مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 38

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 38 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 38
هیدرولوژی آبهای زیر زمینی
Ground water Hydrology
تگرگ نرم
Graupel
شن، سنگریزه
Gravel
ساحل شنی
Gravel Bank
پشته شنی
Gravel Bar
نهشته های شنی
Gravel deposit
چاه با صافی شنی در اطراف میله اصلی
Gravel- Packed Well
چاه با صافی شنی
Gravel- Wall well
آب ثقلی ، آب آزاد
Gravitational Water
گرانشی، جاذبه ای
Gravitational
شتاب ثقل
Gravitational- acceleration
گرانش (نیروی ثقل)
Gravity
شتاب گرانشی
Gravity acceleration
سد وزنی
Gravity Dams
نیروی ثقل
Gravity force
آب زیر زمینی ثقلی
Gravity Ground Water
کارمایه ثقل
Gravity potential
چشمه وزنی
Gravity Spring
آب ثقلی
Gravity Water
تامین آب ثقلی
Gravity Water Supply
موج وزنی
Gravity Wave
باد گردانی
Gravity wind
خاک های جنگلی خاکستری
Gray wooded soil
مرتع مشجر
Grazable wood Land
چرا
Grazing
ظرفیت چرا
Grazing Capacity
توزیع چرا
Grazing Distribution
دوره چرا
Grazing Period
فصل چرا
Grazing Season
نظام چرا
Grazing system
واحد چرا
Grazing unit
گروه بزرگ
Great Group
اولیت بزرگ
Great oolite
سبز
Green
معادله گرین و آمپت
Green & Ampt
کمربند سبز
Green Belt
تأثیرات گلخانه ای
Green House Effect
گازهای گلخانه ای
Greenhouse gas
کود سبز
Green Manure
گیاهان کود سبز
Green Manure Crop
اثر گلخانه ای
Greenhouse effect
شبكه
Grid
اندازه شبکه
Grid size
مواد سنگین
Grit
مخزن ته نشستی
Grit Reservoir
آبشکن – سازه باله ای شکل (اپی)
Groin
شیار
Groove
فرسایش ناخالص
Gross Erosion
پوشش زمین
Ground Cover
زمین یخ
Ground ice
وارونگی زمینی
Ground inversion
آستانه سكوی زیر آبی
Ground Sill
آب زیر زمینی
Ground Water
مرز آب زیرزمینی، آب پخشان زیرزمینی
Ground- Water- Divide
جریان آب زیر زمینی
Ground water flow
استخراج معدن آب زیرزمینی
Ground water mining
فرو كش كردن آب زیر زمینی
Ground Water Recession
تغذیه آب زیرزمینی یا تغذیه آبخانه
Ground water Recharge
مخزن آب زیرزمینی
Ground water Reservoir
روان آب زیرزمینی
Ground water Runoff
بریدگی آب زیرزمینی
Ground water Trench
جریان متلاطم زیرزمینی
Ground water Turbulent Flow
نوسان آب زیرزمینی
Ground- water wave
آستان آب زیر زمینی
Ground-Water Province
روان آب زیرزمینی
Ground Water Runoff
یخبندان زمین
Ground Frost
سرعت گروهی
Group Velocity
دوغاب
Grout
پرده تزریق
Grout curtain
بیشه
Grove
توان تولید جنگل
Growing Stock
سازه آبشكن
Groyne
خاکهای سیاه پنبه کاری
Grumusol
کوادراتور گوسی، تربیع گوسی
Gauss quadrature
مدل Guest
Guest
کوه نوک بریده دریایی
Gugot
دیواره هادی
Guide Bank
شکل دادن آبکند
Gull Shaping
آبکند، خندق
Gully
سد مهار آبكند
Gully – Control Dam
کنترل بستر آبکند
Gully Bed Control
سدهای کوچک مهار آبکند
Gully plug / Check Dam
طبقه بندی آبکندها
Gully Classification
کنترل آبکند
Gully Control
تراکم آبکند
Gully Density
توسعه آبکند
Gully Development
شبکه زهکشی آبکند
Gully Drainage pattern
فرسایش پذیری آبکندی
Gully Erodibility
فرسایش آبکندی (فرسایش خندقی)
Gully Erosion
مخروط آبكند
Gully Fan
پرکردن آبکند
Gully Filling
تشکیل آبکند
Gully Formation
رأس آبکند
Gully Head
پشته رأس آبکند
Gully Head Sill
بند آبکندی
Gully plug
برگرداندن جریان آبکندی
Gully Re-Entry
