مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تئوری تغییر شکل فشاری فرش

تئوری تغییر شکل فشاری فرش

تئوری تغییر شکل فشاری فرش – www.irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

تئوری تغییر شکل فشاری فرش

 

 

شماره
۱۲۸
کد مقاله
TXT128
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
تئوری تغییر شکل فشاری فرش
نام انگلیسی
Compressive Deformation Theory  of Carpets
تعداد صفحه به فارسی
۳۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۱
کلمات کلیدی به فارسی
فرش / قالی- فرش های منگوله باف- فرش های فلوک / نقش برجسته- زیر دست- طراحی- استفاده های نهایی- خواص تنش- کرنش- خواص مکانیکی- انحراف / انحنا- خمش- کشسانی / الاستیستیه- ترکیبات بافت / الیاف
کلمات کلیدی به انگلیسی
CARPETS-  TUFTED  CARPETS-  FLOCKED  CARPETS-  HANDLE-  DESIGN-
STRESS-STRAIN  PROPERTIES-  MECHANICAL  PROPERTIES-  DEFLECTION-
ELASTICITY-  FIBER  ASSEMBLIES.
END  USES-
BENDING-
مرجع به فارسی
دپارتمان شیمی پلیمر- اوساکا
دپارتمان شیمی پلیمر- توکیو- ژاپن
ژورنال انجمن ماشین آلات نساجی ژاپن
مرجع به انگلیسی
   Department  of  Polymer  Chemistry –  Koyoto  University-  Kyoto – Based  on  the  Journal  of  the  Textile  Machinery  Society  of  Japan-
سال
کشور
ژاپن

 

تئوری تغییر شکل فشاری فرش

  

تئوری تغییر شکل فشاری فرش
 
دپارتمان شیمی پلیمر، اوساکا
دپارتمان شیمی پلیمر، توکیو، ژاپن
ژورنال انجمن ماشین آلات نساجی ژاپن
 
 
چکیده
به منظور محاسبه خواص تغییر شکل فشردگی / فشاری برخی از انواع فرش، مکانیزم فشردگی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
با کمک برخی از فرضیه های ارائه شده، معادلات تئوریکی بر مبنای تئوری میله نازک[۱] بر روی منحنی زنجیره ای[۲] حاصل آمد.
مقایسه بین منحنی های تجربی فرش فلوک (فرش دارای نقش برجسته)[۳] یا فرش منگول باف[۴] با دیگر منحنی های تئوریکی معرف مطابقت نسبتا خوبی می باشد، بنابر این می توان تصدیق نمود که فرضیه ها و معادلات تئوریکی فوق تقریبا درست می باشند.

کلمات کلیدی: فرش / قالی، فرش های منگوله باف، فرش های فلوک / نقش برجسته، زیر دست، طراحی، استفاده های نهایی، خواص تنش- کرنش، خواص مکانیکی، انحراف / انحنا، خمش، کشسانی / الاستیستیه، ترکیبات بافت / الیاف

 

تئوری تغییر شکل فشاری فرش

 

 
۱- مقدمه
محققین بسیاری نسبت به بررسی فرش / قالی اقدام نموده اند. غالب آنها بر روی بررسی تجربی مصارف نهایی فرش ها تمرکز داشته اند. به منظور آنکه بتوان اقدام به ارزیابی عملکرد فرش نمود، پارامترهایی چون تراکم، بازیابی، پوشش دهی، برگشت پذیری / حالت ارتجاعی و جذب انرژی، از نقطه نظر رفتار تنش- کرنش فرش ها، مورد بررسی قرار گرفتند. خواص مکانیکی فرشها، مخصوصا زیردست فرش با کمک این رویه های سنجشی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه، تولید کنندگان به طور کلی اقدام به طراحی فرش با استفاده از روش های عملی می نمایند که اصطلاحا تحت عنوان «روش آزمون و خطا» خوانده می شود. با این وجود، طراحی «زیردستی» فرش ها بر مبنای اطلاعات مرتبط با خواص مکانیکی، مخصوصا خواص تراکمی که به وسیله محاسبه ریاضی حاصل می آید، اعمال می گردد. بر این مبنا، به هنگامی که یک بار فشرده عمودی به فرش اضافه         می گردد، مکانیزم اصلی تغییر شکل فشردگی را باید به صورت تئوریکی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بر مبنای اطلاعات حاصله، انتخاب طرح های فرش از طریق خواص ویژه الیاف استفاده شده در خاب فرش برای اهداف بهینه سازی عملکرد استفاده نهایی امکان پذیر خواهد بود.
 
