مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مطالعه خطر زمین لرزه ای جده در عربستان سعودی

مطالعه خطر زمین لرزه ای جده در عربستان سعودی

مطالعه خطر زمین لرزه ای جده در عربستان سعودی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه زمین شناسی – منابع طبیعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده زمین شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۲
کد مقاله
GEO22
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مطالعه خطر زمین لرزه ای جده در عربستان سعودی
نام انگلیسی
Seismic Risk Study of Jaddah Region in Saudi Arabia
تعداد صفحه به فارسی
۱۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
مطالعه خطر زمین لرزه ای, جده, عربستان سعودی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Seismic Risk Study,  Jaddah, Saudi Arabia
مرجع به فارسی
کالج مهندسی راه و ساختمان، دانشگاه کینگ عبدل عزیز، جده، عربستان سعودی
مرجع به انگلیسی
Civil Engineering dept. King Abdulaziz Uni. Jeddah
کشور
عربستان

 

مطالعه خطر زمین لرزه ای جده در عربستان سعودی

چکیده
مشاهدات و مطالعات متعدد جغرافیایی معرف آن هستند که در تضاد با عقیده متعارف، بخش غربی عربستان سعودی یک ناحیه فعال زمین لرزه ای می باشد. این مقاله برآوردهای مربوط به احتمالات شدت زمین لرزه ای که می توان آن را در منطقه جده در بخش غربی عربستان سعودی انتظار داشت را ارائه می نماید. این مطالعه بطور ابتدا به ساکن وابسته به اطلاعات و سوابق تاریخی زمین لرزه ای می باشد. اطلاعات مرتبط با زمین شناسی این ناحیه و توزیع گسل ها بطور کامل شناخته شده نمی باشند و بنابر این چنین اطلاعاتی صرفا تا میزان اندکی در این تحقیق مد نظر خواهند بود.

مطالعه خطر زمین لرزه ای جده در عربستان سعودی

 

مقدمه
شواهد مستقیمی در ارتباط با خطر بالقوه زمین لرزه در بخش غربی عربستان سعودی بوسیله محققین گزارش شده است. Poirier و Taher (مرجع ۱) کاتالوگ مربوط به ویژگی های زمین لرزه ای تاریخی از قرن ششم الی هجدهم بعد از میلاد حاصل آمده از ویژگی های عربی منطقه خاورمیانه را جمع آوری نمودند. آنها یکسری از زمین لرزه ها با شدت ۶ الی ۹ درجه را در بخش های مختلف این ناحیه گزارش نمودند. در خلال سالیان اخیر طرح، Gutenberg و Richter (مرجع ۲) زمین لرزه ای را گزارش نمودند که در ۱۱ ژانویه ۱۹۴۱ در حدود ۳۰ کیلومتری شرق شهر جیزان و نزدیک شهر عبواریش رخ داد بزرگی این زمین لرزه در حدود ۲۵/۶ بوده است. Rothe (مرجع ۳) همچنین زمین لرزه ای را گزارش نمود که در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۵ نزدیک مرز عربستان سعودی یمن در شرق عبواریش با بزرگی ۵/۵ درجه رخ داده بود. اخیرا در دسامبر ۱۹۸۲ زمین لرزه ای به بزرگی ۴ الی ۵ درجه در مقیاس ریشتر در شمال یمن رخ داد که سبب بروز صدمات ویران کننده ای در این ناحیه گردید.
کاتالوگی مربوط به کلیه رخدادهای زمین لرزه ای در این منطقه در خلال دوره های ۱۹۰۶ الی ۱۹۷۸ از طریق مرکز زمین لرزه شناسی بین المللی واقع در برکشایر انگلستان جمع آوری گردیده است و داده های مربوط به زمین لرزه از آوریل ۱۷۵۲ الی دسامبر ۱۹۷۸ از انستیتو علوم زمین شناسی ادین برگ در اسکاتلند حاصل آمده است. داده های حاصل از این دو منبع در خصوص بررسی ریسک زمین لرزه ای ارائه شده در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند.
مدل سازی منبع زمین لرزه ای
اصل کلی بکار گرفته شده در خصوص تعیین ریسک زمین لرزه ای برای یک ناحیه آن است که رخدادهای آتی زمین لرزه ای به نظر دارای نرخ زمانی میانگین کلی با توجه به زمین لرزه های قبلی می باشند. متعاقبا این مورد در نظر گرفته شده است که زمین لرزه های آتی در یک ناحیه خاص ممکن است تا اندازه ای مناطق دیگری فراتر آنچه در داده های تاریخی مشخص شده است را در بر گیرند. در این مطالعه، منابع خطی جهت مدل سازی ویژگی های لرزه ای منطقه غرب عربستان سعودی بکار گرفته شده است.
گسل های زمین شناسی وابسته
اطلاعات مربوط به وجود و فعالیت کلیه گسل های زمین شناختی در عربستان سعودی نا کامل  می باشد و می توان آن را بعنوان اطلاعات حداقلی تصور نمود. برای مطالعه جاری به اطلاعات در سطح ماکرو / داده های سطح بالا نیاز است، بنابراین تنها گسل های اصلی و آن دسته از گسل هایی که فعالیت های اخیری از خود نشان داده اند در این مطالعه مدنظر می باشند. مرجع ۴ برای موقعیت گسل ها و فعالیت آنها در دریای سرخ بکار گرفته شده است. مرجع ۵ نیز برای موقعیت گسل ها در سطح ساحلی در منطقه غرب عربستان سعودی مورد استفاده قرار گرفته شده است.
 عقیده کلی بر آن است که عربستان در یک مسیر شمال به شرق از قاره آفریقا جدا شده و در چنین فرآیندی چندین گسل مشخص در این مسیر ایجاد شده اند (مرجع ۶). رخدادهای زمین لرزه ای ثبت شده در این ناحیه مطالعاتی مشخص کننده یک الگوی پایدار ولی ناکامل در ارتباط با ویژگی های ریفتینگ می باشد. غالب مراکز لرزه ای در امتداد ناوه محوری دریای سرخ و مناطق کم عمق تر (کمتر از ۱۰۰ کیلومتر) قرار می گیرند.

