مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش ۲۹

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش ۲۹ عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش ۲۹
سیستم نوین تهویه
New ventilation system
بتازگی، اخیرا
newly
تازگی
newness
نیکل‌
nickel
فولاد فشرده نیکلی
nickel alloy steel
نیتروژن‌
nitrogen
گره‌
node
اسمی
nominal
قطر اسمی
Nominal diameter
مواد نسوختنی
Noncombustible materials
بی بعد
Non-dimensional
اجزاء غیرشکل پذیر
Non-ductile element
تحلیل اجزاء محدود غیرخطی
Non-linear finite element analysis
شیر درجا چرخ
Non-rising stem valve
اجزاء غیرسازه ای
Non-structural element
عادی‌، عمود
normal
شرایط عادی جوی
Normal atmospheric conditions
محدوده دمای متعارف
Normal atmospheric interval
عادی‌ شدن‌، هنجارسازی‌
normalization
هنجار شده‌
normalized
معمولا “
normally
علامت‌ گذاری‌
notation
علائم
Notation
مورد ملاحظه‌
noted
ملاحظه‌ کردن‌
notice
قابل‌ توجه‌
noticeable
تذکر
notification
مفهوم‌
notion
افشانه
nozzle
عدد جرمی
Mass number
نیروگاه هسته‌ای
nuclear power plant
عدد
number
عددی‌
numerical
بیشمار
numerous
مهره‌
nut
شی، هدف‌
object
الزامی
obligatory
رعایت‌
observance
مشاهده‌
observation
مشاهده‌ کردن‌
observe
مانع‌
obstacle
بدست‌ اوردن‌
obtain
کسب‌ کردن‌
obtaining
بدیهی است‌  که‌
obviously
تصرف
occupancy
آشغال، تصرف، کاربری
Occupancy
اشغال‌ کننده‌
occupant
رخ‌ دادن‌
occur
رخداد
occurrence
پیشنهاد کردن
offer
محل‌ کار
office
رسمی
official
رسما
officially
بالارونده
offset
دوخم
offset
قسمت‌ ساحلی دریا
offshore
سوخت
oil
کلید روغنی
Oil Switch
رکلوزر روغنی
Oil-Circuit Recloser
بوشینگ روغنی
Oil-Filled
کهنه‌
old
حذف
omission
حذف‌ کردن‌
omit
تمامی جهات
Omni-directional / omnidirectional
یک‌ مرتبه‌
once
کانال باز و تونل
open channel and tunnel
روش حفاری روباز
open cut method
محوطه باز
Open space
بازشو
opening
سیستم پاششی باز
Open-spray system
عمل‌ کردن‌ بکار افتادن‌
operate
عملیاتی
operating
عملیات‌
operation
عملیاتی
operational
عملی
operative
فرصت‌
opportunity
بصری‌
optical
انتخاب‌
option
اختیاری‌
optional
رتبه‌
order
فرمان
ordinance
معمولا
ordinarily
معمولی
ordinary
ساختمان با درزهای معمولی
Ordinary construction
قاب خمشی معمولی
Ordinary moment resisting frame
آلی
organic
سازمان‌ بندی‌
organization
سازمان‌ یافته
organized
تعیین‌ موقعیت‌، گرایش
orientation
متمایل‌ به‌، جهت‌ دار
oriented
مبداء
origin
اصلی
original
در اصل‌
originally
ناشی شدن
originate
نوسانی
oscillating
نوسان‌
oscillation
ارتعاش (پیوسته)
oscillation
سایر تمهیدات
other measures
قطع‌ برق‌
outage
بیرونی
outdoor
هوای بیرون
Outdoor air
دهانه بازشوی خارجی
Outdoor opening
بیرونی
outer
بیرون‌ ریزی‌
outflow
خروجی
outlet
طرح، نقشه‌
outline
چشم‌ انداز
outlook
خروجی
output
بیرون‌
outside
برجسته‌
outstanding
بادامی، بیضی
oval
کل‌
overall
خم بالا
Over-bend
عمق سربار
Overburden depth
دست‌ بالا گرفتن‌
overestimate
سرریز
overflow
سد سرریزی
overflow-type dam
سر بالا
overhead
روکش‌ کردن‌
overlaid
