مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش ۳۱

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش ۳۱ عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش ۳۱
ناپیوستگی ناگهانی
 abrupt discontinuity
فرانامه پسرو
 backward scenario
فرانامه پایه
 base scenario
پیشاهنگ
 bellwether
فرانامه بهترین حالت
 best-case scenario
هدف ب.م.ب.
 BHAG
هدف بزرگ و مهیج و بی‌باکانه
 big-hairy-audacious goal
مرزگستر
 boundary spanner
مرزگستری
 boundary spanning
عقلانیت محدود
 bounded rationality
فرانامه‌های رقیب
 competitor scenarios
همتاگزینی
 co-nomination/  conomination/  snow-balling
اجماع‌رسانی
 consensus building
فرانامه‌های متباین
 contrasting scenarios
مرام محوری
 core ideology
ارزش‌های محوری
 core values
خلاف شهود
 counter-intuitive
پادفرانامه
 counterscenario/  antiscenario
فرانامه قیاسی
 deductive scenario
روش دلفی
 Delphi method
فرانامه توصیفی
 descriptive scenario
ناپیوستگی
 discontinuity
ویران‌شهر
 dystopia
فرانامه ویران‌شهری
 dystopian scenario
توان‌یابی
 empowerment
آینده ترسیمی
 envisioned future
رویداد
 event
تحلیل توالی رویدادها
 event sequence analysis
فرانامه رویدادبنیاد
 event-based scenario
روش خبره‌بنیاد
 expert-based method
دانش صریح
 explicit knowledge
روش اکتشافی
 explorative method
فرانامه اکتشافی
 exploratory scenario
زمان حال گسترده
 extended present
فرانامه برونی
 external scenario/  outward scenario
بی‌کا
 FAR
روش بی‌هنجارکاهی
 field anomaly relaxation method
فرانامه پیشرو
 forward scenario
آینده‌پویی
 futurescan/  futurescanning
بازی
 gaming
پیش‌نگری نبوغ‌آمیز
 genius forecasting
فرانامه جهانی
 global scenario
ناپیوستگی تدریجی
 gradual discontinuity
گذشته‌نگاری
 hindsight
سوگیری گذشته‌نگارانه
 hindsight bias
افق‌پویی
 horizon scanning
فرانامه استقرایی
 inductive scenario
پس‌نگری تعاملی
 interactive backcasting
فرانامه درونی
 internal scenario/  inward scenario
حلقه آینده‌پویی
 loop of futures scanning
بیانیه مأموریت
 mission statement
مدل‌سازی
 modeling
تحلیل ریخت‌شناسی
 morphological analysis
جدول ریخت‌شناسی
 morphological box
روش هنجاری
 normative method
فرانامه هنجاری
 normative scenario
دورنما
 outlook
فرانامه مرجع
 reference scenario
نقش‌بازی
 role play
فرانامه
 scenario
تحلیل فرانامه‌ای
 scenario analysis
فرانامه‌پرداز
 scenario builder
فرانامه‌پردازی
 scenario building
طراح فرانامه
 scenario designer
تولید فرانامه
 scenario generation
مولد فرانامه
 scenario generator
برنامه‌ریز فرانامه‌ای
 scenario planner
برنامه‌ریزی فرانامه‌ای
 scenario planning
فرانامه‌نویس
 scenario writer
فرانامه‌نویسی
 scenario writing
فرانامه‌گر
 scenarist
چشم‌انداز مشترک
 shared vision/  join vision/  common vision
شبیه‌سازی
 simulation
فرانامه برهه‌ای
 snapshot scenario
دانش ضمنی
 tacit knowledge
فرانامه روندبنیاد
 trend-based scenario/  trend scenario
آرمان‌شهر
 utopia
فرانامه آرمان‌شهری
 utopian scenario
چشم‌انداز
 vision
بیانیه چشم‌انداز
 vision statement
رهبری چشم‌اندازگرا
 visionary leadership
برنامه‌ریزی چشم‌اندازبنیاد
 vision-based planning
چشم‌اندازسازی
 visioning/  vision building
شگفتی‌ساز
 wild card
فرانامه بدترین حالت
 worst-case scenario
برفاد
 ABP
آینده‌های بدیل
 alternative futures
برنامه‌ریزی فرض‌بنیاد
 assumption-based planning
پس‌نگری
 backcasting
آینده‌پژوهی نقادانه
 critical futures studies/  CFS
عدم قطعیت بحرانی
 critical uncertainty
تحلیل تأثیر متقابل
 cross impact analysis
