مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 40

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 40 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 40
كارست
Karst
ناحیه کارستی
Karst Region
باد کوهدشت، باد کاتاباتیک
Katabatic wind
ناحیه کاتامرفیک
Katamorphic Zone
مقیاس دمای کلوین
Kelvin temperature scale
لوله کلوین
Kelvin Tube
قضیه گردش کلوین
Kelvin’s circulation theorem
فشارسنج کیو
Kew barometer
سكوی راهنما سكوی مبنا
Key Terrance
فاكتور فرسایش پذیری
K-Factor
یخبندان سخت، یخبندان کشنده
killing frost
لزجت سینماتیک، لزجت جنبشی
Kinematic viscosity
تقریب امواج سینماتیکی
Kinematic wave approximation
انرژی جنبشی
Kinetic energy
اصل کلیتز-سدن
Kleitz-seddon principle
چشمه تپه ای
Knoll Spring
طبقه بندی اقلیمی کوپن
koppen climatic classification
کریکینگ
Kriging
كشیدگی ( منحنی توزیع )
Kurtosis
فرمول كاتر
Kutter Formula
پروتکل کیوتو
Kyoto protocol
سرریز منقاری
Labyrinth
سرریز کنگره ای
Labyrinth spillway
دریاچه ای
Lacustrine
نهشته های دریاچه ای
Lacustrine Deposit
نردبان ماهی
Ladder  Fish
شن باقیمانده (سنگریزه باقیمانده)
Lag Gravel
زمان تاخیر
Lag Time
بركه
Lagoon
دریاچه
Lake
ورقه ای، خطی
Laminar
لایه مرزی آرام
Laminar boundary layer
فرسایش لایه ای
Laminar Erosion
جریان آرام، جریان خطی
Laminar Flow
جریان ورقه ای یکنواخت، جریان خطی یکنواخت
Laminar uniform flow
سرعت جریان ورقه ای
Laminar Velocity
لایه بندی
Lamination
سرزمین، اراضی
Land
كاربرد زمین
Land – Use
ارزیابی اراضی
Land Appraisal
نسیم خشکی
Land breeze
قابلیت اراضی
Land Capability
خصوصیات اراضی
Land Characteristics
تمیز كردن زمین ، پاك كردن اراضی
Land Clearing
واحد اجزای اراضی
Land Component
پسرفت تخریب اراضی
Land Degradation
واحد اراضی
Land Facet
شکل زمین
Land form
تسطیح زمین
Land Grading
مباشرت اراضی، زمینداری
Land Husbandry
یخی که در اثر انجماد آبهای خشکی ها پدید می آید
land ice
اصلاح اراضی
Land Improvement
تسطیح زمین
Land Leveling
توان تولید اراضی، باردهی اراضی
Land Productivity
کیفیت اراضی
Land Quality
احیای اراضی
Land Reclamation
استراحت زمین، ارزیابی منابع اراضی (اراضی)
Land Resting
در مقیاس زمینی
Land scale
واحدهای زمینی
Land scales
زمین لغزش
Land Slide
تناسب اراضی
Land Suitability
نظام اراضی، سیستم
Land System
مالكیت اراضی
Land Tenure
تیپ اراضی
Land Type
واحد اراضی
Land Unit
برنامه ریزی استفاده از اراضی
Land Use Planning
نیازهای نوع استفاده از اراضی
Land Use Requirement
انواع استفاده از زمین
Land Utilization Types
باد خشکی
Land wind
ریزش زمین
Landfall
مالک
landholder
محصور در خشکی
landlocked
ماهواره لندست
Landsat Satellite
چشم‌انداز، منظر
Landscape
لانگلی
Langley
لانگلی در دقیقه
Langley per minute
معادله تندی لاگرانژ
Lagrange celerity equation
زبان
Language
لانینا
La-nina
لاپیه
Lapies
آهنگ کاهش
Lapse rate
فرآیندهای جوی بزرگ مقیاس
Large scale atmospheric processes
مدلسازی هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس
