مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش 2

در این قسمت  لغات بیمه بخش 2 عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش 2
Abandonment
ترك مالكیت  رها سازی
ability
توانایی
abnormal
غیرمتعارف
abnormal risk
خطرهای مشدد
abordage
تصادم
abrasion
سایش
abrogate
نسخ كردن
acceleration clause
شرط تعجیل در پرداخت
acceptance
قبولی
accepting company
شركت قبول كننده
accessories
ملحقات (كشتی یا كرایه حمل)
accident
حادثه
accident and specified diseases
حوادث و امراض مشخص
accident at work
حوادث كار
accidental death
مرگ ناشی از حادثه
accidental death benefit
غرامت فوت ناشی از حادثه
accident frequency
تواتر حادثه، فراوانی حادثه
accident insurance
بیمه حوادث
accident only [policy]
بیمه حوادث صرف
accident severity
شدت حادثه
accidental
تصادفی
accidental death and dismembership
فوت ناشی از حادثه و قطع عضو
accidental means
علت حادثه
accidental pollution
آلودگی اتفاقی
accommodated risk standard
استاندارد ریسكهای همساز (متجانس)
according to the custom of the port
بارگیری و یا تخلیه كشتی طبق عرف بندر مربوطه انجام  گیرد
account receivable insurance
بیمه مطالبات
accrual concept
مفهوم تعهدی
accumulation of risk
تراكم خطر
acquisition
تملك
acquisition commission
كارمزد فروش
acquisition cost
هزینه استحصال
act committed basis
بر اساس ارتكاب عمل
act of god
بلایای طبیعی  قوه جابره (حیم) حادثه قهری
act of public enemies
عملیات دشمنان جامعه
act of war
عملیات جنگ
actionable fault
تقصیر قابل طرح در دادگاه
active reinsurance
بیمه اتكایی فعال
acts in force
قوانین جاریه
acts of foreign enemies
عملیات دشمنان خارجی
actual cash value
ارزش نقدی واقعی
actual fault or privity
تقصیر شخصی یا شركت و دخالت در ارتكاب تقصیر
actual loss
خسارت واقعی
actual total loss (ATL)
از بین رفتن كامل مورد بیمه، خسارت كلی بالفعل، زیان كلی واقعی (مطلق)
actual value
ارزش واقعی
actuarial
اكتوئری
actuarial premium
حق بیمه ریاضی
actuarial reports
گزارشات محاسبات بیمه ای
actuarial value
ارزش اكتوئری
actuary
محاسب نرخ بیمه   آكتوئر محاسب فنی بیمه
ad-valorem bill of lading
بارنامه بر حسب ارزش
addendum
الحاقی
additional commission
كارمزد اضافی
additional deductible
مبلغ اضافی كاستنی
additional premiums
حق بیمه های اضافی
adjustable policy
بیمه نامه با سرمایه متغیر، بیمه نامه قابل تعدیل
adjustable premium
حق بیمه تعدیل پذیر
adjuster
كارشناس و متخصص تعیین خسارت
adjustment
تعدیل  عمل تسویه حساب
adjustment cost
هزینه تصفیه خسارت
administrative costs
هزینه های  اداری
admiralty
محكمه امور دریایی
advance calls
پیش پرداخت مطالباتی
advance freight
كرایه حمل از قبل پرداخت شده است،  مبلغ پیشكرایه، پیش پرداخت كرایه حمل
advance premium
پیش پرداخت حق بیمه
adventure
سفر دریایی
adverse selection
انتخاب نامناسب؛ انتخاب وارونه   گزینش نامناسب (تركیب نامتعادل پرتفوی بیمه)، انتخاب نامناسب  انتخاب ناسازگار  گزینش  نادرست انتخاب
aero insurance
بیمه هوایی
affidavit
گواهینامه
affidavit of claim
سند ادعای خسارت
affiliate company
شركت وابسته
affreightment
بارنامه
age at beginning of year (x)
سن افراد در بدو سال
age – limits
محدودیت سنی حد سنی  محدوده سنی  محدودیت سنی
age restriction
محدودیت سنی
agency fee
حق العمل نمایندگی
agency superintendent
مدیر نمایندگان
agent
عامل  نماینده مجاز  نماینده
agent’s authority
اختیارات نماینده
aggregate contractual liability
كل تعهد بیمه گر  در بیمه نامه مسئولیت
aggregate deductible
كاستنی كل (انباشته)
aggregate excess
مازاد خسارت كل
aggregate excess of loss cover
پوشش مازاد خسارت مجموع
aggregate excess of loss treaty
موافقتنامه مازاد خسارت انباشته
aggregate extension clause
