مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 15

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 15 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 15
 grain drier
دانه‌خشک‌کن
 harrow
چنگه
 hay rake
شانه
 hitch
مال‌بند
 hoe
خاک‌همزن
 horizontal resistance
مقاومت افقی
 knapsack sprayer
محلول‌پاش پشتی
 molasses
شیره
 potato planter/ potato planting machine
سیب‌زمینی‌کار
 seed broadcaster
بذرپاش
 seed drill
ردیف‌کار
 share/ blade
تیغه
 specific resistance
مقاومت اختصاصی
 sprayer
محلول‌پاش
 subsoiler/ subsoil plow
زیرشکن
 subsoiling
زیرشکنی
 swather
درو ـ ردیف‌کن
 transplanter
نشاکار
 vertical resistance
مقاومت عمودی
 weed
علف هرز
 weeder
وجین‌کن
 backcross
تلاقی برگشتی
 balanced fertilizer
کود متعادل
 boll period
دوره غوزه‌دهی
 boot stage
مرحله تورم
 calciphyte
آهک‌رست
 chemical fertilizer
کود شیمیایی
 chomophyte
صخره‌رست
 chopper blower
خردکن دمنده
 chopper spreader
خردکن‌پخش‌کن
 chopper/ forage chopper
خردکن
 climacteric peak
نقطه اوج
 collapsible toolbar
ابزاربند بازشدنی
 complete fertilizer
کود کامل
 cylinder mower
علف‌بر استوانه‌ای
 detasseling machine
نرزدا
 detasseling/ corn tipping
نرزدایی
 disc harrow
چنگه بشقابی
 disc plough
گاوآهن بشقابی
 dough stage
مرحله خمیری
 fertilizer
کود
 fertilizer burn
کودسوختگی
 fertilizer ratio
نسبت کودی
 flail mower
علف‌بر چکشی
 forage harvester
دروگر علوفه
 gametocide
کامه‌کش
 geophyte
خاک‌رست
 glazed stage
مرحله لعابی
 glycophyte
شیرین‌رست
 green manure
کود سبز
 growth stage
مرحله رشد
 guano
گوآنو
 halophyte
نمک‌رست
 hard dough stage
مرحله سخت‌خمیری
 heading stage/ heading time
مرحله خوشه‌دهی
 hydrophyte/ hygrophyte
آب‌رست
 hygrophyte
نم‌رست
 hypersensitivity
بیش‌حساسی
 jointing stage
مرحله گره‌خیزی
 liquid fertilizer/ liquid fertiliser
کود مایع
 lithophyte
سنگ‌رست
 long dung
تخته‌پهن
 manure spreader
کودپاش دامی
 manure tea
کوداب
 manure/ dung
کود دامی
 milk stage
مرحله شیری
 mouldboard
برگردان
 mouldboard extension
دنباله برگردان
 mouldboard plough
گاوآهن برگردان
 mower-binder
علف‌بر دسته‌بند
 organic fertilizer
کود آلی
 pneumatic conveyor
نقاله بادی
 post-climacteric stage
مرحله پس‌اوج
 potato digger
سیب‌زمینی‌کن
 preclimacteric stage
مرحله پیش‌اوج
 psammophyte
شن‌رست
 reciprocating mower
علف‌بر شانه‌ای
 ripening
مرحله رسیدن
 short dung
کود نیم‌پوس
 soft dough stage
مرحله نرم‌خمیری
 soot fertilizer
دوده‌کود
 spring-tine harrow/ spring-tooth harrow
چنگه دندانه‌فنری
 starter fertilizer
کود راه‌انداز
 stem stage
مرحله ساقه‌ای
 tail-piece/ tail piece
دنباله
 three-point linkage
اتصال سه‌نقطه
 tillering stage
مرحله پنجه‌زنی
 tolerance
تحمل
 tolerance index
شاخص تحمل
 toolbar/ tool carrier
ابزاربند
 topdressing
سرک‌دهی
 topdressing
کود سرک
 winnower
دستگاه بوجار
 winnowing
بوجاری
 xerophyte/ drought-enduring plant/ drought-persistant plant
خشکی‌رست
 acaricide/ miticide
کنه‌کش
 accession
نمونه شماره‌دار
 accumulation centre
مرکز تجمع
 acquired character
صفت اکتسابی
 active collection
مجموعه فعال
 advanced character
صفت برتر
 aeroponics/ aeroculture
هواکشت
 agroecology
کشت‌بوم‌شناسی
 base collection
مجموعه پایه
 black fallow/ naked fallow/ bare fallow/ bare summer fallow
