ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات منسوجات – بخش ۱۷

در این قسمت  لغات منسوجات بخش ۱۷ عرضه شده است.

 

لغات منسوجات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات منسوجات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات منسوجات - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات منسوجات  بخش ۱۷
نقطه نرم شدن، دمای نرم شدن
Softening point
نقطه نقطه، خال خال
Punctate
نقطه کدر شدن
Turbidity point
نقظه پیوستگی
Tie point
نقل قول، بیان، عبارت
Quotation
نگاهدارنده، سوراخ رزوه دار، بست، پایه، پایه عینکی
Holder
نگهدار ی و تعمیر، سرویس کردن
Maintenance
نگهدارنده، ماده تعاونی افزاینده قدرت پاک کنندگی صابون، دستگاه سازنده، دستگاه شیب دهنده دو سر بوبین حاوی نیمچه نخ در ماشین فلایر
Builder
نگهدارنده، محافظ
Betergent
نگهداری کلر خاصیت جذب کلر توسط رزین های ازت دار
chlorine retention
نم، رطوبت، تری
Dampness
نم، رطوبت، مقدار برداشت مایع توسط پارچه پس از فولارد شدن
Expression
نم، رطوبت، نمناکی
Humidity
نم دادن، رطوب کردن، تخمیر کردن، روغن پس دادن
Sweat
نم زدن، رطوبت زدن، رنگ پاشیدن
Dabble
نم کشیدن، مرطوب شدن
Moistening
نماتیک، یک بعدی
Nematic
نمازلیک، اصطلاح ترکی برای نوعی قالیچه کوچک جانمازی
Namazlik
نمایش عملی
Demonstration
نماینده فروش
Salesman agent
نمد
Namad
نمد، نمد مالی، نمدی کردن، شرایطی که الیاف پشمی بهم می چسبند و فلسهای الیاف در هم در گیر میشود
Felting
نمد رشته ای خرد شده
Chopped strand mat
نمد سوزنی
Needle punched felt
نمد سوزنی حلقه ای  لوپ
Needle felt with loop pile
نمد فشرده
Pressed felt
نمد گرافیتی
Graphite felt
نمد ویژه کلاه، مخمل کلاهی، پارچه کلاهی
Veloure
نمد کفپوش، فرش نمدی، هنر بومی روستاهای ایران
Felt carpet
نمدی، نمدی کردن، از عملیات تکمیلی جهت پر کردن بافت پارچه پشمی، والک کردن، ماشین والک، ماشین فرز، فرز کاری
Milling
نمدی شدن پشم
Felting of wool
نمدی کردن صابونی، والک  صابونی
Soap milling
نمدی کردن، نمد، نمد پوش کردن، نمد مالیدن
Felt
نمدی کردن، نمدی ساختن
Felt to
نمدی کردن در محیط قلیایی
Alkaline milling
نمدی کردن سطح پارچه پشمی، پر کردن، فولارد والک کردن
Fulling
نمره اسمی
Nominal count
نمره انگلیسی نخ، نمره نخ پنبه ای انگلیسی
English cotton count
نمره انگلیسی نخ کتانی
English linen count
نمره انگلیسی نخ
Ne
نمره انگلیسی نخ پنبه ای
NeC
نمره انگلیسی نیمچه نخ
Hank roving
نمره بندی، کلاسه بندی، درجه بندی، تعیین نوع، دسته بندی، طبقه بندی کردن
Grading
نمره بندی غرب انگلیس
New
نمره بندی یور کشایر نخ پشمی
Ny
نمره پشتی یورکشایر
Yorkshire
نمره پشمی نخ
Nr
نمره پشمی نخ
Run
نمره پنبه ای نخ، نمره انگلیسی نخ
CC
نمره پنبه ای نخ، نمره نخ پنبه ای
