مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات کشاورزی بخش ۵۱

لغات کشاورزی بخش ۵۱

لغات کشاورزی بخش ۵۱ – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

 

لغات کشاورزی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات کشاورزی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات کشاورزی - ایران ترجمه

 

لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش ۵۱
اتصال – پیوندگاه
Joint
آب جوان
Juvenile water
تپه یخچالی
Kames
غار، کارست
Karst
جریان آرام، جریان لایه ای
Laminar flow
پراکندگی جانبی
Lateral dispersion
لایه‌های گدازه
Lava beds
دودکش‌های سنگهای گدازه
Lava tubes
تراوش
Leak
عدسی
Lens
بند، خاکریز، پشته، سیل بند، کنار بند، لوار
Levee
اشل خطی – مقیاس خطی
Linear scale
تغییرات محلی ذخیره آب زیرزمینی
Localized storage changes
جدول راهنمای اسیدیته
Log of pH
پراکندگی طولی
Longitudinal dispersion
منحنی جانبی طویل
Long lateral curve
منحنی عمودی طویل
Long normal curve
میانگین دراز مدت
Long time mean
حضیض (افتادگی)
Lower culmination
رودخانه گمشده
Lost river
فرار گل حفاری، گم شدن گل حفاری (آب زیر زمینی)
Lost circulation
رس ناخالص بابازدهی کم در گل حفاری
Low yield drilling clay
آب با منشاء مواد مذاب معدنی
Magmatic water
روش مغناطیسی
Magnetic method
رزوه نر و ماده
Male and female
غلظت جرمی
Mass concentration
اسپکتروگرافی جرمی
Mass spectrography
دکل
Mast / derrick
هزینه‌های نگهداری
Maintenance costs
حداکثرظرفیت آبگیری
Matching point
حداکثر ظرفیت آبگیری
Maximum water capacity
چاههای اندازه‌گیری
Measuring wells
میانه
Median
مدل غشائی
Membrane model
روش مجازی
Method of images
مدول قابلیت ارتجاع
Modulus of elasticity
زاویه تماس بین سطح مایع و دیواره
Meniscus
ضریب تعادل رطوبتی
Moisture equivalent
رسوبات یخچالی
moraine deposits
معدل متحرک
Moving average
سیستم چند چاهی
Multiple well system
معدل متحرک
Moving average
سیستم چند چاهی
Multiple well system
تغذیه طبیعی
Natural recharge
پمپاژ ویژه
Net draft
نزول خالص
Net fall
صعود خالص
Net rise
میله پخش نوترون
Neutron probe
آبخوان غیر آرتزین
Non- artesian aquifer
نفوذ سنج غیرآبده
Non-discharging permeameter
معادله عدم تعادل
Non equilibrium equation
آب راکد
Non-moving water / Non moving water
جریان غیریکنواخت
Non uniform flow
چاه مشاهداتی
Observation well
پیدایش
Occurrence
بهترین میزان، میزان مطلوب
Optimum rate
خلل و فرج اصلی
Original interstices
رخنمون
Outcrop
آب برداری بیش از حد
Overdraft
پرکن
Packer
ضریب فشردگی
Packing factor
چاه ناقص (مرحله‌ای)
Partial penetrating well
میلیونیم
Parts per million
آب پوسته‌ای، آب غشایی
Pellicular water
عامل نفوذ
Penetration factor
آبخوان (سفره‌ آبدار معلق)
Perched aquifer
آبهای نافذ
Percolating waters
ابزار وارد آوردن ضربه
Percussion tools
چشمه‌ های دائمی
Perennial springs
سبد فلزی مشبک
Perforated metal basket
مشبک کننده
Perforator
چشمه های متناوب
Periodic springs
یخبندان دایم، یخ زده دایمى زمین ،لایه منجمد دائمى اعماق زمین( در منطقه منجمده)، همیشه یخبسته
permafrost
نفوذ سنج، تراوا سنج
Permeameter
شیب PH
PH gradient
سطح پیزومتری
Piezometric level
چاههای راهنما
Pilot holes
جسم غوطه‌ور
Plunger
پمپ غوطه ‌ور (شناور)
Plunger pump
چاهکهای نقطه ای
Point sinks
