مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش 5

در این قسمت  لغات بیمه بخش 5 عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش 5
deviation from route of voyage
تغییر مسیر سفر دریایی
diagnostic expenses insurance
 بیمه هزینه های تشخیص بیماری
direct bill of lading
 بارنامه دریایی مستقیم
direct insurer
بیمه گر مستقیم
direct writer
بیمه گر مستقیم
dirty bill of lading
بارنامه مخدوش
disability
از كارافتادگی
disability annuity
بیمه مستمری ازكارافتادگی
disability benefit
سرمایه ازكارافتادگی، مستمری یا حقوق وظیفه ازكارافتادگی
disability benefit law
قانون مزایای ازكارافتادگی
disability charge
 غرامت نقص عضو
disability income benefit
مقرری ازكارافتادگی
disability income coverage
پوشش درآمد ناشی از كارافتادگی
disability income insurance
بیمه قطع درآمد ناشی از ازكارافتادگی
disability insurance
بیمه ازكارافتادگی
disability permanent partial
ازكارافتادگی دائم جزئی
disability permanent total
ازكارافتادگی دائم كلی
disability temporary total
ازكارافتادگی موقت كلی
disabled
علیل، ازكارافتاده،  ناتوان
disabled employees
كاركنان ناتوان
disabled life reserve
اندوخته ازكار افتادگی
disappearing deductible
كاستنی ناپدیدشدنی
disassembly
 پیاده كردن
discharge
 تخلیه
discharge from liability
 مبری شدن از مسئولیت
disclaimer notice
اعلامیه سلب مسئولیتی
disclosure
افشاء
disclosure of all material
افشای تمامی حقایق با اهمیت
discount
تنزیل، نرخ تنزیل، تخفیف
discounted value
ارزش تنزیل شده
discounting
تنزیل
discount received
تخفیف دریافتی
discovery clause
شرط دوره كشف (فاصله زمانی میان انقضای مدت قرارداد بیمه تا زمانی است كه مقدار زمان حاصله محاسبه می شود
dishonesty
نادرستی یا ریا در كار
dismemberment
 نقص عضو،  قطع عضو
dismiss
 اخراج
dispatch money
موعد پاداش اتمام عملیات بارگیری و یا تخلیه قبل از
disturbance term
عامل اخلال
divers
غواصان
diversifiable risks
ریسكهایی كه قابلیت جداسازی دارند
diversion
 انحراف از مسیر
diversion expenses
هزینه های تغییر مسیر
divisibility
تقسیم پذیری
divisible contract clause
 شرط تقسیم پذیری بیمه
dock
  بارانداز
dock receipt / wharfinger’s receipt
رسید موقت انبار
doctors liability insurance
بیمه مسئولیت مدنی پزشكان
documentary bill
برات اسنادی
documentary credit
اسناد اعتباری، اعتبارات اسنادی
documentation of claims
اسناد مورد نیاز برای رسیدگی به خسارت
domestic value
ارزش مبدأ
dominance
تسلط
double endowment assurance
بیمه نامه های پس انداز با دو برابر سرمایه
double indemnity
پرداخت خسارت به میزان دو برابر
double insurance
بیمه مضاعف، تعدد بیمه یا بیمه با مبلغ اضافی
dower
 حق قانونی بیوه زن در دریافت بخشی از داراییهای (عمدتاًاملاك) متعلق به شوهر درگذشته.
