مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 48

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 48 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 48
موج
wave
تراس موج ساخت
Wave – Built Terrace
تراس موج بریده
Wave – Cut Terrace
دامنه موج
Wave amplitude
شاخص شکست موج
Wave breaking index
تندی موج – سرعت موج
Wave celerity
چرخند موجی
Wave cyclone
ته نشست موجی، رسوب موجی
Wave Deposition
معادله موج
Wave equation
فرسایش موجی
Wave Erosion
جریان موجی
Wave flow
نیروی موج
Wave Force
پیشانی موج
Wave front
عدد فرود موج
Wave Froude number
ارتفاع موج
Wave height
تداخل موج
Wave interference
طول موج
Wave length
بیشترین موج-بزرگترین موج
Wave maxima
حرکت موجی
Wave motion
پریود موج
Wave period
پروفیل موج
Wave profile
بالاروی موج
Wave runup
سطح موج
Wave surface
نظریه موجی چرخند زدایی
Wave theory of cyclogenessis
نظریه موجی چرخندها
Wave theory of cyclones
جریان موجی-جریان موج دار
Wave type flow
سرعت موج
Wave velocity
موج شویی
Wave Wash
آب و هوا
Weather
پیش بینی وضع آب و هوا
Weather forecast
نقشه آب و هوا
Weather map
تعدیل آب و هوا
Weather modification
بادنما
Weather ran
سنگ هوازده شده
Weathered rock
هوازدگی،آبفرسایی
Weathering
ناحیه هوازدگی
Weathering Zone
عدد وبر
Weber number
گوه
Wedge
دریچه گوه ای
Wedge gate
گوه متحرک
Wedge moving
سوراخ آب
Weep Hole
بارباکان، سوراخ آب
Weeper
سنگ گریان
Weeping Rock
جونگار وزنی
Weight barograph
ضریب وزنی
Weighted  coefficient
میانگین وزنی
Weighted average
میانگین وزنی
Weighted mean
روش وزنی
Weighting
سرریز-لبریز
Weir
جریان سرریزی
Weir flow
دانه بندی خوب
Well – Sorted
منطقه تسخیر چاه
Well capture zone
احداث چاه
Well construction
بازدهی چاه
Well efficiency
تخلیه چاه
Well evacuation
پخش سیلاب از طریق چاه
Well Flood
خوب دانه بندی شده
Well graded
چاه پیمایی، ثبت نمونه های چاه
Well logging
افت چاه
Well loss
چاه نقطه ای
Well point
مدل برآورد فرسایش –  وپ
WEPP (Water Erosion Prediction Program)
معادله فرسایش باد
WEQ (Wind Erosion Equation)
باد غربی
Westerlies
دماسنج تر
Wet – Bulb Temperature
دماسنج تر و خشک
Wet and dry bulb
دمای دماسنج تر
Wet bulb temperature
روز مرطوب
Wet day
الک کردن تر
Wet Sieving-Wet Sieving Analysis (W.S.A)
دوره مرطوب
Wet spell
دماسنج تر
Wet-bull thermometer
زمین های ماندابی، زمین های تر
Wetlands
شاخص تر آبی
Wetness Index
برف مرطوب
Wet-snow
محیط خیس شده
Wetted perimeter
خیسی، تری
Wetting
عامل خیس کردن
Wetting Agent = Surfactant
گردابه چرخشی
Whirl Vortex
گرد باد، باد لوله
Whirl wind
گردابه چرخشی
Whirlpool
شبنم سفید
White dew
سیفون با آب سفید
White water siphon
سرریز اندازه گیری پهن تاج
Wide – Crested Measuring Weir
عرض، پهنا
Width
تابع عرض
Width Function
هیدروگراف واحد لحظه ای تابع عرض
Width Function Instantaneous Unit Hydrograph
آبیاری سیلابی
Wild Flooding Method
زمین های بکر و طبیعی
Wilderness
ضریب پژمردگی
Wilting Coefficient
درصد پژمردگی
Wilting Percentage
نقطه پژمردگی
Wilting Point
ویلی، ویلی
Willy-willy
دامنه پژمردگی
Wilting Range
باد
Wind
باد بالا
Wind aloft
باد شکن
