مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 17

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 17 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 17
ساخت رایانه‌ای
Computer-Aided Manufacturing
مهندسی نرم‌افزار با رایانه
Computer-Aided Software Engineering
کارآموز رایانه بنیاد
computer-based trainee
آموزش رایانه بنیاد، آراب
Computer-Based Training (CBT)
طراحی مفهومی (سامانه)
conceptual (system design)
پیکربندی
configuration
مدیریت پیکربندی
Configuration Management (CM)
پیکربندی شده
configured
سازگاری، همخوانی
consistency
سازگار، همخوان
consistent
پیشانه
console
مهار (کلید)
control (key)
داده‌های برگردان شده
converted data
کلوچک
cookie, HTTP cookie, web cookie
همپرداز
coprocessor
رونوشت (برداشتن)
copy
بردار و بچسبان
copy and paste
نگهداری تصحیحی
corrective maintenance
قفل شکسته
cracked
قفل ‌شکن
cracker
قفل ‌شکنی
cracking
رمز نگاشت
cryptogram
رمز نگار
cryptographer
رمز نگاشتی
cryptographic
رمز نگاری
cryptography
رمز شناختی
cryptologic
رمز شناس
cryptologist
رمز شناسی
cryptology
مکان ‌نما
cursor
سفارشی ‌سازی
customization
سفارشی کردن
customize
سفارشی
customized
برش، بریدن
cut
ببر و بچسبان
cut and paste
داده، داده‌ها
data
سرپرستی داده‌ها
data administration
سرپرست داده‌ها
data administrator
تحلیل داده‌ها
data analysis
رده‌بندی داده‌ها
data classification
رده‌بند داده‌ها
data classifier
داده پیرایی
data cleansing
خوشه‌بندی داده‌ها
data clustering
گردآوری داده‌ها
data collection
ارتباط داده‌ای
data communication
تجهیزات ارتباط داده‌ای
data communication equipment
شبکه ارتباط داده‌ای
data communication network
ارتباطات داده‌ای
data communications
چکیده‌سازی داده‌ها
data compaction
فشرده‌سازی داده‌ها
data compression
برگردانی داده‌ها
data conversion
داده ‌بان
data custodian
داده ‌بانی
data custodianship
داده ‌نامه
data dictionary
سامانه مدیریت داده‌ نامه، سامِدان
Data Dictionary Management System (DDMS)
رمز بندی داده ‌ها
data encryption
استاندارد رمزبندی داده ها
Data Encryption Standard (DES)
واردسازی داده ‌ها
data entry
اکتشاف داده ‌ها
data exploration
کاشف داده ‌ها
data explorer
استخراج داده ‌ها
data extraction
پرونده داده ‌ها
data file
پرونده ‌بندی داده ‌ها
data filing
داده ‌شار
data flow
نمودار داده ‌شار، نمودش
Data Flow Diagram (DFD)
هم ‌جوشی داده ‌ها، هم‌ آمیزی داده ‌ها
data fusion
داده ‌زایی
data generation
گروه ‌بندی داده ‌ها
data grouping
تفسیر داده ‌ها
data interpretation
مفسر داده ‌ها
data interpreter
مدیریت داده‌ ها
data management
مدیر داده ‌ها
data manager
داده ‌گاه
data mart
داده ‌پیام
data message
یکپارچگی داده پیام
data message integrity
داده ‌کاوی
data mining
حفاظت داده ‌ها
data protection, data safe keeping
رتبه‌بندی داده ‌ها
data ranking
باز نمود داده ‌ها
data representation
بخش ‌بندی داده ‌ها
data sectioning
سر چشمه داده‌ ها
data source
مخزن داده‌ ها
data store
جریان داده
data stream
جاری ‌سازی داده
data streaming
ساختار داده ‌ها
data structure
ساختار بندی داده ‌ها
data structuring
موضوع داده‌ ها
data subject
ردگیری داده ‌ها
data tracking
داده ‌رسانی
data transfer
انتقال داده ‌ها
data transmission
دیداری ‌سازی داده ‌ها
data visualization
داده انبار
data warehouse
داده انباری
