مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش 4

در این قسمت  لغات بیمه بخش 4 عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش 4
compensation for loss of time awaiting tenders
جبران خسارت زمان ازدست رفته برای دریافت آگهی های مناقصه
complementary insurance
  بیمه مكمل
completed operation
 به نوعی بیمه نامه مسئولیت اطلاق میشود كه حوادث پس از اتمام عملیات را تحت پوشش قرار میدهد مشروط بر آنكه حادثه در محدوده ساختمانهای مالكیت اجاره یا كنترل بیمه گذار واقع نشود
completely knocked down (CKD)
قطعات كاملا منفصل شده
compound interest
بهره دهی مركب  ربح مركب
compound ratio & overall profitability ratio
نسبت مركب و نسبت سودآوری كلی
comprehensive
پوشش كامل  جامع
comprehensive coverage
پوشش جامع
comprehensive dishonesty, disappearance and destruction policy (DDD)
بیمه نامه جامع عدم صداقت، مفقودشدن و تخریب
comprehensive insurance
بیمه جامع
comprehensive policy
بیمه نامه جامع
comprehensive short – term guarantee
ضمانت نامه جامع كوتاه مدت
compromise
 توافق كردن
compromised total loss
 خسارت كلی مصالحه شده،  خسارت كلی توافقی
compulsory coverage
پوشش اجباری
compulsory insurance
بیمه اجباری
compulsory purchase annuity
تأمین اجباری مستمری
compulsory third party insurance
بیمه اجباری شخص ثالث
computer all risk
بیمه تمام خطر كامپیوتر
concealment
عدم افشاء  كتمان
concurrent causes
علل مشترك حادثه
concurrent insurance
بیمه موازی، بیمه نامه های همسان
concurrent with discharge
پرداخت كرایه حمل در زمان تخلیه محموله
conditional receipt
قبض رسید اولین قسط حق بیمه
conditional sales floater
بیمه نامه فروش مشروط
conditions of cessions
شرایط واگذاری
conditions of policy
شرایط بیمه نامه
confirmation
تأیید
confiscation
ضبط توقیف  مصادره
conflagration
آتش یا حریق بزرگ
conflagration area
منطقه آتشسوزی بزرگ
conflagration hazard
خطر آتشسوزی بزرگ
consequence of hostilities
پیآمد مخاصمات
consequential loss
خسارت تبعی
consideration
عوض
consignee
تحویل گیرنده كالا
consigner
 فرستنده بار
construction contractor
پیمانكار ساختمان
construction insurance
بیمه بناهای در حال ساخت
construction machinery
ماشین آلات ساختمانی
construction of policy
ساختار  بیمه نامه
construction plant and equipment
لوازم و تجهیزات ساختمانی
construction worker’s compulsory insurance
بیمه اجباری كارگران ساختمانی
constructive total loss (CTL)
زیان كلی فرضی، تلف كلی فرضی، خسارت كلی فرضی
constructive total loss clause
شرط خسارت كلی فرضی
contact clause – liner
شرط اصابت و برخورد
contact damage
آسیب ناشی از اصابت و یا برخورد
contact with aircraft
برخورد با هواپیما
container
كانتینر
container ship
كشتی یا شناوری كه به منظور حمل كانتینر ساخته شده است
contamination
آلودگی
contents policy
بیمه نامه اثاث منزل
contingency
 پیشامدی كه احتمال آن وجود داردحوادث محتملپیشامد احتمالی
contingency cover
پوشش احتیاطی
