مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تطبیق کاهش تغییرات آب و هوایی

تطبیق کاهش تغییرات آب و هوایی

تطبیق کاهش تغییرات آب و هوایی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه صنایع چوب
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده صنایع چوب - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۸۰
کد مقاله
WOD80
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
مدیریت پایدار جنگل تطبیق و کاهش تغییرات آب و هوایی
نام انگلیسی
Sustainable Forest Management Climate Change Adaptation and Mitigation
تعداد صفحه به فارسی
۳۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۳
کلمات کلیدی به فارسی
مدیریت پایدار جنگل، تغییرات آب و هوایی، تطبیق، کاهش
کلمات کلیدی به انگلیسی
Sustainable Forest Management, Climate Change, Adaptation, Mitigation
مرجع به فارسی
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد
مرجع به انگلیسی
FAO
کشور

 

مدیریت پایدار جنگل (SFM)

تطبیق و کاهش تغییرات آب و هوایی

 
هدف مدول تطبیق و کاهش تغییرات آب و هوایی کمک به مدیران جنگلی در زمینه ارزیابی و پاسخگویی در برابر چالش های مربوط به تغییرات آب و هوایی و فرصت های مرتبط با آن می باشد. این فرآیند اطلاعات پایه ای و داده های تفصیلی در ارتباط با مسایل کلیدی مورد نظر در زمینه ارزیابی خطرات و تأثیرپذیری تغییرات آب و هوایی و همچنین گزینه های تطبیق و تسکین / کاهش را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد. این مولفه ارائه دهنده لینک هایی به ابزارهای مهم و موارد موردی می باشد که با استفاده از آنها می توان نسبت به تطبیق، تعدیل و همچنین کاهش تأثیرات تغییرات آب و هوایی و جوی اقدام نمود.
تأثیرات تغییر شرایط آب و هوایی و تنوع جوی اکوسیستم های جنگلی در گوشه و کنار جهان مشهود بوده و بروز تأثیرات متعاقب نیز غیرقابل اجتناب می باشد، حداقل این مسئله برای کوتاه مدت تا یک محدوده متوسط صحت خواهد داشت.

 

تطبیق و تعدیل در ارتباط با جنگل داری
فرآیندهای تطبیق و تعدیل / کاهش به عنوان دو واکنش اصلی در برابر تغییرات جوی یا آب و هوایی به شمار می آیند. آنها را می توان دو روی یک سکه در نظر داشت: فرایند تعدیل مخاطب قراردهنده علل تغییرات جوی می باشد و فرایند تطبیق نیز تأثیرات آن را مورد خطاب قرار می دهد. در بخش جنگلی، فرایند تطبیق در بردارنده تغییرات در راهکارهای مدیریتی است که جهت کاهش خطرپذیری جنگل ها در برابر تغییرات جوی و تداخلات مرتبط به منظور کاهش خطرپذیری اشخاص در برابر تغییرات شرایط آب و هوایی قلمداد شده است.

 

تغییرات آب و هوایی و SFM
با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی فراتر از محدوده تاریخی، تطبیق با این شرایط و تعدیل ویژگی های مرتبط نیازمند تنظیم اهداف مدیریتی، ارائه رویکردها و کنترل سیستم ها می باشد. خوشبختانه، SFM سازگار با هر دو مورد از این مؤلفه ها در نظر گرفته شده و قابلیت ارائه یک چارچوب جامع را خواهد داشت و با استفاده از آن توان تطبیق با شرایط در حال تغییر به وجود خواهد آمد.
تأثیرات پیش بینی شده تغییر شرایط آب و هوایی بر روی جنگل ها
جنگل ها کاملاً حساس به تغییرات آب و هوایی هستند. علی الخصوص:
  • افزایش های پایدار، به اندکی یک درجه سلسیوس، در میانگین دمای هوای سالیانه را می توان به عنوان یک عامل مکفی جهت بروز تغییرات در رشد و ظرفیت احیای بسیاری از گونه های درختان تلقی نمود. در برخی از نواحی، چنین موردی می تواند سبب تغییر قابل توجه عملکردها و ترکیب گونه های جنگلی شود. در نواحی دیگر، این مورد ممکن است سبب ناپدید شدن کامل پوشش جنگلی گردد.

