مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 43

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 43 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 43
غشای فشاری
Pressure Membrane
کاهش فشار، برگردان فشار
Pressure reduction
تمایل فشار
Pressure tendency
مبدل فشاری
Pressure transducer
آبراهه تحت فشار
Pressurized conduit
جریان تحت فشار
Pressurized flow
باد متداول
Prevailing wind
پیشگو
Predictor
انرژی اولیه، انرژی عمده
Primary Energy
منافذ اولیه
Primary opening
منافذ اولیه
Primary Openings
تخلخل اولیه
Primary porosity
خاک اولیه
Primary Soil
عملیات خاک ورزی، عملیات خاک ورزی اصلی
Primary Tillage
مدیریت اولیه مواد زائد
Primary Waste Management
زمین های مرغوب کشاورزی
Prime Agricultural Land
آنالیز عناصر اساسی
Principal component analysis
اصل تناسب
Principle of Proportionality
اصل عدم وابستگی زمانی
Principle of Time Invariance
تجزیه و تحلیل پیشین
Prior analysis
کانال منشوری، کانال با سطح مقطع ثابت
Prismatic channel
منحنی احتمال
Probability curve
احتمال
Probability
تابع چگالی احتمال
Probability Density Function
پیش بینی احتمال
Probability forecast
حداکثر سیل محتمل
Probable maximum flood
ابزار اکتشاف، ابزار بازرسی
Probe
عمق سنجی
Probing
مسئله گرا
Problem  oriented
مسئله گرا
Problem oriented
رویه ای، شیوه ای
Procedural
رویه ، شیوه، طرز اجرا
Procedure
رویه گرا ، شیوه گرا
Procedure oriented
فرآیند، روند، مراحلی را طی کردن
Process
نمودار فرایند
Process chart
فرایند گرا
Process oriented
پردازش
Processing
شاخص تولید
Productivity Index
نیمرخ
Profile
خشک انداختن دریا
Progradation
برنامه
Program
برنامه
Program
موج پیشرو
Progressive wave
افکنش، تصویر، سیستم تصویر
Projection
تطویل
Prolongation
عملگر تطویل
Prolongation operator
پخش، ترویج
Propagation
سرعت انتشار
Propagation velocity
باد سنج پروانه ای
Propeller anemometer
گونه پره ای، نوع پره دار
Propeller type
مولینه پره ای
Propeller type current meter
تعداد دام مناسب
Proper Stocking
سرریز تناسبی یا سرریز سوترو
Proportional type or surto weir
گزاره، پیشنهاد
Proposition
جنگل حفاظتی
Protection Forest
هسته اتم سبک و دارای تعداد مساوی اتم هیدروژن
Proton
بارش پروتونی
Proton precipitation
پرتونسپهر
Protonosphere
نمونه اولیه، طرح مقدماتی
Prototype
وابسته به طرح مقدماتی
Prototypic
مقدماتی
Prototypical
صحت مدل
Proving
زیر رده شن دار خاک های آنتی سول، سامنت ها
Psamments
شبه تصادفی، تصادفی کاذب
Pseudorandom
بخار سنج، رطوبت سنج، نم سنج دمائی
Psychrometer
گلخراب
Puddle
خاک گلخراب
Puddle Soil
جریان ارتعاشی، جریان ضربانی
Pulsating flow
ضربه-نوسان
Pulsation
روش نبضی، روش ضربانی
Pulse method
تابع واكنش پالسی
Pulse Response Function
پومیس (سنگی با تخلخل)
Pumice
چاهک پمپ
Pump sump
چاه پمپاژی
Pumped well
آزمایش پمپاژ
Pumping test
شبیه ساز قیاسی محض
Pure analog simulator
بوران
Purga
پیکنومتر، چگالی سنج
Pycnometer
تشعشع نگار، نیرو سنج، گرما سنج
Pyrheliometer
قنات
Qanat
کوادراتور، تربیع
Quadrature
زمین شل و نرو
Quagmire
کیفیت آب
Quality of water
چهار بخشی کردن
Quartering
اسکله، دیوار ساحلی
Quay
صف
Queue
نظم صف
Queue discipline
صف بندی
Queuing
روان شدن، جاری شدن
Quick
جریان سریع
Quick flow
ماسه روان، ماسه سیال
Quick Sand
تند آب
Quick Water