contingency expenses
  هزینه های پیشامدی كه احتمال وقوع آن وجود دارد
contingency fund
 اندوخته احتیاطی
contingency loading
بار اتفاقی
contingency reserve
contingency risk
 ذخیره خطرات اتفاقی،  ذخایر تعهدات احتمالی،  خطرات اتفاقی،  خطر پیشامدی كه احتمال آن وجود داشته و در صورت تحقق زیان آور است
contingent annuities
شرط مقرری
contingent beneficiary
ذینفع ثانی
contingent interest
 منافع اتفاقی
contingent litigation insurance
 بیمه حذف ادعاهای احتمالی ناشی از دستگاه قضایی
contingent valuation
 ارزیابی تصوری
continuation clause
  شرط تمدید
continuing claim
تداوم ادعا و یا درخواست
continuous disability [cover]
  ادامه پوشش ازكارافتادگی
contraband
قاچاق و تجارت ممنوع
contraband goods
 كالای قاچاق
contract frustration
اجرانشدن قرارداد
contract guarantee business
بیمه ضمانت قرارداد
contracting firms
شركتهای مقاطعه كاری
contracting party
 طرف قرارداد
contract of affreightment
 قرارداد حمل و نقل دریایی، بارنامه، قرارداد حمل، قرارداد كرایه كشتی
contract of carriage
  قرارداد باری
contract of indemnity
  قرارداد جبران خسارت
contract of marine insurance
  قرارداد بیمه باربری دریایی
contractor plant
 تأسیسات و مقاطعه كاری
contractors all risk insurance (CARi)
  بیمه تمام خطر مقاطعه كاران  بیمه تمام خطر پیمانكاری
contractors plant and equipment
  مقاطعه كاران كارخانه و تجهیزات
contract repudiation
مخالفت یكطرفه خریدار
contract ticket
  قرارداد حمل مسافر، نوعی از قرارداد حمل كه به صورت بلیط تنظیم میشود
contractual concession
قرارداد واگذاری حق الامتیاز
contractual liability
  مسئولیت قراردادی
contra preferentum
تفسیر علیه ذینفع  ارجحیت با طرف مقابل
contribution
  حق بیمه، سهم بیمه، سهم مشاركت  سهم خسارت  تعدد بیمه نامه
contribution value
 ارزش سهمی مشاركت
contributory interests
طرفهای مشاركت
contributory pension
سیستم بازنشستگی و مستمریهای متكی و مشروط به پرداخت حق بیمه
contributory retirement system
  نظام بازنشستگی مشاركتی
contributory values
ارزشهای مشاركتی
control
  نظارت  كنترل
control tower liability
مسئولیت برج كنترل
conversion of currencies
تبدیل ارزهای خارجی
convertible term
شرط قابل تبدیل
convertible term assurance
بیمه شرط قابل تبدیل
conveyance
 وسیله حمل
coolant
 سردكننده
corn trade clauses
شرایط تجاری ذرت
corollary of indemnity
نتیجه منطقی اصل غرامت
corporate funds
وجوه شركت
corrosion
 خوردگی
corrosive cargoes
كالای خورنده
corrosive gases or vapors
گازها یا بخارات خورنده
cost and freight (C&f)
  در این نوع معامله كشتی فروشنده تعیین و كرایه حمل نیز بر عهده اوست
cost for clearance of debris
هزینه های مربوط به جمع آوری ضایعات
cost, insurance and freight (Cif)
  هزینه با بیمه و كرایه حمل  قیمت كالا  بیمه و حمل تا بندر مقصد  قیمت به اضافه حق بیمه به علاوه كرایه حمل  سیف
cost, insurance and freight (named port of destination)
 هزینه، بیمه و كرایه حمل توسط فروشنده تا بندر مقصد