Large scale hydrologic modeling
فرآیندهای هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس
Large scale hydrologic processes
فرسایش جانبی، فرسایش پنهان
Latent Erosion
گرمای نهان
Latent heat
گرمای نهان ذوب
Latent heat of fusion
ناپایداری نهان
Latent instability
جریان جانبی
Lateral current
حرکت جانبی
Lateral motion
مخزن کناری
Lateral reservoir
سرریز کناری
Lateral spillway
عرض جغرافیائی
Latitude
لاتوسول
Latosol
لاواكا
Lavaka
پایداری لایه
Layer stability
شستن
Leach
آب فروشسته شده
Leachate
شست و شو
Leaching
آبشویی مورد نیاز
Leaching Requirement
شاخص سطح برگ
Leaf Area Index
دریچه پوسته ای
Leaf gate
رس لاغر
Lean clay
روش کمترین مربعات
Least squares method
باد پناه
Lee
باد پناه
Leeward
قسمت چپ بستر کانال
Left overbank
راهنما
Legend
آب نگار، لمینوگراف
Leminograph
نسبت پروانه ای
Lemniscate Ratio
طول سد، طول تاج
Length of Dam
نسبت طول
Length Ratio
ابر عدسی شکل
Lenticular cloud
كوره، لوار، پشته، خاكریز
Levee
آبراهه كوره ای
Leveed Channel
تراز
Level
سطح اشباع
Level of saturation
سطح معنی دار بودن
Level of significance
تراس مسطح
Level Terrace
تراز آب ، سطح آب
Level Water
دامداری و زراعت
Ley Farming
چرخه حیات
Life cycle
باران خفیف
Light Rain
خاك سبك
Light Soil
آذرخش
Lightning
آذرخش راه
Lightning channel
آسیب آذرخش
Lightning damage
تخلیه آذرخش
Lightning discharge
پژواک آذرخش
Lightning echo
درخشش آذرخش
Lightning flash
ثبات آذرخش
Lightning recorder
آهك دادن
Liming
استغراق حدی، حد استغراق
Limit submerge
ارتفاع حدی استغراق
Limit submergence height
محدوده نوسان عرضی رودخانه
Limits of Oscillation
لیمنولوژی
Limnology
خطی
Linear
معادله دیفرانسیل مرتبه اول
Linear differential equation first order
فرسایش خطی
Linear Erosion
برنامه ریزی خطی
Linear Programming
پوشش دار، خطی شده
Lined
کانال پوشش دار
Lined channel
آستر، پوشش
Liner
پوشش بدنه، پوشش جدار
Lining
لوله جدار
Lining tube
پیوندها، اتصالات
Links
لبه جام
Lip bucket
روان‌گرایی
Liquefaction
دماسنج مایع گازی
Liquid in glass thermometer
دماسنج مایع فلزی
Liquid in metal thermometer
حد سیلان
Liquid Limit L.L
شخم بدون برگردان
Lister
شخم بدون برگردان
Listing
سنگ شناسی
Lithology
ساحلی
Littoral
سنگ كره
Lithosphere
لاشبرگ
Litter
سنگ شناسی
Lithology
جریان ساحلی
Littoral Current
نهشته های ساحلی
Littoral Deposit
ناحیه ساحلی
Littoral Zone
ظرفیت زنده
Live storage
گشتاور L
L-Moment
مایع دارای حالت غیر آبکی و سبک
LNAPL
بار
Load
منحنی بار
Load Curve
لوم
Loam
محلی
Local
اقلیم محلی
Local climate
پیش بینی محلی
Local forecast
بارش محلی
Local precipitation
باد محلی
Local wind
لس
Loess
نمودار تغییر خواص، لگاریتم، گزارش، تنه درخت
Log
سد چوبی
Log Check Dams
سر ریز الواری
Log Weir
فرسایش ناشی از عملیات كشیدن درختان
Logging Erosion
نمودار گردش منطقی
Logical flow diagram
برش طولی
Longitudinal section
توزیع نرمال لگاریتمی
Lognormal  distribution
تنه درخت رو
Logway
پیش بینی درازمدت
Long range forecast
پیش بینی درازمدت