مطالعه خطر زمین لرزه ای جده در عربستان سعودی

 

منابع زمین لرزه ای
غالب گسل های ملاحظه شده بر مبنای منابع خطی مدل سازی شده تا فرآیند مدل سازی آنها تا حد ممکن نزدیک به گسل های حقیقی اعمال شود. بر مبنای موقعیت و رفتار گسل ها و توزیع جغرافیایی زمین لرزه های گذشته، ۱۴ منبع خطی همانگونه که در شکل نشان داده شده است مشخص می گردد. زمین لرزه های گذشته متعاقبا بر مبنای هر منبع خاص دسته بندی شده و بنابر این فرض می شود که کلیه زمین لرزه های بر مبنای یک منبع خاص و مشخص شده ای  هستند. متعاقبا یک باند / نوار در امتداد هر منبع ترسیم شده و کلیه مراکز لرزه ای در داخل آن نوار به ناحیه خاصی تخصیص می یابند.
تعداد زمین لرزه های مشخص شده برای هر منبع در جدول ۱ ارائه شده است. این جدول همچنین نشان دهنده بزرگترین میزان درجه ریشتری می باشد که در هر منبع رخ داده است (Mmax)، و همچنین معرف بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در هر منبع (Mmax – recorded) و عمق کانونی هر منبع می باشد.
جدول ۱٫ تعداد زمین لرزه های مرتبط با هر مبنع
شکل ۱٫ منابع زمین لرزه ای
 
ارتباطات مربوط به رخداد زمین لرزه
در این بررسی ارتباط رخداد ریشتر لگاریتم- خطی جهت مشخص سازی ویژگی های فراوانی برای این مدل بکار گرفته شده است.
(۱)                                               
برای هر منبع تعریف شده، معادله رخداد لگاریتم خطی از طریق تحلیل رگرسیون داده های مرتب شده مشخص می شود. مقدار متقاطع «a» از ۰۰۸/۱ الی ۵۹۳/۳ متغیر بوده و شیب «b» نیز از ۱/۰ الی ۵۳۳۸/۰ برای منابع مختلف متغیر می باشد.

مطالعه خطر زمین لرزه ای جده در عربستان سعودی

 

