مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بیمه – بخش 9

در این قسمت  لغات بیمه بخش 9 عرضه شده است.

لغات بیمه صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بیمه / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات بیمه - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بیمه بخش 9
optional extended reporting period
دوره گزارش مدت اختیاری
option policies
بیمه نامه های پس انداز با حق انتخاب
option pricing model
مدل قیمت گذاری انتخابی
ordinary annuity
 مقرری سالیانه عادی
over draft
كسر وزن معمولی یا كسری متعارف، كسری معمولی، ریخت وپاش عادی
ordinary life
بیمه عادی بقیه عمر
ordinary life products
فرآورده های بیمه عمر
ordinary whole life
بیمه تمام عمر معمولی
original gross premium method
روش حق بیمه ناخالص اولیه
original mutual company
شركت بیمه متقابل اولیه
original net premium method
روش حق بیمه خالص اولیه
original policy
 بیمه نامه اصلی
original slip
اسلیپ اصلی
origin of general average
 تاریخچه و منشاء خسارات عام یا همگانی
other special clauses
سایر شرایط خاص
out of court settlement
مصالحه خارج از دادگاه
out – of pocket expense
هزینه های خارج از تعهد
outpatient
 بیمار سرپایی
outstanding claims
 خسارتهای معوقه
outstanding loss reserves
 ذخیره خسارات (های) معوق
outstanding losses
 خسارتهای معوق
out – turn
كالای تخلیه شده از كشتی
over age
 كهنگی (كشتی)
over draft
تسهیلات اعتباری
overdue risks
خطر تأخیر
overhaul
تعمیر كلی،سرویس تعمیرات اساسی
over – insurance
اضافه بیمه، زیاد بیمه گی، بیمه مضاعف، افزون بیمه شدگی
over – insured
 بیمه با مبلغ بیمه شده بیش از ارزش واقعی
overriding commission
كارمزد اضافیكارمزد تشویقی (كارمزد تكمیلی) بیمه مضاعف
oversea vessel
 كشتی اقیانوس پیما
over storage
 ممانعت از بارگیر اضافی
overtime
اضافه كاری
overtime operation clause
 كار كردن در غیر از ساعات اداری
overturning
 واژگون شدن كشتی یا وسیله نقلیه زمینی، واژگون شدن
overwriting commission
 كارمزد فوق العاده
own damage
خسارت خود
owner
 اجاره دهنده، مالك كشتی
package
بسته، مجموعه
package policy
 بیمه نامه كلی، بسته های بیمه نامه كلی
packing list
 صورت بسته بندی كالا
paid up insurance
بیمه نامه با حق بیمه پرداخت شده
paid up policies
 بیمه نامه های مخفف شده، بیمه مخفف، بیمه نامه پرداخت شده
paid up value
 سرمایه مخفف، تخفیف یا تقلیل مبلغ بیمه شده
p and i [P&I] club
باشگاههای پی اندآیصاحبان كشتی در باشگاهی متشكل و معمولاً یك چهارم مسئولیت مدنی خود را در این باشگاه ها بیمه میكنند
paramount clause
 مهمترین شرط
paramount exclusions
 استثنائات مهم
partial disability
ازكارافتادگی جزئی
partial disablement
 ازكارافتادگی دائم جزئی
partial insurance
 بیمه جزئی
partial loss
خطرات جزئی خسارت جزئی
partial loss of freight
 خسارت جزئی كرایه حمل
partial loss of goods
خسارت جزئی كالا
participating policy
 بیمه نامه با مشاركت در سود
participation in profit
مشاركت در منافع
particular
 خاص
particular average
 زیان اختصاصی
particular average and general average
خسارت خاص یا انفرادی و خسارت عام یا همگانی
particular average damage to the vessel
خسارت جزء (خاص) وارده به كشتی
particular average loss
خسارت جزء
particular charges
 هزینه های خاص
particular goods
كالای مخصوص
particular risk
ریسك خاص
partnership assurance
بیمه نامه های مخصوص شركاء و همكاران تجاری
part shipment
حمل به دفعات
passage money
 كرایه حمل (بار یا مسافر)
passageway
گذرگاه
passenger indemnity
غرامت سرنشین خودرو
passenger legal liability insurance
بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافرین
passenger’s baggage claims
 خسارات مربوط به بار و اثاثیه مسافرین
passive reinsurance
 بیمه اتكایی غیرفعال
passive retention
 نگهداشت انفعالی
pay as you go
پرداخت تدریجی
pay back
 برگشت خسارات پرداختی
