مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 22

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 22 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 22
رشته ای از دستورالعمل ها
Sequence of instructions
از حالت فشرده خارج کردن، نافشرده سازی
Unpacking
سیستم های فشرده ساز
Packers
بازنویسی
Write-back
نهانگاه بازنویسی، حافظه نهان بازنویسی
write back cache
رشته سیار
Travelling string
وقفه دسترسی
access latency
روش همتاسازی دینامیکی
dynamic replication method
همتاسازی سلسله مراتبی دینامیکی
Dynamic Hierarchical Replication
پیش همتاسازی
pre-replicate
شبکه داده چند لایه
multi-tier data grid
انتشار سریع سلسله مراتبی پیشگویانه
predictive hierarchical fast spread (PHFS)
موقعیت فضایی، محلیت فضایی
spatial locality
منسوخ سازی، کنارگذاری
decommissioning
شبکه توانمند سازی
enabling grid
آبشاره
Cascade
آبشاره سازی
Cascading
نهان سازی
Caching
روش پایین به بالای ساده
simple bottom up (SBU)
روش پایین به بالای انبوه
aggregate bottom up (ABU)
بزرگترین وزن آخرین دسترسی
last access largest weight (LALW)
مدلسازی محتوای تفکیک شده تعمیم یافته
Extended partitioned context modeling (EPCM)
مدلسازی محتوای چند مرتبه ای محدود
finite multi-order context (FMOC) modeling
مدلسازی الگوی دسترسی شبکه
Grid access pattern modeling (GAPM)
مجموعه کاری پیشگویانه
predictive working set (PWS)
نگاشت خود سازمانده
Self-Organizing Map
مجازی سازی فضای ذخیره سازی، مجازی سازی ذخیره سازی
storage virtualization
مجازی سازی میزکار
Desktop virtualization
مجازی سازی نرم افزار
Software virtualization
مجازی سازی سیستم عامل
OS virtualization
هزینه کل مالکیت
Total Cost of Ownership )TCO)
رایانش شفاف
transparent computing
مجازی سازی فضای ذخیره سازی
StoreVirt
جریان بلوکی
block-streaming
سیستم عامل سولاریس (نسخه ای از یونیکس)
Solaris
سیستم های عامل
OSes
ثبات نرم افزاری
Software consistence
تین کلاینت، کلاینت لاغر
thin client
فت کلاینت، کلاینت چاق
fat client
کلاینت ضخیم
thick client
کلاینت بدون وضعیت ضخیم
stateless thick client
تعلیق / ازسرگیری اینترنت
Internet Suspend/Resume (ISR )
نقاط دانه ای، نقاط اولیه
seed points
دانه بندی ورونوی
Voronoi tessellation
میکروتوموگرافی اشعه ایکی
X-ray microtomography
فیلتر جریان انحنا
curvature flow filter
ماشین بردار پشتیبانی
Support vector machines (SVM)
فضای با ابعاد بالا
high-dimensional space
نگاشت غیرخطی
nonlinear mapping
حافظه انجمنی
Associative Memory
فضای ویژگی نگاشت
mapping features space
بیش برازش
Over fitting /over-fitting / overfitting
تقریب بیش برازشی
over fitted approximation
تابع پایه شعاعی
Radial Basis Function (RBF)
داده‌های شخصی
 private data/ personal data
پیشکار
 proxy server/ proxy
دادگان منتشرشده
 published database
آزمون معقولیت
 reasonableness test
دریافت
 receive
بازپیکربندی
 reconfiguration
ازنو
 redo
بازآوردن
 refresh
بازآورده
 refreshed
بازآوری
 refreshing
داده‌های بازنموده
 represented data
حفظ
 save
حفظ بانام
 save as
نوردیدن
 scroll
نوردیده
 scrolled
نوردش
 scrolling
جست‌وجو
 search
جویشگر
 search engine
جست‌وجوگر
 searcher
