مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۱

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۱

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۱ –  ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه آموزش

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

 

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

ترجمه گروه آموزش - ایران نرجمه - Irantarjomeh

شماره
۳۳
کد مقاله
EDU33
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
دستورالعمل های ارزیابی کارایی و بهبود عملکرد برای کالج های محلی ایالت کانکتیکت: با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۱
نام انگلیسی
Efficiency evaluation and improvement guidelines for community colleges of  – Connecticut: a data envelopment analysis (DEA) approach- chapter 1
تعداد صفحه به فارسی
۲۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۴
کلمات کلیدی به فارسی
تحلیل پوششی داده ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
(Data Envelopment Analysis  (DEA
مرجع به فارسی
دانشگاه دورهام، انگلستان، میلز، جوزف جی
مرجع به انگلیسی
Mills, Joseph J.  Durham University, UK
کشور
انگلستان

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۱

 
دستورالعمل های ارزیابی کارایی و بهبود عملکرد برای کالج های محلی ایالت کانکتیکت:
با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)

 

فصل ۱

 
چکیده
در ایالات متحده اعتراضاتی از سوی افکار عمومی در خصوص پاسخگویی بیشتر نظام آموزش عالی در باب کالج محلی کانکتیکت، با توجه به تخصیص منابع به آموزش عالی، در جریان است. این مطالعه از تحلیل پوششی داده ها (DEA) به منظور تعیین کارایی فنی و ارائه دستورالعمل های بهبود عملکرد برای این دوازده دانشکده استفاده کرده است.
جهت پیشبرد این مطالعه سه سوال پژوهشی مطرح شده است:
سوال ۱: چگونه قابلیت مقایسه نظام دانشکده های محلی کانکتیکت با توجه به سطح بهره وری آنها با یکدیگر وجود دارد؟
سوال ۲: چه شرایطی را می توان مسئول این تفاوت ها در سطح موفقیت کالج هایی دانست که  از کارایی مشابهی برخوردار می باشند؟
سوال ۳: چه عوامل یا محدودیت هایی باعث  ایجاد نمره های مختلف درمیان کالج های ناکارآمد می شوند؟
داده ها برای یازده متغیر، هفت ورودی و چهار خروجی، مرتبط با هر یک از دوازده کالج محلی جمع آوری شدند، اما با توجه به سطح بالای همبستگی موجود بین متغیرها تنها سه ورودی و چهار خروجی برای توصیف هر یک از کالج ها در مدل مورد استفاده قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل نشان داد که از دوازده کالج هفت کالج به طور موثرکاراهستند وکارایی پنج کالج دیگرکمتر از ۱۰۰٪ است. با این حال تعداد کمی از کالج ها ادامه اجرای روش DEA را ناممکن ساخته بودند، با توجه بدین مورد که قابلیت تغییر تعداد کالج ها وجود نداشت تعداد متغیرها کاهش یافت. این امر منجر به کاهش در واحدهای کارآمد شد.
در مطالعه جاری این نتیجه حاصل آمد که DEA، در اصل، از تناسب خوبی برای ارزیابی عملکرد کالج ها برخوردار است. با این حال، در صورتی تعداد کمی از کالج ها درتجزیه و تحلیل شرکت داده شوند اعتبار این مدل ممکن است به خطر بیافتد. بر این مبنا،  ممکن است تنها از یک طرف تعداد بسیار کمی از متغیرها  برای تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شوند (که ناقض تصور فردی از روش قضاوت در مورد کالج ها و شمار متغیرهای مستقلی است که می توان آن را در نظر گرفت، می باشد ) و از طرف دیگر ضروریات مدل را نقض می کند (که لزوما باعث می شود تعداد بیشتری از کالج ها بطورنادرست  ۱۰۰٪  کارا شوند).
 

