مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش 6

در این قسمت  لغات بیمه بخش 6 عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش 6
flat commission
كارمزد ثابت، كمیسیون ثابت
flat deductible
كسورات ثابت
flat percentage method
روش درصد ثابت
flat premium
حق بیمه ثابت
flat rate
 نرخ مقطوع، نرخ ثابت
fleet policies
بیمه نامه های دسته جمعی كشتیها،بیمه نامه ای كه تعدادی از یك نوع از اموال متعلق به بیمه گذار را (از قبیل اتومبیلها یا كشتیها) پوشش میدهد
flexibility in contract design
انعطاف پذیری در تدوین شرایط و مقررات بیمه نامه
flight risks
خطرات پروازی
floater policy
بیمه نامه شناور
floating members
 اجزاء شناور
floating policy
بیمه نامه متغیر (عمومی)،بیمه نامه شناور
flood
سیل
flood caused by tsunami
سیل ناشی از زلزله دریایی
flood insurance
بیمه طغیان آب،بیمه سیل
 flotsam
كالایی كه بر اثر غرق شدن كشتی بر روی آب شناور گردد
fluctuation in surplus and capacity
نوسان در مازاد و ظرفیت
flue gas explosion in boilers
انفجار ناشی از اشتعال گازهای متصاعد از مواد سوختنی مورد مصرف بویلرها
fly by night
 پرواز در شب
follow the fortunes clause
شرط پیروی
follow the lead
 كارگزار (دلال) بیمه در زمان خرید بیمه (در لویدز) در مرحله اول به بیمه گری مراجعه میكند كه از لحاظ ریسك مورد نظر شناخته شده است و به عنوان رهبر نام وی در اسلیپ درج می گردد و عملا سایر بیمه گران از وی تبعیت كرده و هریك سهمی از كل ریسك را می پذیرد.
forborne annuity
مستمری صرفنظرشده
forced detainment
توقف اجباری
force retirement
بازنشستگی قهری
foreign general average
زیان همگانی خارجی، خسارات مشترك بیگانه
foreign premiums
حق بیمه های خارجی
foreseeable maximum loss (FML)
حداكثر خسارت قابل پیشبینی
forgery insurance
بیمه جعل اسناد
form of subrogation
فرم جانشینی
formula dead weight tonnage (FDWT)
وزن بارگیری كشتی
forward (to)
فرستادن، رساندن، حمل و نقل كردن، پیشبردن و جلو انداختن
forward contract
قرارداد سلف
forward coverage contract
 قراردادهای بیمه های اعتبار وعده دار
forwarder
متصدی حمل، ارسال كنندگان كالا، كارگزار
forwarding agent
واسطه حمل و نقل
foul or dirty bill of lading
بارنامه دریایی ناپاك، بارنامه مخدوش
foundation
پی ریزی
foundering
غرق شدن كشتی
franchise
فرانشیز
franchise clause
شرط فرانشیز
franchise deductible
كسر فرانشیز
franchise insurance
 بیمه امتیازی
fraternal insurance
بیمه برادری
fraternal life insurance
بیمه عمر تعاونی برادرانه
fraud
تقلب، كلاهبرداری، حقه و كلك
fraud bond
 تضمین در مقابل تقلب و كلاهبرداری
fraudulent claim
 خسارت دروغین، ادعای دروغین
fraudulent misrepresentation
اظهارات كذب به قصد تقلب
free alongside ship (FAS)
تحویل در كنار كشتی
free board
عرشه آزاد
free carrier (named point) (FC)
 تحویل به حمل كننده (محل تعیین شده)
free cover
پوشش آزاد
freedom of the seas
آزادی دریاها (یكی از اصول حقوق دریاها)
free from particular average (FPA) = free from partial loss
شرایط افپیآ، شرط استثناء خسارت خاص، در این نوع قرارداد بیمه تعهد بیمه گران فقط به وقایع و حوادث بزرگ نظیر غرق یا آتش سوزی كشتی و وقایع مشابه محدود می شود.