cost of insurance
هزینه بیمه
cost of insurance based upon the net amount at risk
  هزینه بیمه برمبنای مبلغ خالص در معرض خطر
cost of living
هزینه های زندگی
cost of loss
قیمت تمام شده خسارت
cost of remove
هزینه جابجایی (انتقال)
cost of repair clause
شرط هزینه تعمیرات
cost of sighting bottom
 هزینه بازدید كف كشتی
cost of treatment
هزینه مداوا
cost plus
اضافه بر بهای قیمت تمام شده
costs allowed in general average
 هزینه قابل تبدیل در خسارت همگانی
costs clause
شرط هزینه های حقوقی
cost sharing
 مشاركت بیمه شده در هزینه درمان
costs of setting claims
هزینه های پرداخت خسارت
counter productive
ضدتولیدی
counter trade
بیع متقابل
coupon insurance
بیمه كوپن
coupon policies
بیمه نامه های كوپنی ، بیمه نامه های مسافرت هوایی
cover
تأمین، پوشش
cover for loss of or damage to ship
  پوشش بیمه ای برای تلف و یا آسیب به كشتی
cover guarantee
تأمین بیمه گر
cover note
بیمه نامه موقتی، پوشش موقت،  گواهی موقت بیمه  یادداشت مربوط به پوشش بیمه گر (پوشش موقت) گواهی موقت اعلام پوشش
cracking
 تركیدگی
craft etc clause
  شرط دوبه  یكی از شروط، بیمه نامه حمل كالا در دریا میباشد كه بر اساس آن كالا مادامی كه بر روی كرجی در طول مدت اعتبار بیمه قرار داده شده است تحت تأمین میباشد و در كاربرد فرانشیز و خسارت كلی هر كرجی یك بیمه مستقل و جدا تلقی میگردد
craft risk
 خطر (ریسك) كرجی
crane
  جرثقیل
crash
  سقوط هواپیما
credit insurance
  بیمه اعتبار
credit life
بیمه عمر اعتبار
credit life insurance
بیمه عمر اعتباری
creditor
 طلبكار
creditor insurance
بیمه اعتباردهنده
credit regulation
 مقررات معاملات اعتباری
credit risks
ریسكهای اعتبارات
credit system
روش اعتباری
crews
  جاشوان  كاركنان كشتی و هواپیما
critical illness insurance
بیمه بیماریهای وخیم
criminal liability
مسئولیت كیفری / جزائی
criminal wrongs
تقصیرات جنایی
cross liability
  مسئولیت متقابل
crude burning costs
قیمت تمام شده غیرنهایی (خام) خسارت
culpa lata dolo acquiparatur (L)
 تقصیر فاحش برابر است با تقلب و زیان عمدی
cumulative method
روش انباشتی
currency fluctuation clause
شرط نوسان نرخ ارز
currency surcharge
نرخ اضافی بابت نوسانات نرخ ارز
current insurance value
ارزش واقعی مورد بیمه
current leakage
  نشتی جریان (الكتریسیته)
current policy limit
 میزان حد بیمه نامه
current risks
خطرهای جاری
custom and usage
عرف و عادت
customary average
خسارت عرفی
customary deductions
كسورات معمولی
customary perils
 خطرات معمولی
customs agent
حق العمل كار گمرك
customs duties
عوارض گمركی
cut rate
 كاهش نرخ
cutting away wreck
  جداكردن قطعات شكسته كشتی،  بریدن قسمتی از كشتی
cutting clause
 شرط قطع
cyclical variation
 تغییرات چرخشی
cyclone
 گردباد،  تندباد
daily compensation
غرامت روزانه
daily index blue list
 فهرستی است روزانه كه توسط لویدز چاپ شده و اطلاعات مربوط به كشتیها در آن درج میشود برخی از مواقع به علت پوشش آبی نیز نامیده می شود.