payment interval
فاصله پرداخت
pecuniary interest
 نفع مالی بیمه ای
pecuniary loss insurance
بیمه زیان پولی
penal
كیفری
penal responsibility
مسئولیت كیفری
non – fulfillment of the contract
جریمه عدم انجام تعهدات از جانب هریك از طرفین
pending loss
خسارت معوق
pending, outstanding
 تعلیق
pension
 مستمری
pension annuities
 بیمه عمر مستمری، مستمری، مستمری بازنشستگی، حقوق بازنشستگی
pension annuities
 مستمری سالیانه
pension insurance
بیمه بازنشستگی
pension mortgage
رهن بازنشستگی
pension plan
طرح مستمری بازنشستگی طرح حقوق بازنشستگی
pension scheme
 بیمه بازنشستگی
perceived risk
ریسك قابل مشاهده
percentage contribution
حق بیمه به صورت درصد
percentage deductible (coinsurance)
فرانشیز درصدی یا بیمه مشترك
peril
 خطر
perils of the sea
خطرات دریا مخاطرات دریا حوادث دریا
period disability
دوره از كارافتادگی
period floater
 بیمه نامه شناور دوره ای
periodical account
 صورتحساب ادواری
periodical examinations
آزمایشهای ادواری
periodical inspection
 بازدید دورهای
period of grace
 دوره زمانی قانونی و ارفاقی
period of indemnification
مهلت جبران خسارت
per – loss financing arrangement
 ترتیب تأمین مالی قبل از خسارت
permanent disability (total-partial)
ازكارافتادگی كلی و دائمی ناشی از حادثه
permanent failure
خرابی دائم
permanent health insurance (Phi)
 یمه های دائمی درمانی
permanent health policies
بیمه نامه دائم درمانی
permanent insurance
بیمه های پایدار یا بیمه های با پرداخت حتمی وجه بیمه شده
permanent partial disability
 ازكارافتادگی دائم جزئی ناتوانی جزئی دائمی
permanent total disability
ازكارافتادگی دائم كلی ناتوانی كلی دائمی
per – occurrence deductible
كاستنی در هر حادثه
per – occurrence excess contract
قرارداد مازاد خسارت هر حادثه
per policy
 هر بیمه نامه
per risk
هر ریسك
prescription drug insurance
بیمه هزینه های دارویی
personal accident
 حوادث شخصی
personal accident risks
 ریسكهای حوادث اشخاص
personal general underwriting & claims
بیمه عمومی اشخاص، صدور و خسارت
personal history of illness
سابقه سلامتی
personal insurances
 بیمه های اشخاص
personal insurances, legal aspects and underwriting
بیمه های اشخاص از نظر مسائل حقوقی و صدور
personal liability
 مسئولیت شخصی
personal pension
 مستمری انفرادی
personal risks
خطرهای شخصی
persons in distress
 افراد در معرض خطر
per tons weather working days
 میزان بارگیری یا تخلیه بهطور متوسطتن در روزهای كار در هوای مساعد
physical capital value maintenance
 حفظ ارزش سرمایه فیزیكی
physical condition
وضعیت جسمانی بیمه شده
physical hazards
 خطرهای فیزیكی مخاطرات مادی
physical wear
سایش فیزیكی
physician’s Expense insurance
بیمه هزینه های پزشكان
pier
اسكله و موج شكن
pilferage
دله دزدی
pilotage
 راهنمایی كشتی
pilot operation
فرمان عملیاتی
pioneering
 راهگشای
pipeline premium
حق بیمه بین راه، حق بیمه در شرف تكوین
piracy
دزدی دریایی، راهزنی دریایی
pirate, policy reserve
 دزد دریایی
placing
 واگذاری
plate glass insurance
بیمه شیشه های بزرگ
plein
سهم نگهداری، آنچه كه بیمه گذار اتكایی برای خود نگه میدارد
pluvius insurance
 بیمه بدی آب و هوا
point of sale (POS)
نقطه فروش
policies attaching basis
 مبنای دوره اعتبار قرارداد
policies to cover profits, commission and the like
بیمه نامه هایی كه منافع كمیسیون و نظائر آن را تأمین میكنند
policy
بیمه نامه
policy date = date of issue
 بیمه تاریخ شروع اعتبار بیمه نامه، تاریخ شروع اعتبار
policyholders surplus
مازاد بیمه گذاران
policyholder
بیمه گذار، دارنده بیمه نامه
policy period
 دوره بیمه نامه
policy proof of insurance (PPi)
 بیمه نامه دلیل وجود نفع
policy proof of interest
اصل اثبات نفع بیمه ای
policy reserve
ذخیره بیمه نامه
policy terms and conditions
 شروط بیمه نامه
policy wording
متن بیمه نامه