امضای الکترونیکی مطمئن
 secure electronic signature/ enhanced electronic signature/ advanced electronic signature
سامانه اطلاعاتی امن
 secure information system
روش امن
 secure method
ارسال
 send
امضاکننده
 signatory
پایگاه
 site
ایست
 stop
وب‌گرد
 surfer
وب‌گردی
 surfing/ websurfing
دورآموزی
 tele-education
دورکاری
 telework
مرکز دورکاری
 telework centre
قالب متنی
 text format
داده‌های ردگیری‌شده
 tracked data
داده‌های رسانده
 transferred data
واگرد
 undo
کاربر
 user
شناسه کاربر
 user ID
نام کاربر
 user name
نوردش عمودی
 vertical scrolling
نما
 view
نماسازی
 viewing
داده‌های دیداری‌سازی‌شده
 visualized data
وب‌بین
 web cam
وب‌دار
 web master
وب‌داری
 web mastering
صفحه وب
 web page
وبگاه
 web site/ site
وبیزیون
 web TV
آینه کردن
 mirroring
وب‌نوشت سیار
 moblog
وب‌نویس سیار
 moblogger
وب‌نویسی سیار
 moblogging
میان‌داری کردن
 moderate
بامیان‌دار
 moderated
میان‌داری
 moderation
میان‌دار
 moderator
چندوظیفه
 multi task
چندوظیفگی
 multi-tasking
چندریسه
 multi-threaded
چندریسگی
 multi-threading
نق‌افزار
 nagware/ begware/ annoyware
مرکز اطلاعات شبکه
 network information centre
ماش
 NIC
نرم‌افزار غیرمالکیتی
 non-proprietary software
سامانه عامل
 operating system
نویسه‌خوانی نوری
 optical character recognition/ OCR
دستیابی موازی
 parallel access/ simultaneous access
پایاپیوند
 permalink/ permanent link
دستیار رقمی شخصی
 personal digital assistant/ PDA
شخصی‌سازی
 personalization
شخصی کردن
 personalize
شخصی‌سازی‌شده
 personalized
وب‌نوشت عکسی
 photoblog
وب‌نویس عکسی
 photoblogger
وب‌نویسی عکسی
 photoblogging
شبه‌هم‌زمان
 plesiochronous
ذخیره‌ساز اولیه
 primary storage
نرم‌افزار مالکیتی
 proprietary software/ non-free software
بازراه‌اندازی کردن
 reboot
نمونه مرجع
 reference template/ template
بار کردن مجدد
 reload
دکمه بازنشانی
 reset button
نمودگار منبع
 resource description framework
ردگم‌کن
 rootkit
ترس‌افزار
 scareware
نماگرفت
 screen shot/ screen capture
نوار نورد
 scroll bar
ذخیره‌ساز ثانویه
 secondary storage
مرورگر گویا
 self-voicing browser
کارسازگان
 server farm/ server cluster/ computer farm
نرم‌افزار مشروط
 shareware
درهم‌افزار
 shovelware
توقف
 shut down
متوقف کردن
 shut down
رایانه همپا
 simultaneous computer
رایانه هم‌زمان
 simultaneous computer
تک‌وظیفه
 single task
تک‌وظیفگی
 single-tasking
پایانه نیم‌هوشمند
 smart terminal/ programmable terminal
فرستادن هرزنامه
 spam
هرزنامه
 spam
هرززده
 spammed
هرزفرست
 spammer
هرزنویسی
 spamming
گفتارگر
 speech engine
جاسوس‌افزار
 spyware
نوار وضعیت
 status bar
دزدافزار
 stealware
ذخیره‌سازی
 storage
شبکه ذخیره‌سازی
 storage area network/ SAN
ذخیره‌ساز
 storage device
ذخیره کردن
 store
ذخیره‌شده
 stored
رشته
 string
هم‌زمانی
 synchrony
هم‌نشری کردن
 syndicate
هم‌نشر
 syndicated
هم‌نشری
 syndication
وظیفه
 task
نوار وظیفه
 task bar
الگو
 template
ریسه
 thread
گذرداد
 throughput
نوارابزار
 toolbar
اسب تروآ
 Trojan Horse/ Trojan
خاموش کردن
 turn off/ switch off
پوچ‌افزار
 vaporware
نوار نورد عمودی