ناپاکی – آلودگی
Pollution
خلل و فرج
Pores
ضریب تخلخل
Porosity
آب منفذی
Pore water
فشار آب منفذی
Pore water pressure
جدول راهنمای پتانیسل
Potential log
افت پتانسیل
Potential loss
فشارسنج
Potentiometer
مته مکانیکی آگر
Power driven earth auger
چاه بهره‌ برداری
Pumping well
بارندگی
Precipitation
کربن متراکم
Pressed carbon
آبخوان فشاری
Pressure aquifer
حد فشار
Pressure ridge
نمودار راهنمائی رادیواکتیو
Radioactive log
شعاع تأثیر
Radius of influence
حدود تغییرات یا دامنه نوسانها
Range
ابزار فراخ کننده
Reamer
حوضچه آبگیر
Receiving reservoir
منحنی افت
Recession curve
تغذیه
Recharge
حوضه تغذیه
Recharge area
مخروط تغذیه
Recharge cone
گودالهای تغذیه
Recharge pits
چاه تغذیه
Recharge well
مطالعات مقدماتی
Reconnaissance study
گرماسنج ثبات
Recording resistance thermometer
برگشت
Recovery
مناسب بودن نسبی
Relative suitability
انکسار
Refraction
چاه فشار گیر
Relief well
افت باقیمانده
Residual drawdown
نیروهای مقاوم
Resistive forces
جدول راهنمای مقاومت
Resistivity log
آب ورودی مانده
Retained inflow
آب بازمانده
Retained water
آب بازگردان
Return flow
روش دورانی معکوس
Reverse rotary method
دستگاه حفاری
Rig
میز دوار
Rotating table
آب جاری در سطح زمین
Runoff
شاخص کیفیت سنگ
Rock quality designation (R.Q.D)
تولید مجاز
Safe yield
خاکهای شوری
Saline soils
نمونه‌ برداری
Sampling
مدل شنی
Sand model
پمپ شن کش
Sand pump
شرط حالت مداوم – شرط حالت یکنواخت
Steady state condition
ضریب شکل‌ دانه شن
Sand shape factor
جریان اشباع
Saturated flow
منطقه اشباع
Saturated zone
ضریب اندازه- ضریب مقیاس
Scale factor
خلل و فرج ثانوی
Secondary openings
تغییرات چندین ساله‌ای
Secular variations
منطقه تراوش
Seepage area
سطح تراوش
Seepage surface
روش لرزه نگاری انعکاسی
Seismic reflection method
روش لرزه نگاری انکساری
Seismic refraction method
جذب انتخابی
Selective absorption
گیاهان نیمه مقاوم
Semi tolerant crops
گیاهان حساس
Sensitive crops
حوضچه رسوب
Setting basin
محور، میله، میله چاه
Shaft
مقاومت برشی
Shear resistance
نقطه ایجاد لرزه
Shock point
نسبت جذب سدیم
Sodium absorption ratio
مواد هادی جامد
Solid conductors
آبخانه منبع
Source aquifer
توزیع فضائی
Spatial distribution
ضریب ظرفیت
Specific capacity
هدایت الکتریکی مخصوص
Specific electrical conductance
قابلیت نفوذ مخصوص
Specific permeability
مقاومت مخصوص
Specific resistivity
ضریب آب چسبی
Specific retention
ضریب آبدهی
Specific yield
بازده پخش آب
Spreading  efficiency
پخش آب
Spreading of water
شمع استاندارد
Standard candle
ضریب قابلیت نفوذ پایه
Standard coefficient of permeability
جریان ثابت
Steady flow
جریان ثابت شعاعی
Steady radial flow
حالت ثابت
Steady state
مقطع حالت ثابت
Steady state profile
جریان یک جهته ثابت
Steady unidirectional flow
آزمایشهای پمپاژ پله‌ای
Step drawdown pumping test
آزمایشهای پله‌ای
Step wise pumping
ضریب ذخیره
Storage coefficient
چینه ‌بندی
Stratification
آبراهه
Stream channels
ضربه
Stroke
مستغرق
Submerged
پمپ شناور
Submersible pump
آب تحت لایه همیشه یخ زده
Subpermafrost water
نسبت فرورفتگی
Subsidence ratio
فوق موئین
Super capillary, Super-capillary
حوضچه آبده
Supply reservoir
آب ورودی سطحی
Surface inflow
ایجاد موج