free from particular loss
شرایط افپیآ، شرط استثناء خسارت جزئی
free in and out stevedoring (FIOS)
متصدی حمل انتخابی خریدار، مسئولیت بارگیری و تخلیه را در هیچ یك از بنادر مبداء و مقصد به عهده ندارد
free of capture and seizure (FC& S)
استثناء توقیف و تصرف كشتی
free of capture, seizure and detention (FC & S)
شرطی در ضمیمه بیمه نامه لویدز كه براساس آن كلیه وقایعی كه در جنگ دریایی كشتی و محموله آن را تهدید میكند از تعهد بیمه گران انگلیسی خارج میشود
free of particular average American conditions (FPAAC)
 بدون تعهد جبران خسارت خصوصی شرایط آمریكایی
free of particular average clause (FPA)
 شرط استثناء خسارت خاص
free on board (FOB)
تحویل روی عرشه كشتی، قیمت بر اساس تحویل كالا در كشتی، این نوع بیع از انواع رایج بیع بین الملل است كه در آن فروشنده وظیفه دارد كالا را تحویل كشتی بدهد و تا زمانی كه واقعاً كالاها روی كشتی قرار نگیرند مرحله تسلیم مورد معامله به مشتری صورت نگرفته است لذا از این زمان خواهد بود كه ریسك منتقل شده و هرگونه حادثهای كه متوجه كالا بشود خسارات وارده از مال مشتری خواهد بود
free on rail (FOR)
تحویل به راه آهن
free on truck (FOT)
تحویل به كامیون
free reserves
ذخایر اختیاری
free treaties
قرارداد اتكایی آزاد
freezing insurance policy
بیمه نامه یخزدگی
freight
هزینه حمل، كرایه حمل، كرایه
freight and all other conditions as per charter
 كرایه حمل و كلیه شرایط حمل به شرح سند قرارداد اجاره
freight at risk
خسارت از دست دادن كرایه حمل (كه به كشتی تعلق میگیرد)
freight forwarder’s legal liability
مسئولیت قانونی فورواردر در قبال بار
freight insurance
بیمه كرایه، بیمه هزینه حمل
freight insurance policy
بیمه هزینه حمل
freight payable lost or not lost
پرداخت كرایه اعم از اینكه كالا و یا كشتی در حین سفر از بین برود یا سالم به مقصد برسد
freight payable on right and true delivery of cargo at destination
 پرداخت كرایه در موقع تحویل كالا در مقصد و مشروط به سالم رسیدن آن
freight policies
بیمه نامه های كرایه بار
freight unit
نرخ یا كرایه حمل واحد
freight waiver
 چشم پوشی در كرایه حمل
freight waiver clause
شرط اسقاط حق
frequency
فراوانی، تواتر خسارت، فركانس
fresh water and seawater damage
 خسارت آب شیرین و آب شور
fresh water load line
خط شاهین آب شیرین
fronting
قبول ریسك به نیت واگذاری كامل
frost
 یخبندان
frost plug
مسدودشدن جریان بر اثر یخزدگی
frozen meat clauses
شرایط حمل گوشت منجمد
frustration clause
شرط اجبار
fuel gas
 سوخت گازی
full age
سن بلوغ، سن كمال
full container load (FCL)
بارگیری كامل كانتینر
full coverage
بیمه كامل، پوشش كامل
full disclosure of all material fact
 اظهارات واقعی در مورد اموال بیمه شده به طور كامل
full insurance
بیمه كامل
full interest admitted (FIA)
تمام منافع قابل قبول است
full preliminary term reserve plan
روش ذخیرهگیری كل دوره اول
full premium if lost (FPIL)
حق بیمه كامل در صورت تلف كلی
full reinsurance
اتكایی كامل
full reporting clause
 شرط اظهارات كامل
full term (all risk) policy
بیمه نامه پوشش كامل (تمام خطر)
functional wear
سایش عملكردی
fund accounting basis (underwriting year)
 مبنای حسابداری وجوه (سال صدور)
fundamental risk
ریسك عام
funded pension plan
برنامه بازنشستگی با پشتوانه مالی
funding instrument
نحوه و روش ایجاد پشتوانه مالی
furnished letting
اجاره آپارتمان مجهز به تجهیزات و اثاثه