شن روان، ماسه روان
quicksand
درجه پنج
Quintic
رادار
Radar
اقلیم شناسی راداری
Radar climatology
هواشناسی رادار
Radar meteorology
دیدبانی هواشناسی راداری
Radar meteorology observation
الگوی زهکشی شعاعی
Radial Drainage Pattern
جریان شعاعی
Radial flow
دریچه قطائی
Radial gate
رادیان
Radian
تششع
Radiation
جذب تابش
Radiation absorption
کمربند تابشی
Radiation belt
نمودار تابش
Radiation chart
مدل تابش همرفتی
Radiation convective model
انرژی تابشی
Radiation energy
شار تابش
Radiation flux
مه تابشی
Radiation fog
وارونگی تابشی
Radiation inversion
مدل تابشی
Radiation model
فشار تششع
Radiation pressure
تفسنج تششعی
Radiation pyrometer
تابش یاب، حسگر تابش
Radiation sensor
دماسنج تابشی
Radiation thermometer
اقلیم شناسی رادیوئی
Radio climatology
رادیوایزوتوپ
Radioisotope
تابش سنج
Radiometer
رادیو سوند
Radiosonde
شعاع انحنا
Radius of curvature
باران
Rain
روز – باران
Rain – Day
عوامل فرسایش بارانی
Rain  Erosion Factors
نوار باران
Rain band
رنگین کمان
Rain bow
ابر بارشی
Rain cloud
روز بارانی
Rain day
قطره باران
Rain drop
طیف نگار قطره باران
Rain drop spectrograph
فرسایش بارانی
Rain Erosion
چهره های  فرسایش بارانی
Rain Erosion Features
خطر فرسایش بارانی
Rain Erosion Hazard
طبقات خطرهای فرسایش بارانی
Rain Erosion Hazard Classes
چهره های عمده فرسایش بارانی
Rain Erosion Main Features
نقشه فرسایش بارانی
Rain Erosion Mapping
حساسیت به فرسایش بارانی
Rain Erosion Susceptibility
توزیع فرسایندگی باران
Rain Erosivity Distribution
عامل باران
Rain factor
بارندگی
Rain fall
باران سنج، باران نگار
Rain gauge
جست باران
Rain gust
باران ساز
Rain Maker
گودال باران
Rain Print
باران نگار
Rain recorder  , Pluviograph
سایه باران، کوهبارش
Rain shadow
رگبار باران
Rain shower
شبیه ساز باران
Rain Simulator
رگبارش
Rain Storm
رگبار ، بارش شدید، بارش طوفانی
Rain storm ,Cloud burst
فرسایش بارانی، چکه ای
Rain Swept
درخت باران
Rain tree
باران شویی
Rain wash
فرسایش بارانی
Raindrop Erosion
سرعت حد قطرات باران
Raindrop Terminal Velocity
باران، بارندگی
Rainfall
بارش مازاد
Rainfall  excess
شدت باران
Rainfall  intensity
منحنی شدت بارندگی
Rainfall – Intensity Curve
ظرفیت  نگهداشت بارندگی
Rainfall Acceptance
آزمایش نگهداشت بارندگی
Rainfall Acceptance Test
تداوم بارندگی
Rainfall duration
نمایه فرسایش بارندگی
Rainfall Erosion Index
فراوانی بارش
Rainfall frequency
نمایه بارندگی
Rainfall Index
شدت بارندگی
Rainfall Intensity
برگاب ، ربایش
Rainfall Interception
نفوذ عمقی بارندگی، برد نفوذ باران
Rainfall Penetration
پهنه همباران
Rainfall Province
سال آبی
Rainfall Year
جنگل بارانی
Rainforest
اقلیم باران جنگل
Rainforest climate
پاشمان باران
Rainsplash, Rain-splash
توفان باران، توفان رگبار
Rainstorm
اقلیم بارانی
Rainy climate
روش رادیو ایزوتوپ
Radioisotope method
آشغال گیرها، تمیز کننده ها، زباله جمع کننده ها
Rakings
برآمدگی
Ramp
چراگاه
Ranch
نمونه گیری تصادفی
Random sampling
متغیر تصادفی
Random variable
روش قدم زدن تصادفی
Random walk method
مرتع، علفزار
Range
مرتعداری، مدیریت مرتع
Range Management
ردیف، طبقه
Rank
گرداب مرکب رانکین
Rankine combined vortex
جریان سریع
Rapid Flow
جریان متغیر سریع
Rapid varied flow
جریان متغیر سریع غیردائمی