شرط بسط مجموع پوشش
aggregate indemnity
كل غرامت قابل پرداخت
aggregate products liability
كل تعهد بیمه گر  در بیمه مسئولیت در قبال تولید
aggregate stop loss
كل مازاد زیان در مدت معین
agreed amount clause
شرط مبلغ بیمه توافقشده
agreed value
ارزش توافقی ارزش توافقشده
agricultural insurance
بیمه كشاورزی
agricultural machinery insurance policy
بیمه نامه ماشین آلات كشاورزی
agricultural risks
ریسكهای كشاورزی
air cargo clauses
شرایط بیمه حمل هوایی كالا
air claims
خسارتهای هوایی
Aircraft – hull & liability insurance
بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما
aircraft insurance
بیمه هواپیما
aircrew disablement insurance
بیمه از دست دادن گواهینامه پرواز
air passengers policy
بیمه نامه سرنشین هواپیما
airport operation’s risks
ریسك و خطرات بهره برداران و گردانندگان فرودگاه
air transport insurance
بیمه حمل و نقل هوایی
air way – bill
بارنامه هوایی
air worthiness
قابلیت هوانوردی
aleatory contract
قرارداد معلق و اتفاقی
aleatory market
بازار بی برنامه و متكی بر شانس
alien enemy
دشمن خارجی
all dispatch
سرعت لازم
allied peril
خطرای تبعی
all – in package
یك بسته درهم
allocation of the reinsurance
اختصاص سهم اتكایی
all other perils
خطرات (بیمه دریایی)  تمام خطرات دیگر
all risk covers
پوششهای تمام خطر
all risk insurance
بیمه تمام خطر
all – risks policy
بیمه نامه تمام خطر
all risks what time ever
تمام خطرات هرآنچه كه باشد (دریایی)
alternation bordereau
بوردروی تغییرات
alternation of port of departure
تغییر بندر مبداء
alternations
تغییرات بیمه نامه
alternative risk transfer
شق جدید انتقال ریسك، انتقال ریسك به روشهای دیگر
amendments
الحاقیه، تغییرات و اصلاحات قرارداد
amicable settlement
تصفیه دوستانه خسارت
amount of call or premium
حق بیمه درخواستی
amount subject
مبلغ در معرض خطر
amount to be made good for cargo lost or damaged
مبالغی كه بابت كالا و یا آسیبهای وارده در اثر تغذیه جبران میشود
analysis of the portfolio structure
تجزیه و تحلیل ساختار پرتفو
ancillary cover
پوشش حمایتی
animals owner liability
بیمه مسئولیت مدنی صاحبان حیوانات
annual adjusted basis
مبانی تعدیل سالیانه
annual policy
بیمه نامه یكساله
annual premium
حق بیمه سالیانه
annual pro rata method
روش نسبی سالانه
annual renewal agreement
موافقتنامه تمدید سالیانه
annual sliding scale based premium
نرخ حق بیمه متغیر سالانه
annuitant
مستمری بگیر عمر (بازنشستگی)
annuities with refund of premium
مستمری با برگشت حق بیمه
annuity
مستمری { بیمه }  مستمری بیمه عمر (بازنشستگی) مقرری بیمه عمر بیمه عمر مستمری
annuity certain
پرداختهای مستمر معین مستمری حتمی بیمه عمر (بازنشستگی)
annuity certain life
مستمری حتمی تمام عمر
annuity damages
مستمری خسارت
annuity deferred
مستمری عمر (بازنشستگی) با وقفه
annuity due
مستمری به موقع  مستمری به موقع
annuity immediate life
بیمه مستمری آتی تمام عمر
annuity installment refund
مستمری عمر (بازنشستگی) اقساطی
annuity life
مستمری عمر
annuity retirement
مستمری بازنشستگی
anticipated freight
كرایه حمل و نقل و یا مال الاجاره منتظره، کرایه منتظره
anticipated profit
سود موردانتظار
anti-selection
اصل انتخاب مخالف انتخاب مغایر
anyone aircraft
خسارت برای هر هواپیما
anyone loss basis
مبنای هر خسارت
anyone risk
هر ریسك  هر خطر
anyone vessel
هر شناور
apparent good order and condition
وضع ظاهری خوب و مرتب كالا
appointed actuary
اكتوئر منتخب
apportionment clause
شرط تقسیط
apportionment of loss
تقسیم خسارت (بین بیمه گر ان مشترك)
appraisal
ارزیابی یا تعیین قیمت
appraisal clause
شرط ارزیابی
appropriate loss experience period
تعیین مدت زمان مناسب تجربه خسارت
appropriation
نگهداری
approved