Cotton yarn count
نمره توری
Mesh number
نمره حقیقی
Actual count
نمره دنیر نخ
International titre
نمره سیستم قدیمی نخ ابریشم خام که وزن ۱۰۰۰ یارد بر حسب درم است
Dram raw silk
نمره سیستم قدیمی نخ ابریشم خام که وزن ۱۰۰۰ یارد نخ بر حسب درم است
Dram
نمره شانه
Count of reed
نمره شانه
Reed number
نمره فرنسوی نخ
Nf
نمره گذاری، شماره گذاری، کد گذاری کالا
Numbering
نمره متریک
Metric number
نمره متریک نخ
Nm
نمره محاسبه ای
Calculated count
نمره معلوم
Known number
نمره نخ
Yarn number
نمره نخ، شماره نخ
Yarn count
نمره نخ، مقدار طول نخی که ۱ پوند وزن داشته باشد، تراکم تار یا پود در واحد طول، نمره نوار خاردار کارد، تعداد قلاب ماشین ژاکارد، نمره
Count
نمره نخ تار خام
Greasy count of warp
نمره نخ چندلا
Ply strands yarn counts
نمره نخ چندلا
Ply yarn count
نمره نخ در سیستم انگلیسی ، نمره پنبه ای نخ
Cotton count
نمره نخ فاستونی
Nw
نمره نخی کتانی که با روش تر ریسیده شده، لی
Lea
نمره نهایی یا معادل
Final count
نمره کل نخ
Total yarn count
نمره کنفی نخ  وزن بر حسب پوند ۱۴۴۰۰ یارد نخ
Jute count
نمک زدن رمق کشی  افزودن نمک جهت افزایش رمق کشی
Salting out
نمک سنج
Saltmeter
نمناک، مرطوب، تر، آبدار، نمدار
Moist
نمناک، مرطوب ساز، مرطوب و سرد کننده
Danker
نمناک، مرطوب، نم، رطوبت، تری، مستهلک کردن در اثر اصطکاک
Damp
نمناک، مرطوب و سرد، تر
Dankest
نمناک، مرطوب و سرد، مرطوب ساختن
Dank
نمودار، دیاگرام
Alignment chart
نمودار، منحنی کنترل
Control chart
نمودار بافت، واحد تکرار بافت
weave diagram
نمودار ترکیبی زمان، دما
Combined time temperature curve
نمودار تنش کرنش
Stress strain diagram
نمودار جابجایی
Displacement diagram
نمودار خزش که ازدیاد طول بر حسب زمان را نشان می دهد
Creep curve
نمودار زمان بندی
Timing diagram
نمودار زنجیر طرح
Chain chart
نمودار ساده، نوموگراف
Nomograph
نمودار غلظت
Concentration curve
نمودار قدرت  یکنواختی
Leveling out curve
نمودار نخ، نقشه نخ نما
Thread diagram
نمودار کریر
Carrier curve
نمونه
Sample
نمونه آزمایشی
Check sample
نمونه آزمایشی، نمونه مورد آزمایش
Test specimen
نمونه ای که جهت ارزیابی ثبات رنگ در برابر عوامل مختلف بکار برده می شود
geometric grey scale
نمونه بافت-یک تکراربافت
unit weave
نمونه برداری، نمونه گیری
Sampling
نمونه رنگ کنی، رنگرزی نمونه  آزمایشگاهی
Sample dyeing
نمونه رنگی، کارت رنگ
Shade card
نمونه شاخص
Representative sample
نمونه کالا
Specimen
نمونه گیری
Matching
نمونه گیری از حمام رنگ جهت مقایسه
Bit
نمونه گیری الیاف توسط پنس
Tong sampling
نمونه گیری تصادفی انتخابی الیاف
Biased sample
نمونه گیری در چاپ، غیر قابل نفوذ، دلیل، نشانه -آزمایش، درجه، مقاوم
