مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش ۲۶

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش ۲۶ عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش ۲۶
انبار
warehouse
اخطار
warning
مجوز
warrant
بیهوده‌ تلف‌ کردن
waste
برج‌ دیده‌بانی
watchtower
حوزه آب
water basin
خروجی زهکشی آب
water drainage mouth
ضربه قوچ
Water hammer
وسیله حذف ضربه قوچ
Water hammer arrestor
آب گرم کن
Water Heater
برج‌های آبگیر
water intake towers
لوله پل گذر
water pipe bridge
تلاطم آب
water sloshing
ضد آب، عایق،‌ آب بند‌
waterproof
آب‌ بندی‌
waterproofing
اب‌ بندی‌ شده‌
watertight
آب‌بندی
Water-tightness
موج‌
wave
انتشار موج
wave propagation
تله موجها
Wave Trap
طول‌ موج‌
wavelength
ضعیف‌
weak
نقطه ضعف
weak point
طبقه ضعیف
weak story
ضعیف‌ کردن‌
weaken
ضعف‌
weakness
سلاح
weapon
اثر عوامل‌ جوی‌
weathering
جان‌
web
گوه‌
wedge
وزن‌ کردن
weigh
وزن‌
weight
دارای‌ وزن‌
weighted
سرریز
weir
جوشکاری‌ کردن‌
weld
جوشکاری‌
welding
چاه‌
well
ترسازی‌
wetting
چرخ‌
wheel
کلاهک هوا
whether hood
عریض‌
wide
در بسیاری‌ موارد
widely
پهن‌کردن
widen
عرض
width
بال‌
wing
سیم‌
wire
مفتول
Wire Fabric
بی سیم‌
wireless
سیم‌کشی
wiring
رجوع‌
withdrawing
بدون لغزش
without slippage
تحمل‌ کردن
withstand
چوبی
wooden
امر عملی
workability
سخت شدگی سرد
work-hardening
ارزش‌
worth
چین‌، چروک‌
wrinkle
ظرفیت کمانش موضعی
Wrinkling capacity
مهاربند همگرای ضربدری
X-bracing
تسلیم
yield
ضریب لرزه تسلیم
Yield seismic coefficient
مقاومت تسلیم
yield strength
تسلیم‌ شدن‌
yielding
ناحیه‌
zone
تخلیه‌
evacuation
ارزیابی کردن‌
evaluate
ارزیابی
evaluation
تبخیر کردن
evaporate
کولر آبی
Evaporative cooler
تبخیر کننده / اواپراتور
Evaporator
مدرک‌
evidence
بدیهی، مشهود
evident
تحول
evolution
کامل شدن
evolve
حفر کردن‌
excavate
حفاری‌
excavation
متجاوز شدن‌ از
exceed
خیلی زیاد
exceeding
عالی
excellent
مستثنی کردن‌
except
استثناء
exception
بطور استثنائی
exceptionally
زیاده‌ از حد
excess
هوای اضافی
Excess air
بیش‌ از اندازه‌
excessive
بحد افراط
excessively
معاوضه‌ کردن‌
exchange
مبادله‌ کننده‌
exchanger
براشفتن‌
excite
برانگیخته‌
excited
محرک‌
exciter
مستثنی کردن‌
exclude
مستثنی
excluded
به‌ استثنای‌
excluding
استثنا
exclusion
انحصاری
exclusive
منحصرا “
exclusively
اجرا کردن‌
execute
اجرا
execution
عملیاتی کردن
execution
عمل‌ کردن‌
exercise
اعمال‌ کردن، اجرا کردن‌
exert
خروجی
exhaust
هوای تخلیه
Exhaust air
نمایش‌ دادن‌
exhibit
وجود داشتن‌
exist
وجود
existence
موجود
existing
بنای موجود
Existing building
خروج‌
exit
تخلیه خروج
Exit discharge
راه خروج
Exit way
