مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 36

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 36 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 36
شیب خط انرژی
Energy Gradient
ارتفاع انرژی
Energy Head
خط انرژی
Energy line
شیب خط انرژی
Energy line slope
افت انرژی
Energy loss
نرم انرژی
Energy norm
شیب انرژی
Energy Slope
انتقال انرژی
Energy transfer
مهندسی هیدرولیک
Engineering hydraulics
بار یخچالی
Englacial load
رود یخچالی
Englacial Stream
نسبت غنی شده
Enrichment Ratio
خاك های تكامل نیافته
Entisol
در بر گرفتن و انتقال، وارد شدن
Entrainment
سرعت جداسازی
Entrainment Velocity
ضریب افت دهانه
Entrance loss coefficient
سرشماری
Enumeration
منحنی پوش
Envelope curve
صافی پیرامونی
Envelope Filter
كیفیت محیط زیست
Environmental Quality
دریافت کننده محیطی
Environmental receptor
محیط زیست، زیست محیط
Environment
ارزیابی زیست محیطی
Environmental Assessment
ارزیابی اثرات زیست محیطی
Environmental Impact Assessment (EIA)
شرح آثار زیست محیطی
Environmental Impact Statement (EIS)
سیستم اطلاعات محیطی
Environmental information system
آهنگ کاهش محیطی
Environmental lapse rate
بادرفت شدن
Elation
باد رفتی
Eolian
ته نشست بادی
Eolian Deposit
آبكند موقتی
Ephemeral Gully
رودخانه هوابین خشك رود، رود فصلی
Ephemeral Stream
رودخانه موقت
Ephemeral stream
مدل اپیك
Epic (Erosion Productivity Impact Calculator)
لایه فوقانی آب
Epilimnion
افق سطحی خاك
Epipedon
فرسایش پراكنده فرسایش گاه و بیگاه
Episode Erosion
تراز هم انرژی
Equal – Energy Stages
عمق های هم انرژی عمق های تناوب
Equal energy depths
متعادل كننده
Equalizer
مخزن تعادلی مخزن تنظیم مصرف
Equalizing Reservoir
معادله
Equation
معادله خصوصیات
Equation of characteristics
شبیه ساز معادله ای
Equation simulator
هوای استوائی
Equatorial air
آب و هوای استوائی
Equatorial climate
جریان استوائی
Equatorial current
تعادل
Equilibrium
غلظت تعادل یافته
Equilibrium concentration
ظرفیت تعادلی نفوذ
Equilibrium infiltration capacity
اعتدالی، واقع در نزدیکی خط استوا
Equinoctial
باران اعتدالی
Equinoctial rain
اعتدال شب و روز، زمان اعتدال
Equinox
اعتدالین
Equinoxes
خط همپتانسیل
Equipotential line
خطوط همپتانسیل
Equipotential Lines
مدل فشارورد هم ارز
Equivalent barotropic model
رطوبت معادل
Equivalent Moisture
زبری معادل
Equivalent n value
ضریب آبگذری معادل
Equivalent Permeability Coefficient
دمای همپتانسیل
Equivalent potential temperature
دمای معادل
Equivalent temperature
شنزار، ارگ
Erg
آگروکلیما، آب و هوای زراعی
Agroclimate
فرسایش پذیری
Erodibility
قابل فرسایش
Erodible
کانال فرسایشی
Erodible channel
فرسایش
Erosion
سد مهار فرسایش
Erosion – Control Dam
خطرهای فرسایش
Erosion – Hazard
خاك های مستعد فرسایش
Erosion – Prone Soils
دسته بندی فرسایش
Erosion Categories
گره های فرسایش
Erosion Classes
مهار فرسایش
Erosion Control
روش های مهار فرسایش
Erosion Control Measures
فرسایش به سمت بالا دست فرسایش سرابی فرسایش پسرونده
Erosion Headward
اثر فرسایش بر توان تولید
Erosion Impact on Productivity
نمایه فرسایندگی باران شاخص فرسایش
Erosion Index
سنگفرش فرسایشی
Erosion Pavement
مرحله فرسایشی
Erosion Phase
كرت های فرسایشی
Erosion Plot
قابلیت فرسایش
Erosion Potential (EP)
نسبت فرسایش
Erosion Ratio
احتمال خطر فرسایش
Erosion Risk
