مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 20

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 20 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 20
NP- سخت
NP-Hard
NP- کامل
NP-Complete
مسیریابی فرصت طلب
opportunistic routing
فوروارد، ارسال کننده
Forwarder
درجه خروجی
out-degree
درجه خروجی حداکثری
max out-degree
غیرحلقوی
acyclic
تعداد رئوس جهت دارى که از یک گره خارج مى شوند
outdegree
دسترسی رادیویی
Radio Access / Radio-Access
مجازی سازی
virtualization
جداسازی، منفک کردن
ghettoization
انباشته سازی
accumulation
ابهام زدایی
disambiguation
فوق قضیه
Metatheorem
فوق تئوریکی، متاتئوریکی
metatheoretic
رویکرد تعبیری، رویکرد تفسیری
hermeneutic approach
عاملیت علی
causal agency
منحنی بی تفاوتی
indifference curve
جنگل تصادفی
random forest (RF)
ربایش
hijacking
دامنه ربایی
Domain hijacking
ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری انبوه تولید شده
off-the-shelf tools / off the shelf tools
میلرها، نامه رسان ها
mailers
پیش خورد
Feedforward / feed forward
بازخورد
Feedback / Feed back
تابع سیگموید
Sigmoid function
کمینه موضعی
local minima
بیش برازش، فرا برازش
overfitting
کلمات رایج (به کلماتی گفته می شود که در کل اینترنت از آنها بسیار استفاده شده است. کلماتی نظیرthe, a, an, web www, home page, و …)
Stopwords / stop words
ریشه کلمات (جستجوی ریشه یک کلمه مثال: با جستجوی swim موتور جستجوگر به دنبال swimmer ، swimming و مشتقات آن نیز می گردد)
stemming
اوزان های ارزیابی
Evaluation Metrics
اعتبار سنجی متقابل 10 برابری
10-fold-cross-validation
بیزی ساده
Naive Bayes
کاهش وزن
weight decay
ایمیل قلابی
Fake mail
وب سایت قلابی، وب سایت فیشینگ
Fake website
جرم افزار، بزه افزار
Crimeware / crime ware/ crime-ware
کیفی پر از کلمات
Bag-of-Words / Bag of Words
فضای ویژگی تغییر شکل یافته
transformed feature space
فراوانی واژه ای –  فراوانی سندی معکوس
Term frequency – inverse document frequency (TF-IDF)
الگوریتم بوستینگ
boosting algorithm
نزدیکترین همسایه- k
k-Nearest neighbor (k-NN)
الگوریتم های چند کلاسیفایر مقایسه شده
Compared multi Classifiers algorithms
الگوریتم رگرسیون لجستیک
logistic regression algorithms (LR)
درختان رگرسیون افزودنی بیزی
Bayesian Additive Regression Trees (BART)
درختان دسته بندی و رگرسیون
Classification and Regression Trees (CART)
اعتبار سنجی متقابل k- تایی
k-fold-cross-validation
ایمیل مشروع، ایمیل معتبر (در برابر اسپم)
Ham
الگوریتم نسبت – بهره
ratio-gain algorithm
از بین بردن اسپم
spamassessian
تبرید شبیه سازی شده
simulated annealing
تابع لاجیت
Logit function
دسته بندی چند لایه
Multi-tier classification
جعلی، ساختگی، نادرست
Phoney
اسپمینگ (ارسال زیاد هرزنامه های ناخواسته)
spamming
رگرسیون کلاس پنهان
Latent class regression
الگوریتم کسب اطلاعات
information gain algorithm
میانگین کا
k-means
مدارهای ناهمگام
Asynchronous Circuits
انحراف ساعت
Clock Skew
همگام سازی
Synchronization
ناخواسته
Hazard
تأخیر كراندار
Bounded-Delay
غیرحساس به تأخیر
Delay-Insensitive
درخواست
Request
تصدیق
Acknowledgement
