مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

متغیرهای زیستی و غیر زیستی تنفس خاک جنگل های ثانویه بلوط و کاج

متغیرهای زیستی و غیر زیستی تنفس خاک جنگل های ثانویه بلوط و کاج

متغیرهای زیستی و غیر زیستی تنفس خاک جنگل های ثانویه بلوط و کاج- ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه بیولوژی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات آماده ترمه شده گروه بیولوژی - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۵
کد مقاله
BIO05
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
نقش متغیرهای زیستی و غیر زیستی در تعیین دگرگونی مکانی تنفس خاک در جنگل های ثانویه بلوط و کاج کاشته شده
نام انگلیسی
Roles of biotic and abiotic variables in determining spatial variation of soil respiration in secondary oak and planted pine forests
تعداد صفحه به فارسی
۲۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۹
کلمات کلیدی به فارسی
شارش CO2 خاک، ویژگی های خاک، گوناگونی مکانی، ساختار توده جنگلی، زیست توده ریشه نازک، کسر نوری کربن آلی، مدیریت جنگل
کلمات کلیدی به انگلیسی
Soil CO2efflux; Soil properties; Spatial variation
Forest stand structure; Fine root biomass; Light fraction organic carbon; Forest management
مرجع به فارسی
انستیتو تحقیقاتی اکولوژی جنگل، محیط زیست و حفاظت، آکادمی جنگل چین
انستیتو تحقیقاتی تالاب ها، آکادمی جنگل چین
دانشگاه وست ویرجینیا، کالج جنگلداری و منابع طبیعی، مورگانتاون، ایالات متحده
دپارتمان علوم ریاضی و آمار، دانشگاه آلبرتا، کانادا
مرجع به انگلیسی
Protection, Chinese Academy of Forestry, Key Laboratory of Forest Ecology and Environment,
China’s State Forestry Administration, Beijing , China; Research Institute of Wetland, Chinese Academy of Forestry, Beijing , China;
Baotianman Natural Reserve Administration, Neixiang County, Henan Province , China;
West Virginia University, Division of Forestry and Natural Resources, Morgantown,  USA
Department of Mathematical and Statistical Sciences, University of Alberta, Edmonton, Alberta , Canada
کشور
ایالات متحده، کانادا، چین

متغیرهای زیستی و غیر زیستی تنفس خاک جنگل های ثانویه بلوط و کاج

 