furtum
دزدی ساده
fusing effect
خصوصیت ذوب كنندگی
gantry cranes
جرثقیلهای ریلی حائلدار
gap
نقصان
garage liability insurance
بیمه مسئولیت گاراژ
general accident treaty
قرارداد حوادث عمومی
general agency system
نظام نمایندگی كل
general agents
نمایندگیهای كل
general aggregate limit
حداكثر میزان غرامت مسئولیت قابل پرداخت توسط بیمه گر در طی دوره اعتبار یك بیمه نامه CGLبرای كل خسارات و دعاوی به عمل آمده به استثنای دعاوی ناشی از تولیدات و یا عملیات اتمام شده
general average (GA)
 خسارت عمومی، خسارت همگانی، زیان همگانی، خسارت مشترك
general average account
حساب زیان همگانی
general average adjuster
ارزیابان و كارشناسان تعیین خسارت همگانی
general average adjustment
صورتحساب زیان همگانی، تسویه زیان همگانی
general average and York – Antwerp rules
زیان همگانی و مقررات یورك آنتورپ
general average bond
تعهدات زیان همگانی
general average bond and guarantee
ضمانتنامه پرداخت خسارت عام یا همگانی، تعهدنامه زیان همگانی
general average clause
شرط زیان همگانی
general average contribution
 سهم زیان همگانی
general average deposit
سپرده زیان همگانی، سپرده نقدی زیان همگانی
general average deposit receipt
رسید سپرده زیان همگانی
general average expenditure
هزینه زیان یا خسارت همگانی
general average fund
صندوق (حساب مشترك) زیان همگانی
general average guarantee
ضمانتنامه ]خسارت[ همگانی
general average loss
 خسارت همگانی یا مشترك، زیان همگانی
general average sacrifice
تفدیه زیان همگانی، تفدیه خسارت همگانی
general cargo containers
كانتینر برای حمل كالاهای متفرقه
general cargoes
كالاهای عمومی
general conditions
شرایط عمومی بیمه نامه
general contractors
 مقاطعهكاران
general coverage
پوشش عمومی
general exclusion
استثنائات عمومی
general expenses
هزینه های عمومی
general insurance
 بیمه های عمومی
general liability insurance
بیمه مسئولیت عمومی
general or declaration policy
بیمه نامه عمومی یا اظهارنامه ای
general policy
 بیمه نامه عمومی
general policy conditions
شرایط عمومی بیمه نامه
general practitioner
پزشك خانواده
general public liability and product liability
 بیمه مسئولیت عمومی و بیمه مسئولیت تولیدات
general public liability insurance
 بیمه مسئولیت عمومی كلی
general storehouse = general warehouse
انبار عمومی
general third party liability (GTPL)
مسئولیت عمومی در مقابل شخص ثالث
glass
بیمه شكست شیشه (جام)
gold clause agreement
شرط موافقت طلا
going concern concept
مفهوم تداوم فعالیت
good faith = bona fde
حسن نیت
good record returns (GRR)
پاداش نتایج خوب
goods in process insurance
بیمه كالا در مرحله تولید
goods in transit
كالای در حمل
governing classification
طبقه بندی حاكم
grace
مهلت و فرجه
grace period
دوره مهلت، فرجه قانونی
graded commission
كارمزد متغیر (كارمزد پرداختی با توجه به حجم و نوع خطرهای پوشش داده شده) كارمزد درجه بندی شده
graded premium life insurance
حق بیمه عمر پلكانی
gradual pollution
آلودگی تدریجی
graduated and flat benefit
مزایای تدریجی یكنواخت
green card
كارت سبز
gross line
میزان ناخالص، شرط تعهد ناخالص
gross lines clause
شرط سهم نگهداری ناخالص
gross loss clause
شرط خسارت ناخالص
gross national product (GNP)
تولید ناخالص ملی
gross negligence
سهل انگاری ناموجه
gross net premium
حق بیمه خالص كل
gross net premium income (GNPi)