Damage
  زیان  خسارت واردشده به مال، خسارت،  آسیب،  آسیب دیدگی،  آسیب دیدگی كالا
damage by other cargo
كالای مجاور  خسارات وارده از كالای دیگر، آسیب از
damage by water
خسارت آب
damage claim
 مطالبه غرامت
damage from strikers insurance policy
بیمه ای تجاری است كه خسارت ناشی از سابوتاژ اعتصاب كنندگان را تحت پوشش قرار می دهد
damage or loss
خسارت یا غرامت
damage premium
حق بیمه آسیب دیدگان
damage received
  آسیب وارده
damage received in collision (DRC)
  آسیب ناشی از تصادف
damage to cargo in discharging
آسیب وارده به كالا در زمان تخلیه
damage to engine in afloating a ship
  خسارات وارد به موتورهای كشتی در موقع شناوركردن آن
damage to machinery & boilers
  خسارات وارده به ماشینآلات و دیگهای بخار كشتی
damage to property
آسیب وارده به اموال
damage to ship
آسیب وارده به كشتی
danger
 خطر
dangerous article clause
  شرط اجازه گنجاندن مواد خطرناك
dangerous cargo
كالای خطرناك
dangerous goods
كالاهای خطرناك
dangers and accidents of the sea
 خطرات و سوانح دریا
dangers of the sea
 خطرات دریا
date of issue
تاریخ شروع اعتبار بیمه نامه، تاریخ شروع اعتبار حق بیمه
date of readiness
  تاریخی كه كشتی میتواند در اختیار مستأجر قرار گیرد
days of grace
  دوره ارفاقی، مدت مهلت پرداخت حق بیمه، دوران ارفاق،  دوره مهلت،  مهلت تمدید بیمه نامه
days running
روزهای متوالی
dead freight
 فضای اجاره شده ولی استفاده نشده در كشتی كه كرایه آن بایستی پرداخت شود،  كرایه فضای استفاده نشده
deadline
سررسید، موعد مقرر
dead weight (DW)
ظرفیت بارگیری كشتی
death benefit
غرامت فوت،  مستمری فوت
death claim
مطالبه سرمایه بیمه عمر
death insurance
بیمه فوت
death rate
نرخ مرگومیر
death strain
بار حاصله ناشی از مرگ
debris removal clause
شرط پاكسازی ضایعات
deceit
حیله و تقلب (در كسب)
declaration policy
بیمه نامه اظهارنامهای
decimal insurance
بیمه دهساله
deck and engine logbook
دفتر روزنامه دریاپیمایی كشتی
deck cargo
كالای روی عرشه
deck line
خط عرشه
declaration
اعلامیه،  اظهارنامه، آگهی
declaration of premium income
اظهارنامه درآمد حق بیمه
declaration of shipment
اعلامیه حمل یا آگهی حمل
declaration policies
بیمه نامه های اظهارنامه ای یا عمومی
decrease of risk
 كاهش خطر
decreasing term assurance
 بیمه عمر مانده بدهكار سرمایه نزولی،  بیمه عمر زمانی و نزولی،  بیمه عمر
deductible
  مانده بدهكار
deductible
كاستنی، كسور فرانشیز
deductible average (DA)
كسورات زیان و یا خسارت
deductible clause
 شرط كسورات
deductibles
كسورات، فرانشیز، كسورات یا مبالغی كه قانوناً باید مالك كشتی متقبل شود،  سهم واگذاری از خسارت، مبلغ قابل كسر (كسورات)
deduction from cost of repairs
كسر از هزینه تعمیر
deduction new for old
مابه التفاوت نو بجای كهنه
deed freight
حمل جبرانی
defamation
توهین، افترا
default judgement or judgement by default
 حكم غیابی
defeasible interest
نفع قابل الغاء  (قابل فسخ)
defective material
كاربرد مصالح معیوب
defective workmanship
كار معیوب
deferred account
حساب معوق
deferred acquisition expense
 هزینه صدور انتقالی به سال بعد
deferred annual accounting
مبنای حسابداری انتقالی یكساله
deferred annuity
  مستمری با فاصله، مستمری تأخیری یا با فاصله
deferred annuities without return of premiums
 مستمری تمام عمر بدون استرداد حق بیمه
deferred capital or deferred annuities
 بیمه های عمر كه سرمایه بیمه شده یا مستمریهای بیمه شده پس از چند سال قابل پرداخت هستند
