مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 33

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 33 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 33
آب و هوا، اقلیم
Climate
سختی اقلیم، قهر طبیعت
Climate Aggressiveness
مدلسازی اقلیمی
Climate modeling
پیش بینی (بلند مدت) اقلیمی
Climate prediction
منطقه اقلیمی
Climate region
چرخه اقلیمی
Climatic cycle
پیش بینی اقلیمی
Climatic forecast
پهنه اقلیمی
Climatic Province
تغییرات اقلیمی
Climatic Variation
سال اقلیمی
Climatic year
اقلیم نگاری
Climatography
پیش بینی اقلیم شناسی
Climatological forecast
اطلاعات اقلیم شناسی
Climatological information
موسسه تحقیقات اقلیمی
Climatological research institute (CRI)
آب و هواشناسی، اقلیم شناسی
Climatology
اقلیم درمانی
Climatotherapy
مرحله نهایی تعادل طبیعی، كلیماكس
Climax
كلیماكس، جامعه گیاهی پیشرفته
Climax Community
اقلیم نما
Climograph
چرخش ساعتگرد
Clockwise rotation
حوزه آبخیز بسته
Closed Basin
مجرای بسته-مجرای تحت فشار
Closed conduit
جریان با فشار
Closed- Conduit Flow
پرفشار بسته
Closed high
کم فشاربسته
Closed low
زهکش زیر سطحی بسته
Closed under drain
ابر
Cloud
سنجش سرعت به روش ابری
Cloud – Velocity Gaging (Gauging)
سوز هوا، جریان هوای سرد نامطبوع
Cloud blast
رگبار
Cloud burst, cloudburst
سقف ابر
Cloud ceiling
اتاقک ابر
Cloud chamber
طبقه بندی ابر
Cloud classification
پوشش ابر
Cloud cover
تخلیه بار(واباری) ابر
Cloud discharge
قطره ابر
Cloud droplet
گونه های ابر
Cloud genera
ارتفاع ابر
Cloud height
بارور سازی ابرها
Cloud seeding
تخلیه بار(واباری) ابر به ابر
Cloud to cloud discharge
تخیه ابر به زمین
Cloud to ground discharge
باران تند، رگبار
Cloud-burst
ابرناکی
Cloudiness
ابری، ابرناک
Cloudy
آنالیز خوشه ای
Cluster analysis
مركز سرعت سطحی
Central Surface Velocity
ماده هم‌آوری، ماده منعقد كننده
Coagulant
هم‌آوری، انعقاد
Coagulation
قطعات درشت دانه
Coarse Fragments
خاک درشت دانه غیر چسبنده
Coarse non-cohesive soil
آشغال گیر درشت
Coarse Rack
توری درشت
Coarse Screen
ماسه درشت
Coarse Send
بافت درشت
Coarse Texture
قلوه سنگ
Cobble Stone
کوکولیت
Cocolith
رمز، کد
Code
ضریب خشونت اقلیم
coefficient of aggressiveness of climate
ضریب روان آب
Coefficient of Runoff
ضریب مقاومت انحنا
Coefficient of curve resistance
ضریب دبی
Coefficient of discharge
ضریب دبی برای ارتفاع طرح
Coefficient of discharge for design head
ضریب ریزی، ضریب نرمی
Coefficient Of Fineness
ضریب اصطکاک
Coefficient of friction
ضریب زبری
Coefficient Of Roughness
ضریب تغیرات
Coefficient of variation
بند انحرافی – بند موقت
Coffer dam
بند موقت
Cofferdam
هم چسبی همدوسی جذب ملكولی
Cohesion
خاک چسبنده
Cohesive soil
كلوخه
Cold
جبهه سرد
Cold front
پرفشار سرد
Cold high
کم فشار سرد
Cold low
خاك سرد
Cold Soil
زبانه سرد
Cold tongue
موج سرد
Cold wave
باکتری کالیفورم
Coliform bacteria
خاك‌های رمبنده، ریزنده
Collapsible Soil
یقه
Collar
سیستم جمع آوری
Collection system
همخط
Collinear
برخورد
Collision
ماده كلوئیدی
Colloidal Matter
محلول معلق كلوئیدی
Colloidal Suspension
مواد كلوئیدی
Colloids
رسوبات واریزه‌ای ،كوهرفت
Colluvial
خاك واریزه‌ای
Colluvial Soil
سكوی كوهرفت
Colluvial Step
سكوی كوهرفت
Colluvium Terrace
لای گذاری رسوب گیری
Colmatage
لای گذاری رسوب گیری
Colmation
تشتک کاسه کلرادو
Colorado sunken pan
سنجش سرعت به روش رنگی
Color-Velocity Gaging
دمای رنگ
Color temperature
ساختمان ستونی خاك
