مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

شستشوی پنبه سلولاز پکتیاز‌ پروتئاز

شستشوی پنبه سلولاز پکتیاز‌ پروتئاز

شستشوی پنبه سلولاز پکتیاز‌ پروتئاز  – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره      
۲۳
کد مقاله
TXT23
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
شستشوی پنبه با سلولازها- پکتیاز‌ها و پروتئازها
نام انگلیسی
Scouring of Cotton with Cellulases- Pectinases and Proteases
تعداد صفحه به فارسی
۲۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۴
کلمات کلیدی به فارسی
شستشوی پنبه – سلولازها- پکتیاز‌ها – پروتئازها
کلمات کلیدی به انگلیسی
Scouring – Cotton Cellulases- Pectinases – Proteases
مرجع به فارسی
دانشگاه منچستر
مرجع به انگلیسی
University of Manchester
کشور        
انگلستان

شستشوی پنبه با سلولازها، پکتیاز‌ها و پروتئازها

چکیده
ممکن است بین ۴ تا ۱۲% از وزن پنبه، ناخالصی‌هایی به شکل واکس‌ها، پروتئین‌ها، پکتن‌‌ها، خاکستر و مواد شبه سلانئوزها همچون پیگمنت‌ها، همی‌سلولزها و شکرهای احیا شده باشند. این ناخالصی‌ها بوسیله شستشو از روی پارچه زدوده می‌شوند چون طبیعت آبگریز بودن آنها تاثیر منفی بر روی بالا بردن خاصیت‌ مرطوب گشتگی و قدرت جذب پارچه می‌گذارد. در این مقاله، پکتیاز، پروتئاز و سلولاز به صورت ترکیبات متفاوت و برای زمان‌های متفاوت عملیات، هم در حمام‌های شامل یک آنزیم و یا ترکیبات متفاوت آنزیم به منظور ارزیابی تاثیر این آنزیم‌ها بر روی قابلیت مرطوب گشتگی و جذب در پارچه‌های ۱۰۰% پنبه‌ای، مورد استفاده قرار گرفت. در پایان شستشوهای قلیائی و آنزیمی خواص مرطوب شدگی‌ و قدرت جذب پوشاک تحت عناوین قابلیت مرطوب شدگی‌CIE*L، مقادیر WI و آنالیزهای پکتین توسط رنگرزی Ruthenium Red، مورد ارزیابی قرار گرفته است. علاوه بر این، اثرات کاربرد بیوشستو بر روی سفید گری و رنگرزی نیز بررسی شده است. در پایان آزمایش‌های ارزیابی و سنجش انجام پذیرفته و مشخص شد که برای تحصیل قابلیت مرطوب شدگی‌ و قدرت جذب کافی، سلولاز+ پکتیاز و سلو‌لا‌ز+ پکتیاز+ پروتئاز از سایر ترکیبات آنزیمی نتایج بهتری را در بر دارند.

شستشوی پنبه سلولاز پکتیاز‌ پروتئاز

 

