مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۵

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۵

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۵ – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 68000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۳۱
کد مقاله
EDU31
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
برآورد کارایی آموزش فنی در آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد (UNRWA): مرکز آموزش غزه (GTC)- مطالعه موردی – فصل ۵
نام انگلیسی
Measuring the Efficiency of Technical Education in UNRWA: Gaza Training Center (GTC) – Case Study – Chapter 5
تعداد صفحه به فارسی
۶۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۴۷
کلمات کلیدی به فارسی
کارایی آموزش فنی, آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد , مدل تحلیل پوششی داده ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
Efficiency of  Technical Education , United Nations for Relief and Works Agency (UNRWA), Data Envelopment Analysis (DEA)
مرجع به فارسی
دانشگاه اسلامی غزه
کالج بازرگانی، دپارتمان مدیریت تجاری
مرجع به انگلیسی
The Islamic University – Gaza
Higher Education Deanship
Faculty of commerce
Business Administration Department
کشور
غزه

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۵

 

برآورد کارایی آموزش فنی در آژانس امداد رسانی و کار سازمان ملل متحد (UNRWA):
مرکز آموزش غزه (GTC)– مطالعه موردی
فصل ۵
فصل ۵
نتایج و مباحث
این فصل نتایج اصلی، که معرف به حداکثر رسانی هر DMU بر روی هر دو مدل مقیاس ثابت (CCR) و مدل مقیاس متغیر (BCC) می باشد، را عرضه می نماید.
مدل CCR در نظر می گیرد که یک بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد که به معنای آن خواهد بود که چنین موردی تنها برای وقتی متناسب می باشد که کلیه DMU ها یا شرکت ها در یک مقیاس بهینه منطبق با Charnes و همکاران (۱۹۷۸) عمل نمایند، در حالیکه مدل CCR به عنوان یک برآورد انباشته از کارایی مقیاسی و فنی مد نظر می باشد.
با این وجود، به واسطه آنکه شرکت ها ممکن است قابلیت کار تحت شرایط بهینه را نداشته باشند، به علت محدودیت ها یا رقابت های ناقص، Baker و همکاران (۱۹۸۴) استفاده از بازده نسبت به مقیاس متغیر (BCC)، که اجازه محاسبه کارایی فنی را می دهد، را پیشنهاد می نمایند.
در حقیقت دو مدل در این تحلیل مورد استفاده قرار می گیرند، CCR و BCC. بعلاوه، نتایج معرف وجود برخی از گوناگونی ها در نمرات کارایی بین CCR و BCC می باشند و نتایج حاصله نیز نشان دهنده آن هستند که نوعی گوناگونی بین کارایی فنی محاسبه شده به وسیله BCC و کارایی انباشته محاسبه شده به وسیله CCR وجود دارد، جاییکه در مقیاس بهینه (کارایی مقیاسی= ۱۰۰%) کارایی فنی و کارایی انباشته می بایست مساوی باشند، Fatios (2006). بنابراین این گوناگونی به طور اصلی ناشی از کارایی مقیاسی می باشد که به معنای آن خواهد بود که DMUها بر روی مقیاس بهینه عمل ننموده و افزایش در ورودی سبب حصول افزایش مشابهی در خروجی نخواهد شد.
بر این مبنا، یک بازده نسبت به مقیاس متغیر (BCC) در خصوص برآورد و تحلیل کارایی برنامه دیپلم فنی (DMU ها) ترجیح داده می شود.
در دو بخش ذیل، ما نسبت به بررسی و تشریح نتایج تحلیل DEA مرتبط با این دو روش اقدام نموده و دلیل انتخاب و پذیرش BCC در زمینه برآورد کارایی  برنامه های  دیپلم  فنی  را  نشان می دهیم.

