مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش 50

در این قسمت لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 50 عرضه شده است.

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 50
سرریز اوجی
Ogee spillway
سرریز ریزشی آزاد
Free flow spillway
سرریز جانبی
Lateral spillway
سرریز پلکانی
Stepped spillway
سرریز تونلی یا مجرایی
Tunnel spillway
سرریز نیلوفری یا لاله ای
Drop inlet spillway
سرریز نیلوفری
Morning Glory spillway
سرریز ریزشی مجهز به بار شکن
Baffled spillway
سرریز آبرو (زیرگذر)
Culvert spillway
سرریز سیفونی
Siphon spillway
سد خاکی
Earth dam
سد خاکی
earth fill dam
سد خاکی
embankment dam
سد سنگریز، سد سنگی، سد سنگ ریزه ای
Rock fill dam
سد بتنی
Concrete dam
سد بتنی وزنی
Weighted Concrete dam
سد بتنی کوبیده شده غلتکی
Rolled concrete dam
سد سنگریزه ای با نمای بتنی
Concrete faced rock fill dam
سد قوسی
arch dam
سد بتنی قوسی
Concrete arch dam
سد پشت بند دار، سد پایه ای
buttress dam
سد بتنی پشت بنددار
Concrete buttress dam
سد لاستیکی
Rubber dam
فرازبند، سد انحرافى موقت
coffer dam
بند قوسى با زاویه یکسان
constant angle arch dam
بندگاه، جاى بند، جاى سد، محل بند، محل سد
dam location
بندگاه، جاى سد، جاى بند، محل سد
dam site
سد انحرافی
diversion dam
سد گنبدی
dome dam
خاکریزى زهکش سد
drain embankment of dam
سد با پشتبند ثابت
fixed slab buttress dam
سد با پشت بند
flat deck dam
سد پشت بند تخت
flat slab deck dam
سد توخالی
hollow dam
سد تهیده وزنى
hollow gravity dam
سد خاکى همگن
homogeneous earth dam
سد خاکریز ابى
hydraulic fill dam
نماى شیبدار بند، نماى مایل سد
inclined face of dam
طول سد
length of dam
سد با مصالح بنایى
masonry dam
سد متحرک
movable dam
سد چند قوسه
multiple arch dam
سد چند گنبدى
multiple dome dam
سد غیر لبریز
non overflow dam
سد غرق شدنى، سد سر ریز
overfall dam
سد لبریز
overflow dam
زیست سد
performance of the dam
سد بتنى پیش تنیده
Prestressed dam
سد پشتبند دار سر گرد
round head buttress dam
دیواره تور سنگى
sausage dam
نشست سد
settlement of the dam
سد با دریچه زیر آبى
sluice dam
سد محافظ خاک
soil saving dam
سد کور، سد بى دررو
solid dam
سد سرریز، شادروان
spillweir dam
سد فولادى
steel dam
سد فرعى
sub dam
سد چوبى: سدى که اسکلت آن از چوب ساخته شده باشد.
