مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارزش اطلاعات مالی افشا شده شرکت های تابعه لیست شده

ارزش اطلاعات مالی افشا شده شرکت های تابعه لیست شده

ارزش اطلاعات مالی افشا شده شرکت های تابعه لیست شده – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷۷
کد مقاله
ACC77
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارتباط – ارزش اطلاعات مالی خلاصه گردیده افشا شده شرکت های تابعه لیست شده
نام انگلیسی
The value-relevance of disclosed summarised financial
information of listed associates
تعداد صفحه به فارسی
۵۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۲
کلمات کلیدی به فارسی
حسابداری سرمایه سهام, سرمایه گذاری در شرکت های تابعه, افشا
کلمات کلیدی به انگلیسی
Equity accounting, Investments in associates, Disclosure
مرجع به فارسی
ژورنال حسابداری، حسابرسی و مالیات بین المللی
دپارتمان حسابداری، کالج علوم اقتصاد و مدیریت، دانشگاه پروتریا، آفریقای جنوبی، الزویر
مرجع به انگلیسی
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation; Department of Accounting, Faculty of Economic and Management Sciences, University of Pretoria, Pretoria, South Africa; Elsevier
کشور
آفریقای جنوبی

 

ارتباط – ارزش اطلاعات مالی خلاصه گردیده افشا شده شرکت های تابعه لیست شده
چکیده
در عین آنکه تحقیق قبلی بخش های محدود اطلاعات مالی خلاصه شده گزارش گردیده در ارتباط با سرمایه سهام شرکت های تابعه تحت IAS 28 را در نظر گرفته اند، این مقالات ارتباط ـ ارزش جمعی یا افزایشی چنین مواردی را در خصوص افشا ذکر نکرده اند. بنابراین، مطالعه جاری نسبت به بررسی ارتباط ـ ارزش افزایشی کلیه اجزای مورد نیاز اطلاعات مالی خلاصه شده افشا گردیده برای شرکت های تابعه / وابسته / همکار لیست شده اقدام نموده و به علاوه ارزش های متعارف گزارش شده را نیز کنترل می نماید. یافته ها مؤکد آن هستند که اجزای منفرد این افشاهای خلاصه شده در برخی از مواقع به صورت افزایشی مرتبط با ارزش می باشند، اما این اجزا به عنوان یک گروه از بالاترین ارتباط ـ ارزشی افزایشی بهره مند می باشند. این یافته ها مؤکد آن هستند که سرمایه گذاران نسبت به تعیین ارزش در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های لیست شده تابعه با توجه به لحاظ نوعی ارزش ذاتی خود توسعه یافته، به جای کاربرد ارزش بازاری (یا ارزش متعارف) اقدام می نمایند. بنابراین، اطلاعات حسابداری اصلی شرکت های تابعه لیست شده، حتی به هنگامی که گوناگونی های بازار مبنای جایگزین در دسترس باشند، مرتبط با ارزش باقی می ماند.

کلمات کلیدی: حسابداری سرمایه سهام، سرمایه گذاری در شرکت های تابعه، افشا

ارزش اطلاعات مالی افشا شده شرکت های تابعه لیست شده

 

۱- مقدمه
هدف صورت حساب های مالی فراهم آوردن اطلاعات و گزارش دهی داده های مالی شرکت ها می باشد که برای سرمایه گذاران موجود و بالقوه، وام دهندگان و دیگر بستانکاران در خصوص تصمیم گیری در زمینه فراهم آوردن منابع مالی برای یک شرکت خاص مفید تلقی می شود (IASB، ۲۰۱۰: OB2). اطلاعات ضروری و قابل توجه در خصوص تصمیم گیری را می توان در صورتحساب های مالی از طریق شناسایی یک حساب مشخص شده در صورتحساب های مالی یا از طریق افشای اطلاعات در صورت های مرتبط در حاصل آورد. جهت ارزیابی کارآمدی ـ تصمیم اطلاعات صورتحساب مالی، یک رویکرد مرتبط با ارزش غالباً مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار حساب یا مقدار افشا در صورتی به عنوان یک ویژگی مرتبط با ارزش تلقی خواهد شد که این مورد دارای یک ارتباط پیش بینی شده با مقدار بازاری سرمایه سهام باشد (Barth, Beaver و Landsman، ۲۰۰۱: ۷۹)، یعنی این مقدار به وسیله سرمایه گذاران سهام به منظور ارزش گذاری میزان سرمایه سهام یک شرکت مورد استفاده قرار گرفته باشد.