deferred expenses
هزینه های انتقالی به دوره بعد
deferred insurance
  بیمه تعویقی
deferred life annuities
  بیمه های مستمری با فاصله، مستمریهای تأخیری یا با فاصله
deferred premium
حق بیمه معوق، حق بیمه اقساطی
deferred whole life annuity
مستمری تمامعمر با فاصله
deficiency reserve
ذخایر كمبود
definite bordereaux
بردروهای قطعی
degree of blame
میزان تقصیر
delaissement (fr)
مهلت قانونی انصراف از یافتن كشتی
delay
تأخیر
delay in prosecuting the voyage
تأخیر در پایاندادن به سفر كشتی
delay in voyage
تأخیر در سفر
deliberate
مغرضانه
delivered at frontier
تحویل در مرز و محل تعیین شده
delivered duty unpaid (named place of destination)
تحویل كالا در محل و مقصد تعیین  شده است كه عوارض آن پرداخت نگردیده است
delivered ex duty (duty paid) named port of destination
  تحویل كالا در اسكله بندر مقصد تعیین شده میباشد كه عوارض آن پرداخت گردیده است
delivered ex ship (named port of destination)
  تحویل از كشتی در بندر معین و مشخص
demand – following pattern
 الگوی دنباله روی از تقاضا
demise charter party
قرارداد اجاره كشتی به صورت لخت
demise charter or bareboat charter
 اجاره كشتی به صورت لخت یا دربست
demise or time charter party
 اجاره كشتی به صورت لخت یا برای مدت معین
demolition clause
شرط تخریب
demurrage
هزینه معطلی برای تخلیه یا تأخیر كشتی، مال الاجاره ایام معطلی، معطلی كشتی برای بارگیری یا تخلیه، نرخ زمان تأخیر در تخلیه
demurrage and detention
  خسارات معطلی و توقف كشتی
density
 تراكم
dental insurance
  بیمه گروهی دندانپزشكی
dental plan
  بیمه دندانپزشكی
denting
 فرورفتگی
dentist’s liability insurance
بیمه مسئولیت دندانپزشكان
dependent event
حادثه وابسته
deposit for pending claims
 سپرده خسارت معوق
deposit premium
  سپرده حق بیمه،  حق بیمه سپرده
deposit receipt
رسید سپرده
deposits
آوار ضایعات زمین
depreciation
استهلاك، استهلاك كاهش ارزش
depreciation insurance
بیمه ای است كه مطابق آن تفاوت میزان واقعی خسارت وارده به مورد بیمه با هزینه جایگزینی یا بازسازی آن به صورت قبلی جبران میشود این نوع بیمه نامه عمدتاً برای ساختمانها صادر می شود
depreciation relationship
وسیله استهلاك
derailment
  خارج شدن قطار از خط
Deratisation certificate
گواهی مبنی بر این كه در كشتی موش وجود ندارد
derelict
 كشتی یا اموال دیگری كه در دریا رها میشود
derivatives
مشتقه های مالی
derogation
نسخ
derrick
  جرثقیل (كشتی)
description of data
نمایش داده ها
description of goods
مشخصات كالا
design features
ویژگیهای طرح
dispatch money
  پاداش اتمام عملیات بارگیری یا تخلیه قبل از موعد
destination
مقصد
destination port
بندر مقصد
detector / detention system
  سیستم اعلام خطر اتوماتیك
Detention
توقف (كشتی)، روز معطلی، بازداشت
Detention of vessel
  توقف كشتی
Deterioration
  خرابی،  فساد، كاهش ارزش اموال بیمه شده
deterioration of stocks insurance (DOS)
بیمه فساد محصول، بیمه فساد محصول در سردخانه ها
determination of the retention per event
 تعیین سهم نگهداری در هر حادثه
detonation
  انفجار مطلق، انفجار ضربهای
development of the excess of loss quotation
  نحوه تعیین نرخ در قراردادهای اتكایی مازاد خسارت (اتومبیل و مسئولیت)
deviation
تغییر مسیر یا انحراف كشتی،  تغییر مسیر، انحراف
deviation clause
 شرط انحراف كشتی، ماده انحراف (شرط مربوط به انحراف كشتی) شرط تغییر مسیر ماده انحراف،

 

لغات بیمه بخش 4
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.