Wind break
باد نما
Wind cone
جهت باد
Wind Direction
علامت استاندارد جهت باد
Wind direction standard symbol
فرسایش بادی
Wind Erosion
دستگاه سنجش فرسایش بادی
Wind Erosion Meter
باد سنج
Wind Gage = Anemometer
ایستگاه باد سنجی، باد سنج
Wind gauge
نهشته های بادی، رسوبات بادی
Wind Laid Deposit
نمایه باد، پروفیل باد
Wind profile
باد نگار
Wind recorder
گلباد، باد نقش
Wind Rose
باد مد
Wind Setup
سایه باد
Wind shadow
تغییر سرعت باد
Wind shear
خطوط تغییر مسیر باد
Wind shift lines
سرعت باد
Wind speed
فشار باد، کشش باد
Wind stress
کشت نواری بادی
Wind Strip cropping
باد مد
Wind Tide
بادنما
Wind vane
سرعت آستانه باد
Wind Velocity Threshold
جهت گذر باد
Wind ward
سمت رو به باد
Wind ward side
امواج بادی
Wind Wave
امواج ناشی ازباد
Wind waves
باد شکن یا کمربند حفاظتی
Windbreak
شیب دامنه رو به باد
Windward Slop
آبشکن، سازه باله ای
Wing Dam
دیواره های بال شکل یا دیواره های باله ای، دیواره محافظ
Wing Wall
انقلاب زمستانی
Winter solstice
اشل وزنی آویزان
Wire – Weight Gage
توریسنگ، سدهای توریسنگی
Wire Dam
معادله وشمیر
Wischmeier Equation
سازه برداشت آب
Withdrawal structure
زمین های تولید چوب، زمین های با گونه های چوبی
Woodland
مدیریت اراضی با گونه های چوبی
Woodland Management
کار، اقدام
Work
سکوی کار
Work bench
بارکاری
Work load
مرکز اطلاعات جهانی
World data center
سازمان هواشناسی جهانی
World Meteorological Organization (WMO)
مرکز تابش جهانی
World radiation center
مرجع جهانی تابش سنجی
World radiometric reference
سدهای سبك فلزی
Woven-wire check dams
وضعیت هوای حال (هواشناسی)
WW
ترکیب تجزیه ناپذیر
Xenobiotic
زیر رده زرالف
Xeralfs
زیر رده زررت
Xererts
رژیم رطوبتی زریک
Xeric
زیر رده زرول
Xerolls
گیاه خشکی پسند
Xerophreatophyte
گیاه بیابانی
Xerophyte
زرالت
Xerults
یاردانگ
Yardang
اختلاف فشار سال به سال
Year to year pressure difference
اختلاف دمای سال به سال
Year to year temperature difference
رطوبت نسبی
relative humidity
عملکرد،محصول، تولید
Yield
منحنی آبدهی-افت
Yield-depression curve
رودخانه جوان
Young River
دره جوان
Young Valley
دره جوان
Youthful Valley
زئولیت
Zeolite
لایه صفر
Zero layer
نقطه دارای بار خنثی
Zero Point Of Charge
خاک ورزی صفر یا بدون خاک ورزی
Zero Tillage = No Tillage
پتانسیل الکتریکی جنبشی
Potential – Electrokinetic
آذرخش کنگره ای
Zigzag lightning
تراس حفاظتی سکویی، تراس زینگ
Zingg Bench Terrace – Conservation Bench Terrace
خک منطقه ای
Zonal
جریان منطقه ای
Zonal flow
منطقه تخلخل تهویه ای
Zone of Aeration
ناحیه سنگ های درز و ترک دار، منطقه سنگ های شکاف دار
Zone of Rock Fracture
منطقه اشباع
Zone of Saturation
منطقه هوازدگی، منطقه سایند
Zone of Weathering
خاک ورزی منطقه ای- خاک ورزی نواری
Zone Tillage
بار بستر
sediment load
انتقال رسوب، بده رسوب
sediment transport
سد سه دره
three gorges dam
رود کنار، حریم رودخانه
riparian
رسوب دهی
sediment yield
خاک پسدوگلی
Pseudogley soil
آنالیز رگرسیون چندگانه مرحله ای
Stepwise multiple regression analysis
ریزابه، شاخه رود
Tributary
سنگ رست، شیل
shale
جریان رو سطحی، روان آب سطحی
overland flow
حوزه آبخیز