رویهم‌ افتادن‌ (دولبه‌ چیزی‌)
overlap
همپوشانی
overlapping
پوشش‌
overlay
سربار
overload
مقاومت مازاد
over strength
واژگونی
overturn
واژگونی
overturning
لنگر واژگونی
Overturning moment
منسوب‌
owing
داشتن‌
own
اکسیژن‌
oxygen
سیستم قطع ایمن اکسیژن
Oxygen safety shutoff system
ازن‌
ozone
فشرده‌ سازی‌
packing
لایی
pad
پارو
paddle
صفحه‌
page
صفحه‌ بندی‌
paging
رنگ‌ کردن‌
paint
زوج‌
pair
شمع
paling
قطعه‌، تکه‌
pane
صفحه‌
panel
چشمه اتصال، ناحیه اتصال ستون
panel zone
کاغذ
paper
پاراگراف‌
paragraph
موازی‌
parallel
پارامتر
parameter
دیوار جان پناه
parapet
پرانتز
parenthesis
توقفگاه‌
parking
قسمت‌
part
جزئی
partial
ضریب ایمنی بخشی
Partial safety factor
اندکی
partially
شرکت‌ کننده‌
participating
شرکت‌ کردن‌
participation
ذره‌
particle
مخصوص‌
particular
دارای‌ خصوصیات‌ معینی
particularity
مخصوصاً
particularly
حایل‌
partition
جزء بندی‌ شده‌
partitioned
نسبتاً
partly
قسمت‌، بخش
party
عبور کردن‌
pass
گذرنده‌
passing
انفعالی
passive
ضریب فشار واکنشی خاک
Passive earth pressure coefficient
فشار واکنشی زمین
passive earth pressure
سیستم غیرفعال خورشیدی
Passive solar system
گذشته‌
past
اتصال‌ موقت‌
patch
وصله‌ دار
patched
مسیر
path
الگو، نمونه‌
pattern
پیاده‌ رو
pavement
سنگفرش‌
paving
پرداختن‌، دادن
pay
نقطه‌ حداکثر، نوک‌
peak
خاک نباتى
peat
ویژه‌
peculiar
حالت‌ ویژگی
peculiarity
ستونک
pedestal
نفوذ کردن‌ در
penetrate
نافذ
penetrating
نفوذ
penetration
درصد
percentage
کامل‌
perfect
کاملاً
perfectly
انجام‌ دادن‌
perform
اجرا
performance
روش کارکردی
performance Approach
بر مبنی مفهوم عملکرد
performance-based-concept
انجام‌ دهنده‌
performing
پیرامون‌، محیط
perimeter
دوره‌ تناوب‌، پریود
period
پریود مشخصه در طیف‌های طراحی
Period specified in design spectra
تناوبی
periodic
به‌ صورت‌ دوره‌ای‌
periodically
جانبی
peripheral
عایق کاری حرارتی پیرامونی
Peripheral thermal insulation
دستگاه‌های‌ جانبی
peripherals
محیط، پیرامون‌
periphery
ماندگار
permanent
بطور همیشگی
permanently
مجاز
permissible
اجازه‌
permission
مجاز
permissive
اجازه‌ دادن‌
permit
عمود
perpendicular
عمودی
perpendicular
عموداً
perpendicularly
کارکنان‌
personnel
چشم‌ انداز، منظره‌
perspective
وابسته‌
pertinent
پتروشیمی
petrochemical
نفت‌ خام‌
petroleum
فاز
phase
پدیده‌
phenomenon
فلسفه‌
philosophy
فیزیکی
physical
پوسته فیزیکی
Physical envelope
موافق‌ علم‌ فیزیک‌
physically
تکه‌، قطعه‌، جز
piece
پایه، ستون‌
pier
شمع‌
pile
پی شمعی
pile foundation
دسته شمع‌هایی که سر آن‌ها را دال بتنی می‌پوشاند
pile group
شمع‌ کوبی
piling
ستون‌
pillar
شمعک
Pilot
میخ
pin
لولا
pin
پین (اتصال مفصلی)
Pin
تسمه‌های لولا شده
Pin connected member
مقره‌ میخی
Pin-Type Insulator
لوله‌
pipe
آبگذر لوله‌ای
Pipe culvert
قفسه لوله
pipe rack
مجموع تکیه‌گاهی لوله
Pipe supporting assembly
خط لوله‌
pipeline
انسداد لوله
pipeline brake
خط لوله پل گذر
Pipeline bridge
لوله‌ کشی
piping
گالری لوله
piping gallery
تصویر عمودی طول دهانه لوله
Piping projection pipe span length