نقش متغیرهای زیستی و غیر زیستی در تعیین دگرگونی مکانی تنفس خاک در جنگل های ثانویه بلوط و کاج کاشته شده
چکیده
درخت کاری درخت کاج (PP) بصورت تک کاشت به طور گسترده ای بعد از قطع کامل جنگل های طبیعی در قرن گذشته در چین صورت گرفت. ولی تاثیرات آن بر شارش یا انتشار بخارج CO2 خاک (RS) از نظر مکانی و زمانی هنوز به مقدار اندکی شناخته شده است. فاکتورهای زیستی و غیر زیستی که دگرگونی مکانی و زمانی RS را کنترل می کنند در یک جنگل بلوط (OF) احیا شده طبیعی  و یک منطقه تحت کشت کاج (PP) در نزدیکی یک ناحیه گرم و در عین حال معتدل از نقطه نظر آب و هوایی در کشور چین مورد ارزیابی قرار گرفت. ما فرض کردیم که دگرگونی مکانی RS در PP در سطح پایین تری نسبت به OF قرار دارد و به خاطر داشتن ساختار یکنواختی از نظر نوع درخت نسبت به OF تجدید شده کمتر تحت تاثیر عوامل زیستی می باشد. فرآیدهای اندازه گیری RS در دو قطعه زمین ۶۰×۴۰ متر در OF و PP از اکتبر ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۰۹ انجام شد. دمای خاک در عمق ۵ سانتی متری (T5) تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی دگرگونی زمانی RS داشت. ولی دگرگونی مکانی RS در PP و یا OF تحت تاثیر T5 قرار نداشت. الگوی مکانی مشاهده شده برای RS تقریبا در تمام طول مدت اندازه گیری RS در هر دو نوع جنگل ثابت ماند. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل کربن آلی خاک (SOC)، کسر نوری کربن آلی (LFOC)، نیتروژن تام (TN)، چگالی توده ای (BD)، تخلخل کل (TP)، فضای متخلخل پر شده با آب (WFPS) و ظرفیت انباشت و نگهدای آب (WHC) تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی دگرگونی مکانی RS هم در Of و هم در PP داشت. ما دریافتیم که فاکتورهای زیستی از قبیل زیست توده ریشه ظریف (FR) و پارامترهای ساختاری توده که شامل سطح مقطع برابر سینه (BA)، حداکثر قطر تنه تا ارتفاع سینه (max. DBH) و متوسط DBH در فاصله ۴ تا ۵ متر از نقاط اندازه گیری شده هستند، دارای تاثیر چشم گیری بر  روی  دگرگونی مکانی  RS  در OF  می باشند ولی وابستگی مشابهی در PP یافت نشد. یک آزمون رگرسیون چند خطی مرحله ای نشان داد که ظرفیت نگهداری آب (WHC)، حداکثر DBH در فاصله ۴ متری از نقاط اندازه گیری شده (max. DBH4) و تخلخل کل (TP) به میزان ۷/۶۸% در دگرگونی مکانی RS درOF  مشارکت داشته اند. در حالیکه در PP کسر نوری کربن آلی (LFOC) و چگالی توده (BD) به میزان ۹/۴۶% در دگرگونی مکانی RS دخالت داشتند. این نتایج اهمیت فاکتورهای زیستی و غیر زیستی در کنترل دگرگونی مکانی RS را بین جنگل های بلوطی که به صورت طبیعی تجدید / احیا شده اند و همچنین مناطق تک کشت PP که به صورت مصنوعی تجدید شده اند را از هم تفکیک می کند. در نتیجه در مقایسه با OF ضرایب به نسبت کوچکتری از دگرگونی مکانی RS در PP در طول سال مشاهده شده، که تا حدودی نشات گرفته از رابطه با ساختار ساده جنگل مصنوعی PP بوده است. یافته های ماه در زمینه تخمین دقیق شارش های کربن منطقه ای، با در نظر گرفتن دگرگونی مکانی – زمانی RS در جنگل های تجدید شده به صورت مصنوعی و طبیعی، ارزشمند می باشد.

کلمات کلیدی: شارش CO2 خاک، ویژگی های خاک، گوناگونی مکانی، ساختار توده جنگلی، زیست توده ریشه نازک، کسر نوری کربن آلی، مدیریت جنگل

متغیرهای زیستی و غیر زیستی تنفس خاک جنگل های ثانویه بلوط و کاج

 

