مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 34

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 34 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 34
زائده دندانه دار گيرنده مغز
Core catcher
ديواره ‌ناتراوا
Core Wall
مغزه گيری
Coring
نيروي کريوليس
Coriolis force
پارامتر کريوليس
Coriolis parameter
اقليم کمربند غلات
Corn belt climate
نتيجه
Corollary
خوردگي
Corrosion
نوار اصلاحي
Correction Strip
برنامه اقدام اصلاحي
Corrective action plan
اصلاحگر
Corrector
همبستگي
Correlation
ضريب همبستگي
Correlation coefficient
ضريب همبستگي
Correlation coefficient
خوردگي
Corrosion
لوله فلزي شياردار
Corrugated metal pipe
آبياري جويچه‌اي
Corrugation Irrigation
مقسم كوشكتن ، چرخ كوشكتن
Coshocton Wheel
کيهاني
Cosmic
اقليم کمربند پنبه
Cotton belt climate
سدهاي محافظ (پيش بند)
Counter dam
تابش وارونه
Counter radiation
بهم پيوستگي، جفت شدن
Coupling
عدد کورانت
Courant number
خليج كوچك خور
Cove
زراعت حفاظتي ،زراعت پوششي
Cover Crop
گاونما
Cows
حايل ، گهواره
Cradle
نهر ، جويبار
creek
خزش
Creep
نوک، قله، تاج، ستيغ ، اوج
Crest
نشانه اوج سيل علامت گذار اوج سيل
Crest Marker
سرريز آبريز لبه تيز
Crest sharp of overflow spillway
تاج تراز
Crest Stage
اوج نگاري
Crest- Stage Gage
رخنه
Crevasse
رخنه
Crevice
سد چوب بستي
Crib Dam
بند صندوقه‌اي مشبك
Crib Weir
ديواره چوب بستي
Crip
زمين پست و آبگير
Cripple
معيارها، ضوابط
Criteria
معيار، ضابطه
Criterion
بحراني
Critical
منطقه بحراني
Critical Area
ژرفاي بحراني، عمق بحراني
Critical depth
اندازه‌گيري دبي از طريق عمق بحراني
Critical Depth Discharge Measurement
دبي بحراني
Critical discharge
جريان بحرانی
Critical flow
شيب بحراني، گراديان بحراني
Critical gradient
شيب بحراني هيدروليکي
Critical hydraulic gradient
ارتفاع زبري بحراني
Critical roughness height
سطح مقطع بحراني
Critical section
شيب بحراني
Critical slope
حالت بحراني
Critical state
جريان بحراني
Critical streamflow
نيروي کششي بحراني، نيروي مالشي بحراني
Critical tractive force
خلاء بحراني
Critical vacuum
سرعت بحراني
Critical Velocity
خاك سرد سرشت
Cryogenic Soil
پوشش محصولات زراعي
Crop cover
شاخص رطوبت محصول
Crop moisture index (CMI(
توان توليد محصولات
Crop Productivity
نياز گياهي زراعي
Crop Requirement
مديريت باقي‌مانده گياهي‌زراعي
Crop Residue Management
تناوب زراعي
Crop Rotation
مراحل رشد گياهي در رابطه جهاني فرسايش خاك
Crop Stages in USLE
سابقه كشت
Cropping History
شيب الحاقي
Cross Grading
قطعة‌پيچش محور جريان آب چليپا
Cross Over
برش عرضي، نيمرخ عرضي، مقطع عرضي
Cross Section
مساحت مقطع
Cross Section Area
سكوي عرضي
Cross Sill
شيب عرضي
Cross slope
امواج عرضی، امواج متقاطع
Cross waves
حفره پر شده
Crotovina
تاج
Crown
تاج پوشش
Crown Cover
ساختمان اسفنجي
Crumb Structure
آزمايش كلوخه
Crumb Test
آثار سله‌بندي
Crust Effects and Results
عوامل ايجاد سله
Crust Formation Factors
مديريت سله بندي
Crust Management
حساسيت خاك به سله بندي
Crust Sensitivity
انواع سله
Crust Types