Rapid varied unsteady flow
تند آب
Rapids
نقشه رستری
Raster map
چرخش، نوبت آبیاری، تناوب
Rotation
آهنگ، نرخ
Rate
میزان جریان، آبدهی، دبی
Rate of Flow
سنجه
Rating
منحنی سنجه، منحنی دبی اشل
Rating Curve
دبی اشل حلقه ای
Rating Loop
نسبت سنج
Ratio-meter, Ratio meter
روش استدلالی
Rational Method
روش استدلالی، روش منطقی
Rational Method
آبکند بزرگ عمیق
Ravine
بازه، مسیری از کانال با شرایط تقریبا یکسان
Reach
واکنش پذیر
Reactive
وزن مخصوص نسبی حقیقی
Real Specific Gravity
افتادگی، پسرفت
Recession
منحنی خشكیدگی( فروكش) هیدروگراف
Recession curve
سرعت فروکش
Recession Velocity
تغذیه
Recharge
تغذیه
Recharge
منطقه تغذیه
Recharge area
حوضچه تغذیه، تالاب آب بندان
Recharge Basin
چاه تغذیه
Recharge Well
بهسازی کردن، احیا کردن
Reclaim
بهسازی، احیا
Reclamation
شاخص خشکسالی احیائی
Reclamation drought Index (RDI)
شناسائی
Reconnaissance
مطالعه اجمالی
Reconnaissance Survey
ثبات، ثبت کننده
Recorder
باران نگار، باران سنج ثبات
Recording Rain Gage
بارانسنج ثبات
Recording rain gauge
بازیافت، بازگشت، ترمیم
Recovery
جبران پتانسیل سرعت
Recovery of velocity head
مستطیلی
Rectangle
سر ریز لبه پهن مستطیلی
Rectangular broad crested weirs
سطح مقطع مستطیلی
Rectangular cross section
الگوی زهکشی مستطیلی
Rectangular Drainage Pattern
جریان مستقیم
Rectilinear flow
زمان برگشت، دوره بازگشت
Recurrence Interval
رویه بازگشتی
Recursive procedure
باران قرمز
Red Rain
ثقل کاهش یافته یا ثقل اصلاح شده
Reduced gravity
خاک ورزی حداقل، عملیات خاک ورزی کمینه
Reduced Tillage
ساده شدنی، قابل كاهش
Reducible
کاهش
Reduction
مرجع، مبنای مراجعه
Reference
موج برگشتی، موج بازتابی
Reflected Wave
انعکاس بازتاب
Reflection
ضریب انعکاسی
Reflection coefficient
بازکاری جنگل
Reforestation
شکست، انکسار
Refraction
انجماد مجدد
Regelation
آب برگشتی
Regenerated Water
رژیم، نظام طبیعی
Regime
رژیم
Regimen
ریگولیت
Regolith
ریگوسول
Regosol
رگرسیون
Regression
موسسه نظارتی
Regularity agency
جریان تنظیمی
Regulated Flow
جریان رودخانه ای تنظیمی
Regulated Stream Flow
دریچه تنظیم کننده
Regulating gate
تنظیم
Regulation
نوسازی، احیا، تجدید حیات
Rehabilitation
موج برگشتی
Rejection surge
چگالی نسبی
Relative Density
تبخیر نسبی
Relative evaporation
فراوانی نسبی
Relative frequency
ارتفاع نسبی
Relative height
رطوبت نسبی
Relative humidity
عمق اولیه نسبی
Relative initial depth
زبری نسبی
Relative roughness
عمق اولیه نسبی
Relative sequent depth
تاوائی نسبی
Relative vorticity
رهاسازی
Release
پسروی تدریجی، عقب نشینی آب
Reliction
پستی و بلندی جزئی، ناهمواری
Relief
اقدام اصلاحی
Remedial action
سنجش از دور، دور کاری
Remote Sensing
رن زینا
Rendzina
توریسنگ پوششی
Reno Mattres
آبشکن دافع
Repelling Groin
جریان جایگزینی
Replacement Flow
تکرار
Replication
فلوم رپلوچل
Replogle flume
خطوط منظم جریان
Regular stream lines
تغییر مقیاس دادن
Rescale
تغییر مقیاس
Rescaling
پاکسازی مخزن، برداشت سطح خاک مخزن
Reservoir Stripping
مخزن
Reservoir
گنجایش مخزن
Reservoir Capacity
پوشش مخزن
Reservoir Lining
روندیابی مخزن
Reservoir routing
رسوبگذاری مخزن، پرشدن مخزن
Reservoir Silting
زمان ماند
Residence Time
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 43
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.