 vertical scroll bar
ویروس
 virus
ویروسی‌شده
 virus infected
ویروسی‌شدگی
 virus infection
ویروسی شدن
 virus infection
ویروس‌کش
 virus killer
ویروس‌زدا
 virus remover
ویروس‌یاب
 virus scanner
ویروس‌یابی
 virus scanning
وب‌نوشت ویدئویی
 vlog
وب‌نویس ویدئویی
 vlogger
وب‌نویسی ویدئویی
 vlogging
کرموش
 wabbit
کرم
 worm
حق دستیابی
 access right
افزار دستیابی
 accessware
تأیید کردن
 acknowledge
تأیید
 acknowledgement/ ACK
نگهداری وفقی
 adaptive maintenance
جعل نشانی
 address spoofing/ spoofing
تراز کردن
 align
تراز
 alignment
رمزبندی دوکلیده
 asymmetric encryption
یادگیری ناهم‌زمان
 asynchronous learning
همسازی با قبل
 backward compatibility/ downward compatibility
آزمون دربسته
 black-box testing
یادگیری تلفیقی
 blended learning
نظام یادگیری تلفیقی
 blended learning system
طراحی پایین به بالا
 bottom-up design
میان‌گیر
 buffer
میان‌گیری کردن
 buffer
کم‌آوردن میان‌گیر
 buffer under-run
میان‌گیردار
 buffered
میان‌گیری
 buffering
هوش کسب‌وکار
 business intelligence/ BI
حافظه نهان
 cache memory/ cache
طراحی و ساخت رایانه‌ای
 CAD/ CAM
گزینگان آبشاره‌ای
 cascading menue
پنجره‌های آبشاره‌ای
 cascading windows
ابزار مهندسی نرم‌افزار با رایانه
 CASE tool
آراب
 CBT
میان‌تراز
 centre-aligned
همسازی
 compatibility
همساز
 compatible
زبان‌شناسی رایانشی
 computational linguistics
خدای رایانه
 computer guru
طراحی رایانه‌ای
 computer-aided design/ CAD
ساخت رایانه‌ای
 computer-aided manufacturing/ CAM
مهندسی نرم‌افزار با رایانه
 computer-aided software engineering/ CASE
کارآموز رایانه‌بنیاد
 computer-based trainee
آموزش رایانه‌بنیاد
 computer-based training
طراحی مفهومی
 conceptual design
طراحی مفهومی سامانه
 conceptual system design
همخوانی
 consistency/ coherence
همخوان
 consistent
پیشانه
 console
فرمانگاه
 control panel
نگهداری تصحیحی
 corrective maintenance/ remedial maintenance
قفل‌شکسته
 cracked
قفل‌شکن
 cracker
قفل‌شکنی
 cracking
همتاسازی داده‌ای
 data replication
بن‌بست
 deadlock
سامانه تصمیم‌یار
 decision support system/ DSS
اتکاپذیری
 dependability
اتکاپذیر
 dependable
الگوی طراحی
 design pattern
مشخصات طراحی
 design specification
یادگیرنده از راه دور
 distance learner
نظام آموزش از راه دور
 distance learning system
یادگیری از راه دور
 distance learning/ distance training
سامانه عامل توزیعی
 distributed operating system
سامانه توزیعی
 distributed system
زمان اکار
 downtime
حافظه پویا
 DRAM
برگرفت
 dump/ storage snapshot
حافظه دستیابی مستقیم پویا
 Dynamic Random Access Memory
اثربخش
 effective
اثربخشی
 effectiveness
سامانه خبره
 expert system
سامانه عیب‌تاب
 fault-tolerant system
قلم
 font/ typeface
پسایند
 footer
همسازی با بعد
 forward compatibility/ upward compatibility
طراحی کارکردی
 functional design
طراحی کارکردی سامانه
 functional system design
پیشانه بازی
 game console
رایانه‌باز
 geek/ techno-geek
سایه
 ghost
تصویر سایه
 ghost image
گیرکردن
 hang
سرایند
 header
پیاده کردن
 implement
طرح پیاده‌سازی
 implementation plan
ناهمخوانی
 inconsistency
ناهمخوان