data warehousing
پوشیده خوانی (داده ‌ها، واپوشیده سازی)
(data deciphering)
رمزگشایی (داده‌ها)
(data decryption)
دادگان
database
سرپرستی دادگان
database administration
سرپرست دادگان
database administrator
مدیریت دادگان
database management
سامانه مدیریت دادگان، سامد
Database Management System (DBMS)
مدیر دادگان
database manager
نشر دادگان
database publishing
کارساز دادگان، کارداد
database server
اشکال ‌زدایی کردن
debug
اشکال ‌زدا
debugger
اشکال ‌زدایی
debugging
پوشیده ‌خوانی کردن، واپوشیده (سازی کردن)
decipher
پوشیده‌خوانی شده، واپوشیده
deciphered
کد گشایی کردن
decode
کد گشایی شده
decoded
کد گشا
decoder
کد گشایی
decoding
رمز گشایی کردن
decrypt
رمز گشایی شده
decrypted
حذف (کلید)
delete (key)
اتکا پذیری
dependability
اتکا پذیر
dependable
به ‌کار اندازی
deployment
الگوی طراحی
design pattern
مشخصات طراحی
design specification
رایانه رومیزی
desktop computer
نشر رومیزی
desktop publishing
افزاره
device
افزاره ‌ران
device driver
افزاره ‌گردان
device manager
پرده نمایش
display screen, screen
قرارداد از دور
distance contract
یادگیرنده از راه دور، یادگیرنده از دور
distance learner
نظام آموزش از راه دور، نظام آموزش از دور
distance learning system
یادگیری از راه دور، یادگیری از دور
distance learning, distance training
نام دامنه
domain name
ثبت ‌نام دامنه
domain name registration
سامانه نام دامنه (ساناد)
domain name system
چاپگر سوزنی
dot-matrix printer
پایین‌بر (کلید)
down arrow (key )
پیشنویس
draft
رانه
drive
راننده
driver
پایانه غیرهوشمند
dumb terminal
برگرفت
dump
خبرنامه الکترونیکی
e-newsletter, e-bulletin
ویرایش، ویرایش کردن
edit
ویرایش
editing
ویراستار (نرم‌افزار)
editor
اثر بخش
effective
اثر بخشی
effectiveness
کارایی
efficiency
ضریب کارایی
efficiency factor
کارا
efficient
امضای الکترونیکی
electronic signature
شکلک
emoticon
پوشیده ساختن
encipher
پوشیده سازی‌شده
enciphered
کد پوشیده
enciphered code
داده پوشیده
enciphered data
پوشیده ‌سازی
enciphering
کد بندی کردن
encode
کد بندی شده
encoded
کد بند
encoder, coder
کد بندی
encoding, coding
رمز بندی کردن
encrypt
رمز بندی شده
encrypted
داده‌ های رمز بندی شده
encrypted data
متن رمز بندی شده
encrypted text
رمز بندی
encryption
پایان‌ بر (کلید)
end (key)
کاربر نهایی
end-user
ورود (کلید)
enter (key)
داده‌ های وارد شده
entered data
گریز (کلید)
escape (key)
برون‌ برد
export
رانه خارجی
external drive
داده‌های استخراجی
extracted data
برون‌ نت
extranet
قاپگاه
FTP site
پَسَندان
favorites
قاپ کردن
File Transfer Protocol, FTP
قرارداد انتقال پرونده، قاپ
File Transfer Protocol, FTP
قلم
font
قالب
format
قالب‌ بندی
formatting
همسازی با بعد
forward compatibility=upward compatibility
پرسشگان
Frequently-Asked Questions (FAQ)
تمام پرده
full screen
کار (کلید)
function (key)
طراحی کارکردی (سامانه)
functional (system design)
پیشانه بازی
game console
شبکه جهانی
Global Area Network (GAN)
برو
go
واسط نگاره‌ای کاربر، میانای نگارها‌ی کاربر
Graphical User Interface (GUI)
داده‌های گروه‌بندی شده
grouped data
متن زنگامی
HTML text
رخنه کردن
hack
رخنه‌گر
hacker
رخنه‌گری
hacking
سخت‌افزار
hardware
کمک
help
خوابیدن، خواب کردن
hibernate
خواب
hibernation, sleep mode
آغازه (کلید)
home (key)
شبکه خانگی
Home Area Network (HAN)