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۱

 

فصل ۱:
مقدمه
یکی از مهم ترین مسایل مرتبط با تصمیم گیری های اجرایی در نهادهای آموزش عالی تخصیص منابع در دسترس می باشد. این منابع شامل فضا، کارمندان و همچنین بودجه هستند که همگی در ارتباط با دستیابی به اهداف سازمانی تلقی می شوند.
در این مطالعه روش هایی برای ارزیابی دستاوردهای حال حاضر و مشخص نمودن چگونگی مرتب سازی یا چیدمان بهتر منابع به همراه پیامدهای مرتبط مورد نیاز می باشند. این روش ها که قابلیت تحصیل آنها از طریق تحلیل های بودجه ای و رویه های حسابداری هزینه وجود داشته است قابلیت مرتفع نمودن مکفی بسیاری از جنبه های این مسئله را نداشتند. این جنبه ها دربرگیرنده بهترین رویه های بهره گیری از منابع ثابت و قابلیت تعامل با بسیاری از متغیرهای خروجی و ورودی تابع آموزشی بوده که بطرق ناشناخته مختلف و غیرقابل پیش بینی دارای از  فعل و انفعالاتی برخوردار بوده اند (Bessent, 1983).
هدف از این مطالعه ارزیابی بهره وری و ارائه دستورالعمل های بهبود بهره وری برای دوازده کالج محلی ایالت کانکتیکت  با استفاده از برنامه ریزی خطی ریاضی به نام تحلیل پوششی داده ها (DEA) در یک مدل کامپیوتری بود. مدل DEA توانایی رسیدگی به ورودی ها و خروجی های متعدد ناشی از عملکرد هر سازمان (بدون دانش قبلی از تابع تولید بین ورودی و خروجی)، به ویژه در موسسات غیر انتفاعی مانند کالج ها و دانشگاه ها رادارد و به این ترتیب، DEA در مقایسه با روشهای  تجزیه و تحلیل رگرسیون و نسبت که قبلا مورد استفاده قرار میگرفت یک ابزار قدرتمند برای اندازه گیری بهره وری در نظر گرفته می شود (.Sexton, 1986).
هدف از این مطالعه پاسخ به سؤالات پژوهشی زیر است:
الف) چگونه نهادها و مشخصه های مرتبط با نظام کالج های محلی ایالت کانکتیکت با توجه به سطح بهره وریشان با یکدیگرمقایسه می شوند؟ به عبارت دیگر، بر اساس متغیر (ورودی و خروجی) انتخاب شده برای توصیف کالجهای محلی، کارایی مشخص شده ریاضیاتی هر کالج به چه میزان است.
ب) چه شرایطی را می توان مسئول تفاوت های موجود در سطح موفقیت در بین کالجهای کارای مشابه بحساب آورد؟ تفاوت در میان واحدهای کارآمد با مقایسه وزنی متغیرهای ورودی و خروجی این واحدها تعیین می شود.
ج) چه عوامل یا محدودیت هایی سبب ایجاد نمرات مختلف در کالج های ناکارآمد می شوند؟ این سوال به طور مستقیم از نتایج به دست آمده از این مدل پاسخ داده شد. کلیه واحدهای ناکارآمد از نوعی دستورالعمل یا راهکاری خاص جهت افزایش سطح بهره وری خود بهره برده که خود دارای کاستی هایی از نظر متغیرهای ورودی / خروجی بوده اند.
به منظور تعیین بهره وری و بهترین راهبردهای عملی برای کالجهای محلی (واحد تصمیم گیری،که درمطالعهDMU نامیده می شود) از DEA استفاده شد. در این مطالعه نسبت به حصول یک ​​شناخت عملی، با توجه به تفاوت های جزئی عملکرد نظام کالجهای محلی و DEA، اهتمام شده است. در ابتدا، در این مطالعه نسبت به ایجاد تئوری و ماموریت کالج های Junior  (اولین نامی که به کالج محلی داده شد) در ایالات متحده اقدام شده و متعاقبا یک رویه توسعه تاریخی نظام کالج های محلی ایالت کانکتیکت را دنبال شده است.
روش های قبلی سعی در تعیین بهره وری کالج ها نمودند، که در این زمینه عمدتا روش نسبت و روش های تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد بحث قرار گرفتند. به طور مشابه، این مطالعه منشا و توسعه ریاضی DEA را نشان داد. در طراحی این مطالعه، بخش عمده ای از دانش و اطلاعات حاصله از کالج های محلی همراه با روش DEA ترکیب شد تا بهترین روش استفاده از DEA برای  تعیین بهترین راه ارزیابی این نهاده ها مشخص شود.
این مدل یک طیف گسترده ای از متغیرهای ورودی و خروجی دارد، که برای تعیین بهره وری، داده های مربوط به آنها جمع آوری شد. با این حال، به دلیل اینکه بین متغیرهای بهره وری کالجها همبستگی بالایی وجود دارد، تنها هفت متغیر از لیست زیر استخراج شدند:

