ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۷

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۷ عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۷
متغیر صریح
explicit variable
ماتریس هاچل
Hachtel matrix
فرمولاسیون بلوک شده
Blocked Formulation
ماتریس جایگشتی
Permutation Matrix
اثر دومینو
domino effect
بلوک تهی / صفر
null block
باس کمکی
Slack bus
تعداد فلاپ ها در حلقه تکرار
number of flops per iteration
پر شدگی های همسایه – دوم
second-neighbor fill-ins
آنلاین / افلاین
on line / off line
گره طرف ارسال
sending-end node
گره طرف دریافت
receiving-end node
درخت پوشا، درخت فراگیر
spanning tree
لینک، پیوند
link
حلقه اساسی
fundamental loop
اگر باس انتهایی یا یک شاخه زمین شود…
If Terminal bus or a branch is grounded
شاخه موازی
shunt branch
شاخه سری
Series branch
ولتاژ شاخه
branch voltage
جریان شاخه
branch current
ماتریس امپدانس اولیه شاخه
Premitive branch impedance matrix
ترمینال نهایی
end terminal
تعامد
Orthogonality
فرمول بندی متغیر شاخه
branch variable formulation
معادلات اندازه گیری
Measurement Equations
جریان / پخش بار حقیقی و راکتیو
Real and reactive power flow
دامنه های جریان
Current Magnitudes
معادلات حلقه
Loop Equations
اجزای H ،  المان های H
Elements of H
ماتریس مثلثی پایینی غیرتکین
non-singular lower triangular matrix
ماتریس مثلثی بالایی غیرتکین
non-singular upper triangular matrix
ماتریس مستطیلی
rectangular matrix
بردار اختیاری
arbitrarily vector
متغیر گره ای
nodal variable
زوج حیاتی
Critical pair
چندتایی
tuple
K- تایی حیاتی
Critical k-tuple
آزمون مربع خی
Chi-square test
تابع توزیع مربع خی
Chi-square distribution
آزمون فرضیه
Hypothesis Testing
شناسایی آزمون فرضیه
Hypothesis Testing Identification (HTI )
زیرماتریس
submatrix
زیرماتریس بخش بندی شده
partitioned submatrix
بردار ضنی، شک
vector of suspect
ماتریس حساسیت
sensitivity matrix
فرضیه صفر
Null hypothesis
فرضیه جایگزین
alternative hypothesis
از دست دادن داده های بد / داده های بد مفقود
missing bad data
قدرت تست
power of test / test power
قاعده تصمیم
Decision rule
اخطار اشتباه
false alarm
احتمال ثابت اخطار اشتباه
fixed probability of false alarm
استراتژی HTI تحت  ثابت
HTI Strategy Under Fixed
خطای تقریب شده
estimated error
پیکربندی اندازه گیری
Measurement configuration
توان حقیقی
real power
تقریب حالت استوار
Robust State Estimation
میانگین صفر
zero mean
واریانس شناخته شده / مشخص
known variance
دقت اندازه گیری مفروض
assumed metering accuracy
خطای ناخالص
gross error
نویز دورسنجی، نویز تله متری
telemetry noise
پرت، دورافتاده
Outlier
تقریب گر استوار
robust estimator
استواری
robustness
سوگیری، اریب / نااریب (شده)
biased / Unbiased (bias / unbias)
نرم بایاس (اریب)
norm of bias
نقطه فروریزش
Breakdown Point
کراندار
bounded
کراندار ماندن
to remain bounded
تقریب بی کران
Unbounded estimate
حشو اندازه گیری
measurement redundancy
اندازه گیری زائد
redundant measurement
نقطه برازش دقیق
exact fit point
ابرصفحه
hyperplane
نقطه اهرمی
Leverage Point
داده های پرت و نقاط اهرمی
Outliers and Leverage Points
فضای عاملی
factor space
ماتریس تقریب (کلاهدار)
hat matrix
فاصله ماهالانوبیس
Mahalanobis distance (DM)
آمار تصویری
projection statistics
مقدار قطع
cut-off value / cut off value
تقریب گر M
M-Estimator
تابع غیردرجه دوم
non-quadratic function
ثابت درجه دوم، ثابت کوادراتیک
Quadratic-Constant
خطی – درجه دوم
Quadratic-linear
M تعمیم یافته شوئپه – هابر
Schweppe-Huber Generalized- M
حداقل مربعات با وزن مجدد تکراری
Iteratively Re-weighted Least Square
پارامتر تنظیم
tuning parameter
قدر مطلق