 ناخالص درآمد خالص حق بیمه
gross premium
 حق بیمه ناخالص
gross premium rate
 نرخ حق بیمه ناخالص
gross registered tonnage (GRT)
تناژ ناخالص
gross reserving
ذخیره گیری ناخالص
gross tonnage
ظرفیت غیرخالص
gross unearned premium
 حق بیمه های عاید نشده ناخالص
gross value
ارزش غیرخالص
ground flow (subsoil liquidation)
حركت گدازه های درونی زمین
grounding
 برخورد كشتی با بدنه كانال، برخورد با كف دریا یا كانالها
ground risks
خطرات زمینی
ground water
آبهای موضعی
group accident
بیمه های حوادث گروهی
group accident & health insurance
بیمه گروهی حادثه و درمانی
groupage
نرخهایی هستند كه از طرف فورواردر به صاحبان كالا ارائه میشود
group annuity
بیمه مستمری گروهی
group contract
قرارداد گروهی
group credit insurance
بیمه عمر وام مانده بدهكار گروهی
group decreasing term insurance
بیمه های عمر زمانی مانده بدهكار گروهی
group deferred pension plan
بیمه های بازنشستگی با فاصله
group disability
بیمه ازكارافتادگی گروهی
group immediate participation guarantee contract
 قراردادهای بازنشستگی بلافاصله با تضمین مشاركت
group insurance
 بیمه گروهی، بیمه دسته جمعی
group insured pension plan
طرحهای بازنشستگی گروهی
group life insurance
 بیمه عمر گروه
group life scheme
 طرحهای بیمه زندگی گروهی، طرحهای بیمه عمر گروهی
group permanent health insurance
بیمه دائم درمانی گروهی
group permanent insurance
بیمه عمر دائم گروهی
group permanent pension plan
بیمه های بازنشستگی دائمی
group personal pensions
مسئولیت بیمه عمر گروهی
group policies
بیمه نامه های دسته جمعی
group single premium annuity contract
 قراردادهای مستمری گروهی با حق بیمه یكجا
group surgical expenses insurance
بیمه گروهی هزینه های اعمال جراحی
group term assurance
بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)
growing and standing corps
 غلات در حال رشد
guarantee
تضمین
guarantee bonds
سند قرضه ضمانت شده
guaranteed annuities
مستمری تضمین شده
guaranteed renewable
تضمین تمدید (بیمه نامه)
guarantee fund
صندوق ضمانت
guaranteeing office
اداره تضمین كننده
guarantee limits
 ظرفیتهای تضمین شده
guarantee obtained
تضمین دریافتی
guaranteed – renewable hospital – surgical insurance
تضمین تمدید بیمه نامه های بیمارستانی – جراحی
guiding principle
اصل راهنما
hail
تگرگ
hail insurance
بیمه تگرگ
handicap
معلولیت، نقص عضو
handicapped
معلول
hand’s insurance
بیمه دست
hangar keeper’s liability
مسئولیت نگهدارنده هواپیما در آشیانه
happening
حادثه اتفاقی، اتفاق
hazard
شرایط خطرزا، خطر
hazard control
 كنترل خطرزا
hazard margin
 میزان هزینه های احتیاطی خطر
hazard, peril and risk
خطر، عامل خطر و ریسك
hazard physical
خطر/ مخاطره فیزیكی
health insurance
بیمه درمانی، بیمه سلامتی
heat detector & smoke detector
سیستم كاشف حرارتی و دودی
heat insulated
پوشش عایق حرارت
heated containers
 كانتینرهای حرارتی
heating cargoes
 كالاهایی كه تولید حرارت میكنند
heavy weather
هوای بد و نامناسب، طوفان دریا، هوای نامساعد دریا
heavy weather damage
خسارت ناشی از طوفان دریا
hedge
ریسك، خطر زدایی ریسك، تأمین یا پوشش كنترل یا محدودكردن
hedging
خطر زدایی
held cover
تأمین داشتن
held cover clause
شرط تأمین داشتن
high level
 سطح بالا
high pressure
فشار قوی
high seas
دریاهای آزاد یا باز
historical bays
خلیج هایی كه به سبب حق تاریخی بر آن جزء آبهای داخلی محسوب میشوند