 

برای بررسی سرمایه گذاری سهام در شرکت های تابعه لیست شده، مقدار دفتری ثبت شده و میزان افشا شده صورتحساب های مالی گزارش می شوند. تحقیق قبلی ارتباط ارزشی یک مقدار محدود مرتبط با چنین افشاهایی را بر مبنای یک ویژگی واحد و مشخص ارائه نموده است. Graham, Lefanowicz و Petroni (2013) مشخص ساختند که تفاوت بین مقادیر متعارف افشا شده و مقدار ثبت شده دفتری شرکت های تابعه همگی مرتبط با ارزش تلقی می شوند. Richardson, Roubi و Soonawalla (2012) به این نتیجه گیری می رسند که افشای تعهدات مربوط به سرمایه شرکت های مشترک به حساب آمده را می توان به عنوان یک ویژگی مرتبط با ارزش برای نمونه ای از شرکت های مشترک اقتصادی کانادایی در نظر گرفت. O’Hanlon و Taylor (2007) نیز مشخص ساختند که تعهدات افشا شده سرمایه پذیران انگلستان نیز مرتبط با ارزش تلقی شده و چنین ارتباطی برای شرکت های مشترک اقتصادی بیشتر از شرکت های تابعه می باشد. با این وجود، تحقیق قبلی کلیه افشاهای موجود یا ارتباط ارزشی جمعی آنها را در نظر نمی گیرد. بنابراین، این موضوع نامشخص خواهد ماند که آیا چنین افشاهایی، بصورت منفرد یا جمعی و یا افزایشی، در ارتباط با ارزش تلقی می شوند یا خیر.

 

این مقاله مبحث ارتباط ـ ارزشی موجود در زمینه سرمایه گذاری ها در شرکت های تابعه به طرق مختلف را ارائه می نماید. در ابتدا، این مقاله به صورت صریح بر روی ارتباط ـ ارزشی افزایشی اطلاعات مالی خلاصه شده و افشا شده (مجموع دارایی ها، مجموع بدهی ها، درآمد و سود یا زیان شرکت های تابعه) تمرکز دارد. این اطلاعات را می بایست در یک حالت ارزشی متعارف (ارزش بازاری) شرکت های لیست شده تابعه در نظر گرفت، چرا که طرف های شرکت کننده در بازار کلیه حساب های مرتبط و دیگر اطلاعات این شرکت های تابعه را در نظر می گیرند. در نتیجه، اطلاعات مالی خلاصه افشا شده ممکن است به صورت افزایشی مرتبط با ارزش نباشد. در مقابل با توجه به تحقیق قبلی، این مطالعه اقدام به کنترل مقادیر یا ارزش های متعارف افشا شده شرکت های لیست شده تابعه می نماید.

 

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. بخش ۲ به طور مختصر حساب کنونی و ضروریات افشای سرمایه گذاری در شرکت های تابعه را در نظر گرفته و متعاقباً بخش بعدی مباحث قبلی را به صورت خلاصه مطرح می نماید. بخش ۴ الی ۶ روش تحقیقاتی، روش نمونه برداری و آمارهای توصیفی را ارائه می نماید. نتایج بررسی های یک متغیره در بخش ۷ ارائه گردیده و پس از آن نتایج بررسی های چند متغیره در بخش ۸ عرضه خواهد شد و نتایج حاصله برای آزمون های استواری نیز در بخش ۹ ارائه خواهد شد. بخش ۱۰ خلاصه کننده ویژگی های ارائه شده و تلویحات مرتبط با این مقاله می باشد و نهایتاً به نتیجه گیری این مبحث می پردازد.

