مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 16

در این قسمت لغات کشاورزی بخش 16 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی بخش 16
 wheat white head
سفیدخوشگی گندم
 white mould/ white mold
کپک سفید
 white rot
پوسیدگی سفید
 white tip of rice/ rice white tip
نوک‌سفیدی برنج
 witches’ broom
جاروک
 yellow mould/ yellow mold
کپک زرد
 accent plant/ accented plant
آراگیاه
 after cultivation
خاک‌ورزی تکمیلی
 alkali-loving
قلیادوست
 bed depth
عمق جوی
 bed width
عرض جوی
 black soil/ Chernozem/ black earth/ black land
سیاه‌خاک
 broken flat
زمین شخم‌خورده
 buffer strip
نوار سپر
 chionophile
برف‌دوست
 controlled pollination
گرده‌افشانی واپایشی
 crop pasture
محصول چراپذیر
 deep feeder
عمقی‌جذب
 dry farming/ dry-farming/ dryland farming/ rainfed agriculture
دیم‌کاری
 dry matter accumulation
تجمع ماده خشک
 dry matter disappearance
کاهش ماده خشک
 dry matter/ DM
ماده خشک
 epigeal
روزمینی
 fang
چنگالگی
 feeding value,nutritive value
ارزش غذایی
 hull
دان‌پوش
 hypogeal
زیرزمینی
 lowland rice
برنج آبی
 marginal crop
محصول جنبی
 potato seed
بذر سیب‌زمینی
 recalcitrant seed/ unorthodox seed
بذر کم‌عمر
 seed potato
سیب‌زمینی بذر
 self-mulching soil
خاک خودپوش
 shallow feeder
سطحی‌جذب
 sheaf
بافه
 sprig
برخه
 sprigging
برخه‌کاری
 standing crop
محصول سرپا
 stover
زبرکلش
 stubble
کلش
 stubble crop
کلش‌رو
 stubble cropping
کشت کلشی
 stubble ground
زمین کلش‌دار
 stubble incorporation
دفن کلش
 stubble pasture
زمین پس‌چر
 stubble plough
گاوآهن کلش
 stubble retention
حفظ کلش
 suicide seed
بذر ابتر
 syringing
آب‌فشانی
 tip burn
نوک‌سوختگی
 top crop
چین آخر
 understorey/ understory
زیراشکوب
 upgrading
عیارافزایی
 upland rice
برنج دیم
 volunteer plant/ volunteer
گیاه ناخواسته
 wafered hay/ pelleted feed
قرص علوفه
 wind burn/ wind injury
بادزدگی
 compost
پوسال
 composting
پوسش
 Expression analysis
تحلیل بیان
transcription factor
فاکتور رونویسی
cold-induced
القا شده سرد
cold-induced transcription factor genes
ژن های فاکتور رونویسی القا شده سرد
Cold stress
تنش سرد
Rice Variation
ارقام برنج
Promising line
خط امید بخش، لاین امید بخش
Amylose
آمیلوز
Gene encoding transcription factor
ژن کد کننده فاکتور رونویسی
pluripotent stem cell
سلول بنیادی پرتوان
cold-tolerant genotype
ژنوتیپ متحمل به سرما
chickpie
نخود
survival percent
درصد بقاء
complementary irrigation
آبياري تكميلي
fall sowing
کشت پاييزه
yield and yield components
اجزاي عملكرد و عملكرد
coefficient of variation (CV)
ضریب تغییرات
differential display method
روش تظاهر افتراقی
three replication
سه تکرار
furrow irrigation
آبیاری جویچه ای
Sprinkler irrigation
آبیاری بارانی
Drip tape irrigation
آبیاری قطره ای نواری
Gen effect
اثر ژن
Heritability
وراثت پذیری
Wilcoxon Test
آزمون ویلکاکسون
abiotic stress
تنش غیرزیستی
biotic stress
تنش زیستی
cis-elements
عناصر پاسخ دهنده
promoter region
ناحیه پروموتر
Upregulated / up-regulated
افزایش بیان
Downregulated / down-regulated
کاهش بیان
Oryza sativa
برنج (نام علمی)
withering
پلاسیدن، پژمردگی
yellowing
زرد شدگی
tillering
پنجه زنی
stem elongation
ساقه رفتن
heading
خوشه دهی
foliar application
محلول پاشی
stunted  growth
توقف رشد، رشد اندک، از رشد بازماندن
signal  transduction
ترارسانی پیام
signal  transduction  component
جزء ترارسانی پیام
functional  protein
پروتئین کاربردی
Multi-functional  protein
پروتئین چند کاربردی / منظوره
stress tolerance
تحمل تنش
Dehydration responsive element binding proteins (DREBs)
پروتئينهاي عناصر تنظيمي پاسخ به خشكي
Aspartic Protease  (AP2)
Factors
فاکتورهای آسپارتیک پروتئاز
Arabidopsis thaliana
گیاه آرابیدوپسیس
spikelet  meristem determinacy
تعیین مریستم سنبلچه
Subtractive  hybridization
هیبریداسیون کاهشی
Phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC)
فسفوانول پیروات کربوکسیلاز
Ribulos 1,5-bisphosphate carboxylase (RUBISCO)
ریبولوز 5 و1بی فسفات کربوکسیلاز
surface sterilize
سترون سازی سطحی
agarose gel
ژل آگارز
Agarose Gel Electrophoresis
الكتروفورز ژل آگارز
First-strand  cDNA
رشته اول cDNA
Primer
آغازگر
reverse transcriptase
رونوشت بردار معکوس
Denaturation
تقلیب، واسرشتی
abscisic  acid
ابسسیزیک اسید
Osmoprotectant
محافظت کننده های اسمزی
DNA-binding
اتصال – دی ان ای
conserved  N-terminal  DNA-binding  domain
حوزه اتصال – دی ان ای ان – ترمینالی محافظت شده
stress signal perception
درک سیگنال تنش
transgenic
تراریخته
Transgen
تراژن
Post-Translational Modification
اصلاحات پس از ترجمه
Oncogene / oncogenes
عوامل سرطان زا
لغات کشاورزی بخش 16
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.