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۵

 

۱-۵٫ کاربرد مدل CCR
کارایی نسبی ۸ برنامه دیپلم فنی DMU) ها) به وسیله مدل CCR مورد ارزیابی قرار می گیرد (جدول ۱-۵). در مدل CCR، نتایج معرف نمرات کارایی DMUها می باشند، و در مطالعه موردی ما از بین ۸ برنامه دیپلم فنی، تنها یک برنامه دیپلم فنی دارای ۱۰۰% کارایی است که همانا  BOP می باشد.
نتیجه گیری و توصیه ها
نتیجه گیری
در این مطالعه تحقیقاتی، یک پرسش نامه تفصیلی با استفاده از ورودی برآوردهای حاصله از مصاحبه های اولیه با افراد ارشد جهت تعیین ورودی ها و خروجی های GTC-TES تهیه شد.
تحلیل عاملی این پرسش نامه ارائه دهنده متغیرهای معنی دار ورودی و خروجی می باشد که قبلا جهت برآورد کارایی نسبی برنامه های دیپلم  فنی  GTC  به کار گرفته شده است؛  بر  این  مبنا می توان اذعان داشت که به اولین هدف خود رسیده ایم.
جهت حصول هدف ثانویه، نمرات نسبی کارایی ۸ برنامه دیپلم فنی در UNRWA-GTC با استفاده از داده های ورودی و خروجی برای حداقل دو گروه از فارغ التحصیلان با استفاده از دو مدل تحلیل پوششی داده ها، مدل CCR و مدل BCC مورد سنجش قرار گرفت. DEA یک تکنیک برنامه نویسی خطی جهت برآورد کارایی نسبی واحدهای سازمانی می باشد.
قابلیت DEA جهت مشخص نمودن واحدهای ناکارآمد یکی از مزیت های اصلی استفاده از این تکنیک می باشد. از آنجایی که ارزیابی عملکرد نسبی است، بهینه کاوی ها و اهداف مرتبط با ارتقا باید به صورت حقیقی و قابل دسترس باشند.
از طریق تحلیل نتایج DEA، کارایی های نسبی ۸ برنامه دیپلم فنی به منظور مشخص نمودن برنامه های کارآمد و ناکارآمد مورد ارزیابی قرار می گیرند. ما در می یابیم که تنها یک برنامه، یعنی برنامه امور تجاری و دفتری، از کارایی کلی ۱۰۰% برخوردار می باشد و همچنین ۴ برنامه نیز با کارایی فنی ۱۰۰% وجود دارند که عبارتند از مهندسی معماری، بانکداری، امور تجاری و دفتری و در نهایت ارتباطات.
بر مبنای مدل BCC چهار برنامه دیپلم فنی (مهندسی راه و ساختمان، الکترونیک صنعتی، طراحی گرافیک و برنامه نویسی و بانک اطلاعات) از نقطه نظر فنی ناکارآمد هستند. علاوه براین، ارتقای بالقوه مورد نیاز برای تبدیل این برنامه های دیپلم ناکارآمد به برنامه های فنی کارآمد را می توان به شرح ذیل مد نظر قرار داد:

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۵

 
الف. مهندسی ساختمان (CE):
برنامه دیپلم مهندسی ساختمان نیازمند افزایش خروجی حقیقی خود (GSF) به میزان ۱۱۷% یا کاهش ورودی های ES، AB، I/S و WSTH خود به میزان ۷%، ۴۹%، ۵۳% و ۷% به ترتیب می باشد تا آنکه از نقطه نظر فنی کارآمد گردد.
 
ب. طراحی گرافیک (GD):
برنامه دیپلم طراحی گرافیک نیز نیازمند افزایش خروجی حقیقی خود (GSF) به میزان ۲۶۹% یا کاهش ورودی های ES، AB، I/S و WSTH خود به ترتیب به میزان ۷%، ۳۱%، ۷% و ۱۵ % می باشد تا آنکه از نقطه نظر فنی کارآمد گردد.
ج. الکترونیک صنعتی (ELECT):
برنامه دیپلم الکترونیک صنعتی نیازمند افزایش در خروجی حقیقی خود (GSF) به میزان ۹۴% یا کاهش ورودی های ES، AB، I/S و WSTH خود به میزان ۲%، ۱۷%، ۱% و ۹% به ترتیب می باشد تا آنکه از نقطه نظر فنی کارآمد به حساب آید.
د. برنامه نویسی و بانک اطلاعات (PDB):
برنامه دیپلم برنامه نویسی و بانک اطلاعات نیازمند افزایش خروجی حقیقی خود (GSF) به میزان ۶۸% یا کاهش ورودی های ES، AB، I/S و WSTH خود به میزان ۵%، ۲۷%، ۴۱% و ۲۴% به ترتیب است تا آنکه از نقطه نظر فنی کارآمد شود.
بر این مبنا سومین و چهارمین اهداف نیز حاصل می گردند.
تصور معماری های TES جدید با استفاده از سیر تکاملی DEA به منظور کارآمد نمودن آنها، مهم خواهد بود که در این راستا قابلیت استفاده از ورودی ها و به حداکثر رسانی خروجی ها وجود خواهد داشت.

