مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 41

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 41 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 41
تیغه آب
Nappe
جریان ریزشی
Nappe flow
تراس پایه کوتاه، تراس باریک
Narrow- Based Terrace
مشاور ملی تحقیق
National Research Council (NRC(
چراگاه گیاهان بومی
Native Grazing Land
شرایط مرزی طبیعی
Natural boundary conditions
کانال طبیعی
Natural channel
فرسایش طبیعی
Natural Erosion
صافی شنی طبیعی (چاه)
Natural filter pack
جریان طبیعی
Natural Flow
گوره، لوار، پشته طبیعی
Natural Levee
بار طبیعی
Natural Load
منابع طبیعی
Natural Resources
شیب طبیعی، زاویه قرار
Natural Slope
اسپلاین طبیعی
Natural spline
نهر طبیعی، رودخانه
Natural stream
آبیاری زیر زمینی طبیعی
Natural Sub-irrigation
آب طبیعی
Natural Water
ایستابی طبیعی
Natural Water Table
آبراه طبیعی
Natural Watercourse
دریائی
Nautical
مایل دریائی
Nautical mile
قایقرانی، کشتیرانی
Navigation
کانال کشتیرانی
Navigation  channel
نازل
Nazel
گیاه، تل، نبکا
Nebka
گلو گاه، گردنه
Neck
بند با دستک های سوزنی
Needle Weir
منفی
Negative
فشار منفی
Negative Pressure
جریان پیشرونده منفی
Negative progressive flow
شیب منفی
Negative slope
موج منفی
Negative surge
پیشانی موج منفی
Negative wave front
دماسنج جیوه ای حداکثر (بیشینه)
Mercury maximum thermometer
فرسایش خالص
Net Erosion
جریان طغیانی خالص
Net Peak Flow
باران جریان ساز، باران خالص
Net Rainfall
دوره بارش خالص
Net Supply Interval
تور کشی
Netting
خاک خنثی
Neutral Soil
شبکه
Network
تجزیه و تحلیل شبکه
Network analysis
هیدرولوژی شبكه زهكشی
Network Hydrology
پایداری خنثی
Neutral stability
یخ برف
Neve
برف تازه
New ice
قانون شتاب نیوتونی
Newton’s law of acceleration
مدل پیش آمد بعدی
Next event model
قلوه سنگ و تخته سنگ گرد شده
Nigger Head
نیمبواستراتوس
Nimbostratus
نیترات
Nitrate
نیتراتی شدن، نیترفیکاسیون
Nitrification
نیتروژن
Nitrogen
اکسید نیتروژن
Nitrogen oxide
برفساب
Nival Abrasion
کشت و کار بدون عملیات خاک ورزی
No – Tillage
مرز فاقد جریان
No flow boundary
شبانه
Nocturnal
دمای حداقل شبانه، دمای کمینه شبانه
Nocturnal minimum temperature
پروفیل S مانند
Nodal profile
گره
Node
قطر اسمی
Nominal Diameter
نمودار
Nomograph
خلل و فرج غیر مویینه ای، خلل و فرج درشت
Non – Capillary Pores
تخلخل غیر مویینه ای
Non – Capillary Porosity
جریان غیر یکنواخت
Non – Uniform Flow
غیر واگرائی
Non divergence
سرعت غیر فرسایشی
Non Eroding Velocity
سازمان غیر دولتی
Non-Governmental Organization (NGO(
رسوب دانه بندی نشده
Non Graded Sediment
مواد ته نشین ناشدنی
Non Settleable Solids
سرعت بدون رسوب گذاری
Non Silting Velocity
خاک غیر چسبنده
Noncohesive soil
جریان غیرانحناء-خطی
Noncurvilinear flow
تراز ناگوارا
Non-divergent level
کانال غیر فرسایشی
Nonerodible channel
سرعت غیر فرسایشی
Nonerodible velocity
ذرات نم گیر
Nonhygroscopic particles
غیر خطی
Nonlinear
مسیر غیر خطی، تنظیم غیر خطی
Nonlinear alignment
کانال با مسیر غیر خطی
Nonlinear alignment channel
ناپایداری غیر خطی
Nonlinear instability
آزمون غیر پارامتری
Nonparametric test
کانال غیر منشوری، کانال با سطح مقطع متغیر
Nonprismatic channel
ثابت نشدنی، غیر منطقی
Nonsequitur
نامعین
Nonsequitur
غیر تکین
Nonsingular
یکسره