ارزش اطلاعات مالی افشا شده شرکت های تابعه لیست شده

 

۲- الزامات حساب جاری و افشا برای سرمایه گذاری در شرکت های تابعه
ضروریات حسابداری و افشای حساب ها برای سرمایه گذاری شرکت های تابعه برای یک دوره نمونه در IAS 28، سرمایه گذاری ها در شرکت های تابعه، ژانویه ۲۰۰۵ (IAS 28) (IASB، ۲۰۰۳) ارائه شده است. این استاندارد نیازمند روش ارزش ویژه حسابداری برای یک سرمایه پذیر در شرکت تابعه می باشد که بر مبنای آن مقدار ارزش حاصله دارای تأثیر معنی داری می باشد، یعنی قدرت مشارکت در تصمیمات مالی و اجرایی را فراهم می آورد. این تأثیر معنی دار غالباً، و نه لزوماً، به هنگامی به وجود می آید که یک هویت / شرکت تجاری اقدام به حاصل آوردن ۲۰ درصد یا مقدار بیشتر قدرت رأی نماید.

ارزش اطلاعات مالی افشا شده شرکت های تابعه لیست شده

 

۳- بررسی مقالات
تحقیقات اولیه در خصوص ارتباط با ارزش برای سرمایه گذاری ها در شرکت های تابعه مشخص کننده ارتباط ارزش مبالغ دفتری یا ثبت شده آنها و همچنین ارزش متعارف افشا شده می باشد. Barth و Clinch (1998) اقدام به بررسی سرمایه گذاری ها در شرکت های تابعه برای یک نمونه استرالیایی از سال ۱۹۹۱ الی ۱۹۹۵ نموده و دریافتند که ارزش های متعارف / منصفانه افشا شده صرفاً برای شرکت های معدنی مرتبط با ارزش هستند. آنها همچنین به این نتیجه گیری رسیدند که مقادیر ثبت شده سرمایه گذاری ها در شرکت های تابعه صرفاً برای شرکت های معدن و شرکت های مالی مرتبط با ارزش می باشند.
۴- روش تحقیقاتی
این مطالعه نسبت به بررسی ارتباط ارزش اطلاعات مالی خلاصه شده و افشا شده شرکت های وابسته اقدام می نماید. در تعارض با تحقیقات قبلی، مدل جاری به طور خاص اقدام به کنترل محتوای اطلاعاتی حاصل آمده بر حسب ارزش های منصفانه یا متعارف افشا شده و ویژگی های خاص آن به شرح ذیل می نماید:

ارزش اطلاعات مالی افشا شده شرکت های تابعه لیست شده

 

