مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کامپیوتر بخش 27

در این قسمت  لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 27 عرضه شده است.

 

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کامپیوتر - فن آوری اطلاعات - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 27
ماتریس مرکب
mixing matrix
ممان مرتبه بالاتر
higher-order moment
مشخصه، امضا
Signature
شبکه باور بیزی
Bayesian Belief Network (BBN)
تطبیق
Verification
مقدار عنصری
elemental value
عدم همبستگی
decorrelation
عدم همبستگی خط مبنا
Baseline Decorrelation
دستگاه مرجع شار استاتور
stator flux orientation
زیر- تحریک، کاهش جریان تحریک
under-excitation
رفع خطا
fault clearance
اطلاعات متقابل
mutual information
نگانتروپی، آنتروپی منفی
negentropy
کد گذاری تنک، رمزگذاری اسپارس، کد گذاری پراکنده
Sparse coding
تنکی، پراکندگی
Sparseness
تنکی داده ها، پراکندگی داده ها
Sparseness of data
افزونگی حداقلی
minimum redundancy
ان پی – کامل
NP-Complete
سختی
intractability
سخت
intractable
فراکامل
Overcomplete / Over-complete / Over complete
گرادیان طبیعی
Natural gradient
ماتریس جدایی / جدا سازی
demixing matrix
جداساز
demixer
جدایش کور منبع
blind source separation
تابع چگالی احتمال کناری
marginal probability density function
تابع چگالی احتمال پارامتری شده
parameterized probability density function
سلول پارامتری شده
parameterized cell
تابع کنتراست
contrast function
آنتروپی مرزی
marginal entropy
آنتروپی دیفرانسیل
Differential Entropy
عملگر امید
expectation operator
عملگر پراکنش
Dispersion operator
ماتریس بهره کالمن
Kalman Gain matrix
مقدار لحظه ای
instantaneous value
پس ضرب، ضرب تاخیری
Postmultiplication / post-multiplication
هم وردا
Equivariant
تابع ماتریس مقدار
matrix-valued function
توزیع ماتریس مقدار
matrix-valued distribution
حاصل ضرب ماتریس، ضرب ماتریسی
matrix product
ماتریس مرکب
mixing matrix
گرادیان نزولی
gradient descent
ماتریس گرادیان معمولی
ordinary gradient matrix
ریمانی
Riemannian
هندسه ریمانی
Riemannian geometry
خمینه مشتق پذیر
differentiable manifold
توزیع ابر گاوسی / گوسی
Super-Gaussian distribution
توزیع زیر گاوسی / گوسی
Sub-Gaussian distribution
توزیع لگاریتم گاوسی / گوسی
log-Gaussian distribution
واریانس واحد
unit variance
لگاریتم احتمال
log-probability
تابع لاگ – چگالی
log-density function
تابع تانژانت هذلولی
hyperbolic tangent function
عامل ضرب عددی
multiplying factor
تابع فعال
activation function
عامل مقیاس بندی
scaling factor
برآورد درست نمایی بیشینه
Maximum likelihood estimation
تحلیل اجزای مستقل
independent-components analysis
لگاریتم تابع درستنمایی
log-likelihood function
آنتروپی دیفرانسیل
differential entropy
تجزیه فیثاغورسی
Pythagorean decomposition
قضیه فیثاغورسی
pythagorean theorem
مولفه ای، مولفه به مولفه، مؤلفه ی متناظر
Componentwise
مشتق گیری مؤلفه ای
componentwise differentiation
حسگرهای پوشیدنی
wearable sensors
محیط مجهز به RFID
RFID-powered environment
باقیمانده مطلق
absolute residual
میانه مطلق باقیمانده
Median absolute residual
شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
radial basis function neural network (RBFNN)
نمایش ماتریسی
matrix representation
نمودار جریان سیگنال
signal flow graph
برازش منحنی
curve fitting
میانگین بزرگی خطای نسبی
mean magnitude of relative error
میانه بزرگی خطای نسبی
median magnitude of relative error
نمونه گسترده
Holdout sample