Nonstop
بدون پشتیبانی
Nonsupport
شیب ناپایدار
Nonsustaining slope
جریان غیر یکنواخت
Nonuniform flow
جریان غیر یکنواخت غیر دائمی
Nonuniform unsteady flow
بدون لزجت
Nonviscous
نرمال، هنجار، معمولی
Normal
فشارسنج نرمال
Normal barometer
عمق نرمال، عمق هنجار، عمق عادی
Normal depth
دبی نرمال
Normal discharge
فرسایش عادی
Normal Erosion
ارتفاع نرمال
Normal height
نرخ کاهش معمولی
Normal laps rate
فشار معمول ، فشار نرمال
Normal Pressure
تپه های مواج معمولی
Normal Ripple
جریان عادی آب رودخانه
Normal Stream Flow
سرعت نرمال
Normal Velocity
سال عادی
Normal Year
نرمال شده
Normalized
باد سنج صفحه عمود
Normal-plate anemometer
نوسان اطلس شمالی
North Atlantic oscillation (NAO(
جریان استوایی شمال
North equatorial current
منطقه معتدل شمالی
North temperate zone
باد شمال غرب، بادی گرم و قوی از نوع فون
North west
گوه
Notch
سرریز گوه ای
Notched Weir
روزنه
Nozzle
هسته بندی
Nucleation
هسته، هستک
Nuclei
ابر سوزان
Nuee ardente (geol)
صفر، تهی
Null
قرائت صفر
Null reading
دامنه عددی
Numerical domain
انتگرال گیری عددی
Numerical integration
مدل پیش بینی عددی
Numerical forecast model
ناپایداری عددی
Numerical instability
روش انتگرال عددی
Numerical integral method
انتگرال عددی
Numerical integration
روش عددی
Numerical method
مدل عددی
Numerical modeling
شبیه سازی عددی
Numerical simulation
پایداری عددی
Numerical stability
پیش بینی عددی آب و هوا
Numerical weather forecast
پیش بینی عددی آب و هوا
Numerical weather prediction
واحه ها، مناطق آباد مناطق خشک
Oasis
پیش بینی عینی
Objective forecast
تپه های مایل
Oblique Dunes
موج انبساطی اریب
Oblique expansion wave
جهش اریب
Oblique jump
پاد شیب، خلاف شیب
Obsequent
دیده بانی، مشاهده
Observation
مانع، انسداد، سد
Obstruction
انسداد، بسته شدن
Occlusion
اقیانوس
Ocean
جریان اقیانوسی
Ocean current
آب و هوای اقیانوسی
Oceanic climate
اقیانوس شناسی
Oceanography
لایه مشخصه سطحی اکریک
Ochric Epipedon
جبهه بند آمده
Occluded front
نمو، آفست، فاصله از محور
Offset
پادگانه فرا ساحلی
Offshore Terrace
خسارت های جانبی فرسایش
)Off-Site Damage Costs (Erosion
خروجی
Offtake
سرریز آبریز
Ogee spillway
سرریز اوجی
Ogee weir
سرریزهای آبریز یا اوجی
Ogee weirs
اوکتا
Okta
پیر رود، رودخانه مسن
Old River
دره مسن
Old Valley
باران سنج
Ombrometer
خسارت اصلی فرسایش
On – Site Damage Costs
روش یک نقطه ای
One point method
آزمون یک دامنه ای
One tailed test
اولیت
Oolite
کند رودخانه، نشت، مردابه
Ooze
مات، غیر شفاف
Opaque
جریان روباز
Open – Channel Flow
کانال باز
Open channel
جریان در کانال باز
Open channel flow
روندیابی در کانال باز
Open channel routing
زهکش روباز
Open Drain
مرتع باز
Open Range
ساختار باز
Open structure
عملگر
Operator
توده هوای نوری
Optical air mass
تحلیل بهینه سازی
Optimization analysis
بهینه سازی
Optimization
بهینه، مطلوب، مناسب
Optimum
کارایی بهینه هواده
Optimum aerator efficiency
ارتفاع بهینه هواده
Optimum aerator height
حداکثر زاویه بهینه
Optimum maximum angle
رتبه
Order
آلی
Organic
مواد آلی، میزان مواد آلی(خاک)
Organic Content
نهشته های آلی
Organic Deposit
کشت و زرع آلی
Organic Farming
کود آلی
Organic Fertilizer
خاک آلی
Organic Soil
سازمان
Organization
زاویه قرارگیری
Orientation
زاویه آبگیر