ظرفیت راه خروج
Exit way Capacity
خروج
Exit
دسترس خروج
Exit access
توسعه‌ دادن‌
expand
قابل‌ انبساط
expandable
انبساط
expansion
قطعه انبساط،‌ اتصال انبساطی
expansion joint
تنش انبساطی /  حرارتی
Expansion stress
متمایل‌ به‌ توسعه‌
expansive
انتظار داشتن‌
expect
انتظار
expectation
حلقه انبساط
Expansion loop
گران‌
expensive
خم انبساط
Expansion bend
تجربه
experience
از راه‌ ازمایش‌
experimentally
کارشناس‌
expert
توضیح‌ دادن
explain
تفسیر
explanation
توضیحی
explanatory
اکتشاف‌
exploration
اکتشاف‌ کردن‌
explore
انفجار
explosion
منفجر شونده‌
explosive
تشریحی
exponential
روکار
Exposed
در معرض‌ گذاری‌
exposure
بیان‌ کردن‌
express
عبارت‌
expression
توسعه‌ دادن، توسعه‌ یافتن
extend
توسعه یافته
extended
انبساط
extension
پهناور
extensive
با وسعت‌  زیاد
extensively
وسعت‌
extent
پلکان خارجی
Exterior stairway / Outside stairs
خارجی
external
عایق کاری حرارتی (گرمابندی) از خارج
External thermal insulation
مستهلک‌ کردن‌
extinguish
اطفاء ، انهدام‌
extinguishment
بسیار، خیلی
extra
استخراج‌ کردن‌
extract
استخراج‌
extraction
نیروی بیرون کشیدگی
extraction force
برون یابی
Extrapolation
بینهایت‌
extreme
به‌ افراط
extremely
بیرون کشیدن
extrude
تسمه های سرپهن
Eye bar
بافت
fabric
سوار کردن، درست‌ کردن‌
fabricate
ساخت‌
fabrication
نما، دیوار بیرونی
Facade
وجه، نما
face
آسان‌ کردن‌
facilitate
تسهیلات‌
facilities
وسیله‌
facility
روسازی، نما
facing
واقعیت‌
fact
فاکتور
factor
بارهای ضریب دار
factored loads
شکست‌ خوردن‌، رد شدن‌
fail
ضعف، نقص‌
failing
خرابی
failure
مد خرابی
Failure mode
خستگی
failure
منصفانه‌
fairly
افتادن، سقوط کردن
fall
سقوط
falling
آبشار
falls
مشهور
famous
پنکه‌
fan
دور از
far
دورتر
farther
طریقه‌
fashion
بستن‌، محکم‌ کردن
fasten
خستگی
fatigue
شومینه ساخته شده در کارخانه
Factory built fireplace
گسل‌
fault
عبور از گسل
Fault crossing
جاخوردگی گسل
fault offsetting
گسلش‌
faulting
بیم‌
fear
امکان‌، شدنی بودن‌
feasibility
امکان‌ پذیر
feasible
ترکیب‌
feature
تغذیه‌ کردن‌
feed
خط تغذیه‌
feeder
پایه
feet
حصار
fence
رشته‌
fiber
مجرای پارچه‌ای
Fiber Tube
میدان، حوزه‌
field
ضرایب میدانی / حوزه ای
Field factors
جنگ‌
fighting
شکل‌
figure
پر کردن، خاکریزی‌
fill
سد خاکی
fill dam
انباشته، پر
filled
پر کننده‌
fillet
پر کردن‌
filling
صافی
filter
حوضچه فیلتر
filter basin
زایده
fin
نهایی
final
سرانجام‌
finally
ظریف‌
fine
سیم افشان ریز
Fine Braided Wire
ریزدانه
fine content
ظرافت‌
fineness
پالاینده‌
finer
به‌ پایان‌ رسانیدن‌، تکمیل‌ کردن‌
finish
تمام‌ شده‌
finished
محدود
finite
اتش‌
fire
منطقه آتش
Fire compartment
دمپر آتش
Fire damper