 inconsistent
گواهینامه بین‌المللی کار با رایانه
 international computer driving licence/ ICDL
هم‌کنش‌پذیر
 interoperable
ک.د.د
 KDD
کشف دانش در دادگان
 knowledge discovery in databases
هدف یادگیری
 learning objective
سکوی یادگیری
 learning platform/ LP
فراهم‌ساز خدمات یادگیری
 learning service provider
چپ‌تراز
 left-aligned
سامانه موروثی
 legacy system
فرایاد
 LSP
روشگان
 methodology
یادگیرنده سیار
 m-learner
یادگیری سیار
 m-learning/ mobile learning
تخته‌مدار اصلی
 motherboard
پردازش زبان طبیعی
 natural language processing/ NLP
شیءگرایی
 object orientation/ OO
شیءگرا
 object oriented
یادگیرنده برخط
 online learner
یادگیری برخط
 online learning
نظام یادگیری برخط
 online learning system
کارآموز برخط
 online trainee
مربی برخط
 online trainer
آموزش برخط
 online training
نظام آموزشی برخط
 online training system
زبان‌های شیءگرا
 OO languages
برنامه‌نویسی شیءگرا
 OO programming
متن‌باز
 open source
نرم‌افزار متن‌باز
 open source software
حمله انفعالی
 passive attack
وصله
 patch
نگهداری تکمیلی
 perfective maintenance
انتقال‌پذیری
 portability/ porting/ transferability
انتقال‌پذیر
 portable
کلید خصوصی
 private key
کلید عمومی
 public key
رمزبندی با کلید عمومی
 public key encryption
حافظه مستقیم
 RAM
حافظه دستیابی مستقیم
 Random Access Memory/ direct access memory
حافظه فقط خواندنی
 Read Only Memory
خوانایی
 readability
خوانا
 readable
نیازها
 requirements
گردآوری نیاز
 requirements acquisition
نرم‌افزار بازکاربردپذیر
 reusable software
راست‌تراز
 right-aligned
حافظه خواندنی
 ROM
داده‌های نمونه
 sample data
حافظه هم‌زمان
 SDRAM
بویشگر
 sniffer
به‌کاراندازی نرم‌افزار
 software deployment
طراحی نرم‌افزار
 software design
بازبینی طراحی نرم‌افزار
 software design review
طراح نرم‌افزار
 software designer
تولیدکننده نرم‌افزار
 software developer
تولید نرم‌افزار
 software development
مدل تولید نرم‌افزار
 software development model
مهندس نرم‌افزار
 software engineer
مهندسی نرم‌افزار
 software engineering
نرم‌افزارسازی
 software factory
بازبینی رسمی نرم‌افزار
 software formal review
بازبینی غیررسمی نرم‌افزار
 software informal review
نگهداری نرم‌افزار
 software maintenance
بازبینی مدیریتی نرم‌افزار
 software managerial review
بازکاربردپذیری نرم‌افزار
 software reusability
بازبینی نرم‌افزار
 software review
روش بازبینی نرم‌افزار
 software review techinque
بازبین نرم‌افزار
 software reviewer
مجموعه‌نرم‌افزار
 software suite/ application suite
کاربردپذیری نرم‌افزار
 software usability
اعتبارسنجی نرم‌افزار
 software validation
درستی‌سنجی نرم‌افزار
 software verification
زبان تعریف مشخصات
 specification language
بازشناسی گفتار
 speech recognition
مدل حلزونی
 spiral model/ evolutionary model
رمزبندی تککلیده
 symmetric encryption
حافظه پویای هم‌زمان
 Synchronous Dynamic Random Access Memory
یادگیری هم‌زمان
 synchronous learning
تحلیل سامانه
 system analysis
آفن
 TBT
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 22
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.