Columnar Soil Structure
ضریب فشردگی
Compactness coefficient
فاضلاب تركیبی
Combined Sewage
کمیته بیابان زدایی (وابسته به سازمان جهانی هواشناسی)
Commission Combat Desertification
کمیسیون هواشناسی کشاورزی (وابسته به سازمان جهانی هو
Commission for Agricultural Meteorology
کمیته علوم جوی (وابسته به سازمان جهانی هواشناسی)
Commission for Atmospheric Science
کمیته اقلیمی
Commission for Climatology
کمیسیون هیدرولوژی (وابسته به سازمان جهانی هواشناسی)
Commission for Hydrology (WMO)
کمیته تغییر اقلیم و اقیانوس (وابسته به سازمان جهان
Commission on climate Change and the ocean
منحنی تجمعی فراوانی
Cumulative frequency curve
جریان ورودی تجمعی
Cumulative in flow
ذخیره فشرده
Compact storage
تراكم
Compaction
زراعت‌های همراه، زراعت توأم
Companion Crops
ماتریس همراه
Companion matrix
فرسایش قابل جبران
Compensated Erosion
مخزن جبرانی ،تعادلی
Compensating Reservoir
شیب مركب
complex Slop
همگردان
Compiler
روش کامل توماس
Complete method of Thomas
اسپلاین کامل
Complete spline
پوشش مركب
Complex Cover
پوشش مركب
Complex Surface
جزء، عنصر
Component
رگبار مرکب
Composite storm
كمپوست، كود برگ
Compost
مقطع مركب
Compound Cross Section
هیدروگراف مركب
Compound hydrograph
كاربری اراضی تركیبی
Compound Land Utilization
سطح مقطع مرکب
Compound section
تراکم، انبارش، تمرکز
Compression
موج انبارشی، موج تراکم
Compression wave
پایداری محاسبات
Computational stability
مدلسازی کامپیوتری
Computer modeling
شبیه ساز کامپیوتری
Computer simulator
کاو، مقعر، تقعر
Concave
شیب كاو، مقعر
Concave Slop
غلظت
Concentration
مدل مفهومی، مدل تصوری
Conceptual model
سخت دانه، سفت شدگی
concretion
میعان، چگالش، جمع شدگی
Condensation
هسته های تقطیر
Condensation nuclei
فشار تراکم، فشار اشباع
Condensation pressure
دمای اشباع (بی دررو)
Condensation temperature
شرط
Condition
ناپایداری شرطی
Conditional instability
سازگاری مشروط
Conditionally consistent
بطور مشروط پایدار
Conditionally stable
هدایت، انتقال
Conduction
هدایت گرما
Conduction heat
آبراهه، نهر، کانال
Conduit
شاخص مقاومت مخروط
Cone Index
مخروط افت (سطح آب زیرزمینی)
Cone of depression
مخروطی رانشی، نفوذ سنج مخروطی
Cone Penetrometer
پیکربندی
Configuration
چاه آرتزین، چاه تحت فشار
Confined Water Well
بستر محدود
Confining Bed
طبقات محصورکننده
Confining beds
لایه محدود کننده
Confining layer
لایه های محصورکننده
Confining layers
لایة محدود
Confining Stratum
چند آب
Confluence
دوآب
Confluent
نگاشت همدیس
Conformal mapping
جوش سنگ
Conglomerate
همنهشت، متجانس
Congruent
شیر مخروطی
Conic valve
مزدوج، مزدوج بودن
Conjugate
عمق‌های مزدوج
Conjugate Depths
آب ذاتی،آب محبوس
Connate water
رودخانه موافق
Consequent Stream
موانع حفاظت خاك
Conservation Obstacles
روش‌های تحقق حفاظت و فرسایش
Conservation & Erosion Research Methods
حفاظت
Conservation
محافظ (خاك)
Conservation (Soil(
هزینه های حفاظتی
Conservation Costs
حفاظت آب و خاك (ناحیه حفاظتی)
Conservation Districts
انگیزه‌های حفاظت خاك
Conservation Incentives
آبیاری حفاظتی
Conservation Irrigation
قوانین حفاظت (خاك)
Conservation Laws
حفاظت منابع طبیعی
Conservation of  Natural Resources
اصل بقای انرژی
Conservation of Energy
طرح حفاظتی
Conservation Plan
برنامه‌ریزی حفاظت (خاك)
Conservation Planning(soil(
مخزن نگهدارنده
Conservation reservoir
مخزن نگهدارنده
Conservation storage
سازهای حفاظتی
Conservation Structures
فن‌آورهای حفاظت خاك