drainage basin
دبی، تخلیه، بده، شدت جریان، آبدهی
discharge
حجم توده
stand volume
حجم زنده
live volume
شاخص سطح برگ
leaf area index
شاخص سطح کشت / گیاه
plant area index
رشد حجم
volume growth
رشد حجم توده
stand volume growth
تسطیح اراضی
land clearing
هزینه فرصت
opportunity cost
تشتک تبخیر
pan evaporation
(خاک) لوم رسی
clay loam
هدایت آبی
hydraulic conductivity
ارتفاع توده
stand height
رشد توده
stand growth
پوشش تاج
Crown cover
سطح مقطع برابر سینه
Basal area
سپتومتر
Ceptometer
بین ردیف
Interrow / inter-row
روان آب دیررس، روان آب تأخیری، جریان درونی
interflow
جریان رودخانه ای
Stream flow
جریان پایه
Base-flow
بی ورز کشت
no till planting
جویبار، نهر
creek
دشت سیلابی
floodplain
تالاب
wetland
آب راه، جوی
streamside
بستر دریاچه، کنار دریاچه
lakeshore
زندگی‌ گیاهان‌ و جانوران‌ یك‌ ناحیه‌، زیاگان‌
biota
جنگل مردابی
mangrove forest
مرغ آبزی
waterfowl
باکتری کاهنده نیترات
denitrifying bacteria
لاروبی
dredging
آبشکن
groin
آبگردان
bulkhead
اسکله، موج شکن
jetties
سفره آب، آبزا، آبخیز، سفره، حوزه (در آبهاى زیر زمینى)
aquifer
دوباره‌ پركردن‌، باز پرسازی‌
replenishment
اضافه برداشت
overdraft
زیست بوم
biome
لاشبرگ، برگریخت
litter
خزه، جلبک
algae
آبی ترکیزگان، جلبکهای سبز- آبی، سیانوباکتری
Cyanobacteria
خزه
moss
زادمایه
propagule
فلزات کم مقدار
trace metals
عناصر کم نیاز / کمیاب، عنصر کم مقدار
trace elements
آب خاکستری
gray water
بهمن قالبی / تخته ای
slab avalanche
بهمن اوج / کلیماکس، بهمن چند لایه
Climax avalanche
بهمن سست برف
Loose snow avalanche
بهمن پودر برف
Powder snow avalanche
بهمن سطحی
Surface avalanche
بهمن مرطوب برف
Wet snow avalanche
تندی
Slope steepness
جهت
Slope aspect
پناه
Leeward
راندزین
Rendzine
پسدوگلی
Pseudogley
کوپن
Koppen
بلوک های کامل تصادفی
Randomized Complete Block
آزمون چند عاملی
Multi-Factor Test
پدیده آبگریزی خاک
Hydrophobicity, Water Repellency
دستوری
Normative
خبری
Informative
آبشیب، آبشار مانند، آبشاره
Cascade
روگذری جریان، عبور سیلاب از روی سد
Overtopping
سرریز تخلیه، تخلیه کننده
spillway
نشست سد
settlement of the dam
فشار برخاست، فشار برکنش، فشار بالا برنده
Uplift pressure
رگاب، تونلی شدن خاک، پدیده لانه روباهی، پایپینگ
Piping
خاکریز
Earth fill
سنگریز
Rock fill
سد وزنی
gravity dam
حاشیه ایمنی
margin of safety
عمق آزاد، ارتفاع آزاد، لبه آزاد
freeboard
صحت – درستی
Accuracy
دبی اوج سالانه
Annual peak flood
نوسانات سالانه
Annual variation
پیش بارش – بارش قبلی
Antecedent precipitation
مساحت
Area
نسبت مساحت
Area Ratio
میانگین حسابی
Arithmetic mean
توزیع نامتقارن
Asymmetrical distribution
استخراج اتوماتیك حوزه آبخیز
Automatic Delineation of Watershed
متوسط
Average
سرعت متوسط
Average velocity
برگشت آب
Backwater
آب پایه
Base flow
داده های پایه
Basic data
اریب
Bias
انشعاب ( ابراهه ها)
Bifurcation
نسبت انشعاب
Bifurcation ratio
بافر
Buffer
حوزه آبخیز
Catchment
ژئومورفولوژی حوزه آبخیز
Catchment geomorphology
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 48
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.