Absolute Value
تقریب کمترین قدر مطلق
Least Absolute Value (LAV) Estimation
میانه نمونه
sample median
الگوریتم مبتنی بر سیمپلکس
Simplex Based Algorithm
بردار عدم انطباق اندازه گیری
measurement mismatch vector
یگانه، منفرد، تک عضوی
singleton
یکتایی، تکی
Singlet
پرش راس
vertex skipping
الگوریتم نقطه داخلی
Interior Point Algorithm
الگوریتم کارمارکار
Karmarkar’s algorithm
نقطه حدی
extreme point
روش تابع مانع لگاریتمی اولیه
primal logarithmic barrier function method
شرایط کروش-کان-تاکر
Karush-Kuhn-Tucker (KKT ) conditions
سیستم های انتقال حجیم
bulk transmission systems
حشو کامل
full redundancy
تقریب گر حالت تعمیم یافته
Generalized State Estimator
مقدار پایه
base value
اتلاف آهن
iron loss
عملکرد غلط
Misoperation
سوداری مداوم
persistent bias
تئوری فیلتر کالمن
Kalman filter theory
بردار بایاس
bias vector
افزایش بردار حالت
state vector augmentation
پارامتر مظنون
suspected parameter
تابع هدف
objective function
انحراف اندازه گیری
measurement bias
شبه اندازه گیری
pseudo-measurement / pseudo measurement
پارامترهای متغیر با زمان
time-varying parameters
مود دسته ای
batch mode
تصویر لحظه ای
snapshot
روش تکرار بلوکی
block-wise iterative method
معکوس هذلولی
hyperbolic inverse
تغییر اتصال در زیر / تحت بار
On Load tap changing
اتصالات ترانسفورماتور
Taps of transformer
ترانسفورماتور تنظیم ولتاژ
voltage regulating transformer
باس انشعاب دار، باس ثابت
tapped bus / fixed bus
خطای اتصال معکوس شده
inverted tap error
نویز گاوسی
Gaussian noise
پارامتر محلی شده
localized parameter
پارامتر سراسری
Global parameter
جزایر انرژی دار شده
energized islands
ابزارهای سوئیچینگ
switching devices
سوئیچ های ایزوله کننده
isolation switches
مدیریت مدار شکن
breaker manipulation
تیم تعمیرات
maintenance team
ابزارهای سیگنالینگ
signaling devices
گروه مقطع باس
bus section group
خطاهای وضعیت شاخه
branch status errors
خطاهای پیکربندی پست فرعی
substation configration errors
خطای منفک سازی
exclusion error
خطای شمول
inclusion error
خطای جدا سازی
Split error
خطای ادغام
merging error
شاخه های متلاقی
Incident branches
تحلیل خطای توپولوژی
topology error analysis
مدل باس – شاخه
bus-branch model
مدل مقطع – سوئیچ باس
bus section – switch model
پردازش پیشین
A priori processing
پردازش پسین
A posteriori processing
اعتبارسنجی مقدماتی توپولوژی
Preliminary topology validation
عدد اندازه گیری جریان قدرت / پخش بار
power flow measurement number
عدد سوئیچ باز
open switch number
عدد گره
Node number
مدل شبکه مبتنی بر گره – لینک بدون اتلاف
lossless node- link based network model
معادلات خطی حمل شبکه
linear network transport equations
نمودار عرضی
breadth-first graph
سیرتکامل زمانی
temporal evolution
وضعیت های سوئیچ
switch positions
اثر آغشتن
smearing effect
تقریب گر هابر
Huber estimator
ژاکوبین حقیقی
true Jacobian
ژاکوبین نادرست
Incorrect Jacobian
ماتریس تلاقی اندازه گیری به شاخه
measurement-to-branch incidence matrix
دو باس با  کوپلینگ (اتصال)
two buses with coupling
یک و نیم بریکری
breaker-and-a-half
حالت بریکر
Breaker status
توان جاری بریکر
breaker flow
باس حلقه
Ring bus
بردار بزرگ شده
enlarged vector
رویکرد کورکورانه
brute force approach
مجموعه برش
cut-set
مقاطع باس – بار
bus- bar sections
باس – بار، شینه
bus- bar / bus bar
بردار ضرب کننده
multiplier vector
نمودار پست فرعی و مدل کاهش یافته
Substation graph and reduced model
گره زمین مجازی
virtual ground node
فروبردن قدرت
sink of power
افت دامنه ولتاژ
voltage magnitude drop
گره های تزریق – صفر
null-injection nodes
ماتریس رتبه ناقص