timber dam
پای سد
toe of dam
سد با پشتبند خرپایى
truss buttress dam
سد خاکى ناهمگن
zoned earth dam
ناویر استوکس
Navier-Stokes / Navier Stokes
سرریز لبه پهن
broad-crested weir
تونل های ترک خورده سنگی
rock-blasted tunnels
دره‌ های متروك
Abandoned valleys
مرز واقعی اشباع
Actual line of saturation
مقاومت حقیقی
Actual resistivity
سرعت واقعی
Actual velocity
نیروهای كشش سطحی
Adhesive forces
منطقه تهویه
Aeration zone
دستگاه متراكم كننده هوا
Air compressor
چكش بادی
Air hammer
پمپ مكشی
Air lift pump
لوله هوا
Air pipe
آبخوان در رسوبات واریزه‌ای
Alluvial aquifer
تغییرات
Alteration
شدت نوسانها
Amplitude
انجمن مهندسین آمریكائی تأسیسات آبی
American water works association
سرعت زاویه‌ای
Angular velocity
غیر یكسان در هر سو
Anisotropic
قیاس
Analogy
بی قاعدگی
Anomaly
مقاومت ظاهری
Apparent resistivity
سرعت ظاهری
Apparent velocity
آب بند (غیرقابل نفوذ)، آبخوان نیمه تراوا، سازند ناتراوا
Aquiclude
آبخوان (سفره آبی)
Aquifer
آبگریز، بسته سازند – سفره بی آب – زمین بی آب – سازند ناتراوا
Aquifuge
حوضه تأثیر
Area of influence
آبخوان آرتزین
Artesian aquifer
مته (در نمونه ‌برداری خاك)
Auger
آب جوّی
Atmospheric water
متوسط آب ورودی سالانه
Average annual supply
جریان محوری
Axial flow
پس زدن آب- شستشوی معكوس
Backwashing
گلكش
Bailer
كابل گلكش
Bailer line
ذخیره آب
Bank storage
سیلان بازالتی
Basaltic flow
جریان طبیعی آب
Base flow
منحنی فشار پایه
Base pressure curve
لایه (در زمین شناسی)
Bed
دوغاب بنتونیت
Bentonite slurries
پمپ بدون پره
Bladeless pump
فوران
Blowout
نقطه جوشش
Boiling point
چاهك
Bore hole
چاه مته‌ای
Bored well
توری برنجی
Brass screen
فروریختگی
Break down
مدول حجمی تراكم آب
Bulk modulus of compression
دره‌های مدفون
Buried valleys
روش ضربه‌ای، حفاری ضربه ای
Cable tool method
لوله گذاری در چاه
Casing
جدول راهنمای قطر چاه
Caliper log
هدایت موئین
Capillary conductivity
نیروی جذب موئین
Capillary potential
آب موئین
Capillary water
حفاظت كاتدی
Cathodic protection
تبادل كاتیون
Cation or Base exchange
عامل سیمانی شدن
Cementation factor
ساروج سیمان
Cement grout
فرورفتگی
Center line of the trough
بار مركزی، فشار مرکزی
Central head
مجرا
Channel
تلفات مخصوص چاه
Characteristic well losses
اكی والان شیمیائی
Chemical equivalence
تیغه
Chisel
تخریبی، آواری، کلاستیک
Clastic
آبخوان ساحلی
Coastal aquifer
ضریب نفوذ پذیری
Coefficient of permeability
ضریب قابلیت انتقال
Coefficient of transmissibility
وزنه (در دستگاه حفاری)
Collar
چاه های جمع ‌آوری آب
Collector wells
كلریمتری، رنگ سنجی
Colorimetry
خلل و فرج متصل
Communicating porosity
جریان جبران كننده
Compensating flow
چاه كامل
Completely penetrating well
منحنی افت مركب
Composite drawdown curve
نیروی تراكمی
Compressive force
فشار تراكمی
Compressive stress
مجرا
Conduit
مخروط فرورفتگی
Cone of depression
پیكربندی- شكل
Configuration
آبخانه (سفره آب) محصور
Confined aquifer
لایه محصور كننده
Confined bed
استفاده توام
Conjunctive use
آب فسیلی- آب بین ذره‌ای
Connate water
جریان مداوم