اصلاح و چهرازی آبکند
Gully Trimming
شستشوی آبكندی
Gully Wash
گچ
Gypsum Ca (So) 4 2H2O
سلول هدلی
Hadley cell
تگرگ
Hail
خسارت تگرگ
Hail damage
فرسایش ناشی از تگرگ
Hail Erosion
تگرگ آزما
Hail pad
توفان تگرگ
Hail storm
مقابله با تگرگ
Hail suppression
دانه تگرگ
Hailstone
نم نگار موئی
Hair hygrograph
خاک های نیمه مردابی
Half Bog Soils
هاله
Halo
روش حفاری چکشی- رانشی آب زیرزمینی
Hammer driving
دره آویزان
Hanging Valley
سخت کفه، سخت لایه
Hard pan
سخت لایه شدن
Hard-setting
هارماتان
Harmattan
غبار مه
Haze
قطرک غبارمه
Haze droplet
افق غبار مه
Haze horizon
لایه غبار مه
Haze layer
فرمول هیزی ویلیامز
Hazen-Williams Formula
بلندا، پتانسیل ارتفاعی، بار
Head
اختلاف بار
Head difference
گرادیان بار
Head gradient
افت بار
Head loss
ضریب افت فشار، ضریب افت بار
Head loss coefficient
بلندای فشاری
Head Pressure
دیوار هدایت
Head wall
فرازآب، سرچشمه
Head water
وزش باد از روبرو
Head wind
ساختمان های آبگیر و آب برگردان
Head works
دبی-ارتفاع
Head-discharge
سازه راس آبكنده
Header
عنوان
Heading
دیوار برآب
Headwall
فراز آب سراب سرشاخه
Headwater
گرما
Heat
تعادل گرما
Heat balance
توازن گرمایی جو
Heat balance of atmosphere
همرفت گرما
Heat convection
استوای گرمایی
Heat equator
تبادل گرما
Heat exchange
جریان گرما
Heat flow
کارت شاخص گرمائی
Heat index card
جزیره گرمائی
Heat island
گرما آذرخش
Heat lightning
انتقال دما
Heat transfer
موج گرما
Heat wave
ور آمدن
Heaving
رگبار کنوکسیونی شدید
Heavy convective shower
باران شدید
Heavy Rain
خاك سنگین
Heavy Soil
پرچین گیاهی
Hedge Row
ارتفاع، عمق
Height
ارتفاع سد
Height of Dam
ارتفاع جهش، بلندی پرش
Height of jump
بلندی موج
Height of surge
هلیوم
Helium
ناپایداری چینشی
Helmholtz instability
پوشش قفسی
Hen- Cooping
شاخص فرسایش پذیری هنن
Henin Erodibility Index
ناهمگن
Heterogeneous
پرفشار، فراز بلند
High
ابرهای بالا
High clouds
دریچه یا ارتفاع زیاد
High head gate
مه وارونگی پرفشار
High inversion fog
صافی بالاگذر، فیلتر بالاگذر
High pass filter
خاصیت خمیری زیاد
High Plasticity
پرفشار ، فرابار
High pressure
مرکز پرفشار
High pressure center
موج بلند
High stage
بالاترین حد آب
High Water
حد سطح آب
High water Line
بالاترین حد پر آبی
Higher High Water
بالاترین حد كم آبی
Higher Low Water
تنظیم فراز آب
High-Water Training
نقشه سایه روشن
Hill Shading Maps
دامنه
Hillslope, Hill-slope
طبقه مشخصه سطحی هیستیك
Histic Epipedon
اقلیم تاریخی
Historical climate
هیستوسول
Histosol
برفک، هسر
hoar
بلور برفک، بلور هسر
Hoar crystal
شبنم یخ زده، سرماریزه
Hoarfrost
پشته تیز
Hogback
شیرتوخالی
Hollow jet valve
مته ساقه خالی
Hollow stem auger
آبخوان همگن
Homogeneous aquifer
جو همگن
Homogeneous atmosphere
همریخت
Homomorphic
همریختی
Homomorphy
آبشكن قلاب شكل
Hooked Groin
فرارفت افقی
Horizontal advection
کف بند افقی
Horizontal apron
کمربند افقی
Horizontal belt
فاصله افقی
Horizontal Interval
لوله افقی
Horizontal pipe
شیب افقی
Horizontal slope
حوضچه آرامش افقی
Horizontal stilling basin
هورست (پدیده زمین شناسی)
Horst
جریان سطحی هورتون
Horton Overland Flow
جریان هورتونی
Hortonian flow
قانون هورتون
Horton’s law
سنگهای در بر گیرنده
Host rocks
کمربند داغ
Hot belt
چشمه آبگرم
Hot spring
