مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 11

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 11 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 11
 kاُمین کوتاه‌ترین مسیر
kth shortest path
 kاُمین کوتاه‌ترین مسیر
kth shortest path
نمودار کِی‌وی
KV diagram
کاهش l
l-reduction
گراف برچسب‌ دار
labeled graph
زبان
language
آخرین ورودی-اولین خروجی
last-in, first-out
شبکه
lattice
گراف جهت‌دار لایه ‌شده
layered digraph
گراف لایه ‌شده
layered graph
کوچک‌ترین مضرب مشترک
LCM (least common multiple)
کوچک‌ترین مضرب مشترک
least common multiple
آخرین ورودی-اولین خروجی
LIFO
خطی
linear
مرتب‌ ساز درجی خطی
linear insertion sort
ترتیب خطی
linear order
مرتب ‌ساز وارسی خطی
linear probing sort
ضرب خطی
linear product
پیوند
link
لیست پیوندی
linked list
لیست
list
نماد اُیِ کوچک
little-o notation
لگاریتمی
logarithmic
قانون لاتکا
Lotka’s law
کران پایین
lower bound
ماتریس پایین ‌مثلثی
lower triangular matrix
فاصله‌ منهتنی
Manhattan distance
کاهش چند به ‌یک
many-one reduction
زنجیره‌ مارکوف
Markov chain
یال تطابق‌یافته
matched edge
رأس تطابق‌یافته
matched vertex
تطابق
matching
ماتریس
matrix
ماکزیمم
max
مجموعه‌ مستقل ماکزیمم
maximal independent set
مؤلفه‌ ماکزیمال‌همبند
maximally connected component
مسئله‌ شاره‌ ماکزیمم
maximum-flow problem
تطابق دوبخشی ماکزیمم
maximum bipartite matching
کوچک‌ترین مستطیل دربرگیرنده
MBB (minimum bounding box)
ماشین میلی
Mealy machine
میانگین
mean
میانه
median
بخاطرسپاری
memorization
ادغام
merge
مرتب ‌ساز ادغامی
merge sort
تابع مرومورفیک
meromorphic function
مینیمم
min
تجزیه‌ پاد زنجیری کمینه
minimal antichain decomposition
کوچک‌ترین مستطیل دربرگیرنده
minimum bounding box
درخت فراگیر با کم‌ترین کُد
minimum code spanning tree
درخت فراگیر با کم‌ترین هزینه
minimum cost spanning tree
برش مینیمم
minimum cut
درخت فراگیر مینیمم
minimum spanning tree
برش رأسی مینیمم
minimum vertex cut
مُد
mode
بررسی مدل
model checking
مدل محاسبه
model of computation
نمایی ملایم
moderately exponential
نزولی یکنواخت
monotonically decreasing
صعودی یکنواخت
monotonically increasing
ماشین مور
Moore machine
حرکت (انتقال)
move
درخت فراگیر مینیمم
MST (minimum spanning tree)
شاره‌ چندکالایی
multi-commodity flow
مجموعه‌ چندگانه
multi-set
گراف چندگانه
multigraph
تصمیم چند راهه
multiway decision
ادغام چند راهی
multiway merge
تابع n-تایی
n-array function
کاهش‌پذیری چند به ‌یک ان ‌سی
NC many-one reducibility
جستجوی نزدیک‌ترین همسایه
nearest neighbor search
نقیض (نفی)
negation
شاره‌ شبکه
network flow
مسئله‌ شاره‌ شبکه
network flow problem
حالت بعد
next state
اتوماتون متناهی غیرقطعی
NFA (nondeterministic finite automaton)
اتوماتون درختی متناهی غیرقطعی
NFTA (nondeterministic finite tree automaton)
مؤسسه‌ی ملی استاندارد و فن‌آوری آمریکا
NIST
گره
node
ادغام نامتوازن
nonbalanced merge
مرتب‌ ساز ادغامی نامتوازن
nonbalanced merge sort
غیرقطعی
nondeterministic
الگوریتم غیرقطعی
nondeterministic algorithm
اتوماتون متناهی غیرقطعی
nondeterministic finite automaton
ماشین حالت متناهی غیرقطعی
nondeterministic finite state machine
اتوماتون درختی متناهی غیرقطعی
nondeterministic finite tree automaton
زمان چندجمله‌ای غیرقطعی
nondeterministic polynomial time
اتوماتون درختی غیرقطعی
nondeterministic tree automaton
ماشین تورینگ غیرقطعی
nondeterministic Turing machine
ادغام غیرتکراری
noniterative merge
چنین نیست که
not
زبان ان‌پی تمام
NP-complete language
تابع صفرتایی
nullary function
نماد اُیِ بزرگ
O
نماد اُیِ بزرگ
O notation
نماد اُیِ کوچک
o notation
تابع هدف
objective function
الگوریتم برون‌خط
off-line algorithm
اُمگا
omega
اُمیکرون
omicron
الگوریتم برخط
on-line algorithm
یک-بُعدی
one-dimensional