سامانه لوله‌کشی
piping system
گودال‌
pit
گام
pitch
بام شیبدار
Pitched roof
مکان‌
place
قرار دادن
placement
از یک طرف
On one hand
از طرف دیگر
On the other hand
مطالعه هم گروهی
Cohort study
مطالعه موردی هم گروهی
Case Cohort study
دو بخشی
dichotomous
چند بخشی
Polytomous
گروه تعامل
Engagement group
گروه پشتیبان
maintenance group
نقطه آغازین
departing point
ماسک مقوایی
paper mask
گروه میانجی
Intervention group
گروه شاهد
Control group
اقدامات کنترلی
control measurements
ارزیابی خویشتنداری
Self-control measurement
برآورد مداخله
intervention measurement
ارزیابی قبل از مداخله
Pre-intervention measurement
ارزیابی بعد از مداخله
Post- intervention measurement
اتاقک تست شرایط جوی
climatic chamber
نرح پایه
Basal Rate
ثبت اطلاعات پایه
Basal Recording
نشستن در حالت استراحت
sitting at rest
کارسنجی، نیروسنج
ergometer
ثبات سنجی، بررسی تعادل پوسچرال
Stabilometry
فریادهای درماندگی
Distress calls
عسر و حرج
distress and constriction
درماندگی مالی
Financial distress
استقراض ناگزیر
Distress borrowing
ارزان فروشی ناگزیر
Distress dumping
فروش ناگزیر، فروش اجباری
Distress selling
بسامد اضطرار
Distress frequency
نواحی موات
Waste areas
کتاب سفر لاویان
Leviticus
حق بجانب
Self- righteous
معناداری
meaningfulness
پری-ویتامین
Pre-vitamin
پرو-ویتامین پیش ساز ویتامین
Pro-vitamin
قوه درک و پذیرش برنامه رابطه ای
Relationship Program Receptiveness
خودمحوری
egocentrism
عدم تاکید، ناچیز شمردن
Deemphasize / de-emphasize
لامپ استروبوسکپى
stroboscopic tube
انتها جلو
Front-end / Front end
انتها عقب
Rear-end / Rear end
کامپیوتر بخش جلویی
front end computer
خوددار
Self-restraining
حس کلی
gross sense
گرایش
Major
گرایش: مدیریت بازاریابی
Major: Marketing Management
تک معادله ای
single equation
مدل های رگرسیون تک معادله ای
Single equation regression models
کتاب سنجی
bibliometrics
حصول نوآوری، کسب نوآوری
Winning innovation
گرایش پذیری، خط مشی پذیری
Trendiness
برحسب خط مشی
trendy
مجموعه مقالات کنفرانس
Conference proceedings
مجموعه مقالات پژوهشی
Research proceedings
در مقابل، رو در رو، در برابر، روبرو
Vis A Vis
به میزان اندکی بهتر بودن از فردی یا چیزی
Have the edge over / on sb. / sth.
اغلب مواقع
Too often
زراعت
Cultivation
ذاتیت، ملموسیت
concreteness
ملموسیت / ذاتیت مفهومی
conceptual concreteness
رفع پیچیدگی ها
Detangle
جداسازی، منفک کردن
ghettoization
انباشته سازی
accumulation
ابهام زدایی
disambiguation
فوق قضیه
Metatheorem
فوق تئوریکی، متاتئوریکی
metatheoretic
رویکرد تعبیری، رویکرد تفسیری
hermeneutic approach
عاملیت علی
causal agency
پدافند غیرعامل
passive defense
با ضریب
by a factor of
با ضریب ۲
by a factor of two
فرامولکولی
supramolecular
رابطه دارسی- ویسباخ
Darcy–Weisbach equation
کاملا آشفته
Fully Turbulent
پنهندل ب
Panhandle B
خزش
creep
ترموپلاستیک
thermoplastic
خراشیدگی
abrasion
لفا ف پیچی
wrapping
بدون درز
seamless

 

لغات بین رشته ای بخش ۲۹
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.