down time
زمان توقف
draft
برات قابل معاملهای است كه معمولاً توسط شركتهای بیمه برای پرداخت خسارات مورد استفاده قرار میگیرد و به جای حواله به بانك (از طریق چك،) شركت پرداخت خسارات را به خود حواله میكند
drafting of the account
تهیه پیش نویس حساب
draught
آبنشین كشتی، آبخور
draught of a steamer
آبخور كشتی یا عمق آن
drencher system
سیستم مرطوت كننده
drilling platforms
سكوهای حفاری
drop at (date)
دستور مشعر بر عدم تجدید بیمه نامه از یك تاریخ معین
drugstore liability policy
بیمه نامه مسئولیت داروخانه
dry argon
ارگن خشك
dry dock
تعمیرگاه كشتی (حوضچه شناور)
dry dock expenses
هزینه های تعمیرگاه كشتی
dry ice
 یخ خشك
dry system
سیستم خشك
dual valuation clause
ارزشگذاری دوگانه
due diligence = due care
 مراقبتهای لازم سعی و اهتمام كافی (یا معقول)،  تلاش مقتضی
dumping
  بازارشكنی، نرخشكنی
dunnage
تخته گذاری
duplicate coverage
پوشش دوجانبه
duplicate insurance
بیمه مضاعف
duplication
دوباره كاری
duration of insurance
مدت بیمه
dust cargoes
محموله به صورت پودر
duty of care
وظیفه انجام تعهدات
duty of the assured clause
شرط وظایف بیمه گذار
duty paid value
 ارزش ناخالص محموله پس از پرداخت كلیه هزینه های تخلیه و گمركی
dynamic loss potential
خسارت دینامیك بالقوه
dynamic risk
 ریسك پویا
dynamic risk exposure
تهدید ریسكهای دینامیك
each accident
  هر حادثه
early retirement age
  سن بازنشستگی قبل از موعد
early warning system
  مكانیزم هشدار به موقع،  سیستم هشدار سریع
earned premium
حق بیمه عایدشده،  حق بیمه كسب شده
earning requirement
شرط داشتن درآمد
earthling
خاك كردن
earthquake exposure zones
مناطق زلزلهخیز
earthquake induced subsidence
 نشست ساختمان بر اثر زلزله
earthquake insurance
بیمه زلزله
earthquake loss accumulation zones
مناطق تجمع خسارت زلزله
earthquake – prone
زلزله خیز
earthquake shock
تكان زلزله
educational assurance
بیمه تأمین تحصیل فرزندان
educational endowment
 سرمایه تحصیلی فرزندان
educational insurance
بیمه تأمین هزینه تحصیل
effective date
 تاریخ مؤثر، تاریخ شروع یا آغاز بیمه
effective premium
حق بیمه مؤثر
elective benefits
انتخاب نوع پرداخت مزایا (خسارت)
electrical exemption clause
  شرط استثناء الكتریسیته
electrical installations
 تأسیسات الكتریكی
electronic equipment insurance (EE)
بیمه تجهیزات الكترونیك
electronic fund transfer
انتقال الكتریكی منابع
elevator collision coverage
پوشش تصادم بالابرنده (آسانسور)
elevator liability coverage
پوشش مسئولیت بالابرنده (آسانسور)
eligibility requirement
شرایط انتخاب و پیوستن به طرح
eliminated period
دوره حذفیدوره ترخیص
embargo
ممنوعیت صادرات یا واردات
embezzlement
اختلاس و حیف و میل
embezzlement insurance policy
بیمه نامه اختلاس
embezzling the cargo
سرقت كالا
eminent domain
مالكیت مطلق
employee benefits
مزایای كاركنان
employee – pay – all plan
  بیمه بدون مشاركت كارفرما
employer’s liability
  مسئولیت كارفرما
employer’s liability coverage
پوشش مسئولیت كارفرما
employer’s liability insurance
  بیمه مسئولیت مدنی كارفرمایان
employer’s non ownership liability coverage
پوشش مسئولیت كارفرمای غیرمالك
employment & indemnity clause
ماده مربوط به استخدام و غرامت
employment benefits