Proof
نمونه گیری شانسی-نمونه گیری تصادفی
Unbiased sample
نمونه گیری نظری
Judgment sampling
نمونه مرجع
Reference sample
نمونه مرکب
Composite specimen
نمونه کاملا خشک، کاملا خشک
Bone dry
نمک  چهار ظرفیتی
Quaternary salt
نمک  خنثی
Neutral salt
نمک دی آزونیم
Diazonium salt
نمک اسیدی
Acid salt
نمک الکترون دوست
Onium salt
نمک اکسونیم
Oxonium salt
نمک پاستور
Pasteur’s salt
نمک ثابت، جزء دوم ترکیب شونده رنگهای آزوئیک
Fast salt
نمک خواه
Halophyte
نمک دوست
Halophild
نمک دوست
Halophilous
نمک دی آزونیم، نمک نفتلی
Fast color salt
نمک رنگرزی، نمک نفتلی
Dyeing salt
نمک سدیم سولفوریک استر، حالت لوکوی رنگهای خمی به صورت قابل حل در آب
Leuco ester
نمک سود کردن پوست به طریقه خشک
Dry salting
نمک طعام، نمک معمولی
Common salt
نمک فلزی
Metallic salt
نمک قلیایی
Basic salt
نمک مقاوم، ماده جلوگیری کننده از پخش رنگ در چاپ
Resist salt
نمک کمپلکس
Complex salt
نمکی
Haloid
نهایی، پایانی
Final
نوآرایی، تغییر ساختار  اصلی در شیمی
Rearrangement
نوآموز، کار آموز
Apprentice
نوار، روبان، تسمه
Band
نوار، روبان، تسمه پارچه ای  یک پارچه خام معمولی یا کشباف باریک برای بسته بنذی  یا انتقال نیرو در ماشینهای نساجی یا تزئین لباس زنانه و غیره
Banding
نوار، روبان، نوار تزئینی، منسوجلت کم عرض
Ribbon
نوار، نخ نواری
Tape
نوار، نوار چرمی، پیش بند  از پارچه یا چرم ، آپرون کشش، آپرون، حصیری، نوار حصیری انتقال دهنده الیاف در ماشین حلاجی
Apron
نوار PH
Hydrion paper
نوار اره ای   فلزی
Metallic wire clothing
نوار اره ای   فلزی کارد
Metallic card wire
نوار اره ای کارد
Metallic card clothing
نوار اره ای کارد  نوار متالیک
Rigid card clothing
نوار با خاصیت کشی، نوار کش، نوار کشی
Fluted trimming
نوار بلند قابل انحناء چوبی یا پلاستیکی
Spline
نوار بند
Bander
نوار تحویل دهنده
Delivery apron
نوار تغذیه  ریسندگی
Feed apron
نوار توری
Lace edging
نوار توری چین دار
ruched trimming
نوار تک رنگ
Monochromatic light
نوار چسب
Adhesive film
نوار حلبی
Tin fillets
نوار خاردار با زاویه خمیدگی سوزن کم
Strong pitch
نوار خاردار با زمینه نمدی
Full fillet
نوار خاردار پاک کننده
Stripping fillet
نوار خاردار سیلندرهای ماشین کارد
Card clothing
نوار خاردار نمدی  مخصوص سیلندرهای اصلی و غلتکهای فانسی کارد پشم
Sheet clothing
نوار خاردار کلاهک کاردینگ
Top card clothing
نوار خوراک دهنده
Apron lattice
نوار دوزی در زمینه پارچه یا لباس، گلابتون دوزی در لبهلباس یا پارچه، سوزن دوزی در لبه پارچه
Braiding
نوار راپیر، نوار سرماکوئی
Rapier band
نوار سمباده
Emery fillet
نوار سوزنی کارد
Flexible card clothing
نوار ماشین تحریر
Typewrite ribbon
نوار مغزی دوزی