قانون تولید
Production Rule
ولتاژ بالا
Pull-up
ولتاژ پایین
Pull-down
جریان طراحی
Design flow
پالس ساعت
Clock Pulse
واحد عملیات اعشاری
Floating-Point Unit
گذرا
Transition
نیمه سفارشی
Semi-Custom
سفارشی
Custom
ساخت
Fabrication
انحصار متقابل
Mutual Exclusion
معكوس كننده
Inverter
جایابی
Placement
مسیریابی
Routing
تكه سازی
Partitioning
بازبینی
Verification
آزمون
Test
جدول روند
Flow-Table
جدول درستی
Truth-table
ماشین حالت محدود
Finite State Machine
كدگذاری حالت
State Encoding
جدول كارنو
Karnaugh Map
حالت بنیادی
Fundamental Mode
حالت رگباری
Burst Mode
مسیر داده
Data Path
خطای تأخیر
Delay Fault
تشخیص اتمام
Completion Detection
پیمانه
Module
دنباله
Trace
عبارات متعارف
Regular Expression
شاخه های همزمان
Isochronic Fork
كنترل جریان
Flow Control
ریزخط لوله
Micro-Pipeline
ارتجاعی
Elastic
گرا ف محدودیت
Constrain Graph
گراف گذر سیگنال
Signal Transition Graph
انتساب حالت سازگار
Consistent State Assignment
نمودار تغییر
Change Diagram
ولتاژ آستانه
Threshold voltage
تجرید
Abstraction
پردازش
Process
كانال ها
Channel
درگاه
Port
حفاظت شده
Guarded
غیرقطعی
Non-deterministic
تركیب ترتیبی
Sequential Composition
تركیب موازی
Concurrent Composition
دست دهی
Handshaking
بر زدن، ترکیب کردن
Reshuffling
بن بست
Deadlock
اضافه كردن متغیر حالت
State Variable Insertion
فعال
Enable
شلیك
Fire
مؤثر
Effective
پایدار
Stable
نامتداخل
Non-interfering
تركیبی
Combinational
نگهدارنده وضعیت
State Holding
ارتباط غیرحساس به تأخیر
Delay-Insensitive Communication
دست دهی دو مرحله ای
Two-Phase Handshaking
دست دهی چهار مرحله ای
Four-Phase Handshaking
داده دسته ای
Bundled Data
غیرفعال
Passive
خنثی
Neutral
كدهای جدایی پذیر
Separable Codes
كدهای توزیع پذیر
Distributive Codes
سکو
Platform
واسط زبان برنامه نویسی
Programming Language Interface
حافظه سراسری
Global Memory
دست دهی خالص
Bare Handshaking
همزمان سازی
Synchronization
داوری
Arbitration
حالت قطعی
Deterministic sate
اپراتور نقطه
Bullet operator
شبیه سازی مخلوط
Mixed mode simulation
واحد تست
Testbench module
دو ریلی غیر فعال
Dual rail-Passive
پروتکل فعال
Active protocol
الگوها
Templates
گرفتن پاسخ
Acknowledge
متغیرهای مشترک
Shared Variables
مسیریابی و جاسازی
Routing & Placement
ترکیب نحوی
Syntax
درج متغیر
Variable Insertion
بسامد
Frequency
واحد عملیات اعشاری
Floating-Point Unit
الگوریتم تک – مسیره
one-pass algorithm
صندوق پستی
mailbox
فراگیر- مبنا
learning-based
فضای ویژگی تغییر شکل یافته
transformed feature space
کلاسیفایر بیز ساده، کلاسیفایر بیز نایو،
Naïve bays classifier
درخت تصمیم تک سطحی
One-level decision tree
حساس به هزینه
cost-sensitive
نقطه کار
Work point
الگوریتم میانگین کای شروع چندگانه
Multiple Start k-Means algorithm (MSKM)
الگوریتم اجماع انبوهش
Consensus Aggregation algorithm
الگوریتم خوشه بندی نزدیک ترین همسایه اجماع شروع چندگانه
Consensus Multiple Start Nearest Neighbor clustering
algorithm (CMSNN)
هویت های تشخیص ناهنجاری
Anomaly detection identifies
سیستم گسترشی پیوندگرا