ماتریس تأثیر متقابل
 cross-impact matrix
عدم قطعیت عمیق
 deep uncertainty
آینده دلخواه
 desirable future
پیشران
 driver/  driving force
عدم قطعیت پویا
 dynamic uncertainty
موضوع نوآیند
 emerging issue/  potential issue
تحلیل موضوع‌های نوآیند
 emerging issues analysis
پویش محیط
 environmental scanning
پیش‌نگری
 forecasting
آینده‌نگاری
 foresight
فروپنداری آینده
 future discounting/  discounting the future
منظر آینده
 future landscape/  landscape
آینده‌ها
 futures
آینده‌پژوهی
 Futures studies/  Futures/  futures fields/  futures research/  foresight
آینده‌اندیش
 futures thinker
آینده‌اندیشی
 futures thinking
روش حلقه آینده‌ها
 futures wheel
آینده‌ورزی
 futuring
آینده‌پژوه
 futurist/  foresight practitioner
آینده‌پژوهانه
 futuristic
آینده‌شناس
 futurologist
آینده‌شناسی
 futurology
اقدام پیشگیرانه
 hedging action
عدم قطعیت ارادی
 intentional uncertainty
فرض باربر
 load-bearing assumption
کلان‌آینده‌ها
 macrofutures
آینده‌نگاری اصلی
 main foresight
کلان‌روند
 megatrend/  macrotrend
خردآینده‌ها
 microfutures
آینده رسمی
 official future
آینده‌های باورپذیر
 plausible futures
آینده‌گرایی عامه‌پسند
 pop futurism
آینده‌های ممکن
 possible futures
پس‌آینده‌نگاری
 post-foresight
پیش‌بینی
 prediction
آینده مرجح
 preferable future
پیش‌آینده‌نگاری
 pre-foresight
آینده‌های محتمل
 probable futures
عدم قطعیت کیفی
 qualitative uncertainty
عدم قطعیت کمی
 quantitative uncertainty
اقدام شکل‌دهنده
 shaping action
هشداره
 signpost
عدم قطعیت ایستا
 static uncertainty
عدم قطعیت تصادفی
 stochastic uncertainty
آینده‌نگاری راهبردی
 strategic foresight/  social foresight
عدم قطعیت ساختاری
 structural uncertainty
روند
 trend
تحلیل روند
 trend analysis
برون‌یابی روند
 trend extrapolation/  trend projection
روش تحلیل تأثیر بر روند
 trend impact analysis/  TIA
آینده نادلخواه
 undesirable future
فرض آسیب‌پذیر
 vulnerable assumption
نشانک ضعیف
 weak signal/  faint signal
دانش مدون
 codified knowledge
آینده‌گرایی
 futurism
آینده‌پژوهی یکپارچه
 integral Futures
آینده‌نگاشت
 future mappin
آینده‌نگاشت
 map of the future/  map of futures/  futures map
اثر انتظاری مشاهده‌گر
 observer-expectancy effect
اثر بیش‌اعتمادی
 overconfidence effect
اثر تقدم
 primacy effect
اثر تمرکزی
 focusing effec
اثر چارچوب‌بندی
 framing effect
اثر شترمرغی
 ostrich effect
ادراک گزینشی
 selective perception
استدلال خلاف‌آمدی
 counterfactual reasoning
اسناد علی
 causal attribution
اولویت‌گذاری
 priority setting
بحرانمندی
 criticality
برجستگان
 remarkable people/  remarkable person/  RP/  imaginative individuals
بن‌پندار
 business idea
پژوهش کنشی
 action research
پژوهش کنشی مشارکتی
 participatory action research/  PAR
پویایی‌شناسی سامانه
 system dynamics
پیچیدگی
 complexity
پویایی‌شناسی غیرخطی
 non-linear dynamics
پیش‌انگاری
 anticipation
پیمایش موضوع
 issue survey
تحلیل بافت
 context analysis
تحلیل علی
 causal analysis
تاریخ آینده
 future history
تاریخ بدیل
 alternative history
تحلیل علی لایه‌ای
 causal layered analysis/  CLA
تحلیل هم‌واژگی
 co-word analysis
تحلیل توانایی‌ـ کاستی‌ـ فرصت‌ـ تهدید
 strength-weakness-opportunity-threat analysis
تحلیل محتوا
 content analysis/  textual analysis
تحلیل هم‌استنادی
 co-citation analysis
تحلیل استنادی
 citation analysis
تحلیل هم‌تألیفی
 co-author analysis
تحلیل تکافت
 SWOT analysis
تحلیل چندمعیاره
 multi-criteria analysis
تحلیل چندمعیاره تصمیم