بهینه
optimal
هزینه‌ بهینه
optimal cost
ادغام بهینه
optimal merge
مسئله‌ مثلث‌ بندی بهینه‌ چندضلعی
optimal polygon triangulation problem
ادغام چند مرحله‌ای بهینه
optimal polyphase merge
مرتب‌ ساز ادغامی چند مرحله‌ای بهینه
optimal polyphase merge sort
جواب بهینه
optimal solution
مسئله‌ مثلث ‌بندی بهینه‌
optimal triangulation problem
مقدار بهینه
optimal value
مسئله‌ بهینه‌ سازی
optimization problem
یا
or
مجموعه‌ پیشگو
oracle set
نوار پیشگو
oracle tape
ماشین تورینگ پیشگو
oracle Turing machine
ترتیب
order
نمودار تصمیم دودویی مرتب
ordered binary decision diagram
لیست پیوندی مرتب
ordered linked list
گراف بی‌دور جهت‌دار
oriented acyclic graph
گراف جهت‌دار
oriented graph
ترسیم متعامد
orthogonal drawing
چندضلعی مستقیم‌الخط متعامداً محدب
orthogonally convex rectilinear polygon
مرتب ‌ساز ادغامی نوسانی
oscillating merge sort
انشعاب خروجی
out-branching
درجه‌ خروجی
out-degree
مرتب‌ ساز ادغامی p-راهی
p-way merge sort
استدلال لایه‌گذار
padding argument
جستجوی پارامتری
parametric searching
تابع جزیی
partial function
ترتیب جزیی
partial order
تابع بازگشتی جزیی
partial recursive function
مسئله‌ جزئاً تصمیم ‌پذیر
partially decidable problem
مسئله‌ گراف جزیی پویا
partially dynamic graph problem
مجموعه‌ جزیی ‌مرتب
partially ordered set
داده ‌ساختار جزیی ‌ماندگار
partially persistent data structure
مسیر
path
اتوماتون پشته‌ای
PDA (pushdown automaton)
تطابق کامل
perfect matching
ضمانت کارایی
performance guarantee
نسبت کارایی
performance ratio
داده‌ ساختار ماندگار
persistent data structure
گراف مسطح
planar graph
گراف مسطح با خطوط مستقیم
planar straight-line graph
مسطح بودن
planarity
مسطح‌سازی
planarization
ماشین اشاره‌گر
pointer machine
پواسونی‌کردن
poissonization
چند وجهی
polyhedron
چندلگاریتمی
polylogarithmic
الگوریتم زمان‌ چند جمله‌ای
polynomial-time algorithm
شمای تقریب زمان‌چند جمله‌ای
polynomial-time approximation scheme
تز چرچ-تورینگ زمان‌چند جمله‌ای
polynomial-time Church-Turing thesis
کاهش زمان‌چند جمله‌ای
polynomial-time reduction
چند جمله‌ای
polynomial
شمای تقریب چند جمله‌ای
polynomial approximation scheme
سلسله ‌مراتب چندجمله‌ای
polynomial hierarchy
زمان چند جمله‌ای
polynomial time
ادغام چند مرحله‌ای
polyphase merge
مرتب ‌ساز ادغامی چند مرحله‌ای
polyphase merge sort
مجموعه‌ جزیی ‌مرتب
poset
مسئله‌ تناظر پست
Post’s correspondence problem
مرتب‌ ساز پستچی
postman’s sort
تابع پتانسیل
potential function
الگوریتم پریم
Prim’s algorithm
بازگشتی اصلی
primitive recursive
صف اولویت
priority queue
معمای اسیران
prisoner’s dilemma
مولّد اعداد شبه‌تصادفی
PRNG (pseudo-random number generator)
الگوریتم احتمالی
probabilistic algorithm
ماشین تورینگ احتمالی
probabilistic Turing machine
اثبات بررسی ‌پذیر احتمالی
probabilistically checkable proof
رویه
procedure
جبر پردازه‌ ها
process algebra
سره
proper
رنگ ‌آمیزی مجاز
proper coloring
زیرمجموعه‌ سره
proper subset
هرس و جستجو
prune and search
مولّد اعداد شبه‌ تصادفی
pseudo-random number generator
عدد شبه‌تصادفی
pseudorandom number
اعداد فیبوناچی مرتبه ‌ pاُم
pth order Fibonacci numbers
زبان کاملاً تابعی
purely functional language
اتوماتون پشته‌ای
pushdown automaton
مبدل پشته‌ای
pushdown transducer
مرتب‌ ساز  q
q sort
مرتب ‌ساز q_m
qm sort
مرتب ‌ساز  q_m
qmsort
مرتب ‌ساز  q
qsort
قضیه‌ پیچیدگی درخت چهارتایی
quadtree complexity theorem
محاسبه‌ کوانتمی
quantum computation
صف
queue
مرتب‌ساز سریع
quicksort / quick sort
زبان بازگشتی ‌شمارش ‌پذیر
r.e. language
مرتب‌ ساز مبنایی
radix sort
ماتریس ناهموار
ragged matrix
ماشین با دسترسی تصادفی
random access machine
اعداد تصادفی
random number
مولد اعداد تصادفی
random number generator
تصادفی‌سازی
randomization