hold
 انبار كشتی
holiday insurance
بیمه مسافرت و تفریح ، بیمه تعطیلات
home – foreign business
فعالیتهای داخلی – خارجی
home owners package policy
فرم بیمه نامه منازل
homogeneous
هماهنگ و متجانس
hook
 چنگك، خطر چنگك
hook damage
خسارات ناشی از چنگك
hospital benefit
مزایای بیمارستان
hospital expenses
هزینه های بیمارستانی
hospital expenses insurance
بیمه هزینه های بیمارستانی
hospital extra allowance
كمك هزینه بیمارستانی
 hospital indemnity insurance
بیمه غرامت بیمارستانی، بیمه غرامت بیمارستان
hospitalization insurance
بیمه بستری شدن در بیمارستان
hospital services
خدمات بیمارستانی
hostilities
 دشمنی، عملیات دشمنان خارجی
hot & cold test
 آزمایش سرد و گرم
hotel proprietor’s third party liability insurance
 بیمه مسئولیت مدنی هتلداران
hot pursuit
 تعقیب فوری – حق تعقیب و توقیف كشتی خارجی در دریای آزاد توسط كشور ساحلی كه كشتی مزبور در آبهای داخلی یا ساحلی و یا احتمالاً منطقه نظارت آن مرتكب بزه شده باشد
hot testing
آزمایش سخت
hours clause
شرط ساعت، شرط ساعات، شرط مدت خسارت به ساعت
household goods
متعلقات منزل، لوازم منزل
household insurance
بیمه خانوار، بیمه مسكن
household removal insurance
بیمه نقل مكان
house keeping
 سیستمهای ایمنی و محل اداری
hull
 كشتی، بدنه كشتی، بیمه بدنه
hull and liability claims
خسارت بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما
hull claims
خسارت بدنه هواپیما
hull classification clauses
شرایط و كلازهای طبقه بندی شده كشتی
hull clause
 شرط بیمه بدنه كشتی
hull clubs
باشگاه های بدنه كشتی
hull franchise
فرانشیز بدنه كشتی
hull increased value insurance
بیمه ارزش افزوده بدنه كشتی
hull insurance
بیمه بدنه كشتی، بیمه كشتی، بیمه بدنه
hull insurance methods of rating
شیوه نرخگذاری بیمه بدنه كشتی
hull interest
 نفع بیمه ای بدنه كشتی
hull paramount clause
شرط پارامونت بدنه كشتی
hull policy deductibles
 سهم خسارت عمده بیمه گذار بیمه بدنه كشتی
human error
خطای انسانی
humidification
 رطوبت دادن
hunting liability insurance
بیمه مسئولیت مدنی شكارچیان
hurricane
تندباد
hydroscopic (deliquescent) cargoes
 كالاهایی كه جاذب رطوبت هستند و بر اثر رطوبت صدمه می بینند
ice clause
 شرط یخبندان
ice deviation clause
شرط انحراف به دلیل وجود یخ
ice deviation risk
خطر تغییر مسیر بر اثر یخ
ice exclusion clause
شرط استثناء یخ
immediate annuity
مستمری فوری، مستمری آنی، مستمری حال، مستمریهای آنی یا بلافاصله، مستمری عاجل
immediate peril or danger
 خطر قریب الوقوع
immediate whole life annuity
 مستمری تمام عمر بدون فاصله
immunities & exemptions of the carrier
مصونیت و معافیت متصدی باربری
imperiled
در مخاطره قرار داشتن
implied conditions
شرایط تلویحی
implied obligations
 تعهدات ضمنی
implied warranties
 تعهدات ضمنی
implosion
ازهم پاشیدگی
important clause
شرط مهم
imports quote
سهمیه بندر واردات
improvement and betterments insurance
بیمه تبدیل به احسن
inadequate packing
بسته بندی ناكافی
in bulk
 غیرمظروف – فله
inception and termination of treaty
آغاز و خاتمه قرارداد
inception of risk
 شروع خطر
inchmaree clause
 شرط خاصی كه در بیمه بدنه كشتی صدمه وارد شده به كشتی در اثر غفلت و خطای ناخدا و كاركنان كشتی را قابل بیمه شدن میداند

 

لغات بیمه بخش 6
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.