Long range prediction
طول جغرافیائی
Longitude
طولی
Longitudinal
برش طولی
Longitudinal section
مختصات طولی
Longitudinal coordinate
جریان طولی
Longitudinal current
آستانه یا سكوی طولانی
Longitudinal Sill
موج طولی
Longitudinal wave
انتقال طولی
Longitudinal  transfer
حلقه
Loop
سد آواری
Loose- Rock Dam
رودخانه كاهشی، رودخانه زه رسان
Losing Stream
انرژی تلف شده
Lost – Energy
گم شدن گل حفاری (آب زیر زمینی)
Lost circulation
رودخانه گم شده
Lost River
ابرهای پائین
Low clouds
جریان كم آبی
Low Flow
برآمدگی کوتاه
Low hump
زمین های پست
Low Land
آبشكن كوتاه
Low- Level Groin
نفوذ پذیری کم
Low permeability
خاصیت خمیری كم
Low Plasticity
فشار پائین، کم فشار، فرو بار
Low pressure
ایستابی پائین
Low stage
پایین ترین تراز آب
Low Water
خط پایین آب
Low Water Line
تنظیم فرود آب
Low- Water Training
سطح زیر سفره
Lower nappe
پروفیل زیری جریان
Lower nappe profile
فروکشند، مد
Lowtide
فاكتور توپوگرافی
LS- Factor
روان کردن
Lubrication
افت باد
Lull
درخشش
Luminosity
توده انباشته، مدل یكپارچه
Lump
مدل یكپارچه
Lumped Model
لیزیمتر
Lysimeter
هواشناسی
Meteorology
روش خصوصیات
Method of characteristics
روش نمودار طرح
Method of design chart
روش سرعت مجاز
Method of permissible velocity
مو، هدایت الکتریکی
Mho
خرد باران سنج، باران سنجی برای اندازه گیری مقادیر کم
Micro pluviometer
خرد جو نگار
Microbarograph
حوضچه، طشتک، خرد آبخیز
Micro-basin- Micro-catchment
ریز جانداران
Microbiota
اقلیم خرد، میکرواقلیم
Microclimate
خرد هواشناسی
Microclimatology
ریز گیاهان
Microflora
ریز جانوران
Microfouna
خرد هواشناسی
Micrometeorology
ریزسنج، میکرومتر
Micrometer
آب ربایی کوچک
Micropiracy
ایجاد شیارک، ایجاد شیارچه
Microrilling
ریز مقیاس
Microscale
روش مقطع میانی
Mid section method
جو میانی
Middle atmosphere
ابرهای میانی
Middle clouds
مدیریت در سطوح میانی
Middle management
نقطه میانی
Midpoint
روش توان دوم ارقام میانی
Midsquare method
گام میانی
Midstep
ملایم، کم، معتدل
Mild
شیب ملایم
Mild slope
بارانهای موسم ارزن
Millet rains
میلی بار، واحد فشار
Millibar
میلی زیمنس (واحد هدایت الکتریکی)
millisiemens
چاه معدنی
Mine shaft
کانی
Mineral
کمینه سیل سالانه
Mineral Annual Flood
ته نشین های معدنی، نهشته های غیر آلی
Mineral Deposit
خاک معدنی
Mineral Soil
آب معدنی
Mineral Water
حداقل، کمینه، مینمم
Minimum
جریان کمینه
Minimum Flow
فشارحداقل
Minimum pressure
دماسنج کمینه، دماسنج حداقل
Minimum thermometer
خاک ورزی کمینه، خاک ورزی حداقل
Minimum Tillage, Reduced Tillage
کهاد، خرد
Minor
عملیات اصلاح زمین های خرد یا جزئی
Minor Land Improvement
آبخیز فرعی، آبخیز محلی
Minor Watershed
ریز باران، مه تنک، مه رقیق
Mist
میسترال
Mistral
ابر آمیخته
Mixed cloud
مدل مرکب
Mixed model
جریان پیشرونده توأم
Mixed progressive flow
نسبت آمیزش، نسبت اختلاط
Mixing ratio
پوش باران، ریزباران، باران ریزه
Mizzle
نهر عمیق
Moat
تپه های متحرک
Mobile Dunes
مدل متحرک
Mobile Model
مدل
Model
جو مدل
Model atmosphere
برگردان مدل