مزایای استخدامی
employment classification
طبقه بندی مستخدمین
employment injury benefit
  مستمری ازكارافتادگی كلی ناشی از كار، غرامت دستمزد ایام بیكاری ناشی از كار
empirical probability
  احتمال تجربی
endorsee or consignee
تحویل گیرنده كالا یا كسی كه ظهرنویسی بارنامه دریایی به سود او انجام گرفته است
endorsement
  الحاقی، الحاقیه
endowment annuity
 پس انداز به شرط حیات،  پس انداز مستمری
endowment annuity insurance
  بیمه مختلط مستمری
endowment assurance
  بیمه پس انداز، بیمه مختلط پس انداز،  بیمه عمر مختلط پسانداز
endowment educational life assurance
 بیمه نامه عمر مختلط تحصیل فرزندان
endowment group assurance
 بیمه نامه مختلط دسته جمعی
endowment joint life
بیمه مختلط عمر
endowment life insurance
بیمه عمر و پس انداز
endowment period
دوره پس انداز به شرط حیات
endowment policy
بیمه نامه عمر مختلط پس انداز
engineering insurance
بیمه مهندسی
entrepot
بندر و یا انبار موقت
entrepreneurial risk
 ریسك تجاری یا كاروری
environment impairment liability (EiL)
بیمه مسئولیت در قبال آسیب محیط زیست
epicenter
  مركز زلزله،كانون زمین لرزه
equipment floater policy
بیمه نامه حمل ابزار و لوازم
equity instruments
ابزارهای تهیه سرمایه
equity – linked assurance
بیمه های پس انداز سرمایه گذاری
erect & disassemble
سوار و پیاده كردن قطعات
erection contractor
پیمانكار نصب
erosion
فرسایش
errors and omissions
اشتباه و از قلم افتادگی
estimated maximum loss (EML)
حداكثر خسارت برآوردشده، حداكثر برآورد خسارت،  حداكثر خسارت تخمینی
estimated time of arrival (ETA)
تاریخ تقریبی ورود
evaluation
 ارزیابی
evasion
  گریز
event limit
  محدودیت واقعه
eventual
 اتفاقی
evidence of insurability
گواهی برای بیمه شدن
evidence rule
قاعده مدرك
ex – ante loss ratio
ضریب خسارت قبل از وقوع
excavation
گودبرداری
excepted cases
 مستثنیات
excepted perils
 خطرات دریایی كه متصدی باربری نسبت به آنها مسئولیتی ندارد (خطرات استثنایی)
excepted perils or carrier’s immunities and exemptions
مستثنیات یا معافیت و مصونیت متصدی باربری
exceptions clause
موارد معافیت مالك كشتی
excess
مازاد، فرانشیز
excess commission
كارمزد اضافی
excess cover for catastrophe
بیمه مازاد برای حوادث فاجعه آور
excess insurance
  بیمه مازاد
excess of average loss
مازاد زیان در مدت معین
excess of line
 قرارداد مازاد لاین
excess of loss
 بیمه اتكایی مازاد خسارت، قرارداد مازاد غرامت در هر خسارت، قرارداد مازاد خسارت
excess of loss contract
قرارداد مازاد خسارت
excess of loss policy
بیمه نامه مازاد خسارت
excess of loss protection premium
حق بیمه های حمایتی مازاد خسارت
excess of loss ratio
 نسبت مازاد خسارت
excess of loss ratio and stop loss reinsurance
قرارداد اتكایی نسبت مازاد خسارت و مازاد زیان در مدت معین
excess of loss reinsurance
  بیمه اتكایی مازاد خسارت
excess of loss reinsurance and oil rig account
 بیمه اتكایی مازاد خسارت و دكلهای حفاری
excess point
نقطه مازاد
excess policy
 بیمه نامه مازاد
excluded articles
اشیاء استثناءشده
excluded losses
خسارتهای مستثنی شده
exclusions
  استثنائات
exclusions agency system
 سیستم نمایندگی انحصاری
excuses for deviation
معافیتهای انحراف از مسیر
execution of policy
تنفیذ بیمه نامه
