مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۳

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۳

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۳ –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۲۹
کد مقاله
EDU29
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
برآورد کارایی آموزش فنی در آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد (UNRWA): مرکز آموزش غزه (GTC)- مطالعه موردی – فصل ۳
نام انگلیسی
Measuring the Efficiency of Technical Education in UNRWA: Gaza Training Center (GTC) – Case Study – Chapter 3
تعداد صفحه به فارسی
۱۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۱
کلمات کلیدی به فارسی
کارایی آموزش فنی, آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد , مدل تحلیل پوششی داده ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
Efficiency of  Technical Education , United Nations for Relief and Works Agency (UNRWA), Data Envelopment Analysis (DEA)
مرجع به فارسی
دانشگاه اسلامی غزه
کالج بازرگانی، دپارتمان مدیریت تجاری
مرجع به انگلیسی
The Islamic University – Gaza
Higher Education Deanship
Faculty of commerce
Business Administration Department
کشور
غزه

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۳

 

برآورد کارایی آموزش فنی در آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد (UNRWA):
مرکز آموزش غزه (GTC)– مطالعه موردی
فصل ۳
فصل ۳٫ جمع آوری داده ها و مدل سازی
این فصل چگونگی کاربرد DEA جهت محاسبه نمره کارایی سیستم آموزش فنی GTC و آنالیز عواملی که ممکن است در ارتباط با نمره کارایی باشند را مورد بررسی و تشریح قرار می دهد.
این فرآیند کار خود را از درک و آنالیز داده ها آغاز می نماید. پس از تعریف ورودی ها و خروجی ها از داده های منبع، نرم افزار تحلیل مرزی توسعه یافته تا در زمینه محاسبه کارایی برنامه های دیپلم فنی در UNRWA-GTC کمک نماید.
۱-۳٫ تشریح داده ها
داده های استفاده شده در این تحقیق هم به وسیله دپارتمان آموزشی پسران در GTC و هم به وسیله مسئولین اصلی دپارتمان های اصلی و یا از طریق بخش های ارشد دپارتمان های اصلی تهیه شده اند. نمونه این مطالعه شامل ۸ برنامه دیپلم فنی مشتمل بر حداقل دو گروه فارغ التحصیلان می باشد و داده های نمونه در فاز تحلیل، برنامه دیپلم فنی، که به شرح ذیل در مطالعه ما شامل شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند.
 
الف. برنامه نویسی و بانک اطلاعات
ب. امور تجاری و دفتری
ج. بانکداری
د. الکترونیک صنعتی
ه. ارتباطات
و. طراحی گرافیک
ز. مهندسی ساختمان
ح. مهندسی معماری
۲-۳٫ تشریح ورودی ها و خروجی ها
اولین مرحله در یک DEA مشخص نمودن ورودی ها و خروجی هایی است که می توان آنها را به صورت بالقوه جهت تعریف کارایی سیستم آموزش فنی به کار گرفت.

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۳

 

ورودی ها
منابع یا ورودی ها به عنوان واحدهای اندازه گیری مطرح هستند که معرف عوامل استفاده شده جهت انجام خدمات آموزش فنی می باشند.
مطالعات قبلی در زمینه مدل های دیگر عملکرد (Johns 1996، Emilio 2003) نشان داده اند که ورودی های دانشگاه ها را می توان به طرق مختلف دسته بندی نمود، که در آنها منابع انسانی، منابع مالی و منابع مادی رامی توان به به عنوان ورودی ها برشمرد.
به علاوه، مطالعه Emilio (2003) مشخص می سازد که دانش آموزان ثبت نام شده و تعداد ساعات تدریس به عنوان شاخص های ورودی برای فرآیند تدریس به شمار می آیند.
با توجه به متغیرهای ورودی، پرسش نامه ای جهت انتخاب برآوردهای تحقیقاتی (ورودی ها و خروجی ها) به کار گرفته شد. این پرسش نامه به کلیه دانشگاه ها و کادر ستادی که مشغول کار بر روی ۸ برنامه دیپلم فنی بوده اند ارسال شد تا آنکه مجموع جمعیت ۱۰۰٪ تحت پوشش قرار گیرد. مجموع جمعیت شامل ۲۹ عضو ستادی می باشند که بر روی ۸ برنامه دیپلم فنی کار می کنند. اعضای ستادی که اقدام به پر کردن پرسش نامه نموده اند نیز به شرح ذیل دسته بندی شده اند:
الف. ۲۵ مربی فنی مشغول کار بر روی ۸ برنامه دیپلم
ب. دو مربی ارشد برای ۸ برنامه دیپلم
ج. دو مدیر
به منظور آنالیز داده های جمع آوری شده از طریق این پرسش نامه (نشان داده شده در ضمیمه الف)، رویکرد تحلیل عاملی که به وسیله نرم افزار آماری SPSS مهیا شده است جهت انجام این آنالیز به کار گرفته شد.
تحلیل عاملی برای هر دوی متغیرهای ورودی و خروجی به کار گرفته شد. با توجه به آنالیز ورودی های پیشنهادی، سه ورودی به دست آمد (ضمیمه ب- مباحث) شامل ورودی های WSTH، I/S و AB. با این حال ورودی دیگری (ES) برحسب توصیه های مقامات ارشد اضافه می گردد. بنابراین ما WSTH، I/S، AB، ES را به عنوان ورودی ها مدنظر قرار خواهیم داد که در آن:
الف. WSTH : تعداد ساعات دوره های اصلی در هفته
ب. I/S : تعداد دانشجویان برحسب مربی
ج. AB : میزان بودجه تخصیصی در سال
د. ES : تعداد دانشجویان ثبت شده در سال