روش اعتبار سنجی متقابل با یک نمونه خارج شده
Leave-one-out cross-validation
روش اعتبار سنجی متقابل چند لایه ای (k-لایه)
k-fold cross validation method
دو به‌ دو ناسازگار، مانعه‌الجمع‌، ناسازگار
mutually exclusive
مدل امور نرم افزاری
software effort model
برآورد امور نرم افزاری
software effort estimation
خوشه بندی ویژگی
attribute clustering
الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه – فاخته
ant-cuckoo colony optimization algorithm
الگوریتم جستجوی فاخته
cuckoo search algorithm
الگوریتم چیدمان جعبه ها
Binpacking algorithm
توصیف گر سرف تطبیقی
adaptive SURF descriptor
تشخیص عنبیه
iris recognition
جلوه های آینه ای
specular highlights
تصویر طیفی
spectrum image
متمرکز
localized
رویکرد تصحیح گاما
gamma correction approach
ویژگیهای مقاوم
Robust Features
ویژگیهای مقاوم تسریع یافته
Speeded Up Robust Features
آستانه سازی تطبیقی
Adaptive thresholding
پر کردن حفره
Hole filling
تصویر هموار شده شعاعی عنبیه
radially smoothed iris image
فراوانی افتراقی
discriminating frequency
روش عبور صفر مبنا
Zero crossing based method
آشکار ساز نقاط عبور از صفر
zero crossing detector
روی هم افتادگی تصویر، برهم آیی تصویر
Image occlusion
توصیف گر نکته کلیدی
Keypoint descriptor
مشخص سازی نکته کلیدی
Keypoint localization
توصیف گر محلی
Local descriptor
عملگر افزایش / انبساط
Dilation operator
عملگر فرسایش / انقباض
Erosion operator
متعادل سازی هیستوگرام
Histogram Equalization
عملگر بیتی
Bitwise Operator
تبدیل دایره ای هاف
circular Hough transform
انسجام
coherency
ویژگیهای فروافتاده
collapse features
حفره کارستی
karstic sinkhole
نویز پراکنده
sparse noise
متعادل سازی هیستوگرام
histogram equalization
حفظ درخشندگی
Brightness Preserving
مدل صفحه لاستیکی
rubber sheet model
مدل صفحه لاستیکی داگمن
Daugman rubber sheet model
اثر الایزینگ، اثر ناخواسته در تصویر (که سبب دندانه دار شدن یا پلکانی شدن لبه تصویر می شود)
aliasing effect
ارتقای نواری
Strip enhancement
نوار تطبیقی
adaptive strip
اطلاعات تصادفی
incidental information
تصویر محو شده
Blurred image
محو شدگی
blurring
فضای مقیاس
Scale space
کلیدهای تصویر
Image keys
فیلترینگ تفاضل گوسی / گاوسی
Difference of Gaussian (DOG) filtering
تانژانت هایپربولیک
hyperbolic tangent
تکسل (المان / جزء بافت)
Texel (Texture Element)
بینایی ماشین
Machine vision
بافت خشن
Coarse texture
بافت ظریف
Fine texture
بافت هموار
Smooth texture
بافت دانه دانه ای
Granulated texture
بافت مواج
Rippled texture
بافت منظم
Regular texture
بافت نیمه منظم
Semi-regular texture
بافت نامنظم
Irregular texture
بافت خطی
Linear texture
بافت فشرده
Dense texture
موجک گابور
Gabor wavelet
دید
viewpoint
ماتریس گشتاور
moment matrix
تشخیص گر گوشه هاریس
Harris corner detector
ماتریس هشین
Hessian matrix
ماتریس لاپلاس
Laplacian matrix
تبدیل ویژگی تغییر ناپذیر با مقیاس، تبدیل ویژگی مستقل از مقیاس
Scale Invariant Feature Transform (SIFT)
مرز مردمکی
Pupillary
مرز بافتی
Limbus
چرخش
Rotation
هیستوگرام جهت
orientation histogram
هیستوگرام جهت الگو
Pattern Orientation Histogram
بزرگنمایی
Scale
کشیدگی
Affine
خوشه بندی کاهشی
Subtractive clustering
بازسازی سه بعدی
3D Reconstruction
موضع یابی، موقعیت یابی، مکان یابی
localization
عدم قابلیت موضع یابی / موضع یابی نادرست
Mislocalization
الگوریتم آستانه مضاعف
Double threshold algorithm
الگوریتم پس انتشاری
Backpropagation algorithm
تبدیل موجک دو تایی
Dyadic wavelet transform