Orientation of intake
روزنه
Orifice
روزنه متر، دستگاه روزنه
Orifice meter
سرریز روزنه ای
Orifice spillway
باران کوهستانی
Orographic rain
کوهستانی
Orographic
ابر کوهستانی
Orographic cloud
کوه بارش
Orographic Precipitation
کوه بارش
Orographic Rainfall
تاوه کوهستانی
Orographic vortex
باد کوهستانی
Orographic wind
هیدروگرافی ناشی از کوه بارش
Orohydrography
فشار سنج
Orometer
قائم، راست گوشه
Orthogonal
مقایسه متعامد
Orthogonal contrast
پشته یخچالی
Os = Ose, Esker
نوسانی
Oscillating
جهش نوسانی
Oscillating jump
نوسان
Oscillation
پتانسیل اسمز
Osmotic Potential
برونزدگی، رخنمون
Outcrop
بیرون زدگی سنگی
Rock Outcrop
خروجی، مصب
Outfall
جریان خروجی
Outflow
تابش برون رو
Outgoing radiation
خروجی
Outlet
پایانه کانال، خروجی کانال
Outlet channel
افت پایانه، افت خروجی
Outlet loss
ضریب افت پایانه، ضریب افت خروجی
Outlet loss coefficient
سازه خروجی
Outlet Structure
پایانه غیرمستغرق، خروجی غیرمستغرق
Outlet submerged
پایانه غیرمستغرق، خروجی غیرمستغرق
Outlet unsubmerged
تجزیه و تحلیل خروجی
Output analysis
نقطه خروجی حوزه ابخیز
Output point
نقطه خروجی حوزه ابخیز
Output point
پایانه خروجی
Output terminal
توده یخچالی
Outwash
مخروط افکنه یخچالی
Outwash Fan
بهره برداری بی رویه
Over – Use
گنجایش چرخه ای
Over – Year Storage
سرریز روگذر
Over Flow spillway
تراکم جمعیت
Over Population
کناره ساحل
Overbank
جریان سرریزی
Overbank Flow
گنجایش جریان رو ساحلی
Overbank Storage
روباره، بار اضافه، سر باره
Overburden
تمام ابری، تمام ابری شدن
Overcast
آسمان تمام ابری
Overcast sky
ناو آب بر عرضی
Overchute
لبریزی، آبشار، فرسایش لبریزی
Overfall Erosion
سرریز تخلیه کننده لبریزی
Overfall Spillway
سرریز لبریزی
Overfall Weir
زمین به زیر آب رفته ، زمین سیل گرفته
Overflooded Land
جریان روگذر، سرریز، سرریزی، غرقاب شدن
Overflow
بستر سرریزی، بستر طغیانی
Overflow Channel
بخش سرریز کننده، سطح مقطع سرریز
Overflow section
سرریز لبریز
Overflow spillway
لوله تنظیم فشار
Overflow Stands
چرای بیش از ظرفیت، چرای بی رویه
Overgrazing
جریان رو سطحی، روان آب سطحی
Overland Flow
پمپاژ بیش از حد
Overpumping
اضافه جریان
Overrun flow
تراکم دام، دامداری بی رویه
Overstocking
تاج فوقانی، اشکوب بالایی
Overstory
لبریزی، لبریز شدن
Overtop
روگذری جریان
Overtopping
ارتفاع روگذری
Overtopping height
زمان روگذری
Overtopping time
واژگونی، اختلاط
Overturning
لنگر واژگونی
Overturning Moment
برکه هلالی شکل، دریاچه نعل اسبی
Oxbow Lake
اکسیژن
Oxygen
اکسیژن مورد نیاز
Oxygen Demand
ازن
Ozone
لایه ازن
Ozone layer
سنجنده ازن
Ozonometer
مجرا بند
Packer
پله
Palah
دیرینه اقلیم
Paleoclimate
پالئوکلیماتولوژی، هواشناسی قدیم
Paleoclimatology
خاک مدفون، خاک پیشین
Paleosol
صخره برجسته
Palisade
شاخص خشکسالی پالمر
Palmer drought severity index (PDSI(
شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی پالمر
Palmer hydrological drought index
فلوم پالمر-بولوس
Palmer- bowlus flume
پامپرو
Pampero
سخت لایه
Pan
ضریب تشت تبخیر
Pan Coefficient
تور سنگ
Pannier
سطح مقطع سهموی
Parabola cross section
سهموی
Parabolic
منحنی سهموی
Parabolic curve
لایه محدود کننده شبه سنگی
Paralithic Contact
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 41
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.