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۱

 

۱) تعداد کل ساعت تماس دانشجو
۲) مجموع مساحت آموزشی به فوت
۳) مربیان تمام وقت هم تراز
۴) مجموع هزینه های مستقیم آموزشی
۵) هزینه های فیزیکی تاسیسات (محوطه، تعمیر و نگهداری و خدمات ساختمانی و مراقبتی)
۶) هزینه های سربار برای خدمات اداری و دانشگاهی
۷) مخارج خدمات دانشجویی
۸) درآمد (شهریه، هزینه ها، بودجه دولت و برنامه های فاقد اعتبار بودجه)
۹) تعداد کل فارغ التحصیلان
۱۰) عامل رضایت کارفرما و اداره پذیرش
۱۱) مجموع نمرات / رتبه های مستحق اعتبار  (PD A…)
۱۲) درصد نمرات / رتبه های مستحق اعتبار
جدای از اشکال متغیرهای وابسته، این مدل در ارتباط با تعداد ورودی و خروجی های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل تعداد معینی از واحدها دارای عیب ثانویه ای نیز می باشد.
ویژگی برنامه ریزی خطی این مدل بگونه ای است که اجازه نمی دهد که حاصلضرب تعداد ورودی ها و خروجی ها بیشتر از تعداد واحد های تصمیم گیری (کالج های محلی) در این مدل باشد، از آنجائیکه نظام دانشکده های محلی کانکتیکت شامل دوازده کالج است، حداکثر مجاز تعداد کل ورودی ها و خروجی ها هفت (سه ورودی و چهار خروجی) می باشد.

 

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۱

 

۳-۱٫ هدف این مطالعه
مشکل منابع محدود غالبا بعنوان یک معضل موسسات آموزش عالی و حتی تا میزان بیشتری معضل نظام های آموزشی ابتدایی و دوره متوسطه ایالات کاکتیکت بشمار آمده است. با این وجود، با شروع قرن بیست و یکم، یکسری مسایل بحث برانگیز بوجود آمد که می توانست منجر به حذف بسیاری از برنامه های مورد نیاز در کالج ها شود. قانون گذاران ایالتی با بودجه نزولی دست و پنجه نرم کرده و درگیر مسئولیت های خود در زمینه تامین بودجه کالج های محلی در ایالت کانکتیکت بوده اند به گونه ای که در نهایت این قید مشخص شده که بودجه تخصیصی می بایست در ارتباط با برخی از شاخص های کارایی عملیاتی هر یک از کالج ها باشد.
نظام کالج محلی ایالات کانکتیکت اخیرا لیستی از برآوردهای مربوط به کارایی از سوی کمیسیون ایالتی در خصوص آموزش عالی را دریافت داشته است. هدف از این مجموعه حاکم اطمینان از این موضوع بوده است که این برآوردها قابلیت مرتفع سازی نیازهای مختلف موسسات آموزشی را داشته باشند. جهت مخاطب قرار دادن این برآوردها، می بایست اقدامات لازم به منظور توسعه یک روش جامع جهت تعیین سطح کارایی، که بر مبنای آن این کالج ها به فعالیت می پردازند، اعمال گردد، که بر مبنای آن کارایی کالج ها در مقایسه با یکدیگر و در محدوده نظام مشابه آموزشی مد نظر خواهد بود. Banathy (1991) و Athanassopoulos و Shale (1997)، هر دو به عنوان محققین ایالات متحده و بریتانیا، متقاعد شدند که عملکرد مسئولیت پذیری کالج های محلی را نمی توان به سادگی مورد سنجش قرار داد که علت آن انواع روش های مختلفی است که باید در تعامل با گوناگونی های مربوط به اهداف متفاوت در خصوص تعیین کارایی کالج های محلی مد نظر قرار داد.
در رویه های مشابه قبلی، روش تحلیل رگرسیون به طور گسترده ای بکار گرفته شده تا آنکه مشخص شود که کدامیک از پارامترها بر روی نتایج ضروری هر یک از موسسه کارامد یا ناکارآمد تاثیر دارند. روش تعیین کارایی کاملا متمایز از رویه های تعیین کارایی حقیقی می باشد که به وسیله اسلوب های مهندسی و اقتصادی به کار گرفته می شوند. مهندسین و متخصصین علم اقتصاد اقدام به مقایسه بین ورودی ها و خروجی های هر یک از فرایندهای مرتبط نموده تا قابلیت تعیین کارایی آن وجود داشته باشد. بنابراین، برای محققین آموزشی در نظام کالج محلی ایالت کانکتیکت لازم است تا اقدام به ایجاد لیستی از ورودی ها و خروجی هایی نمود که خود قابلیت توصیف اهداف کالج های محلی را داشته باشد و سپس از این لیست جهت محاسبه شاخص های کارایی (همانند آنچه مهندسین و متخصصین علم اقتصاد انجام می دهند) برای هر کالج در داخل این نظام بهره گرفت. هدف از این بررسی تعیین کارایی هر یک از کالج های محلی، در مقایسه با یکدیگر، و استفاده از نتایج این تحلیل جهت فراهم آوردن رهنمودهایی به منظور ارتقای سطح آموزشی کالج ها می باشد.