۵- داده ها
ما یک نمونه را با استفاده از ۲۵۰ مورد از بزرگترین شرکت ها (بر مبنای میزان سرمایه بازاری مشخص شده در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱) و لیست شده در هر یک از بازارهای بورس اصلی ژوهانسبورگ (JSE) در آفریقای جنوبی، بازار اوراق بهادار استرالیا (ASX) و بازار بورس لندن (LSE) انتخاب نمودیم. انتخاب این کشورها با توجه به استانداردهای سازگار حسابداری و چارچوب های قانونی، حرفه ای و مناسب مشابه و با در نظرگیری ویژگی های وراثتی ناشی از سابقه استعماری این کشورها می باشد. این مورد سبب تعدیل بین کشوری، بر حسب ویژگی های متعارف یا قوانین متغیر هر کشور، می گردد (Ball, Robin و Wu، ۲۰۰۳).
۶- آمارهای توصیفی
آمارهای توصیفی برای متغیرهای مقیاس بندی نشده در پانل الف جدول ۲ مشخص شده اند. این مقادیر به واحد راند آفریقای جنوبی (ZAR) به منظور اهداف مقایسه ای تبدیل گردیده اند. از این جدول می توان مشخص نمود که شرکت های نمونه با میانگین (میانه) ارزش بازاری سرمایه ۱۵۵۳۱۱ میلیون ZAR (ZAR 39 987 میلیون) به عنوان شرکت های نسبتاً بزرگ به شمار می آیند. علت این امر به واسطه طبیعت این مطالعه در نظر گرفته شده است چرا که صرفاً شرکت های بزرگ از قابلیت های مکفی جهت سرمایه گذاری در شرکت های تابعه که از بزرگی کافی جهت لیست شدن در بازار بورس بهره مند هستند برخوردار می باشد. چنین موردی بر مبنای ترکیب نمونه نهایی حاصل می شود که در آن بیش از ۹۰ درصد از شرکت های نمونه نهایی در بین ۱۵۰ شرکت ارشد لیست شده در بازار بورس بشمار آمده است.
۷- بررسی های یک متغیره
نتایج بررسی های یک متغیره در جدول ۳ با همبستگی های پیرسون (اسپیرمن) در بالا (زیر) نشان داده شده اند. غالب متغیرهای مستقل دارای همبستگی های مثبت معنی داری با متغیر وابسته می باشند (ارزش بازاری سرمایه سهام، سه ماه پس از تاریخ گزارش دهی) در سطح ۱ درصد. موارد استثناء مقادیر ثبت شده دفتری سرمایه شرکت های تابعه لیست شده و اطلاعات مالی خلاصه افشا شده آنها می باشد. مقادیر ثبت شده دفتری دارای همبستگی پیرسون مثبتی با ارزش دفتری سرمایه سهام می باشند که در سطح ۱۰ درصد معنی دار تلقی شده است (p = 0.051). سود خالص افشا شده شرکت های تابعه لیست شده و درآمد افشا شده آنها نیز دارای همبستگی های مثبتی با ارزش دفتری سرمایه سهام می باشد، اما سطح اهمیت آنها به میزان ۵ درصد مشخص شده است.

ارزش اطلاعات مالی افشا شده شرکت های تابعه لیست شده

 

۸- یافته های رگرسیون چند متغیره با جزئیات مرتبط
نتایج اصلی رگرسیون در جدول ۴ نشان داده شده است. اولین مدل در این جدول ارائه دهنده مدل پایه می باشد که در آن هیچ گونه اطلاعات مالی خلاصه شده و افشا شده شرکت های تابعه لیست شده شامل نشده است. در هر کدام از مدل های متوالی، یک قلم اطلاعات مالی خلاصه افشا شده ارائه می گردد، در حالی که مدل نهایی (مدل ۶) ارائه دهنده کلیه افشاهای مختلف برای شرکت های تابعه لیست شده می باشد. از آنجایی که پارامتر شرکت ـ سال این نمونه معرف یک سری زمانی می باشد، همبستگی سریالی (اتوهمبستگی) به عنوان یک ویژگی مهم تلقی می شود. آمار اولیه Durbin–Watson معرف آن است که یک همبستگی سریال معنی دار وجود دارد، بنابراین نتایج گزارش شده به عنوان نتایج اتورگرسیون از ارزیابی درست نمایی بیشینه به شمار می آید. اتورگرسیون با ارزیابی درست نمایی بیشینه که برای همبستگی سریالی تصحیح گردیده است و به عنوان یک مزیت اضافه شده به شمار می آید، که به نظر دارای حساسیت کمتری در برابر تأثیر موارد دور افتاده، چولگی و ناهمواریانسی در مقایسه با حداقل مربعات معمولی است چرا که چنین موردی را می توان به عنوان یک مدل ارزیابی غیرپارامتری در نظر گرفت.
۸ـ۱٫ نتایج آزمون های استواری
در این بخش نتایج آزمون های مختلف استواری مورد بحث قرار می گیرند. این آزمون ها به زیر بخش های مشخصی بر حسب اجزای مورد نظر تقسیم بندی شده اند.
 