rank-deficient matrix / rank deficient matrix
مدل تلویحی پست فرعی
Implicit substation model
تقریب حالت و وضعیت
State and status estimation
درخت درست
Proper Tree
گره پایه
base node
ضرب کننده نرمالیده
normalized multiplier
قید درجه دوم
quadratic constraint
پرچم زده شود
to be flagged
جریان های اتصال کوتاه
short-circuit currents
ولتاژ ضعیف
Low voltage
ولتاژ قوی
High voltage
مزارع بادی و سیستم های تولید همزمان
eolic farms and co-generation systems
حلقه فوق توزیع
sub-transmission loop
اصل جداسازی
decoupling principle
تقریب گر جداشده حالت
decoupled state estimator
نسبت شاخه به گره
branch-to-node ratio
شبکه های شعاعی
radial networks
دامنه جریان مجذور
squared current magnitude
تابع شبه سیگموید
sigmoid-like function
تابع شبه ضربه
impulse-like function / impulse like function
مدل مزدوج، مدل زوج
coupled model
منحصرا رویت پذیر
uniquely observable
رویت پذیر غیرمنحصر
non-uniquely observable
حالت یکتا
unique state
تقریب حالت با قیود نامساوی
Inequality-Constrained State Estimation
مقدار مجذور
squared value
تکنیک نقطه – داخلی
interior-point technique
تعیین غیرالگوریتمی /  مکاشفه ای
Heuristic Determination
تعیین الگوریتمی
Algorithmic Determination
روش مکاشفه ای
Heuristic Method
یکتایی جواب
Solution uniqueness
قانون حلقه
loop rule
مولفه انتشار باقیمانده
residual spread component
مولفه انتشار باقیمانده ولتاژ – جریان
v-i residual spread component
ماتریس کوواریانس باقیمانده
residual covariance matrix
برای پرچم زدن اندازه گیری جریان
to flag current measurement
ماتریس مربع
square matrix
ماتریس مستطیلی
Rectangular matrix
ماتریس حساسیت اندازه گیری
measurement sensitivity matrix
یکتایی – بحرانی / حیاتی
uniqueness- critical
ترمینال ژنراتور
generator terminal
حد عملیاتی
operating limit
فازور سنکرون شده
synchronized phasor
نظریه گراف
graph theory
تحلیل فزونگی / تکرار
redundancy analysis
اپراتور / بهره بردار مستقل سیستم
independent system operator
بارگذاری مولفه ای
component loading
خاموشی
blackout
تولید مشترک، تولید همزمان و باهم نیرو
co-generation
مزارع بادی
Eolic farms / Aeolic farms
تحلیل ایمنی
security analysis
واحد ترمینال راه دور
Remote terminal units (RTU)
ابزارهای الکترونیکی هوشمند
intelligent electronic devices (IED)
شبکه محلی
local area network (LAN)
زمان حقیقی
real-time / real time
تکرار داده ها
data redundancy
تزریق توان حقیقی و راکتیو صفر
net zero real and reactive power injection
توان ظاهری
Apparent power
توان اکتیو (واقعی)، توان موثر
Active power
تحلیل شرایط اضطراری
Contingency Analysis
شرایط اضطراری یگانه
Single contingency
ایمنی سیستم قدرت
Power system security
نظارت بر سیستم
System monitoring
تحلیل روش های تصحیح
Correction action analysis
ضرایب حساسیت
sensitivity factors
پخش بار خطی
DC load flow
پخش بار غیر خطی
AC load flow
ضریب جابجایی تولید
Generation shift factor
توان مستقیم مدار سه فازى
positive sequence power in a three phase
مولفه مثبت تک فاز
single phase positive sequence
شاخه تکی
single branch
مولفه مثبت
Positive Sequence
مولفه منفی
Negative Sequence
مولفه صفر
Zero Sequence
نسبت به واحد (پریونیت)
Per Unit
سیستم نسبت به واحد، پریونیت
Per Unit System ( PU )
مدل مولفه
Component model
بصورت سری، بصورت متوالی
in series
شار جریان
current flow
هم پاسخی
reciprocity
قضیه هم پاسخی
reciprocity theorem
باس مترادف
Corresponding bus
مدار غیرفعال
passive circuit
مدار فعال
active circuit
زیرمدار
sub circuit / sub-circuit / subcircuit
تابع چگالی احتمال (نرمال) گاوسی
Gaussian (Normal ) probability density function
شرایط بهینگی مرتبه اول
first-order optimality conditions