سله، سله خاك
Crust, Soil Crust
اسپلاين مکعبي، اسپلاين درجه سه
Cubic spline
عمليات كشت و كار
Cultivation
ادات شخم و شيار
Cultivator
سد کوتاه آبکندی
Cull Check Dam
پوشش محصولات زراعي
Cultivated Plant Cover
فرسايش القايي
Cultural – Induced Erosion
پل آبگذر، ‘زیر گذر، آبرو زيرزميني
Culvert
اندازه‌گيري آبدهي از طريق جريان آبرو
Culvert-Flow Discharge Measurement
نفوذ تجمعي
Cumulative Infiltration
کومولونيمبوس
Cumulonimbus
نهشته كپه‌اي
Cumulose Deposit
ابر توده اي، ابر کومولوس
Cumulus
مجراي تخليه
Cunette
بادسنج فنجاني
Cup anemometer
فنجاني
Cup type
مولينه فنجاني
Cup type current meter
جريان
Current
كندكننده جريان
Current  Retard
جريان سنج،مولينه، سرعت سنج
Current meter
جريان نما
Current Pole
حالت جاري
Current state
تجزيه و تحليل شتابزده
Cursory analysis
ديواره سپري عميق
Curtain Wall
منحني، انحنادار
Curvaceous
منحني، انحنادار
Curvaceous
خميدگي، مقدار انحنا
Curvature
انحناء خطي
Curvilinear
برداشت و حمل
Cut and Carry
خاكبرداري و خاكريزي
Cut And Fill
ميان‌بر، كاتاف
Cut off
فلوم گلوبريده
Cut throat flume
ميانبر، کاتاف، ديوار آبند
Cutoff
ترانشه آب‌بند
Cut-off Trench
ديواره آب بند
Cut-off Wall
چرخه
Cycle
چرخه اي
Cyclic
جبران افت دوره‌اي
Cyclic Recovery
مرور چرخه اي
Cyclic scanning
انبارش دوره‌اي
Cyclic Storage
چرخند زایي
Cyclogenesis
چرخند، سيکلون، چرخه هوا
Cyclone
بارش چرخندي
Cyclonic precipitation
باران چرخه اي
Cyclonic rain
مقياس چرخندي
Cyclonic scale
موج چرخندي
Cyclonic wave
باد چرخندي
Cyclonic wind
باد چرخگرد
Cyclostrophic wind
پيش بيني روزانه
Daily forecast
سد، بند، مانع، ديوار
Dam
شکست سد-خرابی سد
Dam breach
شکست سد
Dam break
موج ناشی از شکست سد
Dam break wave
هيدروليک سد
Dam hydraulic
خروجی سد
Dam outlet
واژگوني سد
Dam over turning
ايمنی سد
Dam safety
پنجه سد
Dam Toe
خسارت
Damage
رطوبت، نم، مه، مرطوب کردن
Damp
رطوبت، نم باران
Dank
معادله دارسي
Darcy equation
قانون دارسي
Darcy law
داده، آمار
Data
تولید داده، ایجاد آمار
Data Generation
بازسازي داده
Data reconstruction
سطح مبنا، زمين مبنا
Datum
سطح مبناء
Datum level
نقطه مبنا
Datum point
آب سطحي
Day Water
روشنايي روز
Daylight
معادله سنت ونان
De Saint-Venant equation
حجم مرده، ظرفيت مرده
Dead storage
حجم مرده، ظرفيت مرده
Dead volume
ماند آب، آب راكد
Dead Water
خاك و خاشاك، نخاله
Debris
بهمن خاكي، بهمن اشغالي
Debris Avalanche
حوضچة خس و خاشاك، حوضچة ته‌نشيني
Debris Basin
مخروط رسوبات درشت، مخروط افكنه
Debris Cone
جريان غليظ، جريان واريزه اي
Debris flow
اشکال زدائي کردن
Debug
اشکال زدائي
Debugging
برداشت
Decapitation
جريان با شتاب کاهنده
Decelerating flow
کاهش شتاب
Deceleration
گياهان خزان كننده
Deciduous Plants
دهک
Decile
اعشاري، دهگان
Decimal
به اعشار درآوردن
Decimalize
دسيمتر
Decimeter
انحراف، تمايل
Declination
افت سطح ايستابي
Decline of Water Table
رمز گشائي، از کد درآوردن
Decoding
تجزيه
Decomposition
از حالت پيچشي درآوردن
Deconvolution
عميق
Deep
کانال عميق
Deep channel
شخم اسكنه‌اي عميق