Evolving Connectionist System (ECOS)
فضای مسئله
problem space
روش خوشه بندی گسترشی فیشینگ
Phishing Evolving Clustering Method (PECM)
تصویر باقیمانده
Residual image
تصویر بالا گذر
high-pass image
تصویر پایین گذر
low-pass image
تصویر میزبان
host image
کد گذار موجک درخت – صفر جاسازی شده
embedded zero-tree wavelet coder (EZW)
رنگ تابی
chrominance
درخشندگی
luminance
نوارهای فرعی
subbands
حالت موزائیکی تصویر
image tile
طول اجرا، مدت اجرا
run-length
جدول کوانتش، جدول تدریج، جدول پله ای
quantization table
دی کوانتش، بازیابی جزئیات گم شده در تصویر کوانتیده
dequantization
کوانتیده
quantized
ضریب کوانتیده
quantized coefficient
ضریب بسامد پایین
low frequency coefficient
ضریب بسامد بالا
high frequency coefficient
مدولاسیون کد پالس تفاضلی
Differential pulse code modulation
افزونگی
redundancy
نمونه برداری
Downsample / down-sample
مدولاسیون شاخص کوانتش
quantization index modulation (QIM)
کوانتایزر، پله ای کننده
quantizer
کوانتایزر اسکالر
scalar quantizer
نافشرده سازی
Decompress
تصویر نافشرده شده
Decompressed image
طراحی سریع برنامه، توسعه سریع برنامه های کاربردی
Rapid Application Development
دوره افزار
courseware
جستجوی جدول
table lookup
تصویر مبهم
Unsharp Image
پوشش دهی مبهم کلی
Generalized unsharp masking
پوشش دهی فیلدهای داده
data field masking
تابع علامت
signum function
نویز فلفل نمکی
Salt-and-pepper noise
دورگشت، بک هال
backhaul
دیسک بلو ری (ابزارهای عادی دی وی دی و سی دی با اشعه قرمز کار می کنند اما بلو ری همانطور که از نامش پیداست با اشعه آبی کار می‌کند)
blue-ray disk
آزمایش تعیین کننده
experimentum cruces /  crucial experiment / critical experiment
جستجوی همسایگی متغیر
Variable Neighborhood Search
جستجوی هارمونی
Harmony Search
شبیه سازی تبرید
Annealing Simulation
بهینه سازی ازدحام ذرات
Particle Swarm Optimization
الگوریتم رقابت استعماری
Imperialist Competitive Algorithm
تکامل تفاضلی
Differential Evolution
بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی
Bio-geography Based Optimization
استراتژیهای تکاملی
Evolution Strategies
برنامه ریزی تکاملی
Evolutionary Programming
مسئله تنگ راه فروشنده دوره گرد
Bottleneck traveling salesman problem (bottleneck TSP)
جمعیت تطبیقی
adaptive population
جرم یابی قانونی شبکه
Network Forensics
جرم یابی قانونی دیجیتال
Digital Forensics
عدد نویز، رقم نویز
noise figure
کد عملیاتی، کد دستور (مجموعه دستورالعمل های زبان ماشین)
Operation Code (Opcode)
توالی های کد عملیاتی
Opcode sequences
تشخیص بدافزار
malware detection
یادگیری نظارت شده
Supervised learning
مبهمات کد نویسی، مبهم سازی کدها
code obfuscations
ایجاد ابهام، ابهام سازی (مبهم سازی اطلاعات بگونه ای که قابلیت استنباط معنای درست وجود نداشته باشد)
Obfuscation
ابهام ساز
obfuscator
بدافزار جدید
unseen malware
درج داده نادرست و خراب
garbage insertion
دستورالعمل های غیر عملیاتی
NOP instruction
فراخوانی سیستمی
syscall
گراف جریان کنترلی
Control Flow Graph (CFG)
علایم هشدار دهنده
tell-tale signs
تشخیص گرهای ناهنجاری
anomaly detectors
تشخیص گرهای مبتنی بر داده کاوی