الگوریتم تصادفی
randomized algorithm
پیچیدگی تصادفی‌
randomized complexity
گرد کردن تصادفی
randomized rounding
بُرد
range
مرتب ‌ساز بازه‌ای
range sort
قابل دست‌یابی
reachable
تشخیص ‌دهنده (شناسنده)
recognizer
ماتریس مستطیل ‌شکل
rectangular matrix
مستقیم الخط
rectilinear
فاصله‌ مستقیم
rectilinear distance
درخت اشتاینر مستقیم ‌الخط
rectilinear Steiner tree
معادلات بازگشتی
recurrence equations
رابطه‌ بازگشتی
recurrence relation
بازگشتی ‌ها
recurrences
بازگشت
recursion
خاتمه‌ بازگشت
recursion termination
درخت بازگشت
recursion tree
بازگشتی
recursive
داده ‌ساختار بازگشتی
recursive data structure
زبان بازگشتی
recursive language
زبان بازگشتی ‌شمارش ‌پذیر
recursively enumerable language
پایه‌ ساده‌شده
reduced basis
گراف جهت‌دار ساده‌شده
reduced digraph
کاهش، ساده‌سازی
reduction
بازتاب
reflexive
تجزیه‌ منظم
regular decomposition
رابطه
relation
ساختار رابطه‌ای
relational structure
ضمانت کارایی نسبی
relative performance guarantee
ترمیم
relaxation
بازمقیاس‌پذیر
rescalable
مرتب‌ساز جهان محدود
restricted universe sort
الگوریتم rho-تقریبی
rho-approximation algorithm
روش رایس
Rice’s method
مولد اعداد تصادفی
RNG
گراف تقریبی
rough graph
زمان اجرا
run time
برش  s-t
s-t cut
یال اشباع ‌شده
saturated edge
مرتب ‌ساز انتخابی
selection sort
طوقه
self-loop
قضیه‌ جداسازی
separation theorem
مجموعه
set
مکمل مجموعه
set complement
تفاضل مجموعه
set difference
اشتراک مجموعه
set intersection
اجتماع مجموعه
set union
حافظه‌ اشتراکی
shared memory
مرتب ‌ساز صدفی
shell sort
مرتب‌ ساز صدفی
Shell sort
الگوریتم شور
Shor’s algorithm
کوتاه‌ترین مسیر
shortest path
کوتاه‌ترین درخت فراگیر
shortest spanning tree
مثلث سرپینسکی
Sierpinski triangle
امضاء (نشان)
signature
ادغام ساده
simple merge
مسیر ساده
simple path
قضیه‌ شبیه ‌سازی
simulation theorem
مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر به یک مقصد
single-destination shortest-path problem
مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر بین یک زوج رأس
single-pair shortest-path problem
مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر از یک مبدأ
single-source shortest-path problem
لیست پیوندی یک‌طرفه
singly linked list
تحلیل نقطه‌ منفرد
singularity analysis
چاهک
sink
مرتب ‌ساز فروبرنده
sink sort
مرتب ‌ساز فروبرنده
sinking sort
تقارن چپ
skew symmetry
انتخاب شیب
slope selection
حل‌پذیر
solvable
مرتب ‌سازی
sort
مرتب ‌سازی درجا
sort in-place
مرتب ‌سازی درجا
sort in place
مرتب‌ ساز ادغامی
sort merge
الگوریتم مرتب ‌سازی
sorting algorithm
منبع، مبدأ
source
تابع فضا ساختنی
space-constructible function
گراف خلوت
sparse graph
ماتریس خلوت
sparse matrix
خلوت سازی
sparsification
ماتریس مربعی
square matrix
ریشه‌ دوم
square root
کوتاه‌ترین درخت فراگیر
SST (shortest spanning tree)
پایدار
stable
پشته
stack
درخت پشته‌ای
stack tree
چند ضلعی ستاره‌ای‌شکل
star-shaped polygon
حالت شروع
start state
حالت
state
ماشین حالت
state machine
گذر حالت
state transition
درخت مینیمم اشتاینر
Steiner minimum tree
نقطه‌ اشتاینر
Steiner point
نسبت اشتاینر
Steiner ratio
درخت اشتاینر
Steiner tree
رأس اشتاینر
Steiner vertex
تقریب استرلینگ
Stirling’s approximation
فرمول استرلینگ
Stirling’s formula
مرتب ‌ساز ساده‌لوحانه
stooge sort
ترسیم مستقیم الخط
straight-line drawing
اکیداً نزولی
strictly decreasing
اکیداً صعودی
strictly increasing
ماتریس اکیداً پایین مثلثی
strictly lower triangular matrix
ماتریس اکیداً بالا مثلثی
strictly upper triangular matrix
رشته
string
کراف قویاً همبند
strongly connected graph
قضیه‌ ارگودیک زیرافزایشی
subadditive ergodic theorem
زیرگراف
subgraph
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 11
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.