Bias tape
نوار نازک و باریک پلی پروپیلن
Split film
نوار نقاله
Conveyor belt
نوار نقاله ماشین خشک کن
Drying conveyor
نوبتی، برجسته، شاخص
Typical
نور پراکنده
Diffuse light
نور دادن
Exposure to light
نور دادن،  قرار دادن در معرض نور
Exposure
نور دادن بیش از حد
Overexposure
نور دادن چند مرحله ای  جهت ظهور رنگ در منسوج
Step up exposing
نور رنگ کاهشی  با مخلوط کردن ذرات رنگ نورهای منعکسه همدیگر را خنثی می کنند
Subtractive colored light
نور روز
Day light
نور سنج، طیف، بیناب سنج، دستگاهی جهت اندازه گیری شدت جذب
Spectrophotometer
نور سیاه
Black light
نور مرئی
Invisible light
نور مرکب
Compound light
نورانیت
Luminosity
نورپلاریزه
Polarized light
نورتابشی
Incident light
نورد بخشی  نورد یا استوانه بزرگ چله پیچی
Warping mill
نورد چله پیچی بخشی
Section warping drum
نوسان
Fluctuation
نوسان
Oscillation
نوسان بوسیله غلتک شیاردار، ایجاد نوسان توسط غلتک ویژه
Rotating traverse
نوسان تاب
Twist surging
نوسان سر ماکو هنگام حرکت روی دفتین، بالا یا پایین رفتن سر ماکو در حرکت روی دفتین
Pitching
نوسان نخ بوسیله راهنمای نوسان کننده
Reciprocating traverse
نوسان کردن
Oscillate
نوسان کشش، کشش موجی
Tension surging
نوسانی، چرخان
Oscillating
نوع، حرف چاپ، چاپ کردن نمونه، ماشین تحریر
Type
نوع لیف برگی گیاهی
Henequen
نوع متوسط پنبه
Middling
نوعی اتاق خشک کن پارچه، اتاق خشک کن بصورتیکه پارچه در آن بدون تماسبا سطح فلز بصورت هلالی و خمیده وارد شده و خشک می گردد
Fastoon dryer
ماشین بخار آویز
Fastoon ager
نوعی الیاف برگی گیاه_آباکا ، لیف موزی _الیافی که از بوته ای به همین نام گرفته و در طناب سازی مصرف می شود
Abaca
نوعی الیاف پنبه ای که اصل آن از مصر به آمریکا برده شده است
American egiption
نوعی الیاف دانه ای گیاهی
Cattail
نوعی بافت بسیار باز، بافتی توری، پارچه تور، گاز، پارچه تور مشبک و شل و سبک یا ابریشمی
Gauze
نوعی بافت پارچه
Insect bar
نوعی بافت فانتزی پارچه
Lappet weaving
نوعی بلوز
Tunic
نوعی پاچه پنبه ای با نخ حلقه دار که سطح آن شبیه حوله ترکی است
Agaric
نوعی پاچه کتانی
Napery
نوعی پارچه، پارپه ای که خام آن رنگرزی شده و فقط نخ چله آن رنگ می گیرد
Imitation chambray
نوعی پارچه، پارچه ای که تار اتصال فقط در محل های فرورفته پارچه با پود معمولی پارچه پیوستگی پیدا نماید
Loose back
نوعی پارچه، پارچه دارای بافت راه راه
Fast back
نوعی پارچه ابریشم، مانتو، نوعی لباس شب ، شنل
Mantua
نوعی پارچه ابریشمی ژاپنی با کیفیت متوسط
Kaga
نوعی پارچه با بافت تافته یا سرژه که از تار پنبه و پود مخلوط پشم و پنبه بافته شده است
Angola fabric
نوعی پارچه با تار ریون فیلامنت و پود پنبه و بافت ساتین پودی
Baronet satin