۸ـ۱ـ۱٫ کاربرد ارزش بازاری سرمایه سهام در تاریخ گزارش
با توجه به آنکه چنین موردی اجازه تأخیر طبیعی در انتشار اطلاعات گزارش مالی به سرمایه گذاران را می دهد، نتایج رگرسیون چند متغیره اصلی ارزش بازاری سرمایه سهام سه ماهه پس از تاریخ گزارش دهی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با این وجود، این رگرسیون همچنین با استفاده از ارزش بازاری سرمایه سهام در تاریخ گزارش به عنوان متغیر وابسته اعمال می شود. متغیرهای مستقل بر حسب تاریخ گزارش دهی آنها مشخص می شوند.
 ۸ـ۱ـ۲٫ مستثنی سازی پارامترهای زیان شرکت ـ سال و برخی از صنایع خاص
متغیر شاخص برای شرکت های دارای زیان در رگرسیون های اصلی معنی دار می باشد. در نتیجه، یک آزمون استواری اقدام به مستثنی سازی این شرکت ها نموده است. با توجه به آنکه شرکت های تابعه زیان ده به احتمال قوی در مقایسه با دیگر شرکت های تابعه به صورت متمایزی قیمت گذاری می شوند، شرکت های سود ده با شرکت های تابعه زیان ده نیز مستنثی می گردند. به علاوه، این آزمون استواری اقدام به جداسازی سرویس ها یا خدمات مالی، و شرکت های معدن و برق از این نمونه کرده است. آمارهای توصیفی مشخص کننده میزان چولگی به وجود آمده به واسطه شرکت های خدمات مالی می باشد، و یافته های Barth و Clinch (1998) نیز مؤکد آن هستند که شرکت های تابعه معدن متفاوت از دیگر شرکت ها قیمت گذاری می شوند. به علاوه، شرکت های برق شاهد موانع قانونمند شدیدی می باشند که بر روی نتایج رگرسیون اصلی تأثیرگذار خواهد بود.
 ۸ـ۱ـ۳٫ ارزیابی بیشتر تأثیر چولگی در داده ها
جهت ارزیابی تأثیر چولگی در این نمونه بر روی نتایج رگرسیون اصلی، به صورت مجزا از تأثیر صنعت، یک آزمون استواری اضافه انجام می شود که در آن کلیه متغیرهای مقیاسی با استفاده از لگاریتم طبیعی مشخص گردیده و بنابراین به جای مقیاس بندی بر حسب تعداد یا میزان سهام در تملک، این ویژگی در نظر گرفته می شود. نتایج حاصله برای متغیرهای کنترل به صورت بدون تغییر از رگرسیون اصلی باقی مانده اند، به استثنای مقادیر ثبت شده دفتری سرمایه سهام که هم اکنون در کلیه مدل های مشخص شده بی معنی می باشند. با توجه به متغیرهای افشایی، نتایج حاصله برای سود یا زیان افشا شده (AP) و درآمد افشا شده (AR) شرکت های تابعه لیست شده از نقطه نظر کیفی بدون تغییر از رگرسیون اصلی باقی مانده اند. به طور معکوس، مجموع دارایی ها و مجموع بدهی های افشا شده شرکت های تابعه لیست شده هم اکنون مثبت در نظر گرفته شده و دارای اهمیت سطح ۵ درصد یا حتی بهتر به هنگام درج آنها به صورت مجزا می باشند. شامل سازی کلیه متغیرهای افشا به صورت همزمان (مدل ۶) منجر به یک ضریب منفی بی اهمیت برای درآمد افشا شده می گردد، در حالی که مجموع بدهی های افشا شده هم اکنون مثبت و دارای اهمیت سطح ۵ درصد (p = 0.041) می باشند.