مقدمه
لیف پنبه یک سلول بیولوژیکی منفرد با ساختار چند لایه است. این لایه‌ها از نظر ساختاری و شیمایی متفاوتند و تقریباً ۱۰% از وزنشان شامل مواد غیر سلولزی همچوب لیپیدها، واکس‌ها، مواد پکتیکی، اسیدهای آلی، مواد پروتئینی/ نیتروژنی و دیگر ترکیبات ناشناخته‌ای است که درون لایه سطحی لیف وجود دارند [۷,۹-۱۲]. این مواد غیر سلولزی باعث ایجاد یک سد فیزیکی آبگریز می‌شوند و لیف را از محیط جدا می‌کنند، چرا که این مواد باعث پدید آمدن شرایط روغنی در حین پروسه ریسندگی شده و بر روی افزایش قدرت جذب و مرطوب شدگی‌ پارچه تاثیر می‌گذارند [۳,۵].
این پروژه با شستشوی مستقیم پارچه‌های پنبه‌ای با پروتئازها گسترش یافت. بر این اساس، مشخص شد که نتایج قابلیت مرطوب شدگی‌ کسب شده بعد از هر دو مطالعه کاملاً شبیه می‌باشند؛ علاوه بر این، محققین به این نتیجه رسیدند که خواص مشابه مرطوب شدگی‌ را می‌توان با استفاده از مقدار کمتر انژی در مقایسه با استفاده پارچه‌های از قبل بعمل آمده در آب ۱۰۰C0 ، کسب کرد [۱۲].    Hartzellو Durrant  تاثیر هم زدن در شستشوی با استفاده از پکتیناز را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیدند که هم زدن در حین شستشو باعث بهبود قدرت جذب پارچه می ‌شود [۵]. تاثیرات عملیات پکتیناز و سلولاز بر روی خواص سطحی توسط Li&Hardin  بررسی شد[۱۵] و رابطه میان تصویر، قدرت جذب و خواص سطحی پارچه شسته شده با مواد بیو، توضیح داده شد. همچنین محققین تاثیر مواد فعال سطحی، هم زدن و انتخاب آنزیم را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که اثرات مواد فعال سطحی و هم زدن و استر به ساختار آنیزیم و خصوصیات لیف پنبه مرتبط می‌باشد [۱۱].

شستشوی پنبه سلولاز پکتیاز‌ پروتئاز

 

مواد و روش‌ها
سه نوع پارچه از قبل بمل آمده متفاوت (با وزن ۱۵۶ gr/m2 ) در این تحقیق مورد استفاده قرا گرفت که شامل پارچه‌های ۱۰۰% پنبه‌ای با طرح تافته و شسته نشده بوده و تراکم تار و پود، ۲۴ در هر سانتیمتر را در بر داشت. عملیات قبل از آزمایش متفاوت به این صورت انجام شد: پارچه A که تنها در آب ۱۰۰C0 جوشانده شد؛ پارچه نوع B که فقط با  آمیلاز آهارگیری شد و پارچه نوع C که هم در آب ۱۰۰ درجه جوشانده شد و هم با  آمیلاز آهارگیری شد. آنزیم‌های مورد استفاده در این مطالعه در جدول ۱ معرفی شده‌اند.
بعداز شستشو با قلیا ومواد بیوئی، تست‌های ارزیابی همچون قابلیت مرطوب شدگی‌ (که مطابق با DIN 53924 انجام شد) شاخص سفیدی (stephensen)، CIE*L، آنالیز پکتین با Ruthenium Red انجام شد. شاخص سفیدی مطابق با معدله (۱) اندازه‌گیری شد:
W=2B-A    (۱)
که w مقدار شاخص سفیدی
A,B – مقادیر بهبودی در ۴۶۰ نانومتر و ۶۲۰ نانومتر به ترتیب.
در پایان تست‌های ارزیابی، تجزیه و تحلیل‌های آماری نتایج توسط نرم افزار آماریspss با سطح اطمینان ۹۵% انجام شد. علاوه بر این اثرات شستشوی آنزیمی بر روی سفید گری و رنگرزی نیز تعیین شد. تمام آزمایش‌ها در دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه Dikuz Eylul انجام شد.

شستشوی پنبه سلولاز پکتیاز‌ پروتئاز

 

بحث و نتایج
خواص قابلیت مرطوب شدگی‌ و قدرت جذب
 از نظر آماری از طریق آنالیز واریانس اینگونه استنباط شد که نوع ترکیب، نوع پارچه و زمان واکنش دارای تاثیر بر روی خواص تر شوندگی نمونه‌های شسشته شده با مواد بیویی می‌باشد (جدول ۳). به دلیل اینکه هر کدام از منابع تغییر وابسته به این مقادیر، دارای سطح معنی دار پایین تر از ۰۵/۰ بودند. زمانیکه ترکیب‌ها با یکدیگر مقایسه شدند، پروتئاز ترکیبی بود که باعث پیدایش سطح معنی داری در خواص ترشوندگی می‌‌شد. در حقیقت مقادیر مرطوب شدگی‌ تمام پارچه‌های (A,B,C) شسته شده با پروتئاز کمترین مقدار بود.