در حریق
Fire door
ضد آتش
fire proof
میزان مقاومت حریق
Fire resistance rate
حریق بند
Fire stop
مانع حریق
Fire stop/ Fire barrier
دیوار ضد آتش
Fire Wall
پنجره حریق
Fire Window
منطقه حریق
Fire zone
اجرنسوز
firebrick
نسوز،ضد اتش‌
fireproof
اشتعال
firing
شرکت‌
firm
بطور محکم‌
firmly
اولا
first
اولا
firstly
شکاف‌
fissure
مناسب‌
fit
جاسازی‌
fitting
لوازم‌
fittings
مستقر شدن‌
fix
ثابت‌ کردن‌
fixation
گیردار
fixed
گیرداری‌
fixing
لوازم‌ برقی و لوله‌ کشی
fixtures
شعله‌
flame
کنترل اطمینان شمعک
Flame Safeguard
کنترل اطمینان وجود شعله
Flame Safeguard
ضریب انتشار شعله
Flame spread rating
قابل‌ اشتعال‌
flammable
گاز اشتعال پذیر
Flammable gas
ورق بال
Flange plate
فلنج، لبه
flange
اتصال فلنجی
flange joint
اتصال فلنجی
flange joint
خم کمانی
flare
مسطح‌
flat
بام تخت
Flat roof
خم‌کردن‌
flex
اتصال مقاوم در مقابل خمش
flex joint
انعطاف‌ پذیری‌
flexibility
انعطاف‌ پذیر
flexible
شینه‌های انعطاف‌پذیر
Flexible Busbar
لرزه گیر لوله‌ای
Flexible connection
اتصال دهنده‌های انعطاف‌پذیر
Flexible Strap Connector
مارپیچ
flexural
شناور بودن‌
float
شناور
floating
سقف شناور
Floating roof
حوضچه جمع‌آوری
floc formation basin
سیل‌
flood
طوفان‌
flooding
دیوار مقابله با سیل
Floodwall
کف
Floor
یکپارچگی کف
floor integrity
طیف‌های پاسخ کف
Floor response spectra
جریان‌، روند
flow
دیاگرام جریان
Flow diagram
جریان‌پذیری
flow ability
روان‌
flowing
لبریز
flown
نوسان‌ داشتن‌
fluctuate
نوسان‌
fluctuation
دود کش
flue
طوقه دودکش
Flue collar
لوله رابط دودکش
Flue connector
گازهای دودکش
Flue gases
سیال‌
fluid
سیالیت‌
fluidity
تبدیل‌ به‌ مایع‌ کردن‌
fluidize
کف‌
foam
کانونی
focal
ضد
foe
پای ستون
footing
ممنوع‌
forbidden
نیرو
force
اجباری‌
forced
دودکش رانشی
Forced-draft venting
پیش‌ بینی کردن‌
forecast
جلو
forefront
خارجی
foreign
شکل
form
قالب‌
format
ارایش‌
formation
قالب‌
form
در جلو
former
فرمول‌
formula
فرمول‌ بندی‌
formulate
قاعده‌ سازی‌
formulation
پی
foundation
بنا نهاده‌ شده‌
founded
ریخته‌ گری، علم‌ ذوب‌ و ریختن‌ فلزات‌
founding
شکستگی
fracture
قاب‌
frame
ساخته، درست‌  شده‌
framed
سازه قابی
Framed structure
چوب‌ بست‌
framework
قاب‌ بندی‌
framing
ازاد
free
کرنش میدان آزاد
Free field strain
ازادی‌
freedom
بطور ازاد
freely
یخدان‌
freezer
باربری
freight
فرکانس‌
frequency
تکرار شونده‌
frequent
بارها
frequently
شکننده‌
friable
اصطکاک‌
friction
بست اصطکاکی
Friction Clips
اصطکاکی
frictional
جبهه‌
front
روبرو
frontal
مرز
frontier
سوخت‌
fuel
اهرم، نقطه اتکا
fulcrum

 

لغات بین رشته ای بخش ۲۶
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.