آیش پاییزه
 blind cultivation
خاک‌ورزی کور
 broad-leaved herbicide
علف‌کش پهن‌برگان
 chemical fallow
آیش شیمیایی
 collection
جمع‌آوری
 collection
مجموعه
 collection form
برگه جمع‌آوری
 collection site
محل جمع‌آوری
 collection strategy
شیوه جمع‌آوری
 conservation tillage/ conservation till
خاک‌ورزی حفاظتی
 contour furrow
جوی تراز
 contour irrigation
آبیاری تراز
 contour plowing
شخم تراز
 contour tillage
خاک‌ورزی تراز
 conventional tillage
خاک‌ورزی متداول
 corn sheller
ذرت‌دانه‌کن
 cover crop
گیاه پوششی
 cover cropping
کشت پوششی
 creeper
گیاه خزنده
 creeping/ creeping growth habit
رشد خزنده
 crib/ corn crib
انبار بلال
 crop/ crop plant
گیاه زراعی
 crop
محصول
 crop adaptation
سازگاری گیاه زراعی
 crop ecology
بوم‌شناسی گیاه زراعی
 crop evolution
تکامل گیاه زراعی
 crop growth rate/ CGR
سرعت رشد محصول
 crop science/ agricultural science
علوم زراعی
 cropland/ crop area
سطح زیر کشت
 cross-cultivation
خاک‌ورزی متقاطع
 determinate growth
رشد محدود
 durum wheat/ Triticum turgidum/ T. durum/ durum
گندم نی‌رشته
 fallow
آیش
 fallow
آیش‌گذاری
 frost injury
یخ‌زدگی
 granary
انبار غله
 green up
نورویش
 growing season
فصل رویش
 grubber
ریشه‌کن
 handpick
برداشت دستی
 hardening-off/ hardening
مقاوم‌سازی
 hardiness/ stress tolerance
سخت‌جانی
 harvest index
شاخص برداشت
 head-to-row
خوشه‌درردیف
 hear corn grow
صدای رشد ذرت
 heat kill
آتش‌مرگی
 herbicidal
علف‌کش
 herbicide
علف‌کش
 herbicide effect
اثر علف‌کش
 herbicide modifier
بهبوددهنده علف‌کش
 herbicide resistance
مقاومت به علف‌کش
 highly erodible land
زمین بیش‌فرسودنی
 hydro seeding/ hydraulic seeding
آب‌بذرافشانی
 indeterminate growth
رشد نامحدود
 indicator plant
گیاه معرف
 indifferent plant
گیاه خنثی
 insecticidal cake
قرص حشره‌کش
 insecticidal smoke
دود حشره‌کش
 insecticide
حشره‌کش
 insecticide resistance
مقاومت به حشره‌کش
 interseeding
میان‌بذرکاری
 key species
گونه کلیدی
 land capability
استعداد زمین
 land capability class
رده استعداد زمین
 land capability classification
رده‌بندی استعداد زمین
 land capability map
نقشه استعداد زمین
 lodging
خوابیدگی
 long-day plant
گیاه روزبلند
 minimum tillage
خاک‌ورزی کمینه
 mixed farming/ diversified farming
مزرعه‌داری متنوع
 mulch tillage
خاک‌پوش‌ورزی
 narrow-leaved herbicide
علف‌کش باریک‌برگان
 nematocide/ nematicide
نماتدکش
 neutral-day plant/ day-neutral plant
گیاه روزخنثی
 non-selective herbicide
علف‌کش غیرانتخابی
 no-tillage/ no-till/ no till/ zero tillage
خاک‌ناورزی
 passport data
داده‌های شناسنامه‌ای
 pesticide management plan/ PMP
طرح مدیریت آفت‌کش
 pesticide persistence
ماندگاری آفت‌کش
 pesticide residue
بقایای آفت‌کش
 pesticide resistance
مقاومت به آفت‌کش
 pesticide tolerance level
سطح تحمل آفت‌کش
 phytocide
گیاه‌کش
 plow layer/ furrow slice
لایه شخم
 plow pan/ tillage pan/ plow sole
کف شخم
 plow planting
شخم‌ـکاشت
 postplanting herbicide
علف‌کش پس‌کاشت
 preplanting herbicide
علف‌کش پیش‌کاشت
 primary tillage
خاک‌ورزی اولیه
 ratooning
واچینی
 rattoon/ ratoon
وارویش
 reduced tillage
خاک‌ورزی کاهشی
 ridge tillage
خاک‌ورزی پشته‌ای
 root lodging
خوابیدگی ریشه
 roughage
خوراک پرالیاف
 run-on
روان‌رو
 sand drown
زردی گیاه
