مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش ۲۳

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش ۲۳ عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش ۲۳
رتبه‌ بندی‌
ranking
سریع‌
rapid
به‌ سرعت‌
rapidly
نادر
rare
گیره عایق
ratchet
تغییر‌شکل موجی‌شکل
Ratcheting deformation
نرخ
rate
ارزیابی شده‌
rated
نسبتاً
rather
نسبت‌
ratio
نسبت ایمنی
ratio of safety
عقلایی
rational
معقولانه‌
rationally
منطقی
rationally
شعاع‌
ray
امواج سطحی تیپ رایله
Rayleigh type surface wave
دسترسی
reach
واکنش‌
reaction
راکتور
reactor
مخزن راکتور
Reactor tank
در دسترس
Readily accessible
آماده‌
ready
حقیقی
real
واقع‌ بین‌
realistic
حقیقت‌
reality
پشت، عقب
rear
دلیل‌
reason
مستدل‌
reasonable
پریود منطقی
reasonable period
معقولانه‌
reasonably
استدلال‌
reasoning
جهش
rebound
دریافت‌ کردن‌
receive
اخیر
recent
اخیراً
recently
مخزن‌
receptacle
جهش،‌ ضربه برگشت
recess
معکوس‌
reciprocal
متقابلا
reciprocally
هوای بازگردانی شده
Recirculated air
احیا کردن‌
reclaim
مبرد احیا شده
Reclaimed refrigerant
بازشناسی
recognition
تشخیص‌ دادن‌
recognize
توصیه‌ شدن‌
recommend
توصیه‌
recommendation
توصیه شده
recommended
بازسازی‌
reconstruction
دوره بازسازی
reconstruction period
طرح بازسازی
reconstruction plan
ثبت‌ کردن‌
record
مبرد بازیافتی
Recovered refrigerant
بازیافت‌
recovery
مستطیل‌
rectangle
مستطیلی
rectangular
مستطیلی
rectangularity
یکسو کننده
Rectifier
روی‌ دادن‌ مجدد
recurrence
مبرد تصفیه شده
Recycled refrigerant
دوباره‌ راهنمایی کردن‌
redirect
کاهش‌ دادن‌
reduce
کاهیده‌
reduced
کاهنده‌
reducer
شیرکاهنده
reducing valve
کاهش‌
reduction
ضریب کاهش
reduction factor
زاید
redundancy
مراجعه‌ کردن‌
refer
مرجع‌
reference
استناد
referring
تصفیه‌ شدن‌
refine
تصفیه‌ شده‌
refined
پالایش‌
refinement
پالایشگاه‌
refinery
منعکس‌ شده
reflected
انعکاس‌
reflection
ضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع
Reference heat transfer correction factor
آشکارساز مبرد
Refrigerant detector
عمل تخلیه مبرد
Refrigerant pump out function
ملاحظه‌
regard
راجع‌ به
regarding
صرفنظر از
regardless
رژیم‌
regime
ناحیه‌
region
منطقه‌ای‌
regional
ضریب محلی
Regional factor
منظم‌
regular
نظم‌
regularity
مرتباً
regularly
تنظیم‌ کردن‌
regulate
قاعده
regulation
تنظیم‌کننده‌
regulator
رگولاتور
Regulator
تنظیم کننده فشار گاز
Regulator
تقویت‌ کردن‌
reinforce
مسلح‌
reinforced
ساختمان آجری مسلح
reinforced brick building
ساختمان بلوک سیمانی مسلح
reinforced cement-block
مجاری کامپوزیت پلاستیک مسلح
reinforced plastic composite conduit
تقویت‌
reinforcement
بازگو کردن