Conservation Techniques
عملیات خاك‌ورزی حفاظتی
Conservation Tillage
محافظ، محافظه کار
Conservative
آموزش حفاظت خاك
Conservation Education
پایداری
Consistency
سازگار
Consistent
تحكیم
Consolidation
مرز با بار ثابت
Constant head boundary
تزریق با دبی ثابت
Constant injection rate
سطح فشار ثابت
Constant pressure surface
نفوذ سنج مرز با بار ثابت
Constant-head Permeameter
فشرده شدگی -تنگ شدگی
Constriction
ساختار، بنا، ساختمان
Construction
درز اجرایی، درز ساختمانی
Construction Joint
آب مصرفی
Consumptive Use
سرمایش تماسی
Contact cooling
بارتماسی
Contact load
چشمه کنتاکتی (تماسی)
Contact spring
آلاینده
Contaminant
ساچمه آلاینده
Contaminant slug
آلودگی، پلشتی
Contamination
فرسایش همزمان
Contemporaneous Erosion
قاره ای
Continental
توده هوای قاره ای
Continental air mass
آب و هوای قاره ای
Continental climate
جریان گرمای قاره ای
Continental heat flow
پرفشار قاره ای
Continental high
جریان پیوسته
Continuous flow
معادله پیوستگی
Continuity equation
مدل با تغییر پیوسته
Continues change model
مدل با روند پیوسته
Continues flow model
كشت پیوسته ذرت
Continuous Corn
چرای مداوم
Continuous Grazing
باران پیوسته
Continuous rain
تراز
Contour
پشته خاكی تراز
Contour Band
پشته خاكی ‌تراز
Contour Bank
پایه منحنی تراز
Contour Base
كانال تراز
Contour Canal
كشت ترازی
Contour Cultivation
نهر تراز
Contour Ditch
كشت ‌تراز
Contour Farming
آبیاری نشتی تراز
Contour Furrow Irrigation
نوار چمنی تراز
Contour Grass Strip
پرچین تراز
Contour Hedge
فاصله تراس ها
Contour Interval
خط تراز
Contour Line
نقشه خطوط همتراز
Contour Map
كشت ترازی
Contour Planting
جوی تراز
Contour Race
برجستگی تراز
Contour Ridge
ردیف سنگ‌های تراز
Contour Stone Row
كشت نواری در امتداد خطوط تراز
Contour Strip Cropping
كشت نوار تراز
Contour strip Cropping
نهر تراز، ترانشه تراز
contour trench
تراز ایستابی، تراز سطح آب
contour water table
کانال تنگ شده
Contracted  Channel
روش اندازه‌گیری آبدهی با مجرای تنگ شده
contracted – opening discharge measurement
روش مجرای تنگ
Contracted opening method
فشردگی، انقباض
Contraction
خاك متمایز
Contrasting Soil
پایش، مهار، كنترل
Control
مهار سیل
Control Flood
كنترل متر
Control Meter
کنترل جریان
Control of flow
مقطع کنترل، سطح مقطع کنترل شده
Control section
سازه کنترلی، تاسیسات کنترل
Control structure
سازه‌های مهاری، سازه كنترلی
Control Works
چرای تحت كنترل
Controlled Grazing
همرفت، کنوکسیون
Convection
سلول همرفت
Convection cell
جریان همرفت
Convection current
بارش جابه‌جایی
Convection Precipitation
نظریه همرفت چرخندها
Convection theory of cyclones
باران همرفتی
Convectional rain
شتاب همرفتی
Convective acceleration
ابر همرفتی
Convective cloud
ناپایداری همرفتی
Convective instability
منطقه همرفتی
Convective region
همگرائی، تقارب
Convergence
نمودار همگرائی
Convergence plot
تبدیل، تغییر
Conversion
افت تبدیل
Conversion loss
عامل (ضریب) تبدیل
Converting factor
کوژ، محدب، تحدب
Convex
شیب كوژ، محدب
Convex Slop
ضریب انتقال
Conveyance factor
تلفات انتقال
Conveyance Loss
انتقال مقطع کانال
Conveyance of channel section
انتگرال پیچشی
Convolution integral
روش كوك
Cook Method
سرمایش، خنک سازی
Cooling
مختصات
Coordinate
سیستم مختصات
Coordinate system
كپه خاكی
Coppice Mound
مغزه، هسته
Core
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 33
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.