 

۵-۱- محدوده های مطالعاتی
هدف از این مطالعه آنالیز سطح عملکرد کالج های محلی ایالات کانکتیکت در مقایسه با یکدیگر می باشد و به هیچ عنوان نتایج این بررسی را نباید به عنوان رفتار کالج های محلی در ایالت متحده یا انگلستان به حساب آورد. محدودیت های کلی به شرح ذیل هستند:
  1. متغیرهای عملیاتی این مطالعه، ورودی ها و خروجی ها به بهترین وجهی بر مبنای قابلیت دسترسی به داده های دوازده کالج محلی بر حسب بازه زمانی سال ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۰ حاصل آمده اند. با این وجود متغیرهایی نیز وجود دارند که با انتخاب آنها قابلیت تشریح متعاقب عملکرد این موسسات بوجود خواهد آمد، بعلاوه داده های جمع آوری شده صرفا جهت پشتیبانی از درج آنها در این بررسی مدنظر نبوده اند.
  2. این کالج های محلی ممکن است همان گونه که به وسیله دفاتر مرکزی خود مقید شده اند دارای هدف مشترکی باشند، با این وجود، سطحی از استقلال هنوز برای هر یک از این کالج ها وجود دارد و بنابراین آنها از نظر وظایف و هدف ممکن است در بردارنده دیدگاه های متمایزی باشند که خود از تاکید ویژه ای بر روی برنامه های خاص برای جوامع خاص (نواحی تحت خدمات)، یعنی جایی که کالج در آن قرار گرفته است، برخوردار می باشد. از این رو، الزاما پیشنهاد تصحیح ناکارآمدهای حاصله از مطالعات کلی را نمی توان برای تمامی این نوع از موسسات بکار برد. بر این مبنا لازم است تا از رویه های کاربردی با دقت استفاده شود.
  3. صرفنظر از کمبودهای مطالعاتی به طور کلی، نقص های ذاتی نیز در رویه های DEA به چشم می خورند. مدل DEA نیازمند آن است تا تحلیل گران قابلیت مشخص نمودن و برآورد کلیه ورودی ها و خروجی ها برای تکمیل یک بررسی خاص را داشته باشند. در صورتی که هریک از ورودی ها یا خروجی های معتبر حذف شوند، نتایج این مطالعه ممکن است، در برابر مصرف کنندگان کارای منابع ورودی یا تولید کنندگان کارای خروجی، دچار سوگیری شود. ورودی یا خروجی ناصحیح سبب خواهد شد که برخی از DMU ها از کارایی بیشتری از آنچه حقیقتا دارند برخوردار گردند.
  4. رویه DEA این موضوع را در نظر می گیرد که هر واحد مرتبط با یک ورودی یا خروجی مشابه با کلیه دیگر واحدهای هم نوع است. این بدان معنا است که در محدوده هر بخش ورودی یا خروجی، واحدهای اندازه گیری می بایست یکسان باشند. من عقیده دارم که چنین موردی به عنوان یک تفاوت بالقوه بانک اطلاعات می باشد و ارتباطی با رویه DEA نداشته و ممکن است در کلیه روش های برآورد کارایی پدیدار شود.

 

کارایی کالج های محلی کانکتیکت: تحلیل پوششی داده ها (DEA) – فصل ۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.