ارزش اطلاعات مالی افشا شده شرکت های تابعه لیست شده

 

۹- تعاملات و الزامات مطالعاتی
این مطالعه در ارتباط با مباحث موجود به واسطه تمرکز خاص آن بر روی ارتباط ـ ارزشی افزایشی اطلاعات مالی خلاصه شده افشا گردیده می باشد. در تعارض با تحقیق قبلی (Baumann، ۲۰۰۳، O’Hanlon و Taylor، ۲۰۰۷، Richardson و همکاران، ۲۰۱۲)، این مطالعه قابلیت کنترل مقادیر منصفانه افشا شده شرکت های تابعه لیست شده را خواهد داشت. به علاوه، تحقیق قبلی هر یک از موارد افشا را به صورت منفک مورد بررسی قرار داده است، در حالی که مقاله کنونی کلیه موارد افشا در ارتباط با سرمایه گذاری در ساختار سرمایه سهام شرکت های تابعه لیست شده را به صورت همزمان مورد بررسی قرار می دهد. نتایج ما مؤکد آن می باشد که متغیرهای اطلاعات مالی خلاصه شده افشا گردیده دارای بالاترین میزان ارتباط ـ ارزشی افزایشی به عنوان یک گروه می باشد.

ارزش اطلاعات مالی افشا شده شرکت های تابعه لیست شده

 

۱۰- نتیجه گیری
فرضیه این مطالعه (به صورت یک قالب تهی) آن است که افشای اطلاعات مالی خلاصه شده شرکت های تابعه لیست شده (یعنی مجموع دارایی ها مجموع بدهی ها، درآمد و سود و زیان) مرتبط با ارزش نمی باشد. این یافته ها بر مبنای یک نمونه انتخابی از ۲۵۰ مورد از بزرگترین شرکت های لیست شده در آفریقای جنوبی، استرالیا و انگلستان حاصل آمده اند. بنابراین، نتایج را می توان صرفاً برای شرکت های بزرگ با توجه به گزارش دهی شرکت های تابعه لیست شده تحت استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) در نظر گرفت، چرا که شرکت های کوچکتر ممکن است در معرض دینامیک های ارزش گذاری دیگری قرار داشته باشند.
یافته های ما مؤکد آن هستند که اقلام فردی اطلاعات مالی خلاصه شده افشا شده شرکت های تابعه لیست شده به صورت پیوسته از یک ارتباط ارزشی برخوردار نمی باشند. با این وجود، اطلاعات مالی خلاصه شده افشا گردیده شرکت های تابعه لیست شده به صورت جمعی دارای ارتباط ـ ارزشی افزایشی می باشد، که خود مؤکد آن است که این اطلاعات به وسیله سرمایه گذاران مرتبط جهت تعیین ارزش سرمایه یک شرکت در ارتباط با شرکت های تابعه لیست شده بکار گرفته خواهد شد. به علاوه، اطلاعات مالی خلاصه شده افشا گردیده ارائه دهنده اطلاعات افزایشی و محتویات مربوطه در خصوص سرمایه سهام بر حسب ویژگی های ثبت شده دفتری و ارزش های منصفانه افشا شده می باشد. این مورد مؤکد آن است که سرمایه گذاران از این سیستم اطلاعات و بر حسب ویژگی های اصلی برآورد جایگزین، به جای صرف برآوردهای پایه، به منظور مشخص سازی ارزش ذاتی سرمایه های موجود در شرکت های وابسته تابعه استفاده می نمایند.
نتایج ارتباط ـ ارزشی افزایشی از قابلیت منحصر به فردی برخوردار می باشند و بنابراین می توان نسبت به مشخص سازی متغیر وابسته در تاریخ گزارش دهی، در تضاد با سه ماهه بعدی اقدام نمود، و بنابراین قابلیت ارائه ویژگی های خاص طراحی شده جهت کاهش چولگی نیز در این نمونه فراهم خواهد شد. با این وجود، به هنگام مستثنی سازی شرکت های زیان ده و شرکت های خدمات مالی، شرکت های معدنی و شرکت های برق نتایج حاصله ضعیف تر می باشند. با این حال، این نتایج مشابه با ویژگی مرتبط با رگرسیون اصلی تلقی شده و از سطوح اهمیت کمتری برخوردار می باشند.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.