۱- مقدمه
شارش CO2 خاک (RS) دومین جریان کربن در خشکی است و نسبت به آب و هوا، نوع پوشش گیاهی و همچنین ویژگی های خاک دارای حساسیت است (Raich و Potter، ۱۹۹۵؛IPCC ، ۲۰۰۱؛ Palmroth و همکاران، ۲۰۰۵). دمای خاک و محتوای آب و خاک (SWC) به عنوان فاکتورهای اصلی در کنترل دگرگونی زمانی RS در نظر گرفته می شوند (Davidson و همکاران، ۱۹۹۸؛ Janssens و همکاران، ۲۰۰۱). ولی دگرگونی مکانی RS به خاطر ترکیب پیچیده منشاء آن هنوز به درست درک نشده است (Søe و Buchmann،  ۲۰۰۵) چرا که ارگانیسم های اتوتروف و هتروتروف هر دو به وسیله تنفس در شارش سطحی CO2 خاک مشارکت دارند. (Boone و همکاران، ۱۹۹۸؛ هانسون و همکاران، ۲۰۰۰). بنابراین فاکتورهای زیستی و غیر زیستی وابسته به تنفس اتوتروفی و هتروتروفی به صورت اجتناب ناپذیری RS را از نظر مکانی تحت تاثیر قرار خواهند داد. فاکتورهایی از قبیل پراکنش فضایی ریشه های نازک و سرعت نوسازی آنها (Saiz و همکاران، ۲۰۰۶؛ Tang و همکاران، ۲۰۰۹)، فتوسنتز گیاه (Tang و همکاران، ۲۰۰۵) ناحیه پوشیده با برگ و حاصلخیزی اولیه (Högberg و همکاران، ۲۰۰۱؛ Rey و همکاران، ۲۰۰۲؛ Yuste و همکاران، ۲۰۰۴)، الگوهای اختصاص نواحی فتوسنتز کننده به ریشه ها (Högberg 2001؛ Bhupinderpal-singh و همکاران، ۲۰۰۳) و ساختار جنگل (Søe و Buchmann، ۲۰۰۵، Katayama، ۲۰۰۹) همگی ایجاد در تغییر در تنفس اتو تروفیک مشارکت دارند. از جهت دیگر تنفس هتروتروفیک به طور عمده به وسیله محیط های بیوفیزیکی خاک و در دسترس بودن سوبسترا کنترل می شود، برای مثال ریزش برگ لاشه بر روی زمین و زیر زمین (Ryan و Law، ۲۰۰۵)، کربن آلی خاک (SOC) (Xu و Qi، ۲۰۰۱؛ Wang و Yang، ۲۰۰۷) و SOC متغیر (Laik  و همکاران، ۲۰۰۹) نیتروژن، فسفر و منیزیم (Xu و Qi، ۲۰۰۱؛ Søe و Buchmann، ۲۰۰۵؛ Ohashi و Gyokusen، ۲۰۰۷). به علاوه خصوصیات فیزیکی خاک مانند چگالی توده (BD) تخلخل، فضای متخلخل پر شده با آب (WFPS) با تاثیر بر ویژگی های انتشار گاز الگوی مکانی تنفس خاک را تعیین می کند (Jassal  و همکاران، ۲۰۰۴، Søe و Buchmann، ۲۰۰۵؛ Ullah، ۲۰۰۸؛ Lin و همکاران، ۲۰۰۹). بنابراین فاکتورهایی از شیمی و فیزیک خاک گرفته تا ساختار توده جنگلی و پراکندگی ریشه ممکن است بتوانند دگرگونی مکانی تنفس خاک را توضیح دهند. به علاوه الگوهای مکانی تنفس خاک ممکن است با گذشت زمان به خاطر ایجاد تغییرات در فاکتورهای کنترل کننده تغییر کنند (Xu و Qi، ۲۰۰۱ب). بنابراین تعیین فاکتورهای موثر بر دگرگونی مکانی در تنفس خاک نه تنها فقط برای درک دینامیک CO2 ضروری است، بلکه همچنین برای تخمین دقیق RS تام جنگل نیز ضروری می باشد. (Katayama، ۲۰۰۹).