relate
مربوط
related
رابطه‌
relation
وابستگی
relational
ارتباط
relationship
وابسته
relative
چگالی نسبی
relative density
جابجایی نسبی
relative displacement
درست نمایی نسبی
Relative likelihood
نسبتا “
relatively
نسبیت‌
relativity
رله‌
relay
رهاسازی‌
release
آزاد شونده‌
releasing
مربوط، مناسب
relevant
اعتماد
reliability
قابل‌ اطمینان‌
reliable
بطور قابل‌ اعتماد
reliably
خلاص‌ کردن‌
relief
اقدامات امدادی
relief measures
بی میل‌
reluctant
تکیه‌ کردن
rely
باقیماندن‌
remain
مانده‌
remainder
باقیمانده‌
remaining
باقی مانده‌
remains
ملاحظه‌
remark
قابل‌ توجه‌
remarkable
بطور قابل‌ ملاحظه‌
remarkably
ملاحظات
Remarks
به‌ خاطر آوردن
remember
یادآوری‌ کننده‌
reminder
جدا شدگی
removal
رفع‌ کردن
remove
اندودکاری‌
rendering
تعمیر کردن‌
renovate
بازسازی
Renovation
تعمیرکردن‌
repair
تکرار کردن‌
repeat
مکرر
repeated
مکررا
repeatedly
تکرارکننده‌
repeating
تکرار
repetition
جایگزین‌ کردن‌
replace
جایگزینی
replacement
گزارش‌
report
نشان‌ دادن‌
represent
نماینده‌
representative
ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع
Required thermal transmittance
درخواست‌ کردن‌
request
لازم‌دانستن‌
require
عمق لازم چکش آبی
required depth of water hammer
عملکرد لازم
Required performance
مورد نیاز
requirement
رهایی دادن‌
rescue
فضای پناه‌دهی
Rescue area
عملیات نجات
rescue operations
تحقیق‌
research
تشابه، مقایسه
resemblance
شباهت‌ داشتن‌
resemble
ذخیره‌
reserved
مخزن
reservoir
مسکونی
residential
واحد مسکونی
Residential unit
باقیمانده‌
residual
نرخ پسماند ارتجاعی
Residual elasticity rate
رزین‌
resin
مخالفت‌ کردن‌ با
resist
مقاومت‌
resistance
مقاوم‌
resistant
مقاومت
resistor
مصمم‌
resolved
تشدید
resonance
حالت تشدید
resonance state
تشدید
resonant
تشدید کردن‌
resonate
احترام‌ گذاشتن‌
respect
مربوطه‌
respective
به‌ ترتیب‌
respectively
پاسخ‌ دادن‌
respond
پاسخ‌
response
روش تغییر‌مکان پاسخ
Response displacement method
ضریب پاسخ
response factor
تغییرمکان پلاستیک پاسخ
Response plastic displacement
مسئولیت‌
responsibility
مسئول‌
responsible
استراحت
rest
ساکن
resting
ترمیم‌
restoration
بازیابی
restoration
تعمیر کردن
restore
جلوگیری‌ کردن‌ از
restrain
جلوگیری‌
restraint
محدود کردن
restrict
محصور
restricted
محدودیت‌
restriction
محدود کننده‌
restrictive
محدود ساز
restrictor
نتیجه‌
result
برآیند
resultant
حاصل، خلاصه تجربیات
resume
جزئی
retail
نگاه‌ داشتن‌
retain
مقاومت جانبی
retaining strength
نگهداری‌
retention
بازگشت‌
return
هوای برگشت
Return air
آشکار کردن‌
reveal
معکوس‌
reverse
انحنای دوگانه
Reverse curvature bending
مرور
review