نوعی پارچه با راه های کم، تراکم تاری
Ephrate
نوعی پارچه پرده ای توری  پنبه ای یا ابریشمی
Bobbinet
نوعی پارچه پرزدار نرم شبیه مخمل نخی جهت زیرپوش زنانه
Imperial fabric
نوعی پارچه پشمی  فانتزی
Kerseymere
نوعی پارچه پشمی دو رو که هر طرف آن رنگ جداگانه دارد جهت کت و لباس مردانه و لباس خانه
Albert cloth
نوعی پارچه پشمی سبز رنگ
Kendal green
نوعی پارچه پنبه ای با کیفیت خوب و ساده باف با سطح پرزدار  معمولا کرمی رنگ برای قایق رانی و تنیس و عموما ورزشی
Gypsy cloth
نوعی پارچه پنبه ای، پارچه باتیس
Batiste
نوعی پارچه پنبه ای، کدوری، پارچه ساده بافت ویسکوز، پارچه مخمل کبریتی پنبه ای، مخمل پنبه ای راه راه
Corduroy
نوعی پارچه پنبه ای با بافت پاناما جهت گلدوزی
Basket cloth
نوعی پارچه پنبه ای با بافت ساده
Renforce
نوعی پارچه پنبه ای رنگی با طرح چهارخانه آبی و سفید
Apron cloth
نوعی پارچه پنبه ای رو انداز یا روتختی با انواع بافت های برجسته، رو تختی، ملافه
Counterpane
نوعی پارچه پنبه ای محکم و چاپی گلدار پرده ای
Cretonne
نوعی پارچه پنبه ای هندی
Lachorias
نوعی پارچه تافته راه راه فانتزی
Slacks
نوعی پارچه تمام پشم با تار فاستونی کرک دار که بافت آن بسته و ظریف و صاف و نرم وسطح آن مثل مخمل و کمی براق است و پشت آن سرژه است و مورد استعمال آن برای لباسهای  زنانه و مردانه و کت می باشد
Broad cloth
نوعی پارچه چهارخانه رنگی با بافت تافته و رنگهای آبی ، مشکی ، سبز و سفید محصول اسکاتلند
Abercrombie
نوعی پارچه خام پنبه ای که هر دو طرف آن پرداز گردیده است
Cotton felt
نوعی پارچه دو روی نرم و شل بافت خاب دار مخصوص کت
Polo cloth
نوعی پارچه سبک وزن از الیاف رامی ساخت چین
Hiapu
نوعی پارچه شطرنجی
Shepherd’s check
نوعی پارچه ضخیم پردهای
Moreen
نوعی پارچه ظریف انگلیسی پشمی یا فاستونی  جهت پوشاک زنانه یا مردانه
Habit cloth
نوعی پارچه عالی با نخ  فاستونی پشم مرینوس
Botany suiting
نوعی پارچه فاستونی با بافت سرژه ۲ در ۲ از نخ فاستونی خیلی عالی و رنگ شده
Imperial coating
نوعی پارچه فاستونی دو رو که هر رو رنگ متفاوتی دارد
Januse cloth
نوعی پارچه لباس کار کتانی یا پنبه ای، پارچه جین، پارچه کتانی راه راه و زبر
Denim
نوعی پارچه مزین به طلا و نقره
Imbrocado
نوعی پارچه کتانی
Drabbet
نوعی پارچه کتانی
Lockarm
نوعی پارچه کتانی ظریف
Cambric
نوعی پارچه کشباف  که به وسیله دو سری قلاب بافته می شود و سطح آن راه راه برجسته و شیاردار است
Ribbed fabric
نوعی پاک کننده غلتکهای فوقانی
Ermin
نوعی پشم پست
Skirtings
نوعی پشم پست که شانه نمی شود، نوعی پشم نا مرغوب شانه نشونده
Tender wool orfleece
نوعی پشم متوسط جهت نخ کشبافی با طول متوسط ۵۶-۱۱۰ میلیمتر و کیفیت ۵۶-۶۰s
Down wool
نوعی پشم مراکشی با ظرافت متوسط
Abdig
نوعی پشم مرینوس جنوب آفریقا که خیلی سفید و نرم و ظریف است