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۵

 

توصیه ها
  1. استفاده از DEA به عنوان یک ابزار تحلیل کارایی توصیه می شود. این سیستم بسیار پیچیده تر از ابزارهای اولیه است که علت آن نیز آن است که مدل های DEA قابلیت کمک به مدیران جهت مشخص نمودن عملیات ناکارآمد و انجام عملکردهای بازیافتی / ترمیمی درست برای ارتقای متوالی را دارا می باشند. به علاوه، DEA یک روش کمی است، بنابراین از دقت بیشتر و همچنین سرعت زیادتری در خصوص جمع آوری و آنالیز داده ها برخوردار می باشد.
  2. کسب فایده از نمرات کارایی و ارتقای پیوسته برنامه دیپلم فنی ناکارآمد که به وسیله دو مدل CCR و BCC، به دست آمده اند، تا آنکه بینش معنی دارتر تجاری برای مدیران، در خصوص تصمیم گیری های برنامه ریزی منابع، حاصل آید.
  3. مدیریت می بایست اقدام به بهره گیری از نمرات کارایی و ارتقای بالقوه آنها، که خود حاصله آمده از نتایج تحلیل این تحقیق می باشند، نماید تا آنکه قابلیت ارتقای عملکرد برنامه های دیپلم ناکارآمد (نظیر مهندسی راه و ساختمان، الکترونیک صنعتی، طراحی گرافیک و برنامه نویسی و بانک اطلاعات) وجود داشته باشد و بتوان آن را از نقطه نظر فنی به یک مضمون ۱۰۰% کارا تبدیل نمود.
  4. لازم است تا از یک سیستم بانک اطلاعات یکپارچه در هر برنامه دیپلم فنی بهره گرفت، چرا که مشکل اصلی آن دسته از اشخاصی که سعی در بکارگیری روش های تحلیلی می نمایند، در حقیقت قابلیت دسترسی به اطلاعات/ داده ها است.
  5. انجام مطالعات بیشتر با استفاده از دیدگاه تحلیل پوششی داده ها جهت حاصل آوردن کلیه برنامه های دیپلم فنی GTC الزامی می باشد.
  6. این موضوع پیشنهاد می شود تا نسبت به ارتقای هر چه بیشتر، در خصوص تمرکز بر روی TES-DEA، بر مبنای جامعیت لازم جهت بررسی فرصت های بیشمار جدید، اقدام شود.
  7. علاوه بر این جستجوی دیگر ورودی ها و خروجی ها که ممکن است بر روی کارایی سیستم آموزش فنی در UNRWA-GTC تاثیر گذار باشند، نظیر نمرات دانشجویان و دستمزد فارغ التحصیلان، نیز توصیه می گردد.
۸٫ مطالعه گوناگونی های کارایی در کالج های رده متوسط فلسطین نیز توصیه می شود تا آنکه قابلیت ارزیابی عملکرد کالج های فنی ما با توجه به نقاط دورافتاده نیز وجود داشته باشد.
ضمیمه الف: پرسش نامه:
مدیران، مقامات ارشد و مربیان عزیز
با احترام دقت نمایید که کارایی نسبی از طریق یافتن نسبت وزن خروجی ها در مقایسه با وزن ورودی ها حاصل می شود. بنابراین هدف از تحقیق ما برآورد کارایی نسبی ۸ برنامه دیپلم فنی در UNRWA-GTC به عنوان یک ضروریت اصلی جهت تکمیل دوره فوق لیسانس مدیریت امور تجاری می باشد. مربیان ارشد چندین ورودی و خروجی را پیشنهاد می نمایند.
در این پرسشنامه، از شما درخواست می شود تا نسبت به مشخص نمودن اهمیت ورودی ها و خروجی های پیشنهادی اقدام نمایید تا آنکه قابلیت مشخص نمودن اعتبار و همچنین استفاده از آنها در تحقیق وجود داشته باشد.

کارایی آموزش فنی امداد رسانی و کار سازمان ملل – فصل ۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.