طول شیب فرسایشی
Erosion Slope Length
مراحل فرسایش
Erosion Stages
حساسیت نسبت به فرسایش
Erosion Susceptibility
كرت واحد فرسایش
Erosion Unit Plot
سرعت فرسایشی
Erosive Velocity
فرسایندگی
Erosivity
ضریب فرسایش
Erosivity coefficient
فرایند فرسایش
Erosion process
ابر آتشفشانی
Eruption cloud
رویه تندشیب طرف تند شیب
Escarpment
واریزه، سنگ ریزه
Scree
پشته یخچالی
Esker
عناصر غذایی اساسی
Essential Element
شارگاه، ورودی آبراهه، مصب
Estuary
ورودی کانال
Estuary channel
فرسایش در كرت شاهد
Etalon Erosion
عدد اولر
Euler number
باد اویلری
Eulerian wind
مدل برآورد فرسایش خاك اروپایی
Eurosem (European soil Erosion Model)
مردابی شدن، پیر آبی، مغذی شدن
Eutrophication
ارزیابی
Evaluation
تبخیر
Evaporation
تبخیر مه
Evaporation fog
تبخیر سنج
Evaporation Gauge
چنگک تبخیرسنجی
Evaporation hook gage
تبخیر آب
Evaporation of water
تشتک تبخیر
Evaporation pan
توان تبخیر، تبخیر پذیری
Evaporation Power
آهنگ تبخیر
Evaporation rate
مخزن تبخیر
Evaporation tank
تنظیم تبخیری گرما
Evaporative heat regulation
توان تبخیر
Evaporative power
تبخیرسنج
Evaporimeter
تبخیرنگاشت
Evaporogram
تبخیرنگاشت
Evaporograph
نسبت تبخیر
Evaporation Opportunity
تبخیر و تعرق، آب مصرفی
Evapotranspiration
تبخیر، تعرق سنج
Evaporation spirometer
رخداد، واقعه، پیشامد
Event
پیشامد گرا، واقعه گرا
Event oriented
گیاهان همیشه سبز
Ever Green
دقیق، عین، مطلق
Exact
انتگرال واقعی
Exact integration
آزمایش آب
Examination Of water
محل گودبرداری
Excavation
فاصله تجاوز، فاصله وقوع
Exceedance interval
بارش مازاد
Excess precipitation
باران اضافی، بارش اضافی
Excess Rainfall
باران مازاد
Excessive Rainfall
درصد سدیم قابل تعویض
Exchangeable Sodium Percentage (ESP)
پدیده های برانگیزش
Excitation phenomena
قرق
Exclosure
انحراف، بیرون رفتگی
Excursion
جریان از صافی گذشته
Exfiltration Flow
هوادیدگی ورقه ای
Exfoliation Weathering
ابر فرارندی
Exhaust cloud
آبراهه خروجی
Exit Channel
برون کره
Exosphere
پرش هیدرولیکی بازشونده
Expanding hydraulic jump
بازشدگی-واگرایی
Expansion
درز انبساطی
Expansion Joint
موج انبساط
Expansion wave
کانال وسیع شده
Expansion channel
مدل آزمایشی
Experimental model
نما، توان
Exponent
مدل استهلاک نهائی
Exponential extinction model
تابع نمائی
Exponential function
دید، در معرض
Exposure
طرح آزمایشها
Experimental design
خشك سازی
Exsiccation
زراعت گم نهاده زراعت غیر متمركز
Extensive Cropping
نیروی خارجی
External force
چاههای پمپاژی (کشنده)
Extraction well
برونیابی
Extrapolation
تابش برون زمینی
Extra-terrestrial radiation
چرخند برون حاره ای
Extratropical cyclone
اکسترمم / اکسترمم ها
extremum / Extrema
بینهایت
Extreme
نقاط انتهایی
Extreme Points
مقادیر حد
Extreme values
چشم رگبار، چشم توفان، مركز طوفان
Eye of the storm
چشم باد
Eye of the wind
كشت مقدم
Face planting
رویه سازی (سنگفرش)
Facing
فاکتور، عامل
Factor
فاکتور آشفتگی
Factor of turbulence
طرح عاملی
Factorial design
عوامل فرسایش بارانی
Factors of rain erosion
فرسایش انتخابی
Facultative Erosion
موجودات سازگار
Facultative Organism
مقیاس فارنهایت
Fahrenheit scale
مقیاس دمای فارنهایت
Fahrenheit temperature scale
قطر ته نشینی قطر استاندارد
Fall Diameter
سرعت سقوط
Fall Velocity
نفوذ سنج نزولی
Falling head permeameter
جرم درحال ریزش
Falling mass
جزر