رایانه خانگی
home computer
آغازه
home page
نَوَردش افقی
horizontal scrolling
بسته میزبانی
hosting package
رساننده خدمات میزبانی
Hosting Server Provider (HSP)
ناف
hub
پُر ریسه
hyper-threaded
پُر ریسگی
hyper-threading
ابر پیوند
hyperlink
ابر متن
hypertext
زبان نشانه‌گذاری ابر متنی، زنگام
Hypertext Markup Language (HTML)
پیاده کردن
implement
پیاده ‌سازی
implementation
طرح پیاده ‌سازی
implementation plan
درون‌ بُرد
import
دریافتی
inbox
نا سازگاری، نا همخوانی
inconsistency
نا سازگار، نا همخوان
inconsistent
فناوری اطلاعات (فا)
Information Technology (IT)
فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاتا)
Information and Communication Technology (ICT)
بزرگراه اطلاعاتی
information highway
سیستم اطلاعاتی
information system
زیر ساختی
infrastructural
زیر ساخت
infrastructure
چاپگر جوهر افشان
ink-jet printer
درون‌ داد
input
ورودی
input (device)
درج (کلید)
insert (key)
پیام فوری
instant message
پیام‌ رسانی فوری
instant messaging
یکپارچه شده
integrated
یکپارچه ‌سازی
integration
یکپارچگی
integrity
آزمون یکپارچگی
integrity test
پایانه هوشمند
intelligent terminal
واسط، میانا
interface
با واسط، با میانا
interfaced
میانا سازی
interfacing
رانه داخلی
internal drive
اینترنت
internet
قرارداد پیام‌گزینی
Internet Message Access Protocol (IMAP
قرارداد اینترنت
Internet Protocol (IP
رساننده سرویس اینترنتی (رسا)
Internet Service Provider (ISP)
تلفن اینترنتی
internet telephony
همکنش ‌پذیری
interoperability
همکنش ‌پذیر
interoperable
همکنشی
interoperation
تفسیر کردن
Interpret
تفسیر
interpretation
مفسر
interpreter
درون ‌نت
intranet
نرم ‌افزار نامعتبر
invalid software
نمادیس
Joint Photographic Experts Group (JPEG)
اهرمک
joystick
صفحه کلید
keyboard
جانمایی صفحه کلید
keyboard layout
رایانه کیفی
laptop computer
چاپگر لیزری
laser printer
هدف یادگیری
learning objective
سکوی یادگیری
Learning Platform (LP)
فراهم ‌ساز خدمات یادگیری، فرایاد
Learning Service Provider (LSP)
چپ‌بر (کلید)
left arrow (key)
سیستم موروثی
legacy system
قلمِ نوری
light pen
چاپگر سطری
line printer
پیوند
link
پیوند دادن
link
پیوندی
linkage
ویراستار پیوندی
linkage editor
فهرست پیوندی
linked list
پیوند دِه
linker
پیوند دِهی
linking
نمایشگرِ بلور مایع، نماب
Liquid Crystal Display (LCD )
زنده افزار
Live-ware, wet-ware, meat-ware, jelly- ware
بارکردن
load
بار تراز کردن
load-balance
بار تراز شده
load-balanced
بار ترازی
load-balancing
بار شده
loaded
بارکن
loader
شبکه داخلی
Local Area Network (LAN)
ثبت کردن
log
ثبت خروج کردن
log off
ثبت خروج
log off, sing out, log out
ثبت ورود کردن
log on
ثبت ورود
log on = sing in = log in
ثبت
logging
پایینی
lower case
یاد گیرنده سیار
m-learner
یادگیری سیار
m-learning, mobile learning
نماوا (دیس)
MPEG
نامهدان
mailbox
بزرگ رایانه
mainframe computer
ذخیره ‌سازی انبوه
mass storage
بیشینه ‌سازی
maximization
بیشینه کردن
maximize
واحد حافظه
memory unit
گزینگان
menu
گزینگانی
menu-driven
پیام‌ رسان
messenger
فرا داده
metadata
روشگان
methodology
شبکه شهری
Metropolitan Area Network (MAN)
ریز تراشه
microchip
ریز رایانه
microcomputer
ریز پرداز
microprocessor
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 17
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.