شستشوی پنبه سلولاز پکتیاز‌ پروتئاز

 

شاخص سفیدی و مقادیرCIE*L
با توجه به این دیدگاه، مقادیر شاخص سفیدی (stephensen) پارچه اندازه گیری شد که اگر چه زدودن پیگنمت‌های طبیعی از لیف پنبه در حین مرحله سفید گری حاصل می‌شود، مقداری از آنها می‌توانند در پروسه شستشو نیز برطرف شوند، به این دلیل که این پیگمنت‌ها جذب مواد پروتینی و پکتیکی لیف پنبه می‌شوند. بنابراین مقداری افزایش در مقادیرWI به محض جداسازی این پکتیک و یا مواد پروتئینی از لیف پنبه روی می‌دهد. تجزیه و تحلیل‌های آماری مقادیر WI پارچه‌های شسته شده بیوئی ثابت می‌کنند که نوع ترکیب، نوع پارچه و زمان واکنش دارای تاثیر بر روی خواص WI نمونه‌های شسته شده بیوئی می‌باشند (جدول ۴).
ارزیابی جداسازی پکتین بواسطه رنگرزی Ruthenium Red.
مقدارKIS طبق رابطه (۲) که همانند فرمول شناخته شده Kublka Munk است محاسبه شد، که در ین رابطه R انعکاس نمونه است.
تاثیر شستشوی آنزیمی و قلیایی بر روی خواص رنگرزی و سفیدگری پارچه‌های شسته شده
در پایان، همانگونه که از شکل ۵ می‌‌توان مشاهده کرد، بر اساس انداز‌گیری‌هایی اسپکتروفوتومتریک این نکته مشخص شد که نوع ترکیبات آنزیمی بر روی مقادیر WI پارچه‌های شسته شده بعد از سفیدگری تاثیری را بجای نخواهد گذاشت. تفاوت معنی‌دار، این مقادیر WI پارچه‌های شسته شده آنزیمی و قلیایی حاصل شد. هر چند مقادیرWI نمونه‌های شسته شده آنزیمی تاکنون مشابه بودند (شکل۲). بعد از سفیدگری با پراکسید، افزایش مقادیر WI برای هر ترکیب آنزیمی کسب شد. به دلیل تاثیر پراکسید هیدروژن، این افزایش‌ها قابل انتظار بود.
مقادیر WI اغلب ترکیبات، بجز پروتئاز، به مقدار تقریبی ۷۰ رسید. هرچند مقادیر WI به دست آمده برای پارچه‌های واکنش شده با پروتئاز فقط بالای ۶۸ بود. تنها می‌توان فرض شود که اثرات شستشوی‌های آنزیمی متفاوت بر روی سفید گری قابل انکار است.

شستشوی پنبه سلولاز پکتیاز‌ پروتئاز

 

نتیجه گیری
در تمام آزمایش‌های ارزیابی و آنالیزهای آماری، مشخص شد که تفاوت آماری میان نتایج آزمایش ارزیابی به دست آمده از پارچه C,B وجود ندارد. بنابراین برای جلوگیری از مصرف اضافی آب و انرژی، آهارگیری پارچه به تنهایی برای فرآیند شستشوی مفید کافی است. علاوه بر این در حوزه زمان‌های واکنش، ۳۰ دقیقه زمان واکنش در اغلب موارد، به هنگامی که با زمان‌های ۶۰ و ۹۰ دقیقه مقایسه شد، برای شستشوی مفید کافی نبوده است. در حالیکه نتایج آزمایش ارزیابی به دست آمده بعد از ۶۰ دقیقه از نظر آماری شبیه هم بودند. مطابق با نتایج ارزیابی شده، ترکیباتی که در آنها سلولاز وجود داشت از سایر ترکیبات آنزیمی مفیدتر بودند. اغلب شستشوهای آنزیمی نتایج بهتری را نسبت به شستشوی قلیایی نمی‌دهند، هرچند اغلب نتایج مشابه شستشوی قلیایی بوسیله حذف یا برداشت پکتین و بالا بردن خاصیت مرطوب شدگی‌ با ترکیب سلولاز+ پکتیاز و سلولاز+ پروتئاز + پکتیاز به دست آمد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.