’s traction
کشش باک
Buck’s traction
مفصل‌سازی پوشینه‌ای
capsular arthroplasty
مفصل‌سازی مچی ـ کف‌دستی
carpometacarpal joint arthroplasty
مفصل غضروفی
cartilaginous joint
مفصل‌سازی سرامیکی
ceramic arthroplasty
مفصل شارکو
Charcot’s joint
مفصل‌آماس مزمن
chronic inflammatory arthritis
دست شکاف‌دار
cleft hand/ split hand/ main fourchée
مفصل‌سازی پوشینه‌ای کولونا
Colonna capsular arthroplasty
مفصل مرکب
composite joint/ compound joint
مفصل‌خشکانی فشاری
compression arthrodesis
مفصل لقمه‌ای
condylar joint/ condyloid joint
پادکشش
countertraction/ counterextention
مهره‌رانش تباهی‌زاد
degenerative spondylolisthesis
ارتاپزشکی دندانی
dental orthopedics
دندان‌آرایی، ارتاپزشکی دندانی
dental orthopedics
مفصل‌آسیب دیابتی
diabetic arthropathy
واکشش
distraction
استخوان‌زایی واکششی
distraction osteogenesis/ DO
استخوان‌بری واکششی
distraction osteotomy
مهره‌رانش دش‌ساخت
dysplastic spondylolisthesis
مفصل‌سازی آرنج
elbow arthroplasty
روکش‌سازی مفصل ران
femoral resurfacing arthroplasty
مفصل لیفی
fibrous joint
مفصل‌سازی انگشت
finger arthroplasty/ digital arthroplasty
مفصل ثابت
fixed joint
مفصل لق
flail joint
استخوان پهن
flat bone
مفصل لغزشی
gliding joint/ arthrodia
نیمه‌مفصل‌سازی
hemiarthroplasty/ partial arthroplasty
مفصل‌آماس هموفیلی
hemophiliac arthritis
مفصل لولایی
hinge joint/ ginglymus
مفصل‌آماس بیش‌پرورد
hypertrophic arthritis
مفصل‌آماس عفونی
infectious arthritis/ septic arthritis/ purulent arthritis/ suppurative arthritis
مهره‌رانش باریکه‌ای
isthmic spondylolisthesis
مفصل
joint
رهایه
joint mice/ loose bodies
دامنه حرکت مفصل
joint range
بازسازی مفصل
joint reconstruction
مهره‌مفصل‌آسیب نوجوانی
juvenile spondyloarthropathy
دست خرچنگی
lobster hand/ lobster daw
بیماری ماری ـ اشترومبل
Marie-Strumpell disease
مفصل‌سازی فلزبرفلز
metal on metal arthroplasty
ارتادندانپزشکی
orthodontics/ orthodontology/ orthodontia
ارتادندانپزشک
orthodontist
جراحی ارتافکی
orthognathic surgery
ارتاپزشکی
orthopaedics/ orthopedics
ارتاپزشک
orthopaedist/ orthopedist/ orthopedic surgeon
تخت ارتاپزشکی
orthopedic bed
تشک ارتاپزشکی
orthopedic mattress
مفصل‌خشکانی دورقاپی
pantalar arthrodesis
مهره‌رانش آسیب‌زاد
pathologic spondylolisthesis
هوامفصل‌نگاری
pneumarthrography/ air arthrography
مفصل‌آماس چرک‌زا
pyogenic arthritis
کشش راسل
Russel’s traction
مفصل زینی
saddle joint
استخوان‌آماس سختاکی
sclerosing osteitis/ Garre disease/ condensing osteitis
سختاک
sclerosis
مفصل‌سازی سیلیکونی
silicone arthroplasty
مفصل ساده
simple joint
کشش استخوانی
skeletal traction
کشش پوستی
skin traction
کشش دوبخشی راسل
split Russel’s traction
مهره‌آماس
spondylitis
مهره‌آماس دگرشکل
spondylitis deformans
مهره‌مفصل‌آماس
spondyloarthritis
مهره‌مفصل‌آسیب
spondyloarthropathy
مهره‌خشکانی
spondylodesis
مهره‌رانش
spondylolisthesis
مهره‌کافت
spondylolysis
مهره‌آسیب
spondylopathy
مهراک
spondylosis
مفصل زلاله‌ای
synovial joint/ diarthrosis
مفصل‌خشکانی سینه‌ای ـ کتفی
thoracoscapular arthrodesis
مفصل‌سازی کامل کوهانه
total hip arthroplasty/ THA/ hip arthroplasty
مفصل‌سازی کامل زانو
total knee arthroplasty/ knee arthroplasty
مفصل‌سازی کامل شانه
total shoulder arthroplasty
کشش
traction / txn
تخت کشش
traction bed
کمان کشش
traction bow
مهره‌رانش ضربه‌ای
traumatic spondylolisthesis
مفصل‌خشکانی سه‌تایی
triple arthrodesis
مفصل‌آماس سلی
tuberculous arthritis
مفصل‌سازی تک‌قسمتی زانو
unicompartmental knee arthroplasty
کشش پای سالم
well-leg traction
تثبیت
fixation
استخوان‌آماس
osteitis
استخوان‌ساز
osteoblast
استخوان‌کاه
osteoclast/ osteophage
استخوان‌یاخته
osteocyte/ bone cell

 

لغات پزشکی بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.