Deep Chiseling
آبكند عميق
Deep Gully
نفوذ عمقي
Deep Percolation
تلفات عمقي
Deep Percolation Loss
شخم عميق
Deep ploughing
موج آبهاي عميق
Deep-Water Wave
چراي تناوبي ناپيوسته
Deferred Rotation Grazing
رفتن، روبيدن
Deflation
زاويه خمش
Deflection angle
قسمت منحرف کننده
Deflection zone
پراكنش
deflocculation
پراكنش
Deflocculate
افت، تخريب، قهقرائي، پايين رفتن تر از بستر
Degradation
آبراهه با كف پايين رونده
Degradation Channel
رودخانه فرسايشي
Degrading river
درجه
Degree
درجه کندي
Degree of retardancy
درجه اشباع
Degree of saturation
آب از دست دادن (آب‌گيري)
Dehydration
زهکشي ثقلي تاخيري
Delayed gravity drainage
جريان هورتوني تاخيري
Delayed Horton Overland Flow
بده تأخيری
Delayed yield
جريان تأخيري
Delayed, Flow Ground Water Flow
ترسيم خط محدوده، جداسازي محدوده، مرزكشي
Delineation
نسبت تحويل رسوب
Delivery Ration
دلتا
Delta
نهشته‌هاي دلتايي
Deltaic Deposit
تفكيك مدل رقومي ارتفاع
DEM Resolution
تقاضا، نياز
Demand
موج خواست
Demand surge
طبقه بندي دومارتن
De Martone classification
كاني زدايي
Demineralization
زهكشي شاخه‌اي
Dendritic Drainage
آبشکن دني
Denehy groyne
تراکم، چگالي
Density
جريان غليظ، جريان چگالی
Density current
جريان غليظ
Density Flow
عدد چگالی
Density number
مانع دندانه‌اي
Dental
دندانه، مضرس
Dentate
آستانه دندانه اي، پايين رفتن تر از بستر
Dentated sill
دندانه، کنگره
Denticle
دندانه دار، مضرس، کنگره دار
Denticulate
دندانه اي شکل
Denticulated form
دندانه اي
Dentiform
دندانه دار، مضرس، کنگره دار
Dentigerous
لخت شدن زمين
Denudation
تخليه، برداشت
Depletion
ته نشست، نهشته
Deposit
ته‌نشيني، رسوبگذاري
Deposition
تنزل، دپرسيون
Depression
چشمه نشتي
Depression spring
چالاب، ذخيره چالابي
Depression Storage
ژرفا، عمق
Depth
منحني عمق دبي
Depth discharge curve
عمق جريان
Depth of flow
عمق جريان سطح مقطع
Depth of flow section
عمق روان آب
Depth of runoff
عمق مستغرق
Depth of submergence
شستشوي نمك
Desalinization
کاهش، نزول کردن
Descend
قليم شناسي توصيفي
Descriptive climatology
نظريه توصيفي تصميم
Descriptive decision theory
هواشناسي توصيفي
Descriptive meteorology
بيابان
Desert
آب و هواي بياباني، اقليم بياباني
Desert climate
سخت پوسته بياباني ، زره بياباني
Desert Crust
سنگفرش بياباني
Desert Pavement
جلاي بياباني
Desert Varnish
خشک شدگی، خشک کردن، خشکیدگی
Desiccation
طرح، طراحي
Design
دبی طراحی، دبی طرح
Design discharge
سيل طرح
Design Flood
سيلاب طراحی، سيل طراحی
Design Flood
جريان طرح
design flow
طراحي براي حداکثر ظرفيت
Design for maximum capacity
طارحي براي پايداري
Design for stability
ارتفاع طراحي
Design head
نقشه هاي طراحي
Design Maps
طراحي سدهاي كوتاه
Design of  Small Dams
رگبار طرح
Design storm
موج طراحي
Design Wave
سازه هاي رسوبگيري
Desilting Works
دفع سطحي
Desorption
بيابان، کویر
Desert
آزمايش‌هاي برداشت خاك سطحي
Desurfacing Experiment
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 34
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.