مشخصه عملیاتی دریافت کننده
receiver operating characteristic (ROC)
نرخ پذیرش غلط
false acceptance rate (FAR)
نرخ پذیرش درست
genuine acceptance rate (GAR)
مبهم سازی با قابلیت تمایز ناپذیری
Indistinguishability Obfuscation
رمز گذاری رتبه بندی شده
Graded Encoding
سیستم رمز
Cryptosystem
صدق پذیری
Satisfiability
جدول درستی / صحت
truth table
جدول مراجعه
lookup table
رمزنگاری کاملا هومومورفیک / تک ریختی/ همریخت
fully homomorphic encryption (FHE)
نگاشت چند خطی رمزنگارانه
cryptographic multilinear map
متن رمزی
Cipher text / Ciphertext / Cipher-text
متن ساده
Plaintext
اثر الایزینگ، اثر ناخواسته در تصویر (که سبب دندانه دار شدن یا پلکانی شدن لبه تصویر می شود)
aliasing effect
ارتقای نواری
Strip enhancement
نوار تطبیقی
adaptive strip
اطلاعات تصادفی
incidental information
تصویر محو شده
Blurred image
محو شدگی
blurring
فضای مقیاس
Scale space
کلیدهای تصویر
Image keys
فیلترینگ تفاضل گوسی / گاوسی
Difference of Gaussian (DOG) filtering
تانژانت هایپربولیک
hyperbolic tangent
تکسل (المان / جزء بافت)
Texel (Texture Element)
بینایی ماشین
Machine vision
بافت خشن
Coarse texture
بافت ظریف
Fine texture
بافت هموار
Smooth texture
بافت دانه دانه ای
Granulated texture
بافت مواج
Rippled texture
بافت منظم
Regular texture
بافت نیمه منظم
Semi-regular texture
بافت نامنظم
Irregular texture
بافت خطی
Linear texture
بافت فشرده
Dense texture
موجک گابور
Gabor wavelet
دید
viewpoint
ماتریس گشتاور
moment matrix
تشخیص گر گوشه هاریس
Harris corner detector
ماتریس هشین
Hessian matrix
ماتریس لاپلاس
Laplacian matrix
تبدیل ویژگی تغییر ناپذیر با مقیاس، تبدیل ویژگی مستقل از مقیاس
Scale Invariant Feature Transform (SIFT)
مرز مردمکی
Pupillary
مرز بافتی
Limbus
چرخش
Rotation
هیستوگرام جهت
orientation histogram
هیستوگرام جهت الگو
Pattern Orientation Histogram
بزرگنمایی
Scale
کشیدگی
Affine
خوشه بندی کاهشی
Subtractive clustering
بازسازی سه بعدی
3D Reconstruction
موضع یابی، موقعیت یابی، مکان یابی
localization
عدم قابلیت موضع یابی / موضع یابی نادرست
Mislocalization
الگوریتم آستانه مضاعف
Double threshold algorithm
الگوریتم پس انتشاری
Backpropagation algorithm
تبدیل موجک دو تایی
Dyadic wavelet transform
مشخصه عملیاتی دریافت کننده
receiver operating characteristic (ROC)
نرخ پذیرش غلط
false acceptance rate (FAR)
نرخ پذیرش درست
genuine acceptance rate (GAR)
مبهم سازی با قابلیت تمایز ناپذیری
Indistinguishability Obfuscation
رمز گذاری رتبه بندی شده
Graded Encoding
سیستم رمز
Cryptosystem
صدق پذیری
Satisfiability
جدول درستی / صحت
truth table
جدول مراجعه
lookup table
رمزنگاری کاملا هومومورفیک / تک ریختی/ همریخت
fully homomorphic encryption (FHE)
نگاشت چند خطی رمزنگارانه
cryptographic multilinear map
متن رمزی
Cipher text / Ciphertext / Cipher-text
متن ساده
Plaintext
آوایش دسترسی
access automaton
تابع نقطه ای
point function
اوراکل تصادفی، سروش تصادفی
random oracle
اتومای قطعی متناهی
Deterministic Finite Automata
شاخص عبور صفر، نمایش عبور صفر
zero crossing representation
قطعه بندی
Segmentation
برش
cropping
لیمبوس، لبه
limbus
لبه قرنیه
Limbus corneae
لبه ملتحمه چشم
Limbus conjunctivae
تشخیص لبه کنی
Canny edge detection
نقشه لبه
edge map
مدل صفحه لاستیکی داگمن
Daugman rubber sheet model
ویژگی غیرهمپوشانی عنبیه
iris unwrapping
پس گشتی
Backtracking
رمزگذاری ویژگی
Feature Encoding
مقایسه درون رده ای
Intra-class comparison
مقایسه بین رده ای