 multi-criteria decision analysis
تحلیل سری‌های زمانی
 time-series analysis
تسلط‌پنداری
 illusion of control
تصویرسازی آینده‌ها
 futures imagery/  imaging futures
تفکر خلاف‌آمدی
 counterfactual thinking
تقدیرگرایی
 fatalism
تفکر سامانه‌ای
 system thinking
جرگه خبرگان
 expert pool
چرخه تغییر
 change cycle/  transformative cycle/  T-cycle
حساسیت به وضعیت اولیه
 sensitivity on initial conditions/  dependency on initial conditions
خودسازمان‌دهی در بحران
 self-organizing criticality/  SOC
خط‌شکنی
 breakthrough
خودنوگری
 autopoiesis
دژانگاری برنامه‌ریزی
 planning fallacy
دژانگاری شواهدگریز
 base rate fallacy/  base rate neglect
دژانگاری عطفی
 conjunction fallacy
دژانگاری قمارباز
 gambler’s fallacy
دگرتاریخ
 allohistory
ذهن‌نگاشت
 mind map
ذهن‌نگاشت
 mind mapping
روش استنادبنیاد
 citation based method
رویکرد یکپارچه
 integral approach
رونمایی فرض
 assumption surfacing
ره‌نگاشت
 road map
ره‌نگاشت
 roadmapping
زیان‌گریزی
 loss aversion
سامانه پویا
 dynamic system/  dynamical system
سامانه پیچیده
 complex system
ساپسا
 CAS
سامانه چندعاملی
 multi-agent system/  MAS
سامانه پیچیده سازگار
 complex adaptive system
سامانه سازگار
 adaptive system
سامانه پیچیده‌نما
 complicated system
سامانه سامانه‌ها
 system of systems/  SOS
سامانه خودفرمان
 autonomic system
سوگیری روال‌نگر
 normalcy bias
سوگیری تمایزی
 distinction bias
سوگیری مقایسه اجتماعی
 social comparison bias
سوگیری منفی‌نگر
 negativity bias
سوگیری چشم‌داشتی
 expectation bias/  experimenter’s bias
سوگیری هم‌نهشتی
 congruence bias
سوگیری پیش‌بر
 forward bias
سوگیری قافله‌وار
 bandwagon bias
سوگیری لنگری
 anchoring bias
سوگیری بدبینانه
 pessimism bias
سوگیری خوش‌بینانه
 optimism bias
سوگیری نتیجه‌نگر
 outcome bias
سوگیری حفظ وضع موجود
 status quo bias
سوگیری دسترس‌نگر
 availability bias
عامل تغییر
 change agent
فرانامه پیش‌انگاشتی
 anticipatory scenario
فرانامه آرزومندانه
 aspirational scenario
فروکاست‌گرایی
 reductionism
فرضیه دادبنیادی
 just-world hypothesis
فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی
 analytical hierarchy process/  AHP
کارگاه آینده‌پژوهی
 Futures workshop
گمانه‌زنی
 conjecture
لبه آشوب
 edge of chaos
مدل علی
 causal model
مدل‌سازی پیچیدگی
 complexity modeling
نادیده‌گیری احتمالات
 neglect of probability
نظریه انتقادی
 critical theory
نگاشت واگرا
 divergence mapping
نگاشت هم‌استنادی
 co-citation map
نوآوری اجتماعی
 social innovation
نوآیندی
 emergence/  emergent phenomenon
هم‌اندیشی
 panel
هم‌اندیشی شهروندان
 citizen panel/  citizen juries
هم‌اندیشی خبرگان
 expert panel
هم‌تکاملی
 coevolution
همبستگی‌پنداری
 illusory correlation
هم‌اندیشی میان‌حوزه‌ای
 cross-cutting panel
یادگیری کنشی
 action learning
یادگیری کنشی پیش‌انگاشتی
 anticipatory action learning/  AAL
نقطه بحرانی
 critical point
ظرفیت جذب
 absorptive capacity
صیانت‌پذیری
 appropriability
نوآوری معمارانه
 architectural innovation
فناوری سرمایه‌بر
 capital-intensive technology
دارایی‌های تکمیلی
 complementary assets
نوآوری در اجزا
 component innovation
شایستگی محوری
 core competency
فناوری حیاتی
 critical technology
طرح غالب
 dominant design
بالافن
 high tech
فناوری بالاسطح
 high technology
تقلید
 imitation
نوآوری تدریجی
 incremental innovation
واسط نوآوری
 innovation intermediary
مدیریت نوآوری
 innovation management/en:managing innovation
فرایند نوآوری
 innovation process
پیمایش نوآوری