policy writing agent
نماینده ای كه مجاز به صدور امضای بیمه نامه است
policy year
 سال بیمه ای
political risk
 خطرات سیاسی، ریسكهای سیاسی
pollution
 آلودگی
pollution insurance
بیمه آلودگی
pool
 صندوق مشترك بیمه اتكایی، صندوق مشترك
pooling
صندوق مشترك
pool of livestock insurers
 صندوق تأمین بیمه گران دام
port delay clause
 شرط تأخیر بندری
portfolio
 بیمه گان، پرتفوی
portfolio claims, portfolio losses
پرتفوی خسارت، خسارت پرتفوی
portfolio entry
 پرتفوی ورودی
portfolio losses assumed
 پرتفوی خسارتهای قبولی
portfolio losses withdrawn
 پرتفوی خسارتهای برگشتی
portfolio loss reserves released
 ذخیره آزادشده پرتفوی خسارتها
portfolio loss reserves retained
 ذخیره نگهداری شده پرتفوی خسارتها
portfolio premium withdrawn
پرتفوی حق بیمه های برگشتی
portfolio premium(s)
حق بیمه (های) پرتفوی، پرتفوی حق بیمه
portfolio premiums assumed
 پرتفوی حق بیمه های قبولی
portfolio system
 سیستم پرتفوی
portfolio withdrawal
 حق بیمه پرتفوی انتقالی
port of refuge
بندرپناه، بندر پناهگاه
port of registry
 بندر ثبت كشتی یا بندر پایگاه كشتی
port risks
 شرایط خطر بندر
possessory lien
حق حبس
post – loss services
خدمات بعد از وقوع خسارت
practice of reinsurance
عملیات بیمه اتكایی
pre – existing condition
حالت (مزاجی) از قبل موجود
preferred rights
حقوق ممتاز
performance guarantee
 ضمانتنامه اجرای تعهدات
pregnancy
آبستنی، حاملگی، بارداری
preliminary voyage
 سفر مقدماتی
premature death
مرگ زودرس
premium
حق بیمه
premium adjustment
 تعدیل حق بیمه
premium adjustment clause
 كلوز تعدیل حق بیمه
premium bordereau
 بوردروی حق بیمه
premium charged
 حق بیمه شامل اضافات
premium deposit
سپرده حق بیمه
premium discount
تخفیف حق بیمه
premium earned
 میزان حق بیمه عاید شده
premium income
 بیمه درآمد حق بیمه، درآمد حاصل از حق بیمه، درآمد حق بیمه
premium in full per seat basis
پرداخت حق بیمه سالیانه براساس ظرفیت صندلی هواپیما
premium loading
 بار اضافی حق بیمه، حق بیمه اضافی بار شونده به حق بیمه
premium loading factor
 عامل سربار حق بیمه
premium payment period
دوره پرداخت حق بیمه
premium refund
بازپرداخت حق بیمه
premium reserve deposit
 سپرده ذخیره حق بیمه
premium reserves retained
 ذخایر نگهداری شده حق بیمه
premium reserves released
 ذخایر آزادشده حق بیمه
premium reserves
 ذخایر حق بیمه
premium retention
حق بیمه نگهداری
premiums reducing interest
 نفع حق بیمه تنزیلی
premium taxes
 مالیات حق بیمه
premium trust fund
مدیریت صندوق ذخیره حق بیمه ها
premium written
 حق بیمه صادره
premium payable
حق بیمه های پرداختنی
prepaid freight
 كرایه قبل از حمل پرداخت شده
preparation of statistics
نحوه تهیه آمارهای عملیاتی
present value
 ارزش جاری، ارزش فعلی
prevention
پیشگیری
prima facie evidence
 دلایل ظاهری و مقدماتی
prime facie evidence of liability
 مدارك محكمه پسند برای اثبات مسئولیت
prima facie evidence of the delivery
 دلیل ابتدایی و مقدماتی دایر بر تحویل كالا
primary beneficiary
ذینفع اصلی
primary insurance
 بیمه پایه ای
primary loss
فرانشیز مطلق یا زیان اولیه
primary policy
 بیمه نامه اولیه
principal
کارفرما
principle of continuous flow
 اصل جریان مستمر
principle of diversification
اصل تنوع
principle of indemnity
اصل جبران غرامت، اصل غرامت، اصل جبران خسارت
principle of successive losses
اصل خسارت متعدد و پشت سر هم
principles of reinsurance
 اصول بیمه اتكایی
prior – approval law
قانون تصویب قبلی
priority
 حق تقدم، واگذارنده سهم اولیه
priority cessions
 واگذاریهای اولیه
private carrier
متصدی باربری خصوصی
private insurance
بیمه خصوصی
private medical insurance
 بیمه درمانی خصوصی
private motor insurance
 بیمه خودروهای شخصی
privity
دخالت یا شركت در تقصیر
probability
 احتمال
probability of survival
 احتمال بقا