باد داغ
Hot wind
نمایه هودسون
Hudson Index
مرطوب، نمناک
Humid
اقلیم مرطوب
Humid climate
آب و هوای نیمه مرطوب حاره ای
Humid subtropical climate
مرطوب کردن
Humidify
مقدار رطوبت، تری، رطوبت
Humidity
برآمدگی در کف
Hump
هوموس
Humus
تپه فرسایش یافته
Hunmmock
چپر رسوب گیر
Hurdle
توفند، هاریکن
Hurricane
توفندنما
Hurricane beacon
شبیه سازی  ترکیبی
Hybrid simulation
شیب هیدرولیك
Hydraulic Inclination
شعاع هیدرولیك شعاع آبی
Hydraulic Radius
هیدرولیک
Hydraulic
شعاع هیدرولیكی
Hydraulic   radius
عمل هیدرولیك
Hydraulic Action
منفذ هیدرولیکی، گمانه هیدرولیکی
Hydraulic bore
ضریب آبگذری، هدایت هیدرولیکی
Hydraulic Conductivity
عمق هیدرولیکی
Hydraulic depth
طراحی هیدرولیکی
Hydraulic design
افتادگی هیدرولیکی
Hydraulic drop
عناصر هیدورلیک
Hydraulic Element
سد خاکریز آبی
Hydraulic- Fill Dam
مقاومت هیدرولیک
Hydraulic Friction
شیب هیدورلیک یا شیب آبی
Hydraulic Grade
خط شیب هیدرولیکی
Hydraulic grade line
شیب هیدرولیکی، گرادیان هیدرولیکی
Hydraulic gradient
بار آبی، بار هیدرولیكی
Hydraulic Head
جهش هیدرولیکی، پرش آبی
Hydraulic jump
حوضچه پرش هیدرولیکی
Hydraulic jump basin
شعاع متوسط هیدرولیك
Hydraulic Mean Radius
روش هیدرولیکی
Hydraulic method
مدل هیدرولیك ، مدل فیزیكی
Hydraulic Model
فشار هیدرولیکی
Hydraulic pressure
شعاع هیدرولیکی
Hydraulic radius
ضریب زبری هیدرولیک
Hydraulic Roughness Coefficient
روندیابی هیدرولیک
Hydraulic Routing
شیب هیدرولیك
Hydraulic Slope
سازه آبی
Hydraulic Structure
صاف شدگی هیدرولیکی
Hydraulically smooth
علم هیدرولیک
Hydraulics
خاك های مرطوب
Hydric Solis
هیدروكلاسیك
Hydro classic, Hydro-classic
هیدرو دینامیک
Hydrodynamic
پخش هیدرودینامیکی
Hydrodynamic dispersion
نیروی هیدرودینامیک
Hydrodynamic force
ناپایداری هیدرودینامیکی
Hydrodynamic instability
هیدروژن
Hydrogen
خاک ها با منشأ آبی
Hydrogenic Soils
نقشه هیدروژئولوژیکی
Hydrogeologic map, Hydrogeological map
هیدروژئولوژی، مطالعه آبهای زیرزمینی
Hydrogeology
آب نگار، آبنمود، هیدروگراف
Hydrograph
ویژگی آب
Hydrographic
آب نگاری
Hydrography
هم ایستاب
hydro-isobaths, isobaths of water table
بیلان هیدرولوژیکی، موازنه آبی
Hydrologic budget
چرخه آبشناسی
Hydrologic cycle
فاصله هیدرولوژیكی
Hydrologic Distance
روش هیدرولوژیکی
Hydrologic method
رگبار هیدرولیك
Hydrologic Storm
گردش آب، چرخه هیدرولوژیک
Hydrological Cycle
برنامه الحاقی مدلسازی هیدرولوژیكی
Hydrological Modeling Extension
واكنش هیدرولوژیكی
Hydrological Response
گروه های هیدرواوژیك خاك
hydrological soil Groups
دانش آبشناسی، هیدرولوژی
Hydrology
هیدرومکانیک
Hydromechanic
هیدرومتر
Hydrometer
هیدرومتری، آب سنجی
Hydrometry
مدلسازی در علوم آب
Hydromodeling
خاکهای آب گریز
Hydrophobic Soil
گیاه آبزی
Hydrophyte
کره آب
Hydrosphere
ارتفاع از سطح ایستابی
Hydrostatic head
قانون توزیع فشار ایستابی
Hydrostatic law pressure distribution
ارتفاع سطح ایستابی
Hydrostatic level
فشار ایستابی، فشار هیدرواستاتیکی
Hydrostatic pressure
آب نگار الكتریكی
Hydrotasimeter, Hydro-tasimeter
واکنش نسبت به آب
Hydrotaxis
عمل آبهای گرم در کره زمین
Hydrothermal
آب گرایی
Hydrotropic
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 38
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.