مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات باستان شناسی بخش 1

در این قسمت  لغات باستان شناسی بخش 1 عرضه شده است.

 

لغات باستان شناسی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات باستان شناسی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات باستان شناسی - ایران ترجمه

لغات باستان شناسی بخش 1
تاشه پله‌ای
 step trench
تاشه‌زنی پله‌ای
 step trenching
تاشه‌زنی
 trench/ trenching
داده‌نامه مقدماتی
 accession catalogue
گونه تحلیلی
 analytical type
پارگونه
 antetype
پادگونه
 antiype
گونه اختیاری
 arbitrary type
داده‌نامه
 catalogue/ catalog
شماره داده‌نامه
 catalogue number
داده‌نامه‌نویسی
 cataloguing/ cataloging
رسته‌بندی
 categorization
گونه گاه‌نگاشتی
 chronological type
مرتبه چندنشانه
 complex stage
پیایه‌بندی بافتاری
 contextual seriation
گونه توصیفی
 descriptive type
دوران
 epoch
عهد
 era
پیایه‌بندی تطوری
 evolutionary seriation
شاخصه شکلی
 form attribute
گونه شکلی
 form type
مقایسه شکلی
 formal comparison
پیایه‌بندی بسامدی
 frequency seriation
گونه کارکردی
 functional type
کاف
 gap
درون‌چهر
 genotype
گروه‌بندی
 grouping
یافته‌نامه
 guide
گسست
 hiatus/ chasm
گونه‌نام
 holotype/ type species
افق
 horizon
افق‌نشان
 horizon marker
افق سبکی
 horizon style
به‌گونه
 idealtype/ ideal type
یافته شاخص
 index fossil
سبک میان‌فرهنگی
 intercultural style
کلیدنامه
 key
گزین‌گونه
 lectotype
گونه ریخت‌شناختی
 morphological type
گونه ذاتی
 natural type
پیایه‌بندی بودشی
 occurrence seriation
پراگونه
 paratype
دوران3
 period
دوره‌بندی
 periodization
برون‌چهر
 phenotype
پیایه‌بندی تباری
 phyletic seriation
دوره پیش‌نگارش
 pre-literate period
طبقه‌بندی مقدماتی
 primary classification
ناب‌گونه
 pure type
شماره مرجع
 reference number
تاریخ‌گذاری ترتیبی
 sequence dating
پیایه‌بندی
 seriation
روش پیایه‌بندی
 seriation technique
مرتبه تک‌نشانه
 simple stage
سامانه‌شناسی زمانی ـ مکانی
 space-time systematics
مرتبه
 stage
کاف لایه‌نگاشتی
 stratigraphic gap
سبک
 style
گستره سبکی
 style zone
قلم‌آرایی
 styling
سبک‌پردازی
 styling1
خوش‌سبک
 stylish
سبک‌نشان
 stylism1
سبک‌گرایی
 stylism2
سبک‌آور
 stylist
تحلیل سبک‌شناختی
 stylistic analysis
پهنه‌های سبک‌شناختی
 stylistic area
پیایه‌بندی سبکی
 stylistic seriation
گونه سبکی
 stylistic type
سبک‌شناختی
 stylistic1
سبکی
 stylistic2
سبک‌شناس
 stylistician
سبک‌شناسی
 stylistics
مسبک‌سازی
 stylization
مسبک
 stylized
نیشک
 stylus/ style
زیرمرحله
 subphase
هم‌گونه
 syntype/ cotype
گونه فناورانه
 technological type
گونه زمانی
 temporal type
شاخص زمانی
 time marker/ time-marker
شبکه زمانی ـ مکانی
 time-space grid/ time-space synthesis
دوره گذار
 transitional period
گونه
 type
گونه یادآر
 type fossil
گونه‌های پیایشی
 type-series
گونه‌بندی
 typification/ examplification
دیرپایی گونه‌شناختی
 typological conservatism
گونه‌شناسی
 typology
دیر
 abbey1
رهبانان
 abbey2
خلوتگاه
 adyton/ adytum
رف آیینی
 aedicule
برواره
 altar
برواره‌گاه
 altar base
خاج برواره
 altar cross
برواره‌گور
 altar tomb
جام برواره
 altar vase
ظرف برواره
 altar vessel
زینه برواره
 altar-pace
آرایه برواره
 altarpiece
برواره‌سنگ
 altar-stone
پیشتو
 antechamber/ anteroom
پرستشگاه زورقی
 bark shrine/ barque shrine
بازیلیکا
 basilica
پوش‌سنگ
 capstone
کلیسای جامع
 cathedral
معبدراهه
 causeway1
میان‌گذر
 causeway2
نمازخانه محلی
 chapel of ease
وداع‌خانه
 chapel of rest
نمازخانه شاهی
 chapel royal (fr.)/ royal chapel
نمازخانه1
 chapel1
نمازخانه2
 chapel2/ oratory/ chapelry
معبد دوره کلاسیک
 Classical temple
دفینه سکه
 coin hoard
ایستاسنگ یادبودی
 commemorative stele
کیش‌نمود
 cult image
ایزدپیکره
 cult statue
کیش‌معبد
 cult temple
معماری دیوسنگی
 cyclopean architecture/ cyclopean masonry/ cyclopean
میزسنگ
 dolmen
برواره درونی
 enclosed altar
پیش‌نذر
 ex-voto
آتشدان
 fire altar
آتشکده
 fire temple
دفینه ریخته‌گری
 founder’s hoard
ایستاسنگ تدفینی
 funerary stele
ماندگاره
 heirloom
گردمان
 henge/ henge monument
دفینه
 hoard
دفینه غارتی
 hoard of loot
نیایشگاه خانگی
 household shrine