مجاز  قابل قبول
approved or approved held covered
«مجاز یا «مجاز تحت پوشش
arbitration
داوری
arbitration agreement
موافقتنامه داوری
arbitration clause
شرط حكمیت  شرط داوری
architects liability insurance
بیمه مسئولیت مدنی آرشیتكتها و مقاطعه كاران
arranged total loss
زیان كلی توافقی
arrest
بازداشت، توقیف
arrived ship
ورود كشتی به بندر
arson
آتشزنی و حریق عمدی به قصد خرابكاری
asbestosis
آلودگی ناشی از آزبست
asphyxiation
خفگی
assessment
ارزیابی
assessment of loss
برآورد خسارت
assetization of catastrophe risk
تبدیل ریسك حوادث فاجعه آمیز به دارایی
assignment
ظهرنویسی
assignment of policy
انتقال بیمه نامه
assistance and salvage
نجات و كمك در دریا
assurance
بیمه
assurance on the life
بیمه عمر در صورت حیات، بیمه عمر به شرط حیات
assured
بیمه گذار بیمه شده
assurer
بیمه گر
at and from a particular place
بیمه نامهای كه براساس آن مسافرت از بندر خاصی آغاز گردد  بیمه از مكان معین و به مقصد معین
atomic pool
صندوق مشترك انرژی اتمی و هسته ای
attachment of interest
شروع نفع
attachment of risk
شروع خطر
attained age
سن احرازی
attestation
گواهی امضاء
attestation clause
شرط تصدیق تعهد
automatic cover
پوشش خودبخودی
automatic death and disability coverage
پوشش بیمه فوت و از كارافتادگی در سوانح رانندگی
automatic fire barrier
درب حریق بند خودكار
automatic premium deduction
كسور حق بیمه به صورت اتوماتیك
automatic premium loan
وام خودبخودی حق بیمه
automatic reinstatement clause
شرط ابقاء خودبخودی
automatic sprinkler
آبپاشهای اتوماتیك، خاموش كننده های خودكار
automatic termination
فسخ خودبخودی
automobile collision insurance
بیمه اتومبیل در مقابل خسارات ناشی از تصادف
automobile fire policy
بیمه اتومبیل در مقابل خسارات ناشی از آتش سوزی
automobile fleet policy
بیمه اتومبیل به صورت گروهی
automobile insurance
بیمه اتومبیل
automobile insurance driver other cars
بیمه رانندگی اتومبیل دیگران
automobile insurance hired cars
بیمه اتومبیلهای كرایهای
automobile theft insurance
بیمه اتومبیل در مقابل خسارات ناشی از دزدی
avalanche
بهمن
average
قاعده نسبی  میانگین خسارت جزئی
average adjuster
كارشناس تصفیه خسارت، كارشناس تعیین خسارت، تعدیل كننده خسارت، ارزیاب
average agent
كارشناس تصفیه خسارت (كالا)
average bond
ضمانتنامه زیان همگانی  سند یا تعهدنامه خسارت  تعهدنامه  ضمانتنامه خسارت
average clause
قاعده نسبی، شرط پرداخت نسبی خسارت
average expected loss amount
میانگین میزان خسارات احتمالی
average guarantee
ضمانتنامه  تعهدنامه
average irrespective of percentage
پرداخت خسارت جزئی بدون توجه به فرانشیز
average propensity to insure
میل متوسط به بیمه
average rate
میانگین نرخ
average rate of compensation
نرخ متوسط جبران
average warranty
تعهد صریح مندرج در  بیمه نامه كه كاربرد فرانشیز یا مازاد را در مورد خسارت جزئی تصریح میكند
aviation and general insurance company limited
شركت بیمه هواپیمایی و سایر رشته ها با مسئولیت محدود
aviation business
بیمه هوایی
aviation clause
شرط هوایی
aviation hull insurance
بیمه بدنه هواپیما
aviation insurance
بیمه هواپیما،  بیمه باربری هوایی
aviation law and claims
قوانین بیمه هواپیما و خسارات
aviation liability insurance
بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حملونقل هوایی، بیمه مسئولیت هواپیما
aviation personal accident
بیمه حوادث شخصی هواپیمایی
aviation risks
خطرات هوایی
aviation underwriting
بیمه هواپیما
avoidance
اجتناب
back coverage contract
بیمههای اعتبار معوق
back freight
كرایه برگشت،  هزینه حمل عودت كالا
back to back arrangement
قرارداد مضاعف
bad debts provision
ذخیره مطالبات مشكوك الوصول
bad stowage
بدچیدن كالا
bad workmanship
اجرا با كیفیت نازل