متغیرهای زیستی و غیر زیستی تنفس خاک جنگل های ثانویه بلوط و کاج

۲- مواد و روش ها
۲-۱ مناطق مطالعاتی  و طراحی آزمایش
مناطق مطالعاتی در ایستگاه تحقیقات اکولوژیک جنگل در منابع طبیعی بائوتیانمان در استان هنان چین واقع شده بود ( و ) ارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا ۱۴۰۰ متر است. پارامترهای جوی از ایستگاه هواشناسی که کمتر از ۳ کیلومتر از محل مطالعه فاصله داشت جمع آوری شد. متوسط بارش و دمای هوای سالانه به ترتیب ۹۰۰ میلی متر و ۱/۱۵ درجه سانتی گراد بود. بارش عمدتا در تابستان روی می دهد (جون- آگوست %۶۲- ۵۵، Liu 1998) خاک سطحی  زمین به طور عمده خاک قهوه ای مایل به زرد کوهی بود (طبقه بندی چینی) توده OF عمدتا از واریته Quercus aliena، acuteserrata، با تعدادی درخت های قدیمی باقی مانده که به صورت تصادفی در قطعه زمین پراکنده اند تشکیل شده است علاوه بر گونه های غالب دیگر گونه های درخت که شامل Carpinus cordataBl., Cornus controversa Hemsl., Tilia Americana و zaninowii Hance Carpinus turcبودند نیز در زمین مورد نظر یافت شدند. در توده PP Pinus armandii F همراه با بعضی واریته های Q. aliena var. acuteserrata گونه پوشش غالب بود. ۲۲ گونه جنگلی گونه های تحت پوشش را تشکیل می دادند. که Dendrobenthamia japonica var. chinensis Fang, Lindera .obtusiloba Bl., C. cordata Bl و C. turczaninowii Hance فراوان ترین بودند. از زمان ایجاد PP مدیریت سختگیرانه ای در قبال آن انجام نگرفته بود. دو قطعه زمین به ۶۰×۴۰ متر در هر توده با شیب متوسط  انتخاب شد. گریدهای مربعی ۱۰ متر × ۱۰ متر در هر قطعه زمین قرار داده شد و ۳۵ زیر قطعه (۱m×۱m) در هر قطع مشخص شد.
۲-۲٫ تنفس خاک و ریز آب و هوا
ما میزان تنفس خاک (RS) را از اکتبر ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۰۹ با استفاده از یک سیستم شارش CO2 خاک ۸۱۰۰- Li اندازه گیری کردیم. حلقه های اندازه گیری با جنس  PVC (قطر داخلی ۶/۱۹ سانتی متر) در سپتامبر ۲۰۰۸ در هر زیر قطعه نصب شد. تمام حلقه ها در کل مدت زمان مطالعه در سایت باقی می مانند. دو سیکل اندازه گیری (۳  دقیقه برای هر سیکل) در هر موقعیت انجام شد و میانگین آن برای محاسبه شارش CO2 خاک مورد استفاده قرار گرفت. دمای خاک در عمق ۵ سانتی متری (T5)  در مجاورت هر حلقه تنفسی به وسیله یک پروب دمایی قابل حمل که همراه ۸۱۰۰-Li بود اندازه گیری شد. محتوای حجمی آب خاک (SWC) در عمق ۵-۰ سانتی متری به وسیله یک رطوبت سنج زمانی خاک MPKit-B قابل حمل در سه نقطه نزدیک به هر حلقه برای هر ارزیابی RS اندازه گیری شد و هیچ بارندگی ای طی انجام مشاهدات در هر قطعه زمین صورت نگرفت. ما همچنین از انجام اندازه گیری ها در صبح زود و بعد از باران اجتناب کردیم تا از تغییرات سریع سرعت تنفس خاک در طی مشاهدات جلوگیری کنیم.