بخوردان
 incense altar
نهان‌خانه
 inner sanctum/ sanctuary5
برواره جرعه‌افشانی
 libation altar
مصطبه
 mastaba
خرسنگ
 megalith
معماری خرسنگی
 megalithic architecture
هنر خرسنگی
 megalithic art
فرهنگ خرسنگی
 Megalithic Culture
یادمان خرسنگی
 megalithic monument
گور خرسنگی
 megalithic tomb
یارد خرسنگی
 megalithic yard
میل‌سنگ
 menhir
دفینه بازرگانی
 merchant’s hoard
خردگردمان
 mini henge/ hengiform monument
مهرابه
 Mithraeum
صومعه
 monastery
تک‌سنگ
 monolith
معبد وداع
 mortuary temple/ funerary temple
نمازخانه پروتستان‌ها
 non-conformist chapel
دیر راهبگان
 nunnery1/ convent1
راهبگان
 nunnery2/ convent2
هرم‌سنگ
 obelisk
برواره بیرونی
 open altar
ارتاسنگ
 orthostat
پانتئون
 Pantheon
ایزدستان
 pantheon1
ایزدگان
 pantheon2
کلیسای محلی
 parish
کلیسای منطقه‌ای
 parish church,parochial church
پرستشگاه فرازکوهی
 peak sanctuary
دفینه شخصی
 personal hoard
زیارتگاه سیار
 portable shrine
برواره نذورات
 presentation altar
هرم
 pyramid
مجموعه هرم
 pyramid complex
متون اهرام
 Pyramid Texts
سرهرم
 pyramidion/ benbent
صخره‌برواره
 rock altar
صخره‌معبد
 rock-temple
درخت مقدس
 sacred tree
بست
 sanctuary
جایگاه مقدس
 sanctuary
پرستشگاه
 sanctum/ sanctuary/ shrine
فردخانه
 sanctum
قدس‌الاقداس
 Sanctum Sanctorum,Sanctuary/ Holy of Holies/ Inner Sanctum
هرم پیرامونی
 satellite pyramid
زیارتگاه عرفی
 secular shrine
سرداب
 serdab1
سرداب مصری
 serdab2
زیارتگاه
 shrine2/ sanctuary4
افراشته‌سنگ
 standing stone
پیکره میل‌سنگی
 statue menhir
ایستاسنگ
 stele/ stela
هرم پله‌ای
 step pyramid/ steped pyramid
گرداسنگ
 stone circle
معبد خورشید
 sun temple
کلان‌گردمان
 super henge/ henge enclosure
معبد سوزی
 susi temple
محدوده مقدس
 temenos/ sacred precinct
معبد
 temple
کوهه معبد
 temple mound
برج‌معبد
 tower temple
گنج
 treasure
گنج‌خانه
 treasure house
گنجور
 treasurer
خزانه
 treasury1
گنجینه
 treasury2
درخت زندگی
 tree of life
سه‌سنگ
 trilithon/ trilith
معبد نیل
 valley temple
جامه‌خانه
 vestry/ vestry-room
جامه‌دار
 vestryman/ vestrywoman
شمع نذری
 votive candle
تاج نذری
 votive crown
نهشته نذری
 votive deposit
دفینه نذری
 votive hoard
شیء نذری
 votive object
پیشکش نذری
 votive offering
محوطه نذری
 votive site
ایستاسنگ نذری
 votive stele
لوح نذری
 votive tablet/ pinax
دفینه جنگ‌افزار
 weapon hoard
درخت مراد
 wish tree
نیایشگاه روباز
 yard shrine
باستان‌اخترشناس
 archaeoastronomer
باستان‌اخترشناسی
 archaeoastronomy/ astroarchaeology
کهن‌زیاگان
 archaeofauna/ archeofauna
باستان‌نگاری
 archaeography
شیمی‌باستان‌شناسی
 archaeological chemistry
حفاظت باستان‌شناختی مردمی
 archaeological conservancy
فرهنگ باستان‌شناختی
 archaeological culture
داده‌های باستان‌شناختی
 archaeological data
کاوشگر باستان‌شناسی
 archaeological excavator
مدیریت میراث باستان‌شناختی
 archaeological heritage management
روش باستان‌شناختی
 archaeological method
سند باستان‌شناختی
 archaeological record
منبع باستان‌شناختی
 archaeological resource
مدیریت منابع باستان‌شناختی
 archaeological resource management
نظریه باستان‌شناختی
 archaeological theory
واحد باستان‌شناختی
 archaeological unit
باستان‌شناختی
 archaeological/ archaeologic
باستان‌شناس
 archaeologist
باستان‌شناسی
 archaeology
باستان‌شناسی آیین
 archaeology of cult
باستان‌سنجشی
 archaeometric
باستان‌سنجی
 archaeometry
باستان‌جانورشناسی
 archaeozoology/ zooarchaeology
دست‌ساخته
 artifact/ artefact
شاخصه دست‌ساخته
 artifact attribute
گونه دست‌ساخته
 artifact type
باستان‌شناسی رفتاری
 behavioural archaeology
باستان‌زیست‌شناسی
 bioarchaeology
یافته اتفاقی
 casual find
باستان‌شناسی شناختی
 cognitive archaeology
باستان‌شناسی حفاظتی
 conservation archaeology
باستان‌شناسی بافتاری
 contextual archaeology
باستان‌شناس پیمان‌نامه‌ای
 contract archaeologist
باستان‌شناسی پیمان‌نامه‌ای
 contract archaeology
باستان‌شناسی انتقادی
 critical archaeology
مدیریت منابع فرهنگی
 cultural resource management
توالی فرهنگی
 culture sequence
لغات باستان شناسی بخش 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.