Model translation
مدلسازی
Modeling
مدل های فرسایش آبی
Models of Rain Erosion
باران معمولی، باران ملایم
Moderate Rain
روشهای جدید
Modern methods
شاخص فرسایندگی تغییر یافته
Modified Erosivity Index
مودول آبیاری
Module
هوای مرطوب
Moist air
اقلیم مرطوب
Moist climate
مرطوب کردن
Moisten
رطوبت، نم
Moisture
میزان رطوبت، ظرفیت رطوبتی
Moisture Content
شیب رطوبتی خاک
Moisture Gradient
گنجایش رطوبت مزرعه
Moisture Holding Capacity
شاخص رطوبتی
Moisture Index
نفوذ رطوبت
Moisture Penetration
سوند رطوبتی
Moisture probe
کشش رطوبتی خاک
Moisture Tension
نم
Molality
موج شکن
Mole
زهکش لانه موشی(مول)
Mole Drain
گشتاور، ممان
Moment
ممنتم، اندازه حرکت
Momentum
ضریب ممنتم، ضریب اندازه حرکت
Momentum coefficient
معادله اندازه حرکت
Momentum equation
پایش، رفتار سنجی
Monitoring
برنامه پایشی
Monitoring program
چاه مشاهده ای
Monitoring well
موج بالا رونده، مونوکلینال
Monoclinial rising wave
تک کشتی
Mono-Cult
موسمی
Monsoon
اقلیم موسمی
Monsoon climate
جریان موسمی
Monsoon current
مه موسمی
Monsoon fog
کم فشار موسمی
Monsoon low
بارانهای موسمی
Monsoon rains
باد موسمی
Monsoon wind
سیل ماهانه
Monthly Flood
پروتکل مونترال
Montreal protocol
مور
Moor
یخرفت
Moraine
باتلاق
Morass
سرریز نیلوفری
Morning glory spillway
مقطع بهینه
Most- Advantages Section
ابر مادر
Mother cloud
ابر صدفی
Mother-of-pearl  cloud
باد کوه و دره
Mountain and valley wind
فشار سنج کوهستانی
Mountain barometer
اقلیم کوهستانی
Mountain climate
هواشناسی کوهستانی
Mountain meteorology
دیده بانی کوهستانی، مشاهده کوهستانی
Mountain observation
ایستگاه کوهستانی
Mountain station
دهانه
Mouth
بستر متحرک
Moveable Bed
مدل با بستر متحرک
Moveable Bed Model
بند متحرک، سر ریز متحرک
Moveable Weir
جهش آبی متحرک
Moving hydraulic jump
ترانشه
Muck Ditch
خاک آلی کامل
Muck Soil
گل، گل و لای
Mud
بهمن گلی
Mud Avalanche
گلوله گلی
Mud Balls
گل جوشش
Mud Boil
پهنه گلی
Mud Flat
جریان گلی
Mud Flow
باران گل
Mud rain
روش دورانی با گل (آب زیر زمینی)
Mud rotary
کفه شناور
Mud Scow
رودخانه گلی
Mud Stream
موج گلی
Mud Wave
سنگ گل
mudstone
پوشش (مالچ)
Mulch
خاک ورزی پوششی
Mulch Farming
خاک ورزی پوششی
Mulch Tillage
چند منظوره
Multi-purpose
چند شبکه ای
Multigrid
چند ترازه، چند سطحی
Multilevel
نمونه برداری چند ترازه
Multilevel sampling
نمودار چند فعالیتی
Multiple activity chart
چند کشتی
Multiple Cropping
پره های انحنادار چندتائی
Multiple curved vanes
شبکه های جریان چندتائی
Multiple horizontal flow lines
کاربری اراضی چند گانه، استفاده چند منظوره از اراضی
Multiple Land Utilization
پروژه چند منظوره
Multiple purpose project
مقسم چند شیاری
Multishod- Divisor
چند گامی، چند مرحله ای
Multistep
سیستم رنگ مونسل
Munsell Color System
تورب
Muskeg
روش ماسکینگام
Muskingum method
چند نقطه ای
Multipoint
میکوریز
Mycorrhiza – Mycorhiza
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 40
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.