Surging
موانع تحت ‌الارضی
Subsurface barriers
آب ورودی زیر سطحی
Subsurface inflow
آب خروجی زیر سطحی
Subsurface outflow
ارتفاع مکش
Suction lift
حد مکش
Suction limit
لوله مکش
Suction pipe
آب معلق
Suspended water
آب فوق لایه همیشه یخ زده
Supra-permafrost water
آب خروجی سطحی
Surface outflow
جدول راهنمای دمای چاه
Temperature log
مکش سنج
Tensiometer
نیروی تنش
Tension potential
جدول راهنمای حفاری چاه
Test drilling log
چاه گمانه
Test hole
بافت
Texture
چشمه‌های آب گرم
Thermal springs
درجه اشباع آستانه
Threshold saturation
بازده جزر و مد
Tidal efficiency
دوره مد
Tidal period
عقب افتادگی زمانی
Time lag
نسبت زمان
Time ratio
گیاهان مقاوم
Tolerant crops
کل مواد جامد محلول
Total dissolved solids
مجموع بارهای انرژی
Total energy head
سختی کل آب
Total hardness
غلظت کلی یونی
Total ionic concentration
ردیاب
Tracer
منطقه انتقال
Transmission zone
چشمه‌های خروجی از مجاری لوله‌ای شکل
Tubular springs
درجه کدر بودن- آشفتگی
Turbidity
پمپ توربینی
Turbine pump
جریان متلاطم
Turbulent flow
جابجا شدن دو بعدی یک سیاله
Two dimensional fluid displacement
منحنی نمونه (شاخص)
Type curve
آبخوان باز (سفره آب غیر محصور)
Unconfined aquifer
جریان غیر محصور
Unconfined flow
بار نامحدود
Unconfined head
سنگهای ناهمجوش
Unconsolidated rocks
حوضه ذخیره زیرزمینی
Underground storage basin
جریان یکنواخت
Uniform flow
جریان غیراشباع
Unsaturated flow
جریان متغیر
Unsteady flow
جریان شعاعی متغیر
Unsteady radial flow
رسوبات یخچالی نفوذناپذیر ارتفاعات
Upland till
فشار افزایشی
Uplift pressure
اوج
Upper culmination
سرآب (سرمنشأ رودخانه)
Upstream
جریان رو به بالا
Upward flow
پمپ تخلیه
Vacuum pump
آب واسطه، آب وزنی، آب ثقلی، آب معلق، آب غیر اشباع، آب آویزان
Vadose water
بار سرعت
Velocity head
پتانسیل سرعت
Velocity potential
نسبت سرعت
Velocity ratio
چسبندگی، غلظت
Viscosity
مدل سیاله چسبندگی (غلظت)
Viscous fluid model
نیروهای چسبندگی
Viscous forces
مرز عینی اشباع
Visual line of saturation
ضریب توزیع خلل و فرج
Void distribution coefficient
خلل و فرج
Voids
چشمه‌های آتش فشانی
Volcanic springs
آب آتش‌فشانها
Volcanic water
منحنی حجم
Volume curve
میل لنگ
Walking beam
چشمه‌های داغ
Warm springs
سیستم گردش آب کره زمین
Water circulatory system
آبگذرها
Water courses
قدرت نگهداری آب
Water holding capacity
آب سالار
Water master
مجاری آب- مجراهای آبی
Water passages
حقابه‌ها
Water rights
آب وارده به حوضه
Water supply
برآمدگی سطح آب سفره
Water table ridge
چاه آب
Water Well
قدرت آبدهی
Water yielding capability
جبهه موج
Wave front
گوه آب دریا
Wedge of sea water
متوسط وزنی
Weighted average
تکمیل چاه
Well completion
توسعه چاه
Well development
جدار چاه
Well face
حوضه چاه
Well field
چاقوی چاه
Well knife
ابزار حفاری در درون چاهی
Well line
جدول مشخصات چاه
Well log
لوله چاه
Well pipe
سیستم نقطه چاه
Well point system
شستشوی چاه
Well washing
جبهه خیس کننده
Wetting front
منطقه خیس کننده
Wetting zone
چاه تغذیه نوع‌تر
Wet type of recharge well
نقطه پژمردگی
Wilting point
حوضه برداشت آب
Withdrawal area
آبدهی
Yield
خاصیت گل زائی رس
Yield of clay
لغات کشاورزی (آبخیزداری) بخش ۵۱
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.