مدل ریسک زمین لرزه ای
مدل ریسک زمین لرزه ای استفاده شده در این مطالعه بر مبنای مدلی می باشد که قابلیت ایجاد ارتباطات بین این نوع از پارامترهای حرکت زمینی تحت عنوان شدت اصلاح شده مرکالی یا شتاب پیک زمین و میانگین دوره بازده برای هر منطقه را داشته باشد. بر مبنای این روش، برنامه کامپیوتری فورترن برای تحلیل ریسک زمین لرزه ای بوسیله سازمان تحقیقات زمین شناسی ایالات متحده (مرجع ۷) ایجاد شد که در خصوص تحلیل ریسک زمین لرزه ای در این مطالعه بکار گرفته شده است. این روش بر مبنای یکپارچه سازی تاثیرات واحد منابع زمین لرزه ای بالقوه، بصورت نزدیک و دور، یا فعال تر یا غیر فعال تر، در  توزیع  احتمال  شدت  حداکثر سالیانه  (مرجع ۸)  می باشد.
(۲)                    
که در آن P معرف احتمال، A معرف رخدادی می باشد که بر مبنای آن یک مقدار خاص شدت حرکت زمین در منطقه در طی زمین لرزه مورد انتظار خواهد بود، متغیرهای s و r معرف اندازه زمین لرزه  (بزرگی یا شدت اصلاح شده مرکالی مرکز لرزه) و  فاصله  آن  از  منطقه  مورد  نظر  می باشد. به هنگامی که ریسک مرتبط با یک سطح شدت a در یک منطقه برای رخداد یک زلزله با بزرگی فرضی و موقعیت فرضی در یک منبع محاسبه شد، تعداد مورد انتظار سالیانه این رخدادها از آن منبع از طریق ضرب ریسک رخداد واحد بر تعداد مورد انتظار رخدادها در طی یک سال حاصل می شود. تعداد کل مورد انتظار رخدادها با محاسبه شدت  در منطقه از طریق جمع تعداد مورد انتظار از هر منبع حاصل می شود. متعاقبا ریسک ها نیز با فرض آنکه زمین لرزه ها بعنوان پارامترهای ورودی پواسون مدنظر باشند محاسبه خواهند شد، بدان صورت که:

مطالعه خطر زمین لرزه ای جده در عربستان سعودی

 
 نتایج ریسک زمین لرزه ای
کلیه اطلاعات بحث شده در این گزارش جمع آوری گردیده تا قابلیت حصول ریسک زمین لرزه ای برای شهر جده حاصل شود. شکل ۲ نشان دهنده تابع توزیع انباشته (مرجع ۹) برای ۱۰۰ سال آتی می باشد. این مورد نشان دهنده آن است که چنین احتمالی با شدت ۵ که در طی ۱۰۰ سال در جده انتظار می رود برابر با ۱۵/۰ می باشد. بطور جایگزین، میزان شدت ۵/۴ در جده برای ۵۰% تغییر مد نظر خواهد بود. مورد قابل توجه دیگر نمودار منطقه شدت (مرجع ۱۰) می باشد که در شکل ۳ نشان داده شده است. بعنوان یک مثال، برای مقدار با شدت ۴، دوره بازده متناظر برابر با ۵۲ سال مشخص شده است.
شکل ۲٫ تابع توزیع انباشته
شکل ۳٫ نمودار ناحیه شدت
یک ارتباط مورد نظر برای مهندسین طراح سازه، همبستگی بین چرخه حیات اقتصادی، دوره بازده و سطح ریسک می باشد. این موارد مرتبط با معادله ذیل هستند:
(۴)                                  
که در آن T = چرخه مفید عمر اقتصادی
Ty = دوره بازده می باشند.
بعنوان یک مثال، در نظر گرفته شود که یک ساختمان صنعتی سبکی را می بایست طراحی نماییم. در صورتی که دوره حیات اقتصادی ۵۰ سال در نظر گرفته شود و احتمال قابل پذیرش فراتر رفتن از سطح صدمه دیدگی به میزان ۲۰% در طی این ۵۰ سال مشخص گردد، متعاقبا از معادله (۴)، دوره بازده طراحی برابر با ۲۲۴ سال خواهد بود (یعنی احتمال ۲۲۴/۱ فراتر از یک سطح صدمه برحسب سال). در صورتی که این سازه در جده مستقر باشد، شدت طراحی برابر ۶۵/۴ خواهد بود که مترادف با یک شتاب ۰۱۱/ گرم است.

مطالعه خطر زمین لرزه ای جده در عربستان سعودی

 

نتیجه گیری
چندین محقق مشخص ساخته اند که ساحل غربی عربستان سعودی بعنوان یک ناحیه تکتونیک / زمین ساختی فعال بشمار آمده و نیاز برای انجام مطالعه ریسک زمین لرزه ای این منطقه را خاطر نشان ساخته اند. Merghelani (مرجع ۱۱) اقدام به انجام فرآیند نظارتی میکرو زمین لرزه ای در ناحیه جده نموده و این فرض را بیان داشته است که عربستان سعودی از نقطه نظر زمین لرزه ای غیر فعال می باشد.
علیرغم ویژگی های مرتبط با فعالیت های زمین لرزه ای در منطقه غرب عربستان، تحقیقات بسیار اندکی در خصوص مطالعه با جزئیات مربوطه در ارتباط با خطر زمین لرزه ای در این ناحیه انجام شده است. نتایج خطر زمین لرزه ای در این مقاله ارائه گردیده و مورد بحث قرار گرفته است که حاوی اطلاعاتی در خصوص احتمال فراتر رفتن سطح شدت، دوره بازده رخدادها و زمان مواجه آتی می باشد، که کلیه آنها اطلاعات با ارزشی را در اختیار مهندسین و اهداف آنها قرار می دهند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.