 secondary tillage
خاک‌ورزی ثانویه
 seed rate
میزان بذر
 selective herbicide
علف‌کش انتخابی
 sheath
غلاف
 short-day plant
گیاه روزکوتاه
 smother crop
گیاه خفه‌کننده
 stock lodging
خوابیدگی ساقه
 strip tillage
خاک‌ورزی نواری
 subsistence agriculture/ subsistence farming
کشاورزی معیشتی
 succulent food
خوراک آبدار
 summer fallow/ half fallow/ bastard fallow/ pinshort fallow
آیش تابستانه
 tillage planting system
نظام خاک‌ورزی زراعی
 tillage/ cultivation
خاک‌ورزی
 till-plant
کاشت‌ـخاک‌ورزی
 wettable powder
گرد آب‌پذیر
 windstrip cropping
کشت بادشکن
 working collection/ breeder’s collection
مجموعه کاری
 world collection
مجموعه جهانی
 albinism
زالی
 albino
زال
 algicide/ algaecide
جلبک‌کش
 anthracnose
زغالک
 aphicide
شته‌کش
 ashy rot
پوسیدگی خاکستری
 barn rot
پوسیدگی انباری
 biocide
زیواکش
 bitter rot
پوسیدگی تلخ
 black arm
پاسوزک
 black root rot
پوسیدگی سیاه ریشه
 black rot
پوسیدگی سیاه
 blight
سوختگی
 Blotch
خال‌لکه
 blue mould
کپک آبی‌فام
 boll rot
پوسیدگی غوزه
 bottom rot
بن‌پوسیدگی
 brown root rot
پوسیدگی قهوه‌ای ریشه
 brown rot
پوسیدگی قهوه‌ای
 brown stem rot
پوسیدگی قهوه‌ای ساقه
 bunch rot
پوسیدگی خوشه
 bunt/ bunt smut/ common bunt
سیاهک پنهان
 charcoal rot
پوسیدگی زغالی
 corn ear rot/ maize ear rot
پوسیدگی بلال ذرت
 cotton black arm
پاسوزک پنبه
 cottony rot
پوسیدگی پنبه‌ای
 covered smut
سیاهک پوشیده
 crown rot
پوسیدگی طوقه
 crown sheath rot of rice/ rice crown sheath rot
پاخوره برنج
 cytocide
یاخته‌کش
 downy mildew
سفیدک کرکی
 dry eye rot
پوسیدگی چشمی خشک
 dwarf bunt
سیاهک پنهان پاکوتاه
 ear rot
پوسیدگی بلال
 enation
توته
 etch
خراشک
 eye rot
پوسیدگی چشمی
 flag smut
سیاهک برگ‌پرچمی
 foot rot
پوسیدگی ساق‌بن
 fungistat
قارچ‌مهار
 germicide
میکرب‌کش
 grape ripe rot/ ripe rot
پوسیدگی انگور رسیده
 grey mould/ grey mold
کپک خاکستری
 hard rot
پوسیدگی سخت
 head rot
سرپوسیدگی
 karnal smut
سیاهک هندی
 larvicide
کرمینه‌کش
 leaf scorch
برگ‌سوز
 leather rot
پوسیدگی چرمی
 lesion
زخم‌لکه
 long smut
سیاهک شاخی
 loose smut
سیاهک آشکار
 mildew
سفیدک
 Molluscicide
راب‌کش
 mottle
پیسک
 neck rot/ neck rot of onion/ onion neck rot
پوسیدگی گردن پیاز
 noble rot
پوسیدگی مطلوب
 partial bunt
سیاهک ناقص
 pink rot
پوسیدگی صورتی
 pink snow mould/ pink snow mold
کپک برفی صورتی
 powdery mildew
سفیدک پودری
 rice leaf smut
سیاهک برگی برنج
 ring rot
پوسیدگی حلقوی
 rodenticide
جونده‌کش
 root rot
پوسیدگی ریشه
 scald
لکه‌سوز
 scorch
سوزمرگی
 semi-loose smut
سیاهک نیمه‌آشکار
 slime mould/ slime mold
کپک لعابی
 smut
سیاهک
 snow mould/ snow mold
کپک برفی
 snow rot
پوسیدگی برفی
 soft rot
پوسیدگی نرم
 sooty mould/ sooty mold/ dark mildew
کپک دوده‌ای
 sour rot
پوسیدگی ترش
 speckled snow mould/ speckled snow mold
کپک برفی خال‌دار
 spot
لکه
 stalk rot
پوسیدگی ساقه
 stem rot
پوسیدگی ساقه
 stem-end rot
پوسیدگی دمگاه
 stinking smut
سیاهک بدبو
 storage mould/ storage mold
کپک انباری
 straight head of rice/ rice straight head
راست‌خوشگی برنج
 take-all
پاخوره
 vascular wilt
پژمردگی آوندی
 vermicide
کرم‌کش
 virucide/ viricide
ویروس‌کش
 water mould/ water mold
آب‌کپک
 wheat twist
پیچاک گندم
لغات کشاورزی بخش 15
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.