۳-۲٫ ویژگی های فیزیکی و شیمایی خاک، ویژگی های ساختاری ریشه و توده
۵ نمونه خاکی از ۵ سانتی متری بالایی خاک معدنی در مجاورت هر حلقه با استفاده از استوانه های نمونه برداری (قطر ۵۰٫۴۶mm، ارتفاع ۵۰mm) در آگوست ۲۰۰۹ جمع آوری شد. ما سه نمونه خاکی را برای اندازه گیری کربن آلی خاک بر اساس جرم (SOC)، محتوای نیتروژن (TN)  و کسر نوری کربن آلی (LFOC) با یکدیگر مخلوط کردیم. دو نمونه باقیمانده برای آنالیز چگالی توده (BD) ظرفیت نگهداری آب (WHC) و تخلخل کل خاک (TP) بر اساس ویژگی های نگهداری آب توسط خاک (Liu، ۲۰۰۹) مورد استفاده قرار گرفت. کسر نوری ماده آلی خاک در عمق صفر تا ده سانتی متر به وسیله تجزیه چگالی که بر اساس مطالعات Six و همکاران (۱۹۹۸) بود با یک اصلاح استفاده از محلول CaCl2 (چگالی g m-1 5/1، Garten و همکاران، ۱۹۹۹) بود به دست آمده محتوای توده خاک و کسر نوری کربن آلی به وسیله روش اکسیداسیون مرطوب با  mM K2Cr2O7 133 در دمای ۱۸۰-۱۷۰ درجه سانیت گراد (Lu، ۲۰۰۹) به دست آمد. ریشه ها از دو هسته خاکی تازه (cm30-0 عمق و cm10 قطر) که در c. 1 m از مرکز حلقه های تنفسی قرار داشت در آگوست ۲۰۰۹ جمع آوری شده نمونه ها شسته شده و به گروه های ریشه های ضخیم (mm5< )، متوسط (mm5-2) و نازک (mm2>) طبقه بندی شدند. آنها به صورت دستی از هم جدا شدند و زیست توده خشک (ساعت ۲۴ و ۷۰ درجه سانتی گراد) متعاقبا نگهداری شد. در آگوست ۲۰۰۹ قطر در ارتفاع سینه (DBH) و موقعیت هر درخت با DBH بزرگتر از cm1 در هر قطعه زمین اندازه گیری و مشخص شد. با استفاده از این اطلاعات پارامترهای ساختاری از قبیل ناحیه پایه کل (BAr)، ماکسیمم DBH (max. DBHr) و DBH متوسط (mean DBHr) برای درختان موجود در شعاع ۲ تا ۱۰ متری نقاط اندازه گیری محاسبه شد. شاخص سطح برگ پوشیده (LAI) بالای هر زیر قطعه با استفاده از عکس های نیم کروی با WinSCANOPY در آگوست ۲۰۰۹ اندازه گیری شد. فضای متخلخل پر شده با آب به صورت زیر محاسبه شد (WFPS).
۴-۲٫ آنالیزهای آماری
ما از یک معادله تصاعدی (معادله ۲) برای توضیح ارتباط زمانی بین RS و TS استفاده کردیم.
که در این معادله تنفس خاک، T دمای خاک در عمق ۵ سانتی متری (T5) و a و b پارامترهای ثابت هستند. R0 به صورت سرعت پایه تنفس در دمای صفر درجه سانتی گراد تعریف می شود.
کار قبلی نشان داد که دگرگونی مکانی در RS به طور چشم گیری در عملیات های اندازه گیری مختلف با یکدیگر تفاوت دارد (اوهاشی و گیوکوسن ۲۰۰۷). رگرسیون های خطی RS برای مقایسه الگوهای مکانی RS بین عملیات های اندازه گیری مختلف انجام شد. نتایج ها نشان داد که الگوهای مکانی RS در هر دو جنگل تشابه زیادی را بین عملیات های اندازه گیری مختلف نشان می دهد.