 innovation survey
نظام نوآوری
 innovation system
مارپیچ سه‌گانه نوآوری
 innovation triple helix
فناوری کاربر
 labour-intensive technology
پایین‌فن
 low tech
فناوری پایین‌سطح
 low technology
میان‌فن
 medium tech
فناوری میان‌سطح
 medium technology
شرکت نوفناوری‌بنیاد
 new technology-based firm/en:NTBF
نوآوری باز
 open innovation
ثبت اختراع
 patent
ثبت‌پذیر
 patentable
ارزیابی همتایان
 peer review
نوآوری در بن‌سازه
 platform innovation
نوآوری در فرایند
 process innovation
نوآوری در محصول
 product innovation
بن‌سازه محصول
 product platform
نوآوری ریشه‌ای
 radical innovation/en:revolutionary innovation
فناوری نرم
 soft technology/en:soft-tech
فرایند مرحله ـ گذر
 stage-gate process
توانمندی فناورانه
 technological capability
شایستگی فناورانه
 technological competency
نوآوری فناورانه
 technological innovation
مدیریت فناورانه
 technological management
انباشت فناوری
 technology accumulation
اکتساب فناوری
 technology acquisition
پذیرش فناوری
 technology adoption/en:adoption of technology
اتحاد در فناوری
 technology alliance
ارزیابی فناوری
 technology assessment/en:TA
جذابیت فناوری
 technology attractiveness
ارزیابی جذابیت فناوری
 technology attractiveness assessment
ممیزی فناوری
 technology auditing/en:technological capability assessment
کارگزار فناوری
 technology broker
انتشار فناوری
 technology diffusion
اشاعه فناوری
 technology dissemination
ارزش‌یابی فناوری
 technology evaluation
شناسایی فناوری
 technology identification
پیاده‌سازی فناوری
 technology implementation
چرخه عمر فناوری
 technology life cycle
مدیریت فناوری
 technology management/en:management of technology/en:MOT
پایش فناوری
 technology monitoring
منسوخ‌شدگی فناوری
 technology obsolescence
حفاظت فناوری
 technology protection
ره‌نگاشت فناوری
 technology roadmap
انتخاب فناوری
 technology selection
سرریز فناوری
 technology spillover/en:spillovers
خط‌سیر فناوری
 technology trajectory
انتقال فناوری
 technology transfer/en:transfer of technology/en:TOT
ارزش‌گذاری فناوری
 technology valuation
آزـ تراشه
 lab-on-a-chip
توپ باکی
 buckyball/ buckministerfullerene
چربیزه
 liposome
دست‌کاری نانویی
 nanomanipulation
زیست‌تقلید
 biomimetics
فراوری بالابه‌پایین
 top-down processing
فراوری پایین‌به‌بالا
 bottom-up processing
نانوتخلخل
 nanopore
نانوهسته
 nanocore
نانوبرگ
 nanosheet
نانوپزشکی
 nanomedicine
نانوتهی‌جا
 nanovoid
نانوساختار
 nanostructure
نانودستکاری‌کننده
 nanomanipulator
نانولوله دستواری
 chiral nanotube
نانوفاز
 nanophase
نانوگوی
 nanosphere
نانوماده
 nanomaterial
نانومیله
 nanorod
نانوپوسته
 nanoshell
نانومواد
 nanomaterials
نانوساختاری
 nanostructured
نانولوله صندلی‌دار
 armchair nanotube
نانوپراکنش
 nanodispersion
نانونامیزه‌سازی
 nanoemulsification
نانوپودر
 nanopowder
نانوشیمی
 nanochemistry
نانومعماری
 nanoarchitecture
نانونوار
 nanoribbon
نانوسیم رمزینه‌دار
 barcoded nanowire
نانوورق
 nanoplate
نانورس
 nanoclay
نانولوله زیگزاگی
 zigzag nanotube
نانوشاره
 nanofluid
نانومهره
 nanobead/ nanodots/ nanocrystals/ quantum beads
نانوباریکه
 nanostrip
نانوتسمه
 nanobelt
نانوخوشه
 nanocluster
نانوسامانه
 nanosystem
نانوکاواک
 nanocavity
نانوصافی
 nanofilter
نقطه کوانتومی
 quantum dot/ QD
نقص نانویی
 nanodefect
نهشت بخار شیمیایی
 chemical vapour deposition
هم‌رسوبی
 coprecipitation/ CPT

 

لغات بین رشته ای بخش ۳۱
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.