African wool
نوعی پشم مرینوس مرغوب اسپانیایی
Caballeros
نوعی پنبه آمریکائی مشابه پنبه ایراتی
American upland cotton
نوعی پنبه خام از آمریکای جنوبی
Siara
نوعی پنبه درجه ۱
Pima S-1
نوعی پنبه مصنوعی ظریف و طویل و محکم به رنگ قهوه ای تیره براق به طول یک و یک چهارم تا یک و یک دوم اینچ
Afifi
نوعی پیراهن زنانه، کت کوتاه مردانه
Petticoat
نوعی ترتیب قرقره های بالای ماشین بافندگی مربوط به وردها
Barker
نوعی تغذیه کننده میانی کارد پشم  که فیتله پشم عمود بر دافر روی نوار تغذیه قرار می گیرد
Side draw feed
نوعی تور جهت صید ماهی
Trammel
نوعی تکمیل براق کردن سطح پارچه  با پیچیدن پارچه روی غلتک و قرار دادن در تانک محتوی آب کمی اسیدی بمدت حدود ۱۰ساعت در۸۰درجه سانتیگراد
Potting
نوعی چاپ برداشت
Extract printing
نوعی چاپ برداشت، چاپی برای پارچه که در آن روی پارچه را با مواد تعاونی تثبیت کننده رنگ نقش زده و سپس آن را رنگرزی می کنند و در نتیجه رنگ در نواحی نقش خورده تثبیت شده و در سایر قسمتهای پارچه با شستشو برطرف می گردد
Died style
نوعی چرخ نخ ریسی دستی قدیمی
Hargreaves spinning jenny
نوعی چنبه که منشا آن برزیل است
Balao
نوعی حلقه در کشبافی  که راهای برجسته طولی در روی پارچه کشباف و راهای عرصی در پشت آن درست می کند
Flat stitch
نوعی خط کشی که برای چند بافت استفاده می شود
Bunched heald
نوعی درجه سختی
Shore scale
نوعی دستگاه آزمایش قدرت الیاف ماشین کارد کلاهکی
Flat bundle tester
نوعی دستگاه پودگذاری میل لنگی
Yate
نوعی دستگاه تشکیل دهانه تار بادامکی برای پارچه خیلی سبک
Smalley
نوعی دستگاه تشکیل دهانه تار برای بافت ساده با دو ورد
Cone motion
نوعی دستگاه تغذیه میانی کاردهای پشم
Center draw feed
نوعی دستگاه جلودهنده چله از نوع مثبت در ماشین بافندگی
Bartilett
نوعی دستگاه چرب کننده اتوماتیک پشم
Spivey dupex oiler
نوعی دستگاه خارزنی که در آن جهت خار غلتکهایک در میان عکس هم است
Double action
نوعی دستگاه خوراک دهنده میانی کارد پشمی
Board band feed
نوعی دستگاه فوقانی تشکیل دهانه تار با ۱۲ تا ۳۲ ورد بطور مثبت
Gem head motion
نوعی دستگاه ماسوره پیچ روی ماشین بافندگی
unifil
نوعی رامی
Rhea
نوعی رنگ قرمز باریک
Saframine
نوعی رنگ قرمز گیاهی با شماره کالرایندکس قرمز طبیعی شماره ۲۲
Camwood
نوعی رنگینه با پایه گوگردی، نام تجاری گروهی از نمکهای گوگردی
Sulphol dye
نوعی روتور در ریسندگی چرخانه ای  سوراخهایی در اطراف قاعده آن وجود دارد که جریان هوای لازم را ایجاد می نماید
Self-pumping rotor
نوعی روش ریسندگی که به وسیله فشار هوا انجام می شود
Air vortex spinning
نوعی ریسمان سه لایه z تاب ابریشمی، ریسمان دوزندگی الیاف اصلی
machine twist
نوعی زه کشی در صفحه آرکاد یا تخته ژاکارد
Border tie