 

ملاحظات مهم قبل از پاسخ دادن به تغییرات آب و هوایی
به عنوان بخش لاینفک یک چشم انداز وسیعتر، جنگل ها و درختان در تعامل با پایداری و تداوم زیست اکوسیستم ها و مرتفع سازی نیازهای اجتماعی به شمار می آیند. رویکردهای جامع در زمینه مدیریت سرزمینی می توانند سبب افزایش اشتراک مساعی بین اهداف متعدد کاربرد اراضی شوند. از طریق بررسی چشم اندازها، نیازها و منافع کلیه طرف های ذینفع، شامل جوامع محلی و کاربران اراضی، رویکردهای سرزمینی را می توان به عنوان یک ابزار قابل توجه در ارتباط با توسعه کاربرد پایدار اراضی و استراتژی های معیشتی بکار گرفت.

 

یکپارچه سازی تغییرات آب و هوایی در مدیریت جنگل
مدیران جنگل می بایست قابلیت ارزیابی هزینه ها، مزیت ها، روابط متقابل و مؤلفه های مربوط به امکان پذیری فرآیند تطبیق و تعدیل تغییرات جوی را داشته باشند و به علاوه مشخص سازند که چگونه چنین مواردی ممکن است به صورت مثبت یا منفی بر روی دستاورد اهداف مدیریتی تأثیرگذار باشند.

 

ارزیابی های مربوط به خطرپذیری و ریسک گزینه های انطباق و تعدیل
چشم انداز و مقیاس ارزیابی های مربوط به خطرپذیری، ریسک و گزینه های انطباق و تسکین که به وسیله مدیران جنگلی اعمال می شود منوط به عوامل ذیل خواهد بود:
  • ویژگیهای محوری / کانونی ارزیابی ها
  • زمان در دسترس برای انجام ارزیابی ها
  • سئوالاتی که می بایست به وسیله ارزیابی ها مورد خطاب قرار داد و تصمیماتی که آن ارزیابی ها می بایست پشتیبانی نمایند.
  • بودجه در دسترس برای ارزیابی ها
  • سطح پشتیبانی از طرف های ذینفع و
  • ارزش منابعی که ممکن است در معرض خطر باشند.
 
خطرپذیری و ریسک
هدف ارزیابی های مربوط به خطرپذیری و ریسک مشخص سازی دو مولفه ذیل است: الف- اشخاص در معرض ریسک (یعنی گروه های جمعیتی مستعد خطر) و ب – موارد مرتبط (یعنی کدام یک از سیستم های اکولوژیکی و زیرساختارهای دست ساز بشر) مستعد خطرپذیری در ارتباط با تأثیرات تغییر شرایط آب و هوایی و ریسک ها مربوط به تأثیرات منفی می باشند.

 

ارزیابی گزینه های تطبیق
پس از تکمیل ارزیابی ها در زمینه چگونگی تأثیرگذاری شرایط آب و هوایی و تغییرات آن بر روی اکوسیستم های جنگلی و جوامع مرتبط با جنگل، مرحله بعدی بررسی گزینه های مدیریت می باشد که قابلیت کاهش خطرپذیری، افزایش انعطاف پذیری و قابلیت تطبیق با شرایط تغییرات آب و هوایی و تنوع مربوط به آن را خواهند داشت.

 

ارزیابی گزینه های تعدیلی
مدیران جنگلی می بایست قابلیت برآورد هزینه های مربوط به تعدیل یا کاهش تغییرات شرایط آب و هوایی در برابر مزیت های آن را داشته باشند و بتوانند نسبت به مشخص سازی تأثیرات منفی و مثبت بر روی دستاوردهای مرتبط با اهداف دیگر مدیریت جنگل اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.