Consistent flow
نفوذ سنجی با بار ثابت، تراوائی سنج با فشار ثابت
Constant-head permeameter
اتاقك حرارت ثابت
Constant temperature chamber
كل آب تعریق و تبخیر
Consumptive use
چشمه‌های تماسی
Contact springs
آلودگی
Contamination
خطوط هم ارتفاع
Contours
چاه های كنترل
Control wells
سری متقارب
Convergent series
ضریب تبدیل
Conversion factor
خوردگی
Corrosion
آب كیهانی
Cosmic water
اختصاص هزینه- تخصیص هزینه
Cost allocation
معلق نگه‌ داشتن ذرات حفاری
Cutting suspension
سرعت سنج
Current meter
تیغه‌های برشی
Cutting blades
لبه برشی
Cutting edge
پمپاژ دوره‌ای
Cycle pumping
داده – مختصات
Data
مأخذ
Datum
خمش
Deflection
منعقد شدن
Deflocculation
چشمه‌های گود
Depression springs
افشاندگی
Diffusion
رگه‌ های سنگهای آذرین
Dike
بده (دبی)
Discharge
لوله آبده
Discharge pipe
نسبت آبدهی
Discharge ratio
پمپ جابجائی
Displacement pump
پخش
Distribution
پوشش دو جداره
Double- wall casing
پایاب
Downstream
جریان رو به پایین نفوذی
Downward flow
غیبگویی
Dowsing
مته تیغه‌ای
Drag type (blade) bit
حوضه زهكشی
Drainage area
حوضه آبریز
Drainage basin
چالهای زهكشی
Drainage holes
منحنی افت
Drawdown curve
لاروب
Dredge
مته
Drill bit
مته حفاری
Drilling bit
كابل حفاری
Drilling line
میله حفاری
Drilling stem
نمودار سرعت حفاری
Drilling time log
سوزن حفاری
Drill pipe
میله حفاری
Drill rod
محافظ لوله كوب
Drive cap
لوله گیر
Drive clamp
چاه حبشه‌ای
Drive well
زائده فرورونده (پیشرو)
Drive point
كفشك پیشرو لوله جدار
Drive shoe
چاه تغذیه نوع خشك
Dry type of recharge well
چاه دستی
Dug well
چاه دوتائی
Duplex
چكش سقوط آزاد
Drop hammer
قطر مؤثر دانه
Effective grain diameter
مؤثر بودن چاه
Effectiveness of the well
ضریب تخلخل مؤثر
Effective porosity
انشعابات رودخانه
Effluent stream
ماده قابل ارتجاع
Elastic material
خواص انعطاف‌پذیری
Elastic properties
مدل الكتریكی
Electrical model
روش مقاومت الكتریكی
Electrical resistivity method
وسیله ایجاد مقاومت الكتریكی
Electric resistor
عمق سنج الكتریكی
Electric sounding wire
آسفالت امولسیون شده
Emulsified asphalt
ارتفاع انرژی، بار انرژی
Energy head
آب محبوس
Entrapped water
معادله وابستگی جریان
Equation of continuity
نقطه تعادل
Equilibrium point
خطوط هم قوه
Equipotential lines
سیستم هیدرولیكی
Equivalent hydraulic system
اكی‌والان وزن
Equivalent weight
پشته‌های سنگریزه‌ای
Eskers
بارهای تخمینی محیطی
Estimated perimeter heads
آبیاری بیش از اندازه
Excess irrigation
چاه های اكتشافی
Exploratory test holes
آبی كه مصنوعاً از حوضه خارج شده
Exported water
میله‌های اضافی
Extension rods
آبخوان
Extensive aquifer
برون یابی
Extrapolation
نفوذ سنج با بار متغیر
Falling head permeameter
گسل
Fault
ضریب نگهداری آب در خاك
Field capacity
ضریب قابلیت نفوذ صحرائی
Field coefficient of permeability
نیروی ثابت
Firm power
چشمه‌های درزی
Fissure springs
اسپكتروفوتومتری شعله‌ای
Flame spectrophotometry
حوضه سیل گیر
Flooding area
حوضه جریان
Flow field
خطوط جریان
Flow lines
شبكه جریان
Flow net
جرین
Flow
سازند
Formation
چشمه‌های شكافی
Fracture springs
