مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات ژئوفیزیک – بخش 4

در این قسمت  لغات ژئوفیزیک بخش 4 عرضه شده است.

لغات ژئوفیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات ژئوفیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات ژئوفیزیک - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات ژئوفیزیک  بخش 4
آرایه قطبی ـ دوقطبی
 pole-dipole array/ three-point method/ three-array
آرایه قطبی ـ قطبی
 pole-pole array/ two-array
آشکارساز هوابرد
 airborne detector
اثر قطبش القایی منفی
 negative induced polarization effect
استخراج موجک
 wavelet extraction
ایستگاه گرانی
 gravity station
ایستگاه مرجع گرانی
 gravity reference station
برداشت سمتی
 azimuthal survey/ azimuthal array
بی‌هنجاری سرعتی
 velocity anomaly
پادریشه
 antiroot
پذیرفتاری پادفرومغناطیسی
 antiferromagnetic susceptibility
پدیده‌های خورشیدی ـ زمینی
 solar-terrestrial phenomena
پتانسیل کانی‌شدگی
 mineralization potential
پردازش موجک
 wavelet processing
تباین سرعت
 velocity contrast
تحلیل سرعت
 velocity analysis
تداخل زمین‌مغناطیسی
 geomagnetic interference/ geomagnetic noise
تصویرسازی الکتریکی
 electrical imaging
تمامیت‌نمای فهرست زمین‌لرزه‌ها
 catalogue completeness
جانبی‌نگاره
 laterolog/ guard log/ focused log
ثابت ناهمسانگردی
 anisotropy constant
جریان حلقوی مغناسپهری
 magnetospheric ring current
جدایش مغناطیسی
 magnetic separation
خردجانبی‌نگاره
 microlaterolog
خط هم‌مقدار
 isogram/ isopleth/ isarithm
خط هم‌ضخامت
 isopach/ thickness line/ thickness contour/ isopachyte/ isopachous line
خم فروافت مرکب
 composite decay curve
درصد کانی‌شدگی
 percent mineralization
روش الکترومغناطیسی
 electromagnetic method
زمین‌لرزه شناور
 floating earthquake
زمینوار گرانی‌سنجشی
 gravimetric geoid
سرعت
 velocity
سرعت ریشه میانگین توان‌های دوم
 root-mean-square velocity/ RMS velocity
سرعت برانباشت
 stacking velocity
سرعت لحظه‌ای
 instantaneous velocity
سرعت برون‌راند بهنجار
 normal moveout velocity/ NMO velocity
سرعت ظاهری
 apparent velocity
سرعت گسیخت
 rupture velocity
شاخص مقاومت‌ویژه
 resistivity index
ضریب هندسی
 geometric factor/ geometric constant/ array factor
طیف مقاومت‌ویژه
 resistivity spectrum/ conductivity spectrum
فرمول کخ
 Koch’s formula
کاوند مغناطیسی
 magnetic probe
گرانی بهنجار
 normal gravity
گرانی‌سنج کشندی
 tidal gravimeter
گسل مستعد
 capable fault
گستره سرعت
 velocity corridor
گسیخت سطحی همخوان
 sympathetic surface rupture
گسیخت یک‌سویه
 unilateral rupture
گسیخت دوسویه
 bilateral rupture
مانده‌مغناطش فشاری
 piezoremanent magnetization/ pressure remanent magnetization/ PRM
مانده‌مغناطش گرمایی
 thermoremanent magnetization
مانده‌مغناطش نهشتی
 depositional remanent magnetization/ detrital remanent magnetization/ DRM
مانده‌مغناطش گرمایی جزئی
 partial thermoremanent magnetization
مدل سرعت
 velocity model/ velocity cube
مغناطیس‌سنج چرخشی
 spinner magnetometer
مقاومت‌ویژه مختلط
 complex resistivity
مغناطیس‌سنج نوردمشی
 optically pumped magnetometer
موجک آمیخته‌فاز
 mixed-phase wavelet
موجک
 wavelet
منحنی بتا
 Beta curve/ pulse curve/ B factor curve
موجک پایه
 basic wavelet/ embedded wavelet/ equivalent wavelet
موجک بیشینه‌فاز
 maximum-phase wavelet
موجک کمینه‌فاز
 minimum-phase wavelet
موجک ریکر
 Ricker wavelet
نسبت افت پتانسیل
 potential drop ratio
نگاره‌بردار صوتی دوقطبی
 dipole sonic log
نگاره صوتی
 sonic log/ acoustic-velocity log/ continuous-velocity log
نگاره پرتوزایی
 radioactivity log
نقشه هم‌ضخامت
 isopach map/ thickness map/ isopachous map
نیروی گرانی
 force of gravity/ gravity force/ gravity vector
نیمرخ مغناطیسی
 magnetic profile
یکسان‌سازی موجک
 wavelet equalization

 

لغات ژئوفیزیک  بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.