همیشه مثبت
positive definite
ماتریس همیشه مثبت
positive definite matrix
فرم همیشه مثبت
Positive definite form
مختصات قطبی
Polar Coordinate
مختصات قائم
rectangular Coordinate
باس مرجع
reference bus
ماتریس معین غیر منفی
non-negative definite matrix
کاهش تا یک
reduce by one
کاهش تا نصف
reduce by one-half
هم فاز با
in phase with
بسط تیلور مرتبه اول
first order Taylor expansion
وات سنج
wattmeter
جابجا کردن
permute
جابجا شده بصورت متقارن
symmetrically permuted
ماتریس تکین
Singular Matrix
جایگزینی پسرو، جایگذاری پسرو
Backsubstitution / back-substitution / back substitution
چرخش گیونز
Givens rotation
خطای گرد کردن
round-off error
تبدیل متعامد
orthogonal transformation
تکرار گاوس – نیوتون
Gauss-Newton iteration
ماتریس ضرایب
coefficient matrix
ماتریس نامعین
indefinite matrix
حساب بلوکی
block arithmetic
مرتب سازی حداقل درجه
minimum degree ordering
مرتب سازی بلوکی
Block ordering
عوامل نامساعد
adverse factors
ماتریس میانی
Intermediate matrix
نمودار جهت دار، نمودار سودار
Directed Graph
جمع شدن با صفر، اضافه شدن به صفر
add up to zero
بردارهای زوج
coupled vectors
بردار تفاضل
difference vector
تجزیه ماتریس
Matrix factorization
توان جاری شاخه
branch flow
آرایه تک عنصری، آرایه تک عضوی
singleton array
شکل پلکانی
echelon form
جایگذاری سیستم / دستگاه سنجشی
Meter Placement
شینه بندی
Busbar Arrangement
اندازه گیری حیاتی
critical measurement
دامنه کاهنده
decaying tail
ماتریس mxn
mxn matrix
تاثیر ناروا، اعمال نفوذ ناروا
undue influence
تاثیر محدود
bounded influence
خودتوان
idempotent
عملگر اثر
trace operator
توزیع چند متغیره
multivariate distribution
غیر فازی سازی
Defuzzify / defuzzification
مشتق مرتبه اول
First derivative
مشتق مرتبه دوم
Second derivative
تابع جریمه
Penalty function
عامل جریمه
Penalty factor
معادله محدودیت
Constraint equation
خطای علامت
sign error
تابع موج
Wave-function / wave function
معادله شرودینگر
Schrodinger equation
قضیه نیرو
force theorem
چگالی بار
Charge density
قضیه ویریال
Virial theorem
برهم کنش کولنی
Coulomb interaction
پارامتر انباشته
Lumped Parameter
مقاومت سری
series resistance
عدد اشغال
occupation number
متعامد یکه، راست هنجار
orthonormal
تابع موج هارتری – فوک
Hartree – Fock wavefunction
منفذ تبادلی
exchange hole
انرژی پیوندی، انرژی بستگی
Binding energy
نظریه اختلال
Perturbation theory
آزمون زمان برگشتی
Time reversal test
شبکه براوه
Bravais lattice
متوازی السطوح
parallelepiped
مضرب صحیح
integral multiple
بردار انتقال
translation vector
مکعب مرکز دار، مکعب با مرکز پر
body centered cubic
مکعب با وجوه مرکز دار، مکعب با مرکز وجوه پر
face centered cubic
منصف، نیم ساز
bisector
ناحیه بریلیون
Brillouin zone
مختص دکارتی
Cartesian Coordinate
مولفه دکارتی
Cartesian component
ساختار پراوسکیت
perovskite structure
انحراف اتصال
tap deviation
اتصالات مشکوک
suspected taps
جزء منفصل، جزء گسسته
disconnected element
هم درخت
co-tree / cotree / co tree
خط بار
Load Line
خط باردار
Loaded Line
طول گام
step-length
خط بدون اتلاف
lossless line
ولتاژ مختلط
complex voltage
توان مختلط
Complex power
ماتریس تبدیل
Transformation Matrix
مدل های انتگرال پذیر
integrable models
ولتاژ سنج
voltage meter
توزیع توام پیوسته
Continuous Joint Distribution
میانگین مربعات خطا
Mean squared error
میانگین مطلق خطا
Mean absolute error
ماتریس مقدماتی
elementary matrix
الگوریتم گرات
Grout algorithm
الگوریتم دولیتل
Doolittle algorithm
ماتریس کران دار
Banded matrix
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۷
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.