Falling Tide
آیش نگاشت
Fallow
آیش گذاری
Fallowing
واریزه بادبزنی شكل مخروط افكنه
Fan
تراس واریزه ای اتیوپیایی
fanya juu terraces
مزرعه
Farm
زمین های كشاورزی
Farm land
مدیریت مزرعه داری
Farm management
مخزن نگهداشت آب مزرعه
Farm Pond
اجاره داری
Farm tenancy
قابلیت كشت و كار
Farmability
حفاظ سنگی چیری
Fascine- Rock Brush
حفاظ چیری
FascineMattress
فرسایش زمین شناسی سریع
Fast Geological Erosion
مدلسازی فرجام
Fate modeling
واحد عمق 6  فوقی
Fathom
دستگاه عمق یاب
Fathometer
گسل
fault
چشمه گسلی
Fault Spring
آب گسلی
Fault Water
چشمه سد گسلی
Fault-Dam Spring
مواد گسله رسی
faulted clayey material
حیات جانوری فونا
Fauna
امكانیابی
Feasibility
مطالعه امکان سنجی
Feasibility study
پس خور
Feedback
پیش خور
Feedforward
تحلیل پایداری شیروانی فلنیوس
Fellenius Method of Slices
باتلاق مانداب
Fen
آبشكن مانع
Fending Groin
قانون فارل
Ferrel law
حاصلخیزی
Fertility
كودهی
Fertilization
كود
Fertilizer
جایگذاری كود
Fertilizer placement
موجگاه فش
Fetch
اثر موجی نیروی باد
Fetch Length Effect
محلول ساده صحرائی
Field blank
آبكند مرزی مزرعه
Field boundary Gully
ظرفیت مزرعه
Field capacity
منطقه گنجایش زراعی
Field- capacity Zone
ظرفیت مزرعه ظرفیت زراعی
Field Capacity
داده های صحرائی
Field data
تجریبات صحرایی
Field experiences
سرعت آب زیر زمین صحرایی
Field Ground Water Velocity
كمبود رطوبت مزرعه
Field Moisture Deficiency
آزمایش میدانی
Field Test
آب مازاد مزرعه
Field Waste
باریكه جریان، جریان باریك
Filament
سرعت رشته ای
Filamental velocity
رشته ای
Filamentary
خاكریز، خاكریزی
Fill
پر کردن
Fill in
مرحله پرکردن
Filling process
صافی، فیلتر
Filter
بستر پالایش بستر تصفیه بستر صافی
Filter Bed
صافی گیاهی آبكش گیاهی
Filter Crop
بازده صافی (كارآیی فیلتر)
Filter Efficiency
صافی شنی
Filter pack
نوار صافی نوار رسوبگیر
Filter Strip
بستر صافی
Filtering Medium
گذر از صافی
Filtrate
صاف كردن
Filtration
چشمه نشتی
Filtration Spring
مرحله نهائی
Final stage
خاک غیر چسبنده بافت ریز
Fine non-cohesive soil
ریزآشغالگیر
Fine Rack
ماسه ریز
Fine Sand
توری ریز
Fine Screen
بافت ریز
Fine Texture
ریزدانه ها
Fines
ریزدانه
Fine-grained
پیشروی زمانی تفاضل متناهی
Finite difference time stepping
تفاوت های محدود، تفاضل محدود
Finite differences
اجزاء متناهی، اجزاء محدود
Finite elements
روش افزایش محدود
Finite increments method
خور فورد
Fiord
آتش شكن
Firebreak
سفت محكم
Firm
برف دانه ای فشرده
Firn
اولین آبگیری
First filling
اولین بارندگی موثر
First significant precipitation
ایستگاه اقلیم سنجی درجه یک
First-order climatological station
برگه ساحلی مصب
Firth
درز و شکاف
Fissure
چشمه گسلی
Fissure Spring
آب درز و ترك
Fissure Water
پیش بینی پنج روزه
Five day forecast
روش پنج نقطه ای
Five point method
تثبیت
Fixation
آب زیر زمینی ماندگار
Fixed Ground Water
مدل تثبیت شده
Fixed model
مدل با نمو زمانی ثابت
Fixed time increment model
گام زمانی ثابت
Fixed time step
دریچه با چرخ ثابت
Fixed wheel gate
مدل با بستر ثابت
Fixed-Bed Model
خور فورد
Fjord
خروجی گشاد شده
Flared Outlet
تند سیل – تند اب
Flash flood
رودخانه با جریان ناگهانی
Flash Stream
مسطح سطح صاف
Flat
سرریز لبه تخت اندازه گیری
Flat-Crested Measuring Weir
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 36
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.