 
  1. تئوری
۱-۲٫ ساختار اساسی فرش ها و مدلسازی آنها
انواع بیشماری از فرش های خاب بریده، نظیر قالی های فلوک یا نقش برجسته، فرش های منگوله باف، فرش های ویلتون[۵] ، قالی های اکسمینستر[۶]، و غیره وجود دارند. برای سادگی، نویسنده ها مدل ساده ای با یک ساختار اصلی را متصور شده اند که در آن میله های نازک[۷] در یک بافت پشتیبان در زاویه  در برابر خط عمود بر فرش و به صورت آزاد در انتهای بالایی قرار می گیرند.
۲-۲- دفرمه شدگی فشردگی یک میله نازک
به هنگامی که یک قالی خاب بریده حقیقی فشرده / متراکم می گردد، دفرمه شدگی فشاری نه تنها فرم (A) و فرم (B) در شکل ۶ را به خود خواهد گرفت بلکه ترکیبی از این دو فرم را در بر خواهد داشت. آنکه کدام یک از فرم های دفرمه شدگی فشاری تحقق می یابند منوط به فرم خاب ها قبل از دفرمه شدگی و ضریب اصطکاک بین سطح فشاری و نواحی انتهای- فوقانی خاب ها می باشد. ارتباط بین بار و بلندی خاب (یا ضخامت) منوط به فرم فشاری می باشد.
۲-۲-۳-آزمایش قالی فلوک / برجسته
شکل های ۲۲ و ۲۳ نشان دهنده سطوح مقطع فرش فلوک قبل و بعد از فشردگی به وسیله روش تثبیت- رزینی به ترتیب می باشند. آنها معرف یک گونه کاملا فشردگی نوع (A) هستند. شکل ۲۴ نشان دهنده نتایج برآورد به هنگامی می باشد که ،   باشد. به هنگامی که  باشد خطوط بریده مقدار تئوریکی را نشان داده و خط زنجیره ای نیز به هنگامی که  باشد، معرف یک مقدار خواهد بود. تفاوت زیادی در ارتفاع خاب در ناحیه مجاور  وجود دارد. اما خط مرکزی سیکل تراکم – تراکم زدایی بخوبی در تطابق با یکدیگر می باشند. این موضوع مد نظر قرار گرفته است که فرم فشاری (B) در ناحیه مجاور وجود دارد. هیسترزیس نیز به عنوان مشکل بسیار مهمی که هنوز حل نگردیده است مطرح می باشد.
 
۲-۲-۳- قالی منگوله باف
شکل ۲۵ نشان دهنده نتایج آزمایشات تحت شرایطی است که نمره نخ خاب  باشد و ویژگیهای ،،  همراه با خصیصه های تئوریکی نخ / الیاف  به هنگامی که، m=0 باشد، صادق باشند. رفتار فشاری در این حالت در شکل های ۲۶ و ۲۷ به ترتیب نشان داده شده است. مدل دفرمه شدگی فشاری به درستی تشخیص داده شده است. هر مورد/ خصیصه از آنها مشابه با مورد فرش فلوک است. خط مرکزی فشردگی – فشردگی زدایی در تطابق خوبی با مقدار تئوریکی می باشد. این محاسبات پس از کسر کلیه ویژگی های بافت اصلی حاصل آمده است. خواص فشردگی حقیقی به وسیله اضافه نمودن خواص فشاری محاسبه شده از این مدل با خواص فشاری بافت اصلی حاصل آمده اند. جمع بندی دفرمه شدگی به وسیله مدل سری، بعنوان روشی برای این مجموع، بکار گرفته شده است.
 

تئوری تغییر شکل فشاری فرش

 

۴- نتیجه گیری
با بکارگیری مدل دفرمه شدگی فشاری / فشردگی و تئوری فرش با ویژگی نخ خام بریده این موضوع تصدیق می شود که محاسبات عددی منحنی دفرمه شدگی فشاری خابهای فرش فلوک / برجسته حقیقی و قالی منگوله باف امکان پذیر می باشد. این محاسبه با استفاده از جداول عددی نشان داده شده در این مقاله بسیار ساده می باشد و کاربرد کامپیوتر سبب خواهد شد تا این محاسبه بسیار آسانتر انجام شود.
در صورتی که فرش دارای یک زیر دست مطلوب باشد (خواص مکانیکی)، طرح آن را می توان فورا ایجاد نمود. در خاتمه، نویسنده ها تشکر خود را از اعضای گروه مطالعاتی مجمع الیاف دپارتمان شیمی پلیمر دانشگاه کیوتوی ژاپن، برای ارائه مباحث مفید در این زمینه، اعلام می نمایند.
 
 
[۱] thin  rod  theory
[۲] elastica
[۳] flocked carpet
[۴] tufted carpet
[۵] Wilton
[۶] Axminster
[۷] thin  rods

تئوری تغییر شکل فشاری فرش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.