تجدید نظر کردن
revise
تجدید نظر شده‌
revised
باز بینی
revision
یک‌ دوره‌ کامل‌، سرعت‌ دورانی، حرکت‌ انتقالی
revolution
کنگره، پشت‌ بند
rib
دنده‌ دار
ribbed
سقف تیرچه
ribbed slab
برآمدگی، خط الراس
ridge
خرپشته
ridge
برجسته‌
ridged
مستقیم‌، عمودی‌
right
صلب‌
rigid
شینه‌ سخت
Rigid Busbar
صفحه دایره‌ای صلب
rigid disk
صلبیت‌
rigidity
به‌ سختی
rigidly
حلقه‌
ring
بلند شدن‌، بالا رفتن‌
rise
برخاسته‌
risen
بلند شونده
riser
کانال قائم
Riser duct
لوله علمک
Riser pipe
در حال‌ ترقی یا صعود
rising
خطر
risk
رودخانه‌
river
جاده‌
road
سواره‌ رو
roadway
سنگ‌
rock
تکان‌
rocking
حرکت گهواره‌ای
rocking
میله‌
rod
نقش‌
role
غلطک‌
roller
غلطک‌ زنی
rolling
سقف‌، بام‌
roof
اسکلت سقف
roof bone
سقف‌ سازی‌
roofing
اطاق‌
room
دستگاه تهویه مطبوع اتاقی
Room air conditioner
ریشه‌
root
طناب‌
rope
دوران‌ دادن‌
rotate
دوار
rotating
دوران
rotation
دورانی
rotational
زبر، خشن
rough
زبر کردن‌
roughen
بطور کلی
roughly
مدور
round
مسیر، راه‌
route
روال‌
routine
مسیریابی
routing
ردیف‌، سطر
row
لاستیک‌
rubber
ناهمواری‌
ruggedness
قاعده‌
rule
اجرا
run
جاری‌
running
باند فرودگاه
runway
گسیختگی
rupture
گسیخته
ruptured
روستایی
rural
زین
saddle
فاصله نشیمن زینی
saddle pith
نشیمن زینی
saddle
ایمن‌
safe
حفاظ
safeguard
بی خطر
safely
معیارهای ایمنی
safety criteria
کنترل اطمینان خودکار قطع گاز (مقررات ملی)
Safety Shutoff device
شیر اطمینان
Safety valve
خمیدگی
sag
نمک‌
salt
یکسان‌
same
نمونه‌
sample
ماسه‌
sand
حوضچه ماسه
sand basin
روش تراکم با شمع‌های ماسه‌ای
sand compaction pile method
حلقه ماسه‌ای
Sand Ring
ماسه‌ دار
sanded
ریگ دار
sandiness
ماسه‌ای
sandy
بهداشتی
sanitary
لوله فاضلاب خانگی
sanitary sewer pipe
سیستم تخلیه فاضل آب
sanitation
ارضاء
satisfaction
راضی
satisfied
راضی کردن‌
satisfy
اشباع‌
saturated
ذخیره‌ کردن‌
save
پس‌ انداز
saving
اسکادا
SCADA
مقیاس‌
scale
مدرج‌
scaled
پرتگاه
Scarp
سناریو
scenario
زمان‌ بندی‌
schedule
رده
Schedule
طرح‌ کلی
schematic
بیرون آوردن، گود کردن، کندن
scoop
دامنه‌، محدوده‌
scope
نمای کلی کار
Scope of work
آب شستگی
scour
صیقلى کردن، شستن
scouring
اسکریپر
scraper
خراشیدن
scratch
صفحه‌
screen
سرند
screening
نخاله‌ سنگ‌
screenings
پیچاندن‌
screw
لوله با اتصال پیچی
screw joint PIPE
آب‌ بندی‌ کردن
seal
مهر و موم‌ شده‌
sealed
درز طولی
Seam
نشیمنگاه‌
seat
طول نشیمن
seat length
رو به‌ دریا
seaward
دوم، ثانیه‌
second
بلای ثانویه
second disaster
قسمت‌
section
نیروی محوری
section force
ایمن‌
secure
مطمئناً
securely
امنیت‌
security
امنیت (خطرات عمدی)
Security
رسوب‌
sediment
رسوبی
sedimentary
رسوب‌ سازی‌
sedimentation
حوضچه رسوبگیر