inter-class comparison
درون کلاسی
intraclass
بین کلاسی
interclass
بیت مخالف
disagreeing bit
بیت با ارزش
significant bit
پوشش دهی نویز
noise masking
عامل فزاینده
multiplicative factor
مقدار جدایش
separation value
تابع بزرگی تفاوت
difference magnitude function / magnitude of difference function
تغییر پی در پی دامنه
Domain Flux
شبکه خدماتی با تغییر پی در پی سریع
Fast-Flux Service Network (FFSN)
عدم قطعیت مدلسازی
modeling uncertainty
معادله‌ دیفرانسیل‌
Differential equation
برنامه های کاربردی با توجه به ویژگی بحرانی ماموریت
mission-critical applications
برآمدگی کوچک
ridgelet
منحنی کوچک
Curvelet
ثابت مقیاسی، ناوردایی مقیاسی
scale invariance / invariance to scale
تفاوت گاوسی
Difference of Gaussian / difference-of-Gaussian
تشخیص اکسترمم فضای مقیاس
Scale space extrema detection
شکنج تابع گاوسی
convolution of Gaussian function
نقاط لبه ای
edge points
ماتریس هیسین
Hessian matrix
فاصله تست
testing distance
معادل سازی هیستوگرام
histogram equalization
اثبات تعامل انسان (با کامپیوتر)
Human Interaction Proof (HIP)
آزمون همگانی کاملاً خودکارشده تورینگ برای مجزا کردن انسان و رایانه (کپچا)
Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart (CAPTCHA)
شورای بین المللی تخصیص نام ها و اعداد (آیکان)
International Council for Assigning Names and Numbers (ICANN)
سرور میرور / اینه
Mirror Server
شرایط کروش-کان- تاکر
Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions
یادگیری افزایشی
incremental learning
ابر صفحه تفکیک کننده
separating hyperplane
تلفن غیر هوشمند (اطلاق شده به گوشی‌ های موبایلی غیر هوشمند. این دسته از گوشی‌ها سیستم عامل دارند اما تنها به Java  یا BREW   محدود است)
feature-phone
تلفن هوشمند
Smartphone / Smart-phone
گیمیفیکیشن، بازی نمایی
Gamification
الگوریتم پیشنهاد
recommendation algorithm
توصیه / پیشنهاد سرویس
Service recommendation
الگوریتم­های پیشنهادی فیلتر کردن تعاملی آیتم – مبنا
Item-based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms
فیلترینگ تعاملی کاربر مبنا
User-Based Collaborative Filtering (UBCF)
فیلترینگ تعاملی شی مبنا
Object-Based Collaborative Filtering (OBCF)
سامانه توصیه گر خدمات
service recommender system
ابر یال
hyper-edge / hyperedge
نمودار سه جانبه
Tripartite graph
رایانش جاسازی شده / نهفته
embedded computing
ره حل مدیریت ناوگان
fleet management solution
بازار عمودی
vertical market
نمودار فوکسونومی
folksonomy graph
محبوب ترین سرویس
Most-Popular-Service (MPS)
محبوب ترین کاربر – سرویس
Most-Popular-Service-User (MPSU)
محبوب ترین شی – سرویس
Most-Popular-Service-Object (MPSO)
محبوب ترین شی – کاربر – سرویس
Most-Popular-Service-User-Object (MPSUO)
بردار اولویت
preference vector
توصیه سرویس ترکیبی
Hybrid Service Recommendation (HSR)
میانگین رتبه متقابل
Mean Reciprocal Rank (MRR)
میانگین متوسط دقت
Mean Average Precision (MAP)
بهره تخفیف تجمعی
Discounted Cumulative Gain (DCG)
مسئله تصمیم گیری چند هدفه کسری
Fractional Multiobjective Decision Making Problem
مساله چند هدفه كسری خطی
linear fractional multiobjective problem
برنامه نویسی آرمانی فازی
fuzzy goal programming (FGP)
انتخاب تورنمنت
Tournament Selection
تقاطع تک نقطه ای
One-point crossover
تقاطع دو نقطه ای
Two-point crossover
تقاطع چند نقطه ای
Multi-point crossover
تقاطع حسابی
Arithmetic Crossover
لغات کامپیوتر – فن آوری اطلاعات – شبکه بخش 27
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.