متغیرهای زیستی و غیر زیستی تنفس خاک جنگل های ثانویه بلوط و کاج

 

۳- نتایج
۳-۱ دگرگونی زمانی Rs
Rs  OF  و PP هر دو الگوی فصلی مشابه را نسبت به T5 نشان داد ولی در مورد SWC نشان نداد (شکلa 1 و b). در هر دو جنگل T5 به تنهایی به میزان زیادی دگرگونی زمانی Rs را تحت تاثیر قرار داد (شکل۲الف R2 =0.88 و ۰٫۸۶ به ترتیب P < 0.001) رابطه ای بین دگرگونی زمانی Rs و SWC (شکل۲ب) وجود نداشت.
۲-۳٫ الگوهای مکانی Rs
ضرایب مکانی دگرگونی Rs (CVs) (99/39٪-۳۰/۲۵) در OF در عملیات های اندازه گیری به طور چشمگیری از PP بزرگتر بودند (شکل۱a). ارتباطات مثبت معنی داری بین Rs تمام عملیات های اندازه گیری برای OF و PP  وجود داشت (ضمیمه جدول ۱ و۲ n = 35 ، P < 0.001) میانگین نقشه های ایزارتیمیک Rs عملیات های اندازه گیری مختلف برای هر دو جنگل در شکل ۳ نشان داده شده است. آنالیز های زمین آماری نشان داد که Rs و ویژگی های خاک (ضمیمه شکل ۲ و ۳) از نظر مکانی در مقیاس بزرگتر از فاصله های ۱۰ متری انتخاب شده بین موقعیت اندازه گیری از هم مستقل بودند. این یافته به ما این اجازه را داد تا با موقعیت های اندازه گیری خود مانند نمونه های مستقل از هم برای انجام آمار استنباطی رفتار کنیم.
۳-۳٫ کنترل دگرگونی فضایی Rs
جدول ۱ آمار خاک، ریشه و پارامترهای ساختار توده را نشان می دهد. دگرگونی مکانی Rs برای OF و PP به طور معنی داری به صورت منفی به SWC ارتباط داشت؛ ولی تحت تاثیر T5 قرار نداشت (جدول ۲).
ارتباطات بین BA، متوسط DBH، ماکسیمم DBH و Rs با فاصله بین درختان و نقاط اندازه گیری تغییر کرد (PP: max، DBH3, 4, 5, 8، P < 0.05؛ OF: BA4-10، max.DBH4-6 و mean DBH5-7، P < 0.05، شکل ۴الف و ج). معنی دار ترین رابطه (Rmax) نیز برای آنالیزهای بیشتر مشخص شد (جدول ۱ و۲).

متغیرهای زیستی و غیر زیستی تنفس خاک جنگل های ثانویه بلوط و کاج

 