sedimentation basin
دانه‌
seed
جستجو
seek
به‌ نظر آمدن‌
seem
تراوش
seepage
محاسبات ایمنی در برابر خرابی تراوشی
seepage failure
قطعه‌
segment
قطعه‌قطعه‌، بندبند
segmental
لرزه‌ای
seismic
محاسبه لرزه‌ای سازه‌های خاکی
seismic calculation of earth structure
روش ضریب لرزه
seismic coefficient method
طیف‌های طراحی لرزه‌ای
Seismic design spectra
سنگ کف مهندسی لرزه‌ای
seismic engineering base rock
حرکت لرزه‌ای زمین
Seismic ground motion
اقدامات لرزه‌ای
seismic measures
شدت طراحی
seismic safety
منطقه بندی لرزه‌ای
Seismic zoning
حالت‌ ارتعاش‌
seismicity
زلزله بین
Seism scope
گرفتن، تصرف کردن
seize
انتخاب‌ کردن‌
select
انتخاب‌
selecting
انتخاب‌
selection
کلید انتخابگر
Selector Switch
مخازن خود مهار
Self-anchored tank
خود بسته شو
Self-closing
دستگاه‌های یکپارچه
Self-contained equipment
خود اتکاء
Self-supporting
نیم‌، نصف‌ شده
semi
فرستادن‌
send
حس‌ کردن‌
sensing
حساس‌
sensitive
حسگر
sensor
جدا
separate
جداگانه‌
separately
جدایی
separation
ترتیبی
sequential
سری‌
series
جدی‌
serious
جداً
seriously
جدیت‌
seriousness
بکار رفتن‌
serve
سرویس‌
service
خط لوله بهره بردرای
service line
لوله خانگی
service pipe
لوله کشی بهره برداری
service piping
قابلیت‌ استفاده‌
serviceability
حالت حد بهره‌ برداری
serviceability limit state
سودمند
serviceable
بار لرزه‌ای بهره برداری
serviceable seismic load
تأسیسات‌
services
نصب‌ کردن‌
set
پیچ تنظیم
set bolt
نصب‌
setting
قرار دادن‌، نصب‌ کردن‌
settle
مقیم‌، ثابت‌
settled
نشست‌
settlement
ته‌ نشینی
settling
حوضچه ته‌ نشینی
settling basin
جدا کردن‌
sever
چندین‌
several
شدید
severe
شدت‌
severity
فاضلاب‌
sewage
واحد تصفیه
sewage plant
مجرای‌ فاضلاب‌
sewer
سایه‌
shadow
میله‌، محور
shaft
شفت
Shaft
ارتعاش‌
shake
سنگ‌ رسی
shale
کم‌ عمق‌ کردن‌
shallow
چاه سطحی
shallow well
طرح‌ کردن‌، به‌ شکلی درآوردن‌
shape
ضریب فرم
shape coefficient
به‌ شکل‌ درآمده‌
shaped
تیز
sharp
تند
sharply
برش‌
shear
مقاومت برشی
shear resistance
فنریت برشی
Shear spring
برش‌
shearing
غلاف‌
sheath
پوشش
sheathing
انبار، کارخانه سرپوشیده، آلونک
shed
بطورعمود، یک راست
sheer
تیر تیغه
sheet beam
تونل پوشش دار
shield tunnel
پوسته‌
shell
نوع پوسته‌ای
shell –type
مجرای پوشش دار
shelled  conduit
پناهگاه، جان پناه
shelter
قفسه بندی
shelving
سپر، پوشش
shield
حفاظت‌
shielding
تغییر مکان‌، انتقال‌
shift
تغییر مکان‌ دهی
shifting
ضربه‌
shock
تکان‌ دهنده‌
shocking
ساحل، کنار دریا
shore
اتصال کوتاه
Short circuit
پایه کوتاه
Short leg Support
دامنه کوتاه
Short Skirt

 

لغات بین رشته ای بخش ۲۳
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.