ex – gratia payment
 پرداخت ارفاقی، پرداخت خسارت به صورت ارفاقی
ex – gratia settlement
پرداخت خسارت ارفاقی
exhibitions insurance
 بیمه نمایشگاه
expectation of life
  امید زندگی، امید بقاء
expected annual damage
خسارت قابل پیش بینی سالیانه
expected damage
خسارت قابل انتظار
expected loss ratio
  ضریب خسارت قابل انتظار
expected utility
 مطلوبیت انتظاری
expected value
  ارزش مورد انتظار، مقدار مورد انتظار
expediting charges
  هزینه های تسریع كار
expense loading
 مبلغی كه برای جبران هزینه های صرفشده توسط بیمه گر به حقبیمه خالص (فنی) اضافه می شود
 expense ratio
 نسبت هزینه
expenses at port of refuge
  هزینه های بندر پناه
expenses form
  ورقه (فرم) هزینه ها
expenses incurred for preservation of property
 هزینه صرف شده بابت حفظ اموال
expenses of lightening a ship when ashore, and consequent damage
 هزینه سبك كردن كشتی هنگام به ساحل نشستن و آسیبهای ناشی از آن
expenses of removal
  هزینه های انتقالی
expenses paid
  هزینه عملیات
experience rating
نرخگذاری تجربی
expiration
 انقضاء اعتبار بیمه نامه
expiration card
كارت تاریخ انقضاء
expiration notice
اعلامیه تاریخ انقضاء  بیمه نامه
expiry at next renewal
روش خاتمه در موعد تجدید  بیمه نامه
expiry at the next annual maturity
 روش خاتمه در موعد تجدید بیمه نامه در سال بعد
expiry basis
مبنای انقضاء
explosion
  انفجار
explosion insurance
بیمه انفجار
explosive substances
مواد خطرناك و قابل اشتعال
explosives
مواد منفجره
export credit insurance
بیمه تضمین اعتبار صادرات، بیمه اعتبار صادرات
export – import banks
بانكهای صادرات و واردات
export insurance
بیمه صادرات
export invoice
فاكتور فروش
ex – post loss ratio
  ضریب خسارت تحقق یافته
exposure
در معرض خطربودن
exposure zone
  منطقه در معرض زلزله
express warranties
تعهدات صریح
expropriation
ضبط و بازداشت
extended coverage
 پوشش تفصیلی، پوشش بسط یافته
extended death benefit
غرامت تمدیدشده فوت
extended expiration clause
شرط تمدید زمان انقضاء
extended maintenance cover
پوشش نگهداری گسترده
extended term insurance
  بیمه عمر زمانی بسطیافته
extensive interpretation
  تفسیر موسع
external data media
وسایل ذخیره اطلاعاتی خارجی
external funding
  تأمین مالی بیرونی
external hazard
  مخاطرات بیرونی
external substance
اجسام خارجی
extinction
 اسقاط  تصفیه
extinguishing fire on shipboard
اطفاء حریق در كشتی
extra charges
هزینه های مخصوص و هزینه های فوق العاده، هزینه های اضافی
extra cost of towage
 هزینه اضافی یدككشی
extra expense insurance
  بیمه مخارج اضافی لازم برای ادامه كار
extra expense policy
بیمه نامه هزینه های اضافی
extra expenses
  هزینه های اضافی
extraneous risks
خطرات اضافی
extraordinary sacrifice
  تفدیه فوق العاده
extra premium
حقبیمه اضافی
ex – warehouse contract
  قرارداد تحویل كالا در انبار یا كارخانه
ex – works (named place)
تحویل در محل كار
face amount
مبلغ اسمی، مبلغ بیمه
face of the policy
صفحه اول بیمه نامه
factors governing the rate
عوامل مؤثر بر نرخ
facultative
  قراردادی،  اختیاری
facultative obligatory cover
پوشش اتكایی اختیاری – اجباری
facultative obligatory treaty
قرارداد اختیاری – اجباری
facultative offer