probable maximum intensity
حداكثر شركت احتمالی
probable maximum loss (PML)
 حداكثر خسارت احتمالی، حداكثر خسارت محتمل
procedure
طرز عمل یا روش كار
procurement
 تدارك
production liability insurance
 بیمه مسئولیت محصول
product liability
مسئولیت كالا
product liability insurance
بیمه مسئولیت كالا، بیمه مسئولیت تولیدات
product liability policy
 بیمه نامه مسئولیت محصول
products legal liability insurance
بیمه مسئولیت قانونی تولیدات
products liability claims
خسارات مسئولیت تولیدات
professional indemnity insurance
 بیمه نامه جبران غرامت (خسارت) حرفه ای
professional liability
 مسئولیت حرفه ای
profit commission
كارمزد منافع
profit commission statement
صورتحسابهای كارمزد منافع
profit sharing
 مشاركت در سود، سهیم كردن كارگران در سود
profit sharing reserve
 ذخیره مشاركت در منافع
profits and commission insurance
بیمه ازدست دادن منافع آتی یا بهره كالای ساخته شده
proforma invoice
 پیش فاكتور
proforma quotation
 سیاه هزینه، فهرست هزینه
prognosis
 پیش بینی پزشكی
projection
 پیش بینی
prompt intimation of claim
 اعلام سریع و دقیق خسارت
property
 اموال
property and casualty claims
خسارات اموال و حوادث
property casualty
بیمه اموال و حوادث
property claim services (PCS)
 خدمات خسارتی اموال
property damage
خسارت مادی
property insurance
 بیمه اشیاء، بیمه اموال
proportion
نسبت
proportional
نسبی، قراردادهای نسبی
proportional reinsurance
قراردادهای اتكایی سهمی، بیمه اتكایی نسبی
proportional rule
قاعده نسبی
proportional treaty
قرارداد نسبی
proposal
 پیشنهاد، پیشنهاد بیمه
proposal form
 فرم پیشنهاد بیمه
proposer
پیشنهاد دهنده
pro rata (PR)
 تقسیم به نسبت، روزشمار
pro rata cancellation
 فسخ نسبی (روزشمار)
pro rata freight
هزینه حمل متناسب
pro rata reinsurance
 بیمه اتكایی سرمایه
pro rata system
 روش نسبی
pro rata time and amount method
 روش نسبی زمان و مبلغ
prospective
 روش آینده بینی،عطف به آینده
prospective reserve
اندوخته ریاضی با روش عطف به تعهدات آینده، ذخایر مربوط به آینده
protecting clubs
 باشگاههای حمایتی
protection
 تأمین و حفاظت
protection class
 گروه حمایت
protection cover
 پوشش حمایتی
protective space theory
 تئوری فضای حفاظت شده
prothesis
 پروتز
proved misconduct
 سوء رفتار به اثبات رسیده
provision clause
 شرط ذخیره
provision for outstanding claims
اندوخته برای خسارتهای معوق
provisions
ذخائر
proximate cause
علت بلافصل، نزدیكترین علت، علت نزدیك
prudence concept
 مفهوم احتیاط
prudential regulation
تنظیم مقررات احتیاطی
prudent insurer
بیمه گر محتاط
prudent man rule
قاعده انسان محتاط
public adjuster
 تسویه كننده خسارت (كارشناس رسمی)
public health services
سرویس خدمات ملی بهداشت
public legal liability
 بیمه مسئولیت قانونی عمومی
public liability
مسئولیت عمومی
public liability policy
بیمه نامه مسئولیت عمومی
public livery automobiles
 اتومبیلهای آماده به خدمت عمومی
public subsidy
 حق بیمه یكنواخت {مساعده عمومی}
purchased life annuity
 مستمری نقدی عمر
pure annuity
 مستمری صرف
pure burning cost
هزینه خالص تمام شده
pure endowment
 بیمه به شرط حیات، بیمه عمر و پس اندازبه شرط حیات
pure endowment without return of premiums
بیمه به شرط حیات بدون استرداد حق بیمه
pure risk
ریسك خالص، ریسكهای حقیقی
quarterly account
 صورتحسابهای سه ماهه
quasi – random sampling
 روش نمونه گیری نیمه تصادفی
quotation
ارائه نرخ حق بیمه، مظنه، برآورد
quota share
 بیمه اتكایی مشاركت، قرارداد مشاركت،سهم مشاركت، حصه، دانگ، ظرفیت
quota – share reinsurance
قرارداد مشاركت -سهمیه
quota – share treaty
قرارداد اتكایی مشاركت،قرارداد مشاركتی
quote (to)
مظنه كردن، نقل كردن
radiation
پرتوافكنی، تابش
rain and sun insurance
 بیمه خسارت باران و خورشید

 

لغات بیمه بخش 9
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.