۴- بحث
۱-۴٫ دگرگونی زمانی در Rs
همان گونه که قبلا در دیگر جنگل های معتدل گزارش شده (رایش و اسلچل سینگر ۱۹۹۲؛ دیویدسون ۱۹۹۸؛ ونگ ۲۰۰۶) ما نیز دریافتیم که دمای خاک فاکتور اولیه ای بود که بر روی دگرگونی زمانی Rs تاثیر می گذشت (شکل a2) همبستگی ای بین Rs و SWC هنگامی که تغییرات فصلی در میانگین مکانی داده در هر یک از تودهها در نظر گرفته شد وجود نداشت (شکل b2) مطالعات پیشین گزارش داده اند که شارش  CO2 خاک و رطوبت خاک به طور مثبت با رطوبت حجمی خاک <0.19 cm3/cm3 همبستگی دارد (زو و کیو ۲۰۰۱) یا <0.12 cm3/cm3 (دیویدسون ۱۹۹۸) و هنگامی که رطوبت حجمی خاک <0.19 cm3/cm3 (زو و کیو ۲۰۰۱) یا <0.12 cm3/cm3 (دیویدسون ۱۹۹۸) است دارای همبستگی منفی است. در این مطالعه محتوی آب خاک در PP از ۲۳/۰ تا ۳۸۹/۰ و در OF از ۲۴۱/۰ تا ۴۵۱/۰ در طول سال متغیر بود که ممکن است محدوده بهینه برای فعالیت میکروبی خاک باشد. هر چند ما برای هر دو جنگل همبستگی منفی Rs و SWC از نظر مکانی پیدا کردیم (جدول ۳)، تاثیر قوی دما بر روی دگرگونی Rs در مقیاس زمانی، به تاثیر رطوبت خاک بر Rs سایه افکن شد.
۲-۴٫ دگرگونی مکانی در Rs
مقادیر Rs اندازه گیری شده به وسیله ما با مطالعات قبلی گزارش شده در جنگل های معتدل قابل مقایسه بود. (بونه و همکاران، ۱۹۹۸؛ دیویدسون و همکاران، ۱۹۹۸؛ سابکه و همکاران، ۲۰۰۶؛ ونگ و یانگ و همکاران، ۲۰۰۷؛ لوآن و همکاران، ۲۰۱۱ الف و ب). با این حال میانگین سرعت Rs در طول سال در موفقیت های اندازه گیری مختلف برای OF از ۱۶/۱ تا ۱۷/۴ mmol m-2 s-1 برای ۰۷/۱ تا ۱۶/۳ mmol m-2 s-1 متغیر بود. این تفاوت های زیاد بین زیر قطعه ها دلالت بر آن داشت که متوسط تنفس سالیانه خاک به سادگی می تواند بسته به مکان های نمونه برداری و تعداد نمونه برداری بیشتر و یا کمتر از حد واقعی تخمین زده شود. دگرگونی مکانی زیاد مشابهی در Rs در مقیاس های گوناگون از مقیاس های میکرو گرفته تا نواحی وسیع و دورنما گزارش شده است (دیویدسون و همکاران، ۱۹۹۸؛ زو و کیو ۲۰۰۱ ب؛ کوسوگی و همکاران، ۲۰۰۷؛ مارتین و بول استاد ۲۰۰۹). با این وجود هر چند Rs یک زیر قطعه خاص در طول سال تغییر کرد نقاط با سرعت بالا و پایین تنفس خاک در طول عملیات اندازه گیری قابل شناسایی هستند. همبستگی های معنی دار میان عملیات های اندازه گیری نشان می دهد که الگوهای مکانی هر دو جنگل در طول سال به مقدار زیادی پایدار باقی مانده (ضمیمه جدول ۱). همانطور که در جنگل ساحلی مدیریت نشده گزارش شده (سو و باخمن، ۲۰۰۵) تشابه الگوهای مکانی Rs مشاهده شده با ویژگی های تقریبا ثابت فرآیندها زیر دست در ارتباط است.
۳-۴٫ فاکتورهای کنترل کننده گوناگونی مکانی Rs
Rs وابسته به دماست و با توجه به اینکه اندازه گیری های ما به صورت هم زمان انجام نشده سنجش ما از گوناگونی مکانی Rs می تواند تحت تاثیر تغییرات روزانه دمای خاک قرار گرفته باشد.
با این وجود ما مشاهده نکردیم که T5 گوناگونی مکانی Rs را در هر دو جنگل تحت تاثیر قرار دهد. (جدول ۲) چرا که اندازه گیری های ما بین ۱۰ صبح و ۴ بعدازظهر انجام شد. یعنی هنگامی که تغییر کمی در دما وجود دارد.

متغیرهای زیستی و غیر زیستی تنفس خاک جنگل های ثانویه بلوط و کاج

 

۵- نتیجه گیری
مطالعه ما نشان داد که اندازه گیری ها ترکیبی خاک، ریشه و پارامترهای ساختاری توده می تواند در درک مکانیسم های زیرین دگرگونی مکانی Rs ما را کمک کند. ما همچنین روشن ساختیم که چرا دگرگونی مکانی Rs در بین جنگل های تجدید شده به صورت مصنوعی و طبیعی متفاوت است. CVs مکانی Rs کمتر در PP می تواند به ساختار توده یکنواخت که سبب تنفس اتو تروف نسبتا یکنواخت مربوط باشد. بنابراین فاکتورهای زیست و غیر زیستی هر دو در دگرگونی مکانی Rs در جنگل OF تجدید شده به صورت طبیعی شرکت می کنند، در حالی که فقط فاکتورهای زیستی در دگرگونی مکانی Rs در جنگل PP تجدید شده به صورت مصنوعی دخیل هستند. این یافته ها ما را قادر می سازد تا به صورت دقیق شارش منطقه کربن را با در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف مانند استراتژی نمونه برداری و دیگر متغیرهای کلیدی که دگرگونی مکانی Rs بین جنگل های تجدید شده به صورت مصنوعی و طبیعی را تحت تاثیر قرار می دهند تخمین بزنیم.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.