 پیشنهاد بیمه اتكایی اختیاری
facultative reinsurance
  بیمه اتكایی اختیاری
failure of consideration
در معرض خطرنبودن
failure to complete
قصور در اخذ بیمه كامل
fair game
بازی منصفانه
fallen building clause
 شرط فروپاشی ساختمان
family auto policy
بیمه اتومبیل خانواده
family expenses policy
بیمه هزینه خانواده
family history
  تاریخچه سلامت خانواده
family income
درآمد خانواده
family income policy or rider
بیمه یا الحاقیه مستمری خانوادگی
farm equipment and liability insurance
بیمه مسئولیت و ابزار كشاورزی
fatal accident policy
بیمه نامه حوادث كشنده
fault
مسئولیت شبه جرمی (مسئولیت قهری)،  غفلت،  مزاحمت،  تعدی، هتك حرمت،  تقصیر
fault in erection
خطا در نصب
faulty design
خطای طراحی
F.C. & S clause
 شرط استثناء توقیف و تصرف كشتی
feasibility report
 گزارش امكان پذیری
feederline
 جریان سوخت رسانی
fidelity
  صداقت و امانت
fidelity bonds
  بیمه صداقت {و امانت}
fidelity guarantee insurance
بیمه صداقت و امانت
fidelity guarantee policy
بیمه نامه صداقت و امانت
Fiduciary relationship
رابطه مبتنی بر اعتماد
final voyage
آخرین سفر
financial aspects aspects of long – term business
وجوه مالی بیمه های درازمدت
financial reserving information
اطلاعات ذخیره سازی مالی
fine art insurance policy
بیمه نامه آثار هنری
finite risk
ریسك معین
fire
آتش، آتش سوزی
fire and allied line
 آتشسوزی و خطرات تبعی
fire and explosion index (FEL)
شاخص آتشسوزی و انفجار
fire barrier
حریق بند
fire break wall
دیوار جداكننده آتش (سدكننده آتش)
fire department service clause
 شرط ]اداره[ خدمات آتشنشانی، سیستم كشف حریق
fire extinguishing costs
  هزینه های امداد و نجات
fire insurance
  بیمه آتش سوزی
fire limits
 حدود آتش
fire mark
 آرم آتش
fire prevention
 جلوگیری از آتشسوزی، پیشگیری از حریق
fire protection sheet
ورق حافظ آتش
fire resistant
مقاومت در برابر حریق
fire resistive
مقاوم در برابر آتش
fire wall
دیوار ضدآتش، دیوارهای جداساز آتش
first call
پیش پرداخت
first class
درجه یك
first layer
  تعهدات بیمه گر اتكایی در لایه اول
first loss
اولین خسارت
first loss limit
حدود غرامت مشخص
first party insurance
بیمه شخص اول
first risk
  اولین ریسك
first surplus reinsurance
مبنایی برای اتكاییكردن. بیمه گر مستقیم این مبنا را زمانی كه سهم نگهداری وی بیش از میزان تعهد مورد نظرش است مورد استفاده قرار میدهد
first surplus treaty
اولین قرارداد مازاد
first three
نام سه بیمه گر لیدری است كه در اسلیپ كارگزار بیمه درج میشود. این اصطلاح در ارتباط با توافقهای مربوط به اسلیپ به كار گرفته میشود
fishing vessel clause
شرط كشتی ماهیگیری
fixed additional commission
كارمزد اضافی ثابت
fixed monetary deductible
كاستنی پولی ثابت
fixed participation
مشاركت ثابت
fixed price contracts
قراردادهای با ارزش ثابت
fixed term assurance
بیمه عمر با مدت محدود
fixture
اسباب و اثاث ثابت
flag of convenience
پرچم مناسب، حركت كردن تحت پرچم كشور خارجی
flag, ownership & management (FOM)
مالكیت و مدیریت و اداره
flash point
 نقطه (درجه) اشتعال
flat cancellation
 ابطال بیمه نامه از تاریخ شروع اعتبار آن. در چنین موقعیتی اصولاً هزینهای به بیمه گذار تحمیل نمیشود

 

لغات بیمه بخش 5
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.