bailee
امین  امانتدار  متصدی باربری
bailee clause
شرط متصرفین كالا (شرط امانتداری)
bailment
امانتگذاری  تحویل
balancing of portfolio
توازن خطر
bales
به صورت عدل
bank assurance
بانك-بیمه
bank burglary and robbery insurance
بیمه دزدی مخصوص بانكها
bank burglary policy
بیمه نامه سرقت بانك
bank deposit
سپرده بانكی
bankers blanket bond policies
بیمه نامه های اعتباری و بانكی  تعهدنامه جامع بانكداران
banker’s order
روشی برای وصول حق بیمه در انگلستان (در این روش دارنده حساب از بانكدار خود تقاضا میكند كه مبلغ معینی را در هر ماه از موجودی حسابش برداشت و در وجه شركت بیمه پرداخت كند)
banker value
ارزش كالایی كه گروه نجات از خطر میرهاند (ارزش كالا، كشتی، سوخت، كرایه)
bank forgery policy
بیمه نامه جعل مخصوص بانكها
bank guarantee
ضمانتنامه بانكی تضمین و ضمانتنامه بانكی
bankrupt
ورشكسته
bankruptcy
ورشكستگی
bare boat charter
اجاره به صورت لخت
barge
دوبه
barratry
تقصیر و خطای ناخدای كشتی خسارت ناشی از كاركنان كشتی  خطا و غفلت ناخدا، زیان رسانی ناخدای كشتی به كشتی یا محمولات آن از روی غرض شخصی، باراتری  خسارت وارده به علت عمل كاركنان
base date
تاریخ مبنا
base index
شاخص مبنا
base layer
لایه اولیه؛ لایه مبنا
basic features of pension plans
اصول كلی طرحهای بازنشستگی
basic method of accounting
روشهای بنیادی حسابداری
basic net premium
حق بیمه خالص پایه
basic rate
نرخ پایه
basic wage
دستمزد پایه
beneficiary
مقرری بگیر  استفاده كننده  ذینفع بیمه نامه
benefit of insurance
منافع بیمه
benefit period
مدت مزایا
benefits
مزایا  نفعهای بیمه ای  مبلغ تعیین شده ای كه در صورت وقوع خسارتهای خاص تحت شرایط بیمه نامه زندگی قابل پرداخت میشود سرمایه بیمه زندگی
Betterment
ایجاد اصلاحاتی در ملك كه به ارزش سرمایه ای آن بیفزاید  لذا تعمیرات و جایگزین های قسمتی از ساختمان كه باعث ازدیاد ارزش نمیشود از این رده خارج است
bill of assurance
برات  تضمیننامه
bill of exchange
برات – سندی است كه طی آن فروشنده به خریدار دستور میدهد كه وجه معینی را به رویت یا به مدت پس از رویت به شخصی كه در سند ذكرشده بپردازد
bill of lading
بارنامه دریایی  بارنامه سندی است حاكی از قرارداد حمل بین متصدی حمل و فرستنده كالا و به عنوان دلیل مالكیت دارنده آن نسبت به محموله و رسید كالا از سوی متصدی حمل محسوب میشود
bill of lading clause
شرط بارنامه
bill of quantities
فهرست مقادیر كار
binder
بیمه نامه موقت
binding receipts
رسید تعهدآور (قبض سند)
blank back bill of lading
بارنامه پشت سفید
blanket contract
قرارداد كلی
blanket insurance
بیمه جامع الشمول  بیمه نامه یكجا  بیمه نامه جامع
block limits
حداكثر مبلغ بیمهای كه شركت بیمه در هریك از محدودههای شهری حاضر به پذیرش تعهد
در قبال آن میباشد. با تعیین چنین محدوده مالی شركت بیمه از ریسك جبران خسارات
بزرگ اجتناب میورزد
block of years basis
بكار گرفته میشود
blue cross hospitalization
بیمه گروهی بستریشدن در بیمارستان كه برمبنای غیرانتفاعی در آمریكا عمل میكند.
پوششهای آن عمدتاً شامل بستریشدن در بیمارستان، جراحی و هزینه های پزشكی میشود
blue shield plan
طرحی است برای پوشش دادن به هزینه های  جراحی و پزشكی كه برمبنای غیرانتفاعی عمل می کند
bodily injury
صدمات بدنی خسارت بدنی جراحت بدنی  آسیب بدنی
Bodily injury indemnification fund
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
bodily injury liability
مسئولیت در قبال جراحت بدنی
bodily injury liability insurance
بیمه نامهای است که خسارت ناشی از مسئولیت قانونی بیمه گذار در قبال لطمات جانی و بیماری وارد به اشخاص ثالث را پوشش میدهد  کارکنان بیمه گذار اشخاص ثالث محسوب نمیشوند
boiler
دیگ بخار
boiler and machinery insurance
بیمه دیگ بخار و ماشین آلات

 

لغات بیمه بخش 2
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.