نوعی ژاکت زنانه ، ژاکت، سارافن
Jumper
نوعی عملیات ضد جمع شدگی در پارچه
London shrunk
نوعی عینکی ماشین رینگ که شیطانک آن بیضی شکل است
Anti-wedge ring
نوعی فرش ضخیم که از پشم و پنبه در هند بافته می شود و دارای رنگهای آبی و سبز و قهوه ای می باشد
Agra carpet
نوعی قالی قلابی بافی شده آمریکایی با طرح های خشن و بافت زمینه تتایی و نخ خاب پشمی
Abnakee rug
نوعی قالیچه کوچک
Scatter rug
نوعی قالی ترکمنی بافت ایل تکه در ایران
Tekke bokhara
نوعی قالی ترکمنی بافت ایل تکه در ایران
Tekke turkoman
نوعی قالی تمام پشم شبیه قالی های عشایر فارس و ترکمن
Clmuc carpet
نوعی قالی ماشینی
Brussels
نوعی قالیچه ایرانی بافته شده در نواحی خراسان با گره فارسی و طرح ماهی
Feraghan
نوعی کف پوش پرز بلند، موی زبر، موی کرک شده، پارچه مویی زبر و خشن
Shag
نوعی گوسفند معروف نژاد ایرانی
Black head Persian
نوعی لباس
Cloak
نوعی لباس بلند و سفید کتانی مخصوص کلیسا
Alb
نوعی لباس زنانه که طرح های مفصلی دارد
Confection
نوعی لیف پشم بلند و بدون فر و موج
Lashy
نوعی لیف پوست درخت
Redwood
نوعی لیف دانه ای گیاهی
Milkweed
نوعی ماشین باز کننده پشم
Self-acting teaser
نوعی ماشین ریسندگی
Stand spinner
نوعی ماشین شستشوی پارچه با عرض باز
Express washer
نوعی ماشین شستشوی پارچه با عرض باز
spooner
نوعی ماشین باز کننده پشم
Fleece breaker
نوعی ماشین بافندکی سوزنی
Needle bearing
نوعی ماشین تور بافی
Levers machine
نوعی ماشین تور بافی که فقط از نخ چله پنبه ای و نایلونی یا تریلنی تور می بافد
Bar warp machine
نوعی ماشین چاپ
Jumper printing machine
نوعی ماشین حلاجی پشم
Fearnought teaser
نوعی ماشین حلاجی که عمل باز کردن و تمیز کردن پشم را انجام می دهد و این عمل به وسیله یک استوانه مخروطی شکل زننده در مقابل یک وسیله مشبک که در زیر آن است انجام می گیرد
Cone duster
نوعی ماشین رنگرزی
Fluid-O-Therm
نوعی ماشین رنگرزی پارچه شبیه ژیگر
Jig master
نوعی ماشین شستشوی  کلاف نخ پشمی
Brattice scouring machine
نوعی ماشین شستشوی پارچه با عرض باز
Turbinator
نوعی ماشین عدل شکن پشم، ماشین باز کننده الیاف پشم
Plucker
نوعی ماشین فتیله پشم که دو سری شانه بالائی و پائینی دارد
Intersecting gill box
نوعی ماشین فیتیله که از هر منطقه  کشش آن دو فیتیله خارج می شود
Bi coil drawing frame
نوعی ماشین فیتیله که مجهز به مخروطهای کنترل عملیات است و فتیله نرم و یکنواختی می دهد
Cone drawing
نوعی مخمل ابریشمی چینی به رنگهای سبز و تریاکی
Hwayong
نوعی منسوج بی بافت، اسپان باند  تولید منسوج بی بافت هنگام ذوب ریسی
Spun bonded
نوعی منسوج بی بافت
Melt blow
نوعی نا یکنواختی رنگی
Tippy
نوعی نخ پشمی فانتزی
Kyrie yarn
لغات منسوجات  بخش ۱۷
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.