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۳

 

خروجی ها
شاخص های خروجی اقدام به برآورد بازده یا سطح فعالیت برنامه ها و خدمات می نمایند.
محدوده گسترده خروجی های دانشگاه ها را می توان در Segers (1990) یافت.
به علاوه، غالبا آشکار ساختن شاخص ها، با قابلیت فراهم آوردن اطلاعات در خصوص کمیت و کیفیت فعالیت، نیز می تواند مفید باشد (Pina و Torres 1995).
مطالعه (Wadhwa، Kumar و Saxena 2005) نشان داده است که مشارکت در بازار کار یکی از بهترین شاخص های خروجی در خصوص برآورد کارایی سیستم آموزش فنی می باشد. به علاوه، ما می توانیم تعداد فارغ التحصیلان را به عنوان یکی از شاخص های خروجی، که می توان آن را جهت برآورد کارایی تدریس Emilio به کار گرفت، مد نظر قرار دهیم (۲۰۰۳).
در مورد ما، تحلیل عاملی برای خروجی های پیشنهادی اعمال شد. آنالیز خروجی های پیشنهادی تنها یک خروجی (GSF) را تولید نمود (ضمیمه ج- مباحث).
بنابراین GSF را می توان به عنوان یک شاخص خروجی مدنظر قرار داد که در آن:
GSF: تعداد فارغ التحصیلانی است که در رشته خود به کار مشغول می باشند.
جدول ۱-۳ نشان دهنده برگه آنالیز چهار ورودی و یک خروجی می باشد که ما در تحقیق خود از آن استفاده نموده ایم. جدول ۱-۳  نشان دهنده آن است که نمونه جمع آوری شده شامل حداقل دو گروه فارغ التحصیلان برای هر مورد تخصص یا ویژگی خاص می باشد.

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۳

 

۳-۳ مدل سازی کارایی
سومین مرحله در یک DEA مدل سازی ورودی ها و خروجی ها به عنوان یک روش برنامه نویسی خطی می باشد.
از آنجایی که هدف مطالعه ما برآورد کارایی فنی است و کارایی فنی بازتاب دهنده خروجی های حداکثری از یک مجموعه مشخص شده از ورودی ها می باشد، بنابراین مشکل تحقیقاتی مسئله حداکثر رسانی می باشد.
از این رو، با توجه به ورودی ها و خروجی های مشخص شده در بخش های قبلی، مدل DEA اصلی برای یک سیستم آموزشی فنی مشخص شده را می توان به شرح ذیل فرمول بندی نمود:
  برای کلیه برنامه های دیپلم
که در آن:
GSFj: مجموع کل فارغ التحصیلان مشغول به کار در تخصص j .
WSTHj: مجموع کل تعداد ساعات دوره های اصلی وابسته به دوره تخصصی j  برحسب هفته.
ISj: تعداد دانشجویان برحسب مربی در دوره تخصصی j.
ABj: مقدار بودجه تخصیص یافته به دوره تخصصی
ESj: تعداد کل دانشجویان ثبت نام کرده در دوره تخصصی j
Uj: وزن مشخص شده به خروجی j
Vj: وزن مشخص شده به ورودی j
۴-۳ روش های کارایی CCR و BCC
پس از مدل سازی مشکل تحقیق به عنوان یک مشکل به  حداکثر رسانی، ما می بایست نسبت به مشخص نمودن مدل کارایی،  هر کدام از مدل های Charnes، Copper و Rhodes (1978) (CCR) یا Banker، Charnes، Copper (1984) (BCC) مدل کارایی، اقدام نماییم تا آنکه قابلیت یافتن نمرات کارایی و تحلیل کارایی DMU ها را داشته باشیم. دو نکته ذیل بیان کننده نیاز جهت استفاده از مدل های CCR و BCC در ارزیابی کارایی می باشند:
  1. مدل CCR
CCR ارائه دهنده یک برآورد کارایی کلی برای هر DMU می باشد، به گونه ای که کارایی فنی و کارایی مقیاسی در یک ارزش جمع می گردند. این مدل در نظر می گیرد که بازده های ثابت نسبت به مقیاس وجود دارند (یعنی یک افزایش در نتایج ورودی منجر به افزایش متناسب در خروجی ها می گردد). این مورد نیز در نظر می گیرد که کلیه DMU ها در یک مقیاس بهینه عمل می نمایند.
  1. مدل BCC
مدل BCC یک کارایی فنی خالص می باشد که وجود بازده های نسبت به مقیاس متغیر یا بازده های نسبت به مقیاس افزایشی یا کاهشی را در نظر می گیرد.
در این تحقیق استفاده از CCR و BCC به منظور اطمینان از این موضوع که آیا کلیه DMU ها در یک مقیاس بهینه عمل می نمایند یا خیر، بسیار مهم می باشند. در صورتی که DMU ها در مقیاس بهینه ای عمل نمایند، بنابراین مدل CCR را می بایست مورد استفاده قرار داد، در غیر این صورت BBC را باید به کار گرفت.

 

در فصل ۵ کارایی استفاده از دو مدل CCR و BCC مورد محاسبه و ارزیابی قرار می گیرد تا آنکه یک انعطاف پذیری سطح بالا و چندین گزینه برای تصمیم گیران حاصل شود.

 

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۳

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.