data-mining-based detectors
نرم افزار سالم، نرم افزار غیرآلوده
benign software
آنالیز فایل پرینت
fileprint analysis
آنالیز ان- گرم
n-gram analysis
سرآیندهای برنامه
program headers
ویژگی های رشته
string features
ویژگی های توالی بایت
byte sequence features
توالی های همپوشان بایت
overlapping byte sequences
توالی های غیر همپوشان
non-overlapping sequences
درخت تصمیم ارتقا یافته
Boosted decision tree
جاسوس افزار
spyware
کلاسیفایر بیز ساده
Naïve Bayesclassifier
الگوریتم تپه نورد
Hill Climber algorithm
درخت افزوده ساده
Tree Augmented Naïve (TAN)
الگوریتم بهینه سازی حداقلی ترتیبی
Sequential Minimal Optimization (SMO) algorithm
نسبت مثبت صحیح
True Positive Ratio (TPR)
نسبت مثبت کاذب
False Positive Ratio (FPR)
لیست سفید
Whitelisting / whitelist
لیست سیاه
Blacklisting / blacklist
رجوع کلاسیفایر
classifier’s hit
مدل درستنمایی گاوسی
Gaussian Likelihood Model
فاز تعیین
Determination phase
زمان سنجی شده
Clocked
رجیسترهای … زمان سنجی شدند
registers … are clocked
حمله حدس و تعیین
Guess and Determine Attack / Guess-and-Determine Attack
رمزهای دنباله ای
Stream Ciphers
حمله کورکورانه
brute-force attack
کشف رمز کردن
Cryptanalyze
کشف رمز
cryptanalysis
فرایند کشف رمز
Cryptanalyzeing / Cryptanalysis
حمله مردی در میان
man-in-the-middle attack
جعل هویت، خود را بجای دیگری جا زدن
impersonate
ایستگاه پایه جعلی
fake base station
حمله انفعالی
passive attack
استراق سمع
eavesdrop
دزدی تلفنی، سرقت تلفنی
call theft
زمان بندی ساعت
clocking
مود ایست / حرکت
stop/go fashion
نرخ خطای سمبل
symbol error rate
سوئیچ مکالمه جاری به کانال دیگر در شبکه سلولی بیسیم
handover
فایل های اجرایی معیوب
Vicious Executables
تحلیل گر استاتیک فایل های اجرایی معیوب
Static Analyzer of Vicious Executables (SAVE)
سندباکس، جعبه ماسه
sandbox
تست سندباکس
sandbox testing
بدافزار مبهم
Obfuscated malware
بدافزار جهش یافته
mutated malware
بدافزار چند ریختی
polymorphic malware
بدافزار فراریخته
Metamorphic malware
حاشیه نویسی برنامه
program annotation
علامت حاشیه نویسی
annotation symbol
فراخوان سیستمی
system call
کد نویسی ایمن
Secure Coding
عملیات تهی
Null operation
کد مرده، کد بدون استفاده (کدی که هیچگونه ارجاعی در برنامه بدان نمی شود)
dead code
کد کمک کننده
helper code
کد ناخواسته
junk code
درج کد ناخواسته
junk insertion
کد غیرضروری
Needless code
دگر نامی پوینتر / اشاره گر / نشانگر
Pointer aliasing
نقطه ورود
entry point
درب پشتی
back door
درب پشتی ترکیبی
blended back door
عدم سرویس دهی، بند آوری خدمات
denial of service
قلاب ویروس
virus hook
موافقت نامه سطح خدمات
Service level agreement (SLA)
رایانش ابری
Cloud computing
رایانش همراه
mobile computing
تصویر خطی
linear projection
زمان بندی برنامه ها
task scheduling
امواج گرانشی، امواج جاذبه
gravitational waves
بستر (سخت افزاری / نرم افزاری)
Platform
نرم افزار بعنوان خدمات / سرویس
Software as a service (SaaS)
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 20
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.