آبخوان آزاد
Free aquifer
مانع آب شیرین
Fresh water barrier
ضریب اصطكاك
Friction factor
بدر (ماه)
Full moon
معادله تابعی
Functional equation
پمپ دنده‌ای
Gear pump
روش زمین شناسی
Geological method
همانند هندسی
Geometric similarity
شیب ژئوترمال
Geothermal gradient
آبفشانها
Geysers
یخچالی
Glacial
منطقه تغییر شكل تدریجی
Gradual transition zone
طرز قرار گرفتن ذرات نسبت به یكدیگر
Grain orientations
لفاف سنگریزه
Gravel envelope
صافی سنگریزه‌ای
Gravel filter
آب ثقلی یا آزاد
Gravitational water
روش ثقلی در آبیاری
Gravity method
پمپاژ ناویژه سالانه
Gross annual pumpage
پمپاژ ناویژه
Gross pumpage
حوضه آب زیرزمینی
Ground water basin
خط مقسم آب
Ground water divide
منحنی جریان آب زیرزمینی
Ground water flow curve
مخازن آب زیرزمینی
Ground water reservoirs
سطح آب زیرزمینی
Ground water surface
سفره آب زیرزمینی
Ground water table
حفاری دستی
Hand held drill
مته دستی
Hand operated earth auger
پمپ دستی
Hand operated pitch pump
قشر سنگی شده
Hard pan
آب سنگین
Hard water
معدل یكنواخت
Harmonic mean
ارتفاع، بار
Head
افت فشار ارتفاع
Head loss
قابلیت هدایت گرما
Heat conductivity
بازشدگی‌های در امتداد محورچین
Hinged openings
جرثقیل
Hoist
قطرسنج چاه
Hole caliper
همجنس
Homogenous
شیب آبی، هیدروگراف، آب نگار، آبنمود، منحنى آبگذرى برحسب زمان
Hydrograph
روش دورانی هیدرولیكی
Hydraulic rotary method
هیدروگراف، آب نگار
Hydrograph
دور بسته هیدرولوژی
Hydrological cycle
فشار ایستائی آب
Hydrostatic pressure
سطح فشار ایستائی
Hydrostatic pressure level
ضریب آب غشائی
Hygroscopic coefficient
آب غشائی (آب نم)
Hygroscopic water
رودخانه‌ مجازی
Image stream
چاه مجازی
Image well
چاه آبده مجازی
Imaginary discharging well
آبیكه مصنوعاً به حوضه وارد شده
Imported water
جریان متمایل
Inclined flow
سیاله غیرقابل تراكم
Incompressible fluid
افزایش تدریجی
Incremental increase
پوسته گذاری
Incrustation
منحنی افت انفرادی
Individual draw down curve
تغذیه مصنوعی
Induced recharge
نیروهای ماندگی
Inertial forces
بركه نفوذ
Infiltration basin
گالریهای نفوذ
Infiltration galleries
مرزهای جریان ورودی
Inflow boundaries
سرشاخه‌های رودخانه
Influent stream
حاشیه موئین ابتدائی
Initial capillary fringe
هزینه‌های اولیه
Initial costs
لوله آبگیر
Intake pipe
سطح مشترك
Interface
پمپاژ متناوب
Intermittent pumping
خلل و فرج
Interstices
آب داخل لایه همیشه یخزده
Intra-permafrost water
درونیابی
Interpolation
قابلیت نفوذ ذاتی
Intrinsic permeability
توده‌های آذرین درونی
Intrusive bodies
سنگهای آذرین درونی
Intrusive rocks
غلظت یونی
Ionic concentration
پیكربندیهای نامنظم
Irregular configurations
جریان غیرچرخشی
Irrotational flow
روش خطوط همباران
Isohyetal method
خلل و فرج فرعی(پراكنده)
Isolated interstices
هم مقاومتی
Isoresistivity
جریان همسان و همگرا
Isotropic flow
یکسان در هر سو
Isotropic
چكش حفاری
Jack hammer